การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
831 นาง ภิรมย์ เรืองฤทธิ์ นาย วรวุทธ เรืองฤทธิ์ 51,076 11 ก.ย. 2560
832 นาง ฉลวย พรหมแพทย์ นาง พิมพ์ฉลวย สุดหล้า 203,962 11 ก.ย. 2560
833 นาง เขียน โพธิ์ทอง จ.ส.อ. นิธิ โพธิ์ทอง 203,954 11 ก.ย. 2560
834 ว่าที่ ร.ท. จิรศักดิ์ แก้วเสงี่ยม นาง ประคอง แก้วเสงี่ยม 203,975 8 ก.ย. 2560
835 ร.ต. สง่า เภากันต์ นาง ฉันทนา ดวงจินดา 203,973 8 ก.ย. 2560
836 ร.ต. รพีภัทร เลามา นาง มาลี เลามา 203,974 8 ก.ย. 2560
837 จ.ส.อ. วันชัย ศิริกุล นาง ละเอียด ศิริกุล 187,386 8 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 16,592
838 นาง สุวรรณา จิตตเสถียร พ.อ. ธีระ จิตตเสถียร 203,964 8 ก.ย. 2560
839 นาง ลำเจียก ประจันทรศรี นาง จามรีย์ ยุวรรณบูรณ์ 203,755 8 ก.ย. 2560
840 นาย เปรื่อง อินสุวรรณ์ จ.ส.อ. วินัย อินสุวรรณ์ 203,974 8 ก.ย. 2560