การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
821 พ.ต. วรพล เปรมโพธิ์ นาง พรชนก แป้นขำ 155,965 19 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,449
822 ร.ต. คำนึง โอวีระ น.ส. รัชดาพร โอวีระ 207,416 19 ธ.ค. 2561
823 นาง ประโยชน์ แตงไทย พล.ต. สมบูรณ์ แตงไทย 207,415 19 ธ.ค. 2561
824 นาง ทองคำ พรปฎิมาพันธ์ ว่าที่ ร.ต. กอบเกียรติ พรปฎิมาพันธ์ 207,415 19 ธ.ค. 2561
825 นาง ถนอมศรี แสงเพลิง น.ส. มนัญญา พึ่งพิศ 167,678 19 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
826 นาง ฉอ้อน เผื่อนด้วง นาง สายพิณ สัตตบรรณ 207,417 19 ธ.ค. 2561
827 นาง กุหลาบ จำเนียรพรหม พ.ท. เอนก จำเนียรพรหม 207,416 19 ธ.ค. 2561
828 นาง กิมเฮียง ผดุงพจน์ น.ส. จารนัย วรรณทอง 167,417 19 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
829 พ.อ. ทรวง คงเจริญ น.ส. นิทราทิพย์ คงเจริญ 52,046 18 ธ.ค. 2561
830 พ.อ. ทรวง คงเจริญ นาย ทินวัฒน์ คงเจริญ 155,400 18 ธ.ค. 2561