การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
841 นาง จำนงค์ สายณสิต พ.อ. สุรพล สายณสิต 204,866 19 ธ.ค. 2560
842 พล.ท. ฉลอม วิสมล นาง วิจิตรา อุปการนิติเกษตร 204,472 18 ธ.ค. 2560
843 ร.ต. ยนต์ นีละนิยม นาง จันทร์เพ็ญ นีละนิยม 204,471 18 ธ.ค. 2560
844 นาง สมร ดีงาม จ.ส.อ. สมพงษ์ ดีงาม 204,467 18 ธ.ค. 2560
845 น.ส. ประหยัด จินรอบ จ.ส.ต. โสภา ฝ่ายขันธ์ 204,708 18 ธ.ค. 2560
846 นาง บุญเลิศ ไชยพรรณา น.ส. จิรายุสณ์ ไชยพรรณา 175,740 18 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 28,732
847 นาย ชนินทร์ เนียมใจอาจ นาง จรวยพร คล้ายสุบรรณ 204,466 18 ธ.ค. 2560
848 นาง แจ่ม ศรีพลเมือง จ.ส.อ. ศักดิ์ศรี ชะสันติ 204,471 18 ธ.ค. 2560
849 พ.อ.หญิง ชะเอม สุชาตะนันท์ นาง ประชุมพร ศรียาภัย 149,493 13 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 55,373
850 พ.อ. บุญธรรม มั่งทอง นาง กุลสิริ มั่งทอง 186,934 13 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,557