การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
851 ร.ท. ศรี ศิริมงคล ด.ญ. อรจิรา ศิริมงคล 38,485 2 ต.ค. 2560
852 ร.ท. ศรี ศิริมงคล นาง ชมชนก ศิริมงคล 38,485 2 ต.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 87,292
853 ร.ต. สนิท สิทธิลักษณ์ นาง นิทรา สิทธิลักษณ์ 204,267 2 ต.ค. 2560
854 ร.ต. ปรีชา รักดี นาง นิด รักดี 204,265 2 ต.ค. 2560
855 ร.ต. สวิง สาลี น.ส. วีณา สาลี 161,615 2 ต.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 42,647
856 ร.ต. วิวรรธน์ เชิงเชาว์ชาญ น.ส. นวพร เชิงเชาว์ชาญ 127,443 2 ต.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 76,819
857 ร.ต. มานะ พันธ์ไพศาล นาง ยุพิน พันธ์ไพศาล 204,265 2 ต.ค. 2560
858 จ.ส.อ. พิเศษ ส่วนบุญ นาง ละออง ส่วนบุญ 204,266 2 ต.ค. 2560
859 นาง สายหยุด สุขประเสริฐ นาง พรทิพย์ อิ่มสอน 204,277 2 ต.ค. 2560
860 นาง วาณี คชาชีวะ น.ส. บุบผา คชาชีวะ 204,067 2 ต.ค. 2560