การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
861 นาย ละเอียด อุดมรักษ์ นาง มยุรี เพชรเจริญ 204,497 13 ธ.ค. 2560
862 นาง สุวรรณี กาญจนจูฑะ พ.ท.หญิง สันทนีย์ กาญจนจูฑะ 204,512 13 ธ.ค. 2560
863 นาง สุรีย์ ฤทธี พ.ท. จิรันธนิน ฤทธี 204,512 13 ธ.ค. 2560
864 นาง วีณา เอมเอี่ยม พระภิกษุ พรชัย เอมเอี่ยม 204,510 13 ธ.ค. 2560
865 นาง วารี อังคะ ร.ต. ดำรงค์ อังคะ 204,514 13 ธ.ค. 2560
866 นาง มาลินี กรุดทอง นาย ภาณุวัฒน์ กรุดทอง 102,148 13 ธ.ค. 2560
867 นาง มาลินี กรุดทอง นาย ปริญญา กรุดทอง 102,148 13 ธ.ค. 2560
868 นาง อุดม เชื้อศรีวงษ์ นาย สุรชัย ผดุงชัย 164,488 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
869 นาย ถวัลย์ อาษานอก จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ อาษานอก 204,729 13 ธ.ค. 2560
870 นาง อธิพร อ้นนาค ร.ต. กฤชวัฎ อ้นนาค 204,486 13 ธ.ค. 2560