การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
811 นาง อุไร นันทวรรณ จ.ส.อ. พายัพ เกิดสุข 208,884 18 ก.ย. 2562
812 นาง ส่งศรี จันทโชติ ร.ต. วิลาศ จันทโชติ 208,886 18 ก.ย. 2562
813 นาย อุดม โสดามรรค จ.ส.อ. วิษณุปกรณ์ นามษร 208,888 18 ก.ย. 2562
814 นาง กาญนิภา มีพลอย นาง กาญจนา จันทร์ประสิทธิ์ 208,629 18 ก.ย. 2562
815 นาย ถวิล บัวสรวง จ.ส.อ. ธนโชค บัวสรวง 208,889 18 ก.ย. 2562
816 พ.อ. กุลธร เดชะคง น.ส. เพชรสกุล เดชะคง 193,682 16 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,222
817 พ.อ. มนตรี โตพิทักษ์ นาย ปรกศิระ โตพิทักษ์ 208,906 16 ก.ย. 2562
818 ร.อ. บุญศรี เสาศิลา น.ต. นิรันดร์ เสาศิลา 208,904 16 ก.ย. 2562
819 ร.ต. สามารถ ปาปี นาง ทองเลื่อน ปาปี 208,900 16 ก.ย. 2562
820 ร.ต. อร่าม ตันวงศ์วาล นาง สุปราณี ตันวงศ์วาล 208,901 16 ก.ย. 2562