การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
851 นาง เปรมจิตร์ พุฒเทศ นาย พรสวรรค์ พุฒเทศ 208,961 11 ก.ย. 2562
852 นาง ทองคำ คล่องดี น.ส. พรเพ็ญ คล่องดี 208,964 11 ก.ย. 2562
853 นาย หาด บุญร่วม จ.ส.อ. เหียะ บุญร่วม 208,964 11 ก.ย. 2562
854 นาง ภาณี ประเสริฐวงษ์ พล.ท. ไกรศักดิ์ ประเสริฐวงษ์ 208,965 11 ก.ย. 2562
855 นาง อารีย์ ชูช่วย น.ส. จิรภา ชูช่วย 208,966 11 ก.ย. 2562
856 พล.อ. วิจิตร จุณณะภาต นาย จิตรยุทธ จุณณะภาต 208,951 9 ก.ย. 2562
857 พ.อ. ชะโอด ว่องไว จ.ส.อ. สมชาติ ว่องไว 208,764 9 ก.ย. 2562
858 พ.ต. ไกรอนันต์ พันธ์หว้า นาย เดือน พันธ์หว้า 128,368 9 ก.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 80,618
859 พ.ต. วิลาศ พันธุ์วิชัย นาง เนาวรัตน์ พันธุ์วิชัย 180,873 9 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 28,099
860 พ.อ.อ. สนั่น ราษีคูณ พ.อ. ประสาน อมรปาน 208,227 9 ก.ย. 2562