การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
911 นาย ประพาศ เปรมประเสริฐ จ.ส.อ. บรรดิษฐ์ ฟักแก้ว 204,063 21 ก.ย. 2560
912 นาง ประหยัด พูนชัย พ.ท.หญิง ปัทมา ชมชู 163,867 21 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
913 นาง ขันทอง บุญประคอง พ.ต. นที บุญประคอง 163,867 21 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
914 พ.อ. เทียนชัย ช่วงประยูร นาง กนกพร ช่วงประยูร 203,888 20 ก.ย. 2560
915 พ.ท. ผล แจ่มสอน นาง วรรณพร โรดส์ 203,873 20 ก.ย. 2560
916 พ.ท. สุทัศน์ ทัศนวงค์วรา พ.ต. ณัฐคมม์ วงษ์รัชต์วรา 163,890 20 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
917 พ.ต. บุญมี พันธุ์ศิลา ร.ท.หญิง รัตนา พันธุ์ศิลา 203,889 20 ก.ย. 2560
918 ร.ต. สาทร วิเศษรจนา นาง พงษ์ศิริ วิเศษรจนา 163,884 20 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
919 จ.ส.อ. สรายุทธ สวัสดิ์ศรี น.ส. ศุลีมาศ สวัสดิ์ศรี 203,894 20 ก.ย. 2560
920 นาง เอมอร บัวพึ่งน้ำ ร.ต. คมกริช บัวพึ่งน้ำ 203,894 20 ก.ย. 2560