การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
891 พ.อ. สำเภา ศรแก้วดารา น.ส. ภัสราภรณ์ ศรแก้วดารา 207,173 1 พ.ย. 2561
892 พ.ท. เกษม อ่ำตระกูล นาย อรรถกร อ่ำตระกูล 200,484 1 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,695
893 ร.ต. เขียน แสงวิเศษ ร.ท. เพชรรัตน์ แสงวิเศษ 114,586 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,584
894 นาง สาหร่าย อุ้มอำยวน นาง อาจรีย์ ยวดลาด 132,796 1 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 74,375
895 นาย สมทรง พาแหง นาง บัวสอน พาแหง 206,808 1 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 372
896 นาง ละออง ประไพรัตน์ ร.อ. ผไท ประไพรัตน์ 207,441 1 พ.ย. 2561
897 นาง รัตนา นฤภัย นาวาโทหญิง ศศรัศศ์ นฤภัย 207,178 1 พ.ย. 2561
898 นาง ทองอยู่ เพชรประดับวงศ์ พล.ต. สมบัติ เพชรประดับวงศ์ 207,178 1 พ.ย. 2561
899 พล.ต. สุพล ปรักเอโก พ.อ. อรรถกร ปรักเอโก 207,221 29 ต.ค. 2561
900 พ.อ. สมชาติ ภาษิตานนท์ นาง ยุพิน ภาษิตานนท์ 207,230 29 ต.ค. 2561