การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
841 นาง นงคราญ จันทุมา น.ส. ยุภาพร จันทุมา 207,435 18 ธ.ค. 2561
842 นาง ตุ๊ คุ้มดิษฐ์ จ.ส.ต. ประกอบ คุ้มดิษฐ์ 207,422 18 ธ.ค. 2561
843 น.ส. ณัฐชยา ราชวงศ์ ร.ต. ประสพโชค ราชวงศ์ 207,435 18 ธ.ค. 2561
844 น.ส. ณัฐชยา ราชวงศ์ ร.ต. ประสพโชค ราชวงศ์ 207,435 18 ธ.ค. 2561
845 นาง อุ่นเรือน วจน์เจริญธรรม นาย บัณฑิต แตงไทย 207,426 18 ธ.ค. 2561
846 นาง พรรณี ไกรกาศ ร.ต. ไมตรี ไกรกาศ 207,442 18 ธ.ค. 2561
847 นาง น้ำฮู้น ชูผกา นาย ชัยรัตน์ ชูผกา 207,443 18 ธ.ค. 2561
848 นาย เฉลิม วัฒนธัญญกรรม นาง ธนิดา สติภา 207,443 18 ธ.ค. 2561
849 พ.อ. สัมฤทธิ์ อ่อนชุ่ม นาง ละเอียด อ่อนชุ่ม 106,485 17 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 100,963
850 พ.ท. จักรวาล พวงประดิษฐ์ นาง จารุวรรณ พวงประดิษฐ์ 207,196 17 ธ.ค. 2561