การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
81 นาง ทองมี พงษ์บุบผา นาง โอบี อุทารักษ์ 205,088 1 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,780
82 นาง ตรีสุวรรณ ประยูร นาง กุลนิดา ประยูร 207,867 1 มี.ค. 2562
83 นาย จาก ระย้าย้อย นาง สุนิสา ระย้าย้อย 207,871 1 มี.ค. 2562
84 นาง สมบัติ นามพวน จ.ส.ต. เรืองศักดิ์ แก้วบ้านเหล่า 207,893 1 มี.ค. 2562
85 นาย ธวัชชัย โป้แดง นาง วันเพ็ญ โป้แดง 167,894 1 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
86 นาง เทื้อม สินพูล พ.อ. สนิท สินพูล 207,894 1 มี.ค. 2562
87 นาง สุวรรณี รณรื่น นาย ศุภเนติ์ รณรื่น 207,898 1 มี.ค. 2562
88 นาย เฟื่อง ชมตู้ ร.ต. นิทัศน์ แดงศิริ 167,896 1 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
89 นาง จันสม คงปารีย์ จ.ส.อ. อร่าม นิสยันต์ 207,897 1 มี.ค. 2562
90 นาง จรัญญา เวชอุไร น.ส. กัญญาณัฐ หงษ์คะ 201,255 1 มี.ค. 2562 หักรายได้พัฒนากิจการ 6,640