การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
851 พ.อ. ยอด วิริยะธน นาง อำนวย วิริยะธน 164,483 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
852 ร.ต. สำราญ อู่ศิลา นาง ประจวบ อู่ศิลา 136,991 13 ธ.ค. 2560
853 ร.ต. สำราญ อู่ศิลา จ.ส.อ.หญิง นันธิภา แป้นโก๋ 67,300 13 ธ.ค. 2560
854 ร.ต. เสนาะ คล้ายถม นาง อนงค์ ดวงใส 204,515 13 ธ.ค. 2560
855 ร.ต. พงษ์พิสิฐ ดิษยบุตร นาง สลับศรี ดิษยบุตร 204,513 13 ธ.ค. 2560
856 ร.ต. จำปี พรหมโชติ นาย ทองสุข พรหมโชติ 164,490 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
857 ร.ต. สำรวย แย้มรอด นาง บุญสิตา แย้มรอด 204,490 13 ธ.ค. 2560
858 จ.ส.อ. วิชัย หมอนทอง นาง พลอย หมอนทอง 204,525 13 ธ.ค. 2560
859 จ.ส.อ. พัชร แคลนกระโทก นาง ลออ รุ่งเรือง 204,514 13 ธ.ค. 2560
860 นาง สมพิศ จันทร์ศรี จ.ส.อ. นิมิตร์ จันทร์ศรี 204,496 13 ธ.ค. 2560