การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
81 นาง วินิดา ก้องสมุทร นาง สุจิตรา ก้องสมุทร 207,664 26 ต.ค. 2561
82 นาง นิตยา พิมสาร นาย ทรงพล พิมพ์โชติ 207,277 26 ต.ค. 2561
83 พ.อ.หญิง สุวภา ยัพวัฒนา นาย ไพรัช วงศ์พระยา 150,603 25 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 56,693
84 พ.อ. พยนต์ ลีละบุตร นาง พรเพ็ญ ลีละบุตร 137,909 25 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 69,388
85 พ.ท. เพริศเกียรติ แก้วสถิตย์ จ.อ.หญิง เพริศแพรว แก้วสถิตย์ 207,300 25 ต.ค. 2561
86 พ.ต. ทองหล่อ ปั้นบัว น.ส. สายพิณ ปั้นบัว 150,000 25 ต.ค. 2561
87 พ.ต. ทองหล่อ ปั้นบัว นาง บุญธรรม สิงทิพย์ 57,350 25 ต.ค. 2561
88 พ.ต. วิบูลย์ เผือกเวช น.ส. บุณยนุช เผือกเวช 207,276 25 ต.ค. 2561
89 จ.ส.อ. เกษม ทองสุข น.ส. สาคร อินทระ 207,342 25 ต.ค. 2561
90 ร.ต.หญิง อรพันธ์ บ้านใหม่ นาง พอจิต เกษเกษร 207,292 25 ต.ค. 2561