การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
861 นาย อยุธ นันทาภิวัธน์ พ.อ.หญิง ธิดาสิริ นันทาภิวัธน์ 83,277 1 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 124,137
862 นาย สมจิตร ฦาชา จ.ส.อ.หญิง ชุติกาญจน์ ทาแป้ง 103,711 1 พ.ย. 2561
863 นาย สมจิตร ฦาชา นาง จบ ฦาชา 103,711 1 พ.ย. 2561
864 นาง ทัศนา รัตนพิทักษ์ นาวาโท วินัย รัตนพิทักษ์ 167,423 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
865 น.ส. แดง มิกขุนทด นาง อังคนา นาคทองสุข 207,424 1 พ.ย. 2561
866 นาง เจือ สุวรรณประเสริฐ จ.ส.อ. ปิยะวัฒน์ ไทรสาหร่าย 207,418 1 พ.ย. 2561
867 นาย คมชนะ ศรีทองแท้ นาง หวัน ศรีทองแท้ 141,173 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 26,239
868 นาย เสงี่ยม หินแก้ว พ.ต. เทพประทาน แสงโทโพธิ์ 207,422 1 พ.ย. 2561
869 นาย สวัสดิ์ ศรีใส น.ส. สุกัญญา หล่มแก้ว 166,943 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
870 นาง เลื่อน บุญสนาม นาง วิไลวรรณ ศิริภักดิ์ 207,423 1 พ.ย. 2561