การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
891 นาย ละออง ยิ่งบำรุง นาย ไพโรจน์ ยิ่งบำรุง 204,317 26 ก.ย. 2560
892 นาย เขยื้อน พูลผล น.ส. สาวิตรี พูลผล 57,362 26 ก.ย. 2560
893 นาย เขยื้อน พูลผล พ.อ. ประหยัด พูลผล 147,200 26 ก.ย. 2560
894 พ.ต. เสรี สังข์ทรัพย์ พล.อ. มนตรี สังขทรัพย์ 204,301 25 ก.ย. 2560
895 นาง ใส จำปาหอม นาง พิศมัย จำปาหอม 204,112 25 ก.ย. 2560
896 นาง บุญสม นนทรีย์ นาง สุนันทา วิทิตยนตรการ 204,112 25 ก.ย. 2560
897 นาง จำลอง สุทธิวรกุล นาง ดรรชนี โรจนบุรานนท์ 204,107 25 ก.ย. 2560
898 นาย เสงี่ยม เทพเสนา ร.ต. วัฒนา ทิพวงษา 204,309 25 ก.ย. 2560
899 พ.อ. บุญเลิศ ทองเนียม นาง จำลอง ทองเนียม 96,339 22 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 107,517
900 ร.ต. อุดมศักดิ์ โคนชัยภูมิ นาง วาสนา โคนชัยภูมิ 203,857 22 ก.ย. 2560