การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
911 จ.ส.อ. ประเทือง ไพโรจน์ นาง สมฤดี ไพโรจน์ 207,224 29 ต.ค. 2561
912 จ.ส.อ. เชิดชัย ละมั่งทอง นาง พิชญา ละมั่งทอง 207,230 29 ต.ค. 2561
913 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ สายงาม ส.ท.หญิง พรปวีณ์ สายงาม 207,438 29 ต.ค. 2561
914 ส.อ. วีรพล ชะเอม นาง เรียม ชะเอม 207,225 29 ต.ค. 2561
915 นาย อนันต์ แสงมล ร.ต. ณัฐพงษ์ ดอกเคน 207,164 29 ต.ค. 2561
916 นาง สำรวย จูบรรจง นาง สังเวียน ป้องคำ 207,165 29 ต.ค. 2561
917 นาง สวิง สมนึก นาย ประสิทธิ์ สมนึก 207,163 29 ต.ค. 2561
918 นาย พยนต์ สนคดี ร.ท. สมหมาย สนคดี 207,426 29 ต.ค. 2561
919 นาง ปัญจรัตน์ คำพร นาง ลำใย คำพร 207,167 29 ต.ค. 2561
920 นาง ทองอยู่ ม่วงมณี นาย ประชิต ศรีทอง 207,166 29 ต.ค. 2561