การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
821 นาย งวง ปรีกลาง พ.ต. สมรรถ ปรีกลาง 204,735 5 ก.พ. 2561
822 นาง อาริน ศาสตร์วงษ์ เรือตรีหญิง จริยา สันติกุล 204,793 5 ก.พ. 2561
823 นาง หลง พูลบุญ พ.ต. ประยูร พูลบุญ 204,791 5 ก.พ. 2561
824 นาง หนูเล็ก ช่างต่อ นาง ฐิติพันธุ์ ศานตสงเคราะห์ 164,790 5 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
825 นาง สุภิต นุ้ยเปี่ยม ร.อ.หญิง เอื้อสมร นุ้ยเปี่ยม 204,792 5 ก.พ. 2561
826 นาง บุญเจียน พวงเจริญ ร.ต. พันศักดิ์ พวงเจริญ 164,789 5 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
827 นาย ชิต ชูชื่น น.ส. ชลธิชา ชูชื่น 204,792 5 ก.พ. 2561
828 นาย ชิต ขำสี นาย กัณษิพจน์ ขำศรีวงศ์ 204,542 5 ก.พ. 2561
829 นาย สมจิตต์ ลิ้มกุล จ.ส.อ. เกษม ลิ้มกุล 204,738 5 ก.พ. 2561
830 นาย สมคิด เรือนเงิน จ.ส.อ. ไพศาล วงศ์ชุติมา 204,980 5 ก.พ. 2561