การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
811 นาย สุชิน ไชยหาวงษ์ นาง กฤตพร ไชยหาวงษ์ 203,949 12 ก.ย. 2560
812 นาง สำราญ จันทพลาบูรณ์ พ.อ.หญิง ลดาวัลย์ จันทพลาบูรณ์ 203,948 12 ก.ย. 2560
813 นาง มาลัย วัฒนะศิริ ร.ต. ณัฐวัฒน์ โชติวัฒนศิริ 153,949 12 ก.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 49,991
814 นาย ประหยัด ทองสุข ว่าที่ ร.ต. พรรษิษฐ์ ทองสุข 193,238 12 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,703
815 นาง ประทุม ศรีประถม ร.ต. สุนทร ศรีประถม 203,949 12 ก.ย. 2560
816 พ.อ. สมพล ศรีสุข ร.อ.หญิง ประไพ ศรีสุข 203,964 11 ก.ย. 2560
817 พ.ต. ประทีป มั่นชาวนา นาง สุมาลี เบญจวรรณ 203,937 11 ก.ย. 2560
818 ร.อ. ประคอง เศวตเศรนี น.ส. ปาน เศวตเศรนี 203,955 11 ก.ย. 2560
819 จ.ส.อ. ไพบูลย์ เทพอาสน์ นาง เปรมฤดี เทพอาสน์ 203,963 11 ก.ย. 2560
820 จ.ส.อ. ประเสริฐ กลิ่นมาลา นาย พายัพ กลิ่นมาลา 203,956 11 ก.ย. 2560