การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
81 จ.ส.อ. ชูชัย มณีปกรณ์ นาง บรรจง มณีปกรณ์ 167,644 31 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
82 ส.อ. สมคิด ทองรักษ์ นาง ดวงรัตน์ แซ่อุ่ย 207,552 31 พ.ค. 2562
83 พระภักดี คุณวีโร (ภักดี) นาย โกศล กลิ่นทอง 207,451 31 พ.ค. 2562
84 น.ส. บุศริน ไชยชุมพร นาง บุญฉัน ไชยชุมพร 207,551 31 พ.ค. 2562
85 นาง ทวี มนทสิทธิ์ นาง ทองสุข มนทสิทธิ์ 207,551 31 พ.ค. 2562
86 นาย วิเชียร มณฑลผลิน พ.ท.หญิง กรกมล มณฑลผลิน 207,559 31 พ.ค. 2562
87 นาย สุวัฒน์ ตั้งเจริญ นาง อภิวัฒนา ตั้งเจริญ 207,420 31 พ.ค. 2562
88 นาง ดวงเดือน เงินบาท นาย สมหวัง จินดาเพ็ง 207,429 31 พ.ค. 2562
89 นาง บัวเรียว อภิชัย จ.ส.อ. ศักดิ์ดา สุริยา 207,434 31 พ.ค. 2562
90 นาง นารี เหม่นตะคุ นาย ยรรยง เหม่นตะคุ 200,125 31 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,310