การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
841 นาง ใสย เครือบุดดี จ.ส.อ. อภิชัย ปวะภูโต 204,259 3 ต.ค. 2560
842 นาง สำเริง ไวยชีตา น.ส. อัจฉรา ไวยชีตา 204,255 3 ต.ค. 2560
843 นาง ฟื้น โกมลนิมิ นาง นบนอม พงษ์สวัสดิ์ 204,259 3 ต.ค. 2560
844 นาง จินดา รัตนพานิช นาย อุลิส รัตนพานิช 204,260 3 ต.ค. 2560
845 นาง อนงค์ ชัยภูมิ น.ส. กิ่งสน หาญธัญกรรม 204,252 3 ต.ค. 2560
846 นาย ตี๋ จินดา นาย เกียรติกร จินดา 204,252 3 ต.ค. 2560
847 พล.ต. วิชิต อินทรประสงค์ พล.อ.ต. วัชระ อินทรประสงค์ 204,278 2 ต.ค. 2560
848 พ.ท. วิทยา เสาร์กันยา นาง จุฑาทิพย์ เสาร์กันยา 109,900 2 ต.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 94,363
849 พ.ต. สีห์พนม วิชิตวรสาร นาย พีรพงศ์ วิชิตวรสาร 204,562 2 ต.ค. 2560
850 ร.อ. สนิท ผลแสงศรี นาง สายหยุด ผลแสงศรี 204,562 2 ต.ค. 2560