การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
81 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ เหลืองพล นาง ศศิธร แวงชัยภูมิ 111,629 20 มี.ค. 2561
82 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ เหลืองพล น.ส. พรสวรรค์ เหลืองพล 94,500 20 มี.ค. 2561
83 จ.ส.อ.หญิง เขมิกา สุขสวัสดิ์ น.ส. ณัฐนรี สุขสวัสดิ์ 205,388 20 มี.ค. 2561
84 จ.ส.อ. ประกิต ทวีนุต นาง อำนวย ทวีนุต 205,888 20 มี.ค. 2561
85 ส.อ. สมบุญ จันทร์น้อย นาง บังอร ครันเล็ก 165,919 20 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
86 นาง อนุกูล จันฤาไชย ร.ต. ชาญณรงค์ จันฤาไชย 205,870 20 มี.ค. 2561
87 นาง หนูทิน ศักดิ์วิจารณ์ พ.ท. สหัส ศักดิ์วิจารณ์ 205,881 20 มี.ค. 2561
88 นาย รังสรรค์ มนตรี นาย สุรศักดิ์ ภาคมนตรี 165,868 20 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
89 นาย ปัญญา ก้อยจะบก น.ส. อัจฉรา ศรีชู 205,866 20 มี.ค. 2561
90 นาย ทองดำ สีแก้ว นาง กุลนิภา ทองแสง 205,880 20 มี.ค. 2561