การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
901 จ.ส.อ. เขียน พ้นภัย นาง กิตติมาภรณ์ บุญลือ 204,302 22 ก.ย. 2560
902 จ.ส.อ. พิน บุญอยู่ นาย อุดมศักดิ์ บุญอยู่ 188,722 22 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,140
903 พันจ่าเอก วิทยา มะลิเถา นาย ศาโรจน์ มะลิเถา 203,863 22 ก.ย. 2560
904 นาง พัชนี อินทรประสงค์ น.ส. เพ็ชรา อินทรประสงค์ 203,860 22 ก.ย. 2560
905 นาย ทองพูน เกตุบัว นาย ภูวนัย เกตุบัว 188,389 22 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,474
906 นาง ถุงเงิน จุยานนท์ พ.ต. เสริมชาติ จุยานนท์ 204,067 22 ก.ย. 2560
907 นาย ณัฐภัทร กันอยู่ พ.ท. แสวง กันอยู่ 203,861 22 ก.ย. 2560
908 นาง กิมโต๊ะ ช่างเขียน จ.ส.อ. สมบูรณ์ กุลชนะเมธี 204,066 22 ก.ย. 2560
909 นาง สมทรง แจ้งความดี นาย สุวัชรพงศ์ แจ้งความดี 203,854 21 ก.ย. 2560
910 นาย พิศ ชมเชย ร.ต.หญิง บุญเรือน สว่างแจ้ง 204,063 21 ก.ย. 2560