การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
81 นาง ทองคำ พรปฎิมาพันธ์ ว่าที่ ร.ต. กอบเกียรติ พรปฎิมาพันธ์ 207,415 19 ธ.ค. 2561
82 นาง ถนอมศรี แสงเพลิง น.ส. มนัญญา พึ่งพิศ 167,678 19 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
83 นาง ฉอ้อน เผื่อนด้วง นาง สายพิณ สัตตบรรณ 207,417 19 ธ.ค. 2561
84 นาง กุหลาบ จำเนียรพรหม พ.ท. เอนก จำเนียรพรหม 207,416 19 ธ.ค. 2561
85 นาง กิมเฮียง ผดุงพจน์ น.ส. จารนัย วรรณทอง 167,417 19 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
86 พ.อ. ทรวง คงเจริญ น.ส. นิทราทิพย์ คงเจริญ 52,046 18 ธ.ค. 2561
87 พ.อ. ทรวง คงเจริญ นาย ทินวัฒน์ คงเจริญ 155,400 18 ธ.ค. 2561
88 ร.ต. กมล งามบุญชื่น นาย ม้วน งามบุญชื่น 207,447 18 ธ.ค. 2561
89 ร.ต. ประพนธ์ ภูมิรัตน์ นาง ณภัทร ภูมิรัตน์ 207,421 18 ธ.ค. 2561
90 พันจ่าอากาศเอก สมบูรณ์ เส็งคิศิริ ร.ท. พงษ์อนันต์ เส็งคิศิริ 207,423 18 ธ.ค. 2561