การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
881 นาง ดวงจันทร์ เงินนวม นาง พวงทอง เปรมานุพันธุ์ 204,308 2 ต.ค. 2560
882 นาย สุรินทร์ แสงเพลิง นาง พิชยา แสงเพลิง 204,300 2 ต.ค. 2560
883 นาง ศิลินทิพย์ เข็มวงศ์ น.ส. ศิณีนาฎ เข็มวงศ์ 204,300 2 ต.ค. 2560
884 นาง ลำพอง อาษาทำ ร.ต. บัญชา อาษาทำ 204,284 2 ต.ค. 2560
885 นาง ระเบียบ ศรีคุ้ม จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ศรีคุ้ม 204,291 2 ต.ค. 2560
886 นาง เทียม บัวเกตุ นาย บุญมา ไกรวิจิตร 204,285 2 ต.ค. 2560
887 นาง ดวงกมล ปลอดโปร่ง ร.ต. พิศูจน์ ปลอดโปร่ง 204,294 2 ต.ค. 2560
888 นาย ซ้อยตี๋ แซ่ฮ้อ น.ส. สมรักษ์ กิ่งรุ้งเพชร์ 204,294 2 ต.ค. 2560
889 นาง จินตนา ทองพลับ น.ส. ศิริรัตน์ ทองพลับ 204,562 2 ต.ค. 2560
890 จ.ส.อ. องอาจ ทับอินทร์ นาง โสภาพร ทับอินทร์ 203,886 26 ก.ย. 2560