การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
81 นาย สำลี ฤทธิ์สิทธิ์ จ.ส.อ. ณรงค์ ฤทธิ์สิทธิ์ 211,052 26 ธ.ค. 2562
82 นาง ชิงดวง เปี่ยมงาม นาง สุนิษา ตะระสุภณ 210,793 26 ธ.ค. 2562
83 นาง บุญน้อย อินทร์อำนวย ร.ต. สมชาย อินทร์อำนวย 211,054 26 ธ.ค. 2562
84 นาย ไพรวรรณ์ เพรียพรม นาง จินตนา เพรียพรม 211,144 26 ธ.ค. 2562
85 พล.ต. นานศักดิ์ ข่มไพรี พ.อ.หญิง ศศิธร วัทโล 155,574 25 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 55,495
86 ม.ร.ว. อัครัฐ วรวุฒิ พ.ท.หญิง ศรีบุษย์ วรวุฒิ ณ อยุธยา 50,000 25 ธ.ค. 2562
87 ม.ร.ว. อัครัฐ วรวุฒิ หม่อมหลวง มธุริน วรวุฒิ 159,050 25 ธ.ค. 2562
88 พ.อ.หญิง ปวิณ วิเศษแพทยา นาย จรัสพร วิเศษแพทยา 211,102 25 ธ.ค. 2562
89 พ.อ. ประสาร ภู่ทรัพย์ นาง อัญชัญ ภู่ทรัพย์ 211,080 25 ธ.ค. 2562
90 พ.อ. สามารถ วิทยอรุณธานี นาง นภาภรณ์ วิทยอรุณธานี 145,945 25 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 65,155