การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
881 ร.ต. ยุ้ย ปัถวี น.ส. จิณห์นิภา แสงรุ่ง 120,598 12 ธ.ค. 2560
882 เรืออากาศตรี ชุม จันทร์ลอย น.ส. พัชรินทร์ จันทร์ลอย 204,527 12 ธ.ค. 2560
883 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ปิยะรัตน์ น.ส. เบญจมาศ ปิยะรัตน์ 164,772 12 ธ.ค. 2560
884 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ปิยะรัตน์ นาย สามารถ ปิยะรัตน์ 40,000 12 ธ.ค. 2560
885 นาง องุ่น แดงวิเชียร จ.ส.อ. อุดมศักดิ์ พุ่มเพ็ชร์ 204,501 12 ธ.ค. 2560
886 นาง สาย ปี่ทอง ร.อ. วรชาติ ปี่ทอง 204,499 12 ธ.ค. 2560
887 นาง สมหมาย ทรงประไพ น.ส. กุมุทมาศ ทรงประไพ 204,866 12 ธ.ค. 2560
888 นาง ศศิธร โอวาทกิจ นาย ศิริพันธ์ เหหาสุข 200,518 12 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,980
889 น.ส. วิไล เรืองอุดม ร.อ. สมเกียรติ เรืองอุดม 204,500 12 ธ.ค. 2560
890 นาง วนิดา ศรีแก้ว ร.ต. บันเทิง ศรีแก้ว 204,511 12 ธ.ค. 2560