การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
821 จ.ส.อ. ธนกร มีสุธานนท์ นาง ชนิภา มีสุธานนท์ 203,956 11 ก.ย. 2560
822 ส.อ. รัชชภูมิ สุขแถม นาง บุณยนุช สุขแถม 203,963 11 ก.ย. 2560
823 นาย แหลมทอง พวงสร้อย นาง เสาร์วณี พวงสร้อย 203,737 11 ก.ย. 2560
824 นาย สำเริง ทองพำนัก นาง จิตตรี ปานอ่อน 204,167 11 ก.ย. 2560
825 นาง สมลักษณ์ ลือลาภ น.ส. สุมณฑา ลือลาภ 102,084 11 ก.ย. 2560
826 นาง สมลักษณ์ ลือลาภ นาง วราภรณ์ ศรีประเทศ 102,084 11 ก.ย. 2560
827 นาง สมชีพ ซื่อวาจา ร.ต. บวร ซื่อวาจา 203,960 11 ก.ย. 2560
828 นาง ภิรมย์ เรืองฤทธิ์ นาง อภิราพร ไพบูลย์ 51,076 11 ก.ย. 2560
829 นาง ภิรมย์ เรืองฤทธิ์ นาง วันทรีย์ รังคะภูติ 51,076 11 ก.ย. 2560
830 นาง ภิรมย์ เรืองฤทธิ์ น.ส. วัจฉราฉวี เรืองฤทธิ์ 51,076 11 ก.ย. 2560