การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
81 พ.ต. ฐิติวัชร์ ศิริบุญญพัฒน์ นาง ระเบียบ ทัพไทย 204,838 3 ม.ค. 2561
82 พ.ต. ชิต พลสว่าง นาง นภัสนันท์ เวียงวงษ์งาม 190,470 3 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,129
83 จ.ส.อ. ประวิทย์ ทองนาค นาย สัมฤทธิ์ ทองนาค 164,846 3 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
84 นาง สำเนียง โพธิ์อ้น พ.ต. ปรีชา โพธิ์อ้น 204,848 3 ม.ค. 2561
85 นาย ประเสริฐ คะดาด น.ส. นงเยาว์ คะดาด 164,847 3 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
86 นาง บุญชู ขำสำเภา จ.ส.อ. วิเชียร ขำสำเภา 204,845 3 ม.ค. 2561
87 นาง ทองดี เรืองบุญสุข น.ส. อรพิน เรืองบุญสุข 204,386 3 ม.ค. 2561
88 นาง เจิม เจียมทอง นาง บรรจง วันธงชัย 164,847 3 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
89 นาย เสรี ชาวนา นาง สิริ ชาวนา 204,837 3 ม.ค. 2561
90 นาง สีไพร เคนวงษ์ นาย สมจิตร์ เคนวงษ์ 204,839 3 ม.ค. 2561