การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
901 นาย ส้มเช้า แปลกเข็ม จ.ส.อ. เชาว์ แปลกเข็ม 204,539 7 ธ.ค. 2560
902 นาง วริศรา กล่ำคำ นาง กาญจนา ทัศจันทร์ 204,547 7 ธ.ค. 2560
903 พ.ต. พอใจ คันธศร นาง จำรูญ คันธศร 204,543 6 ธ.ค. 2560
904 พ.ต. ไชยะ ตรีชัย นาย เตชิต ตรีชัย 204,545 6 ธ.ค. 2560
905 ร.ต. อำนวย ครุธบุญยงค์ น.ส. วรรณพร ครุธบุญยงค์ 204,551 6 ธ.ค. 2560
906 จ.ส.อ. เสนอ สร้อยจิตร นาย เฉลิม สร้อยจิตร 204,555 6 ธ.ค. 2560
907 จ.ส.อ. สมบุญ คนใหญ่ นาง บรรจง คนใหญ่ 204,554 6 ธ.ค. 2560
908 จ.ส.อ. เกตุ เสมสง่า นาย ศฎายุ เสมสง่า 204,554 6 ธ.ค. 2560
909 นาง อารีย์ สุวรรณขำ นาย กิตติศักดิ์ สมประสงค์ 176,352 6 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 28,194
910 นาง สุรินทร์ นาคสมบูรณ์ นาง ดวงจนัน สาสมจิตต์ 204,553 6 ธ.ค. 2560