การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
871 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ ทิพย์รักษ์ นาย ภาณุวัฒน์ ทิพย์รักษ์ 203,945 2 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 360
872 จ.ส.อ. สมศักดิ์ เขียวจักร์ นาย ยุทธการ เขียวจักร์ 204,074 2 ต.ค. 2560
873 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ เทพบาล ส.อ.หญิง รุสนา ปาทาน 204,290 2 ต.ค. 2560
874 ส.อ. อิสรานุวัฒน์ งามคำพร้อม น.ส. ธนิษฐา งามคำพร้อม 204,085 2 ต.ค. 2560
875 ส.อ. ยอดชาย สุขเกษม น.ส. นารีรัตน์ สุขเกษม 204,085 2 ต.ค. 2560
876 ส.อ. สวรรค์ ทองคำ น.ส. สุภาณุจิตร ทองคำ 204,307 2 ต.ค. 2560
877 นาย สุวิทย์ พุทธบุญ น.ส. สุทินา วริยากุลชา 199,555 2 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,750
878 นาง ร่ม นวนประโคน ส.อ. สานุคุณ นวนประโคน 204,306 2 ต.ค. 2560
879 นาง พรรณี เฟื่องฟู ร.ต.หญิง รจนา เศรษฐกิจ 204,304 2 ต.ค. 2560
880 นาง บุญธรรม ทรงอยู่ นาย มนตรี ทรงอยู่ 204,304 2 ต.ค. 2560