การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
81 ว่าที่ ร.ต. จักราวุฒิ์ ตรียัง ร.อ. วันชัย ตรียัง 140,009 1 มิ.ย. 2561
82 จ.ส.อ. สมพร เนตรศักดิ์ชัย นาง นุศรา เนตรศักดิ์ชัย 205,696 1 มิ.ย. 2561
83 จ.ส.อ. ปราโมทย์ ลาภจิตร นาย เพชรายุธ ลาภจิตร 205,917 1 มิ.ย. 2561
84 นาง อังสนา สินหนัง พล.ต. เอกกมล สินหนัง 80,602 1 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 125,297
85 นาง สมพร จันทรา พ.ต. ภัคธนัช จันทรา 205,897 1 มิ.ย. 2561
86 นาง ละมัย ทองเพ็ชร นาง ลดาวัลย์ ถาวรสุข 166,124 1 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
87 นาย โปร่ง เกตุมาลย์ นาง สมทรง แสงซื่อ 205,899 1 มิ.ย. 2561
88 นาง ขำ ชนไทย ร.ต. วิฤทธิ์ ชนไทย 205,919 1 มิ.ย. 2561
89 นาง อวยพร สุขเพีย ร.ต. เกรียงไกร สุขเพีย 205,897 1 มิ.ย. 2561
90 นาง สุมณฑา วันเดช นาง ชุติมา พันธุ์มณี 205,900 1 มิ.ย. 2561