การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
861 นาย สุเทพ บินอาวัง นาง ศรีรัตน์ นุ่มโต 204,274 2 ต.ค. 2560
862 นาง สำรวล ทองวิจิตร น.ส. จำเรียง ทองวิจิตร 204,268 2 ต.ค. 2560
863 นาง สำเนียง สังข์ทิพย์ นาย ศิริวัฒน์ สังข์ทิพย์ 197,469 2 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,799
864 นาย อาคม ทองเปีย นาง ธัญญลักษณ์ ทองเปีย 164,263 2 ต.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
865 นาย ยงค์ ลำมะเวช น.ส. วรรณวรินทร์ ลำมะเวช 204,266 2 ต.ค. 2560
866 พ.อ. ประชุม เกษตระกูล นาย บัญชา เกษตระกูล 125,466 2 ต.ค. 2560
867 พ.อ. ประชุม เกษตระกูล จ.ส.อ.หญิง นิลวรรณ เกษตระกูล 78,840 2 ต.ค. 2560
868 พ.อ. ธวัชชัย โรจนไพฑูรย์ นาย วุฒิสาร โรจนไพฑูรย์ 102,154 2 ต.ค. 2560
869 พ.อ. ธวัชชัย โรจนไพฑูรย์ ว่าที่ ร.อ.หญิง พรสม โรจนไพฑูรย์ 102,154 2 ต.ค. 2560
870 พ.ท. สัมพันธ์ อาจหาญ พ.อ. สามารถ อาจหาญ 204,308 2 ต.ค. 2560