การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
81 นาง ทวี เจียมวงษ์ นาง ทิพวรรณ สนิท 167,231 1 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
82 นาง อุทุมพร เทวะสิงห์ ร.ต. หัด เทวะสิงห์ 206,092 1 ส.ค. 2561
83 นาย สมศักดิ์ จูก้องไตรพิภพ นาย ชนะพล จูก้องไตรพิภพ 206,093 1 ส.ค. 2561
84 นาง ประยูร โรจนดิษฐ์ น.ส. เบญจมาศ โรจนดิษฐ์ 206,091 1 ส.ค. 2561
85 นาย เจริญ ลัทธิรมย์ พ.ท. อุทัย ลัทธิรมย์ 206,091 1 ส.ค. 2561
86 นาย เสรี ไชยมี นาย ชาตินันท์ ไชยมี 205,861 1 ส.ค. 2561
87 นาง วินดา โชติวาทิน ร.ต. สุชาติ โชติวาทิน 205,858 1 ส.ค. 2561
88 นาง ยุพา หอมสิน จ.ส.อ.หญิง ชุติมา หอมสิน 98,853 1 ส.ค. 2561
89 น.ส. วราภรณ์ ดำรงค์ศักดิ์ น.ส. พอตา ดำรงค์ศักดิ์ 205,859 1 ส.ค. 2561
90 นาง มาลัย นรนาค นาง สำราญ เกียติเผ่า 205,853 1 ส.ค. 2561