การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
871 นาง สมาน บุตรชา น.ส. ฐิติทิพย์ มีฤกษ์สม 204,487 13 ธ.ค. 2560
872 นาย บุญเลี้ยง อาจยุทธณรงค์ นาง ฮวย อาจยุทธณรงค์ 204,491 13 ธ.ค. 2560
873 นาง สวง รวยดี ร.ต. สุรพล เบญจสรนันท์ 164,483 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
874 นาง มาลี สรวงสิงห์ จ.ส.อ. กังวาน สรวงสิงห์ 164,722 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
875 นาย เฉลิม อินทิม ร.ต. ชะนะศิลป์ มั่นอ่วม 164,484 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
876 พ.อ. ปราโมทย์ ธาระเขตต์ นาง ปราณี ธาระเขตต์ 204,528 12 ธ.ค. 2560
877 พ.ท. ณิฎิพงษ์ ประพัฒน์บุรโชติ นาง สุภาพิฎฐ์ ประพัฒน์บุรโชติ 204,279 12 ธ.ค. 2560
878 ร.อ. อดุลย์ รัตตานนท์ นาง รัตนาภรณ์ จันทร์เจือมาศ 204,765 12 ธ.ค. 2560
879 ร.ต. อิทธิพล วันประกอบ ร.ต.หญิง ชญานี วันประกอบ 164,502 12 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
880 ร.ต. ยุ้ย ปัถวี จ.ส.อ.หญิง ณัฐกาญจน์ แสงรุ่ง 83,930 12 ธ.ค. 2560