การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
891 นาง บุญมี อุดมศรี น.ส. วารุณี โมระกรานต์ 164,497 12 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
892 นาง นิตย์ ไล้บางปิ้ง พ.ต. พลกฤต ไล้บางปิ้ง 147,406 12 ธ.ค. 2560 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 57,332
893 นาง ศรีสมัย ชื่นวาริน พ.อ. ไวทย์วิชญ์ ชื่นวาริน 204,866 12 ธ.ค. 2560
894 นาง บุญมี วณิชย์สุวรรณ์ ร.ต. สุทัศน์ วณิชย์สุวรรณ์ 164,532 12 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
895 นาง คำ ยั่งยืน นาย ยินดี ยั่งยืน 204,866 12 ธ.ค. 2560
896 พ.ท. สุพัฒน์ หันตรา นาง กาญจนา หันตรา 195,154 7 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,384.50
897 ร.อ. สันติ พันเต นาง ถนอมศรี จันทร์เทศ 204,545 7 ธ.ค. 2560
898 จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา นาย พงศ์ยุทธ ชุมสาย ณ อยุธยา 192,498 7 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,829
899 จ.ส.อ. ศุภกฤต ดาราพิทักษ์ นาง แสงจันทร์ ดาราพิทักษ์ 204,538 7 ธ.ค. 2560
900 จ.ส.อ. ประจวบ แสงสาง นาย ธเนตร แสงสาง 204,546 7 ธ.ค. 2560