การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
851 ร.ต. สนิท พูลสุขโข นาง อำไพ พูลสุขโข 207,457 17 ธ.ค. 2561
852 จ.ส.อ. วรวุฒิ พวงสุวรรณ์ นาง สุดใจ พวงสุวรรณ์ 207,704 17 ธ.ค. 2561
853 จ.ส.อ. ไพบูลย์ มณฑล น.ส. ไพรินทร์ เสือเฒ่า 207,445 17 ธ.ค. 2561
854 นาง หลี พรหมโชติ จ.ส.อ. ก้าวหน้า พรหมโชติ 207,447 17 ธ.ค. 2561
855 นาย สิทธิศักดิ์ สุขชัย นาง ดวงฤทัย ผกาแก้ว 167,444 17 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
856 น.ส. ประภา รักธงชัย น.ส. จิตรประภา บุณยะกาญจน์ 207,442 17 ธ.ค. 2561
857 นาย วรพจน์ สกุณา นาง อารีย์ สกุณา 207,456 17 ธ.ค. 2561
858 นาง เล็ก ชะอุ่ม ร.ต.หญิง ละเอียด ชะอุ่ม 207,456 17 ธ.ค. 2561
859 นาง เพิ่มศรี กนิษฐบุตร นาง จริยา กนิษฐบุตร 159,675 17 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 47,782
860 นาย เปลี่ยน เทพทิพย์ พ.อ. ชยุต เทพทิพย์ 207,458 17 ธ.ค. 2561