การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
881 นาง ชูศรี ดีใจวงษ์ พ.ท. พายัพ เลขะวัฒนะ 207,176 1 พ.ย. 2561
882 นาง อามีนะห์ พวงทองดี นาย สุวัฒน์ พวงทองดี 207,207 1 พ.ย. 2561
883 นาง อัมพร สุขพานิช ร.ต. พงษ์สันต์ สุขพานิช 207,208 1 พ.ย. 2561
884 นาง สำรอง ฤทธิชัย นาง สายรุ้ง พิมพ์บาง 60,231 1 พ.ย. 2561
885 นาง สำรอง ฤทธิชัย จ.ส.อ. ขวัญชัย ฤทธิชัย 147,231 1 พ.ย. 2561
886 นาง สมจินตนา บุญนำมา ร.อ. จรูญ บุญนำมา 206,997 1 พ.ย. 2561
887 นาง เลี่ยม ฤทธิ์เจริญ จ.ส.อ. สงกรานต์ เทียนกัณฑ์เทศน์ 207,205 1 พ.ย. 2561
888 นาง จรวย รวมขุนทด ร.ต. วิโรจน์ ไชยนนท์ 167,206 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
889 พล.อ. อำพน อมรวิสัยสรเดช พ.ต.หญิง พรฉวี บัวสุข 207,179 1 พ.ย. 2561
890 พล.อ.ต.หญิง กันยารัตน์ ยุกตะนันทน์ นาง กิตนันท์ พิชัยณรงค์ 109,551 1 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 97,620