การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
811 นาย คำพิศ พรมจันทึก พ.อ. พรศักดิ์ พรมจันทึก 207,380 21 ธ.ค. 2561
812 พ.ท. ทวนทอง ปิ่นปลื้มจิตต์ นาง รัศมี ปิ่นปลื้มจิตต์ 207,409 20 ธ.ค. 2561
813 พ.ท. จันทร์ ชูขันทอง ร.ต. อภิรักษ์ ชูขันทอง 207,414 20 ธ.ค. 2561
814 จ.ส.อ. วินัย วงษ์เดือน นาง ศรีปาน วงษ์เดือน 207,413 20 ธ.ค. 2561
815 จ.ส.อ. ล้อม เก่งกาจ พ.ท.หญิง วัลยศรี วาณิชกะ 207,828 20 ธ.ค. 2561
816 นาง พจนา ขันธ์ถาวร นาย สัมพันธ์ ขันธ์ถาวร 207,407 20 ธ.ค. 2561
817 นาง บุญส่ง วันแอเลาะห์ จ.ส.อ. รุ่งศักดิ์ วันแอเลาะห์ 207,407 20 ธ.ค. 2561
818 นาง ถวัลย์ พรเพ็ง จ.ส.อ. ชัยโชติ พรเพ็ง 167,406 20 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
819 นาง กี ม่วงวงษ์ จ.ส.อ. วิเชษฐ์ ม่วงวงษ์ 207,408 20 ธ.ค. 2561
820 นาง กรุณา จันทรัก นาย ประภาส จันทรัก 207,411 20 ธ.ค. 2561