การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
811 ร.ต. ถวิล วงษ์เสือ จ.ส.อ. วิสิทธิ์ วงษ์เสือ 164,600 4 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
812 จ.ส.อ. ฉลวย ดุลยา พล.ต. นพพร ดุลยา 204,568 4 ธ.ค. 2560
813 นาง มุฑิตา ธีรอนันต์ศักดิ์ นาย วุฒิเลิศ ธีรอนันต์ศักดิ์ 65,400 4 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,864
814 นาง มุฑิตา ธีรอนันต์ศักดิ์ น.ส. ชลิดา อิศราพฤกษ์ 127,339 4 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,864
815 นาง อำนวย เทศคงทน นาง ปรางมาศ โควิสุทธิ์ 204,570 4 ธ.ค. 2560
816 นาย อนุชิต น้อยไม้ นาง จารุวรรณ ปรีดาวรรณ 204,866 4 ธ.ค. 2560
817 นาง ปณพพร โลทะกะ น.ส. อาภา โลทะกะ 164,565 4 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
818 นาง บุบผา เจือจินดา ร.ต. พรสวัสดิ์ ดาวทอง 204,570 4 ธ.ค. 2560
819 นาง ทองสุข เนื่องทองนิ่ม น.ส. สายพิณ เนื่องทองนิ่ม 204,569 4 ธ.ค. 2560
820 นาง จำรัสศรี กุลสุนทร นาง รัชนี แก้วตรีวงษ์ 204,569 4 ธ.ค. 2560