การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
871 นาง ลำเพียง ฉลาดธรรม ร.ต. ลำจวน ฉลาดธรรม 195,259 1 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,159
872 นาย แปลก ออกแม้น นาง ปิยะมาศ ออกแม้น 207,420 1 พ.ย. 2561
873 นาย วิชิต ตระกรุดแก้ว นาย ภาณุ ตระกรุดแก้ว 207,157 1 พ.ย. 2561
874 นาย พิทักษ์ ลิ้มกุสุมาวดี นาง จุฬาลักษณ์ แจ่มอรุณ 167,413 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
875 นาง ผวล สุภาเลิศ นาง สุจิตรา สุภาเลิศ 207,430 1 พ.ย. 2561
876 นาย ประสิทธิ์ หวังชม น.ส. นงลักษณ์ ใจสุธน 207,421 1 พ.ย. 2561
877 นาย ทน ท่ากระเบา จ.ส.อ. นริศ ท่ากระเบา 207,419 1 พ.ย. 2561
878 นาง สังเวียน อินทรประเสริฐ นาย นเรศ ทยาสุทธิ 207,183 1 พ.ย. 2561
879 นาย สมจิตร สามภักดี นาง เวสารัช คุ้มสุพรรณ 207,182 1 พ.ย. 2561
880 นาง ลมัย สมประสงค์ ร.ท. รัมณรา สมประสงค์ 207,182 1 พ.ย. 2561