การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
821 พ.อ. ประเชาวน์ เผ่าจินดา พล.ท.หญิง อรุณวรรณ เผ่าจินดา 151,896 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,654
822 พ.อ.หญิง ยุวดี แสงวัณณ์ นาง ประภัสสร ปฐมครุฑ 193,842 1 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,757
823 พ.อ. อรรณพ นภาสวัสดิ์ พล.ต. เอกลักษณ์ นภาสวัสดิ์ 125,894 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 78,711
824 พ.อ. ปัญญา ซกจี้ตั้น นาง จินตนา ซกจี้ตั้น 204,598 1 ธ.ค. 2560
825 พ.ท. สำราญ เทพกมล นาง สาริณี สุนทรนันท 204,588 1 ธ.ค. 2560
826 พ.ท. สมพงษ์ ศิริวัฒน์ น.ส. สุรัตญา สุขสำราญ 204,589 1 ธ.ค. 2560
827 พ.ท. ชลิต สุวรรณเกษม นาย พลรัช สุวรรณเกษม 159,513 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,077
828 พ.ท. สุรพล เพิ่มสุวรรณ นาง วัฒนา เพิ่มสุวรรณ 97,438 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 95,167 และเงินค่ารายได้พัฒนากิจการ 12,001
829 ร.อ. ทองสุข เจริญขำ น.ส. สำเนียง กองขุนชาติ 204,579 1 ธ.ค. 2560
830 ร.อ. สุชาติ ศรศรีวิชัย จ.ส.อ. ปฎิยุทธ์ ศรศรีวิชัย 204,594 1 ธ.ค. 2560