การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
911 นาย สุรชัย วงค์ทองคำ พล.อส. คมกริช วงค์ทองคำ 204,548 6 ธ.ค. 2560
912 นาง สมพร แก้วผ่อง นาย สมประสงค์ แก้วผ่อง 204,795 6 ธ.ค. 2560
913 นาย สมจิตร จิตรภักดี นาย สมจินต์ จิตรภักดี 204,553 6 ธ.ค. 2560
914 นาง ลำพวน มะกรูดทอง ร.อ. มาโนชญ์ มะกรูดทอง 204,552 6 ธ.ค. 2560
915 นาง มาลัย ดาบลาอำ น.ส. วานิสสา ดาบโสมศรี 204,544 6 ธ.ค. 2560
916 นาง โกเมน คำพรหม น.ส. ชุติกาญจน์ คำพรหม 204,549 6 ธ.ค. 2560
917 พ.อ. อุเทน มีศรีรอด นาย ณัชษิณ มีศรีรอด 204,566 4 ธ.ค. 2560
918 พ.อ.พิเศษ พลฤทธิ์ ปุณยฤทธิเสนีย์ นาง สรรพ์ศรี ปุณยฤทธิเสนีย์ 107,943 4 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,625
919 พ.ท. วินัย นาคเงินทอง น.ส. ศิริรัตน์ นาคเงินทอง 204,604 4 ธ.ค. 2560
920 ร.ท. สนิท ผิวทองงาม น.ส. ธนรัศ ผิวทองงาม 204,602 4 ธ.ค. 2560