การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
921 นาย สุนทร ชาญชัยประภัสสร นาง รุ่งอรุณ ฉัตรปิยานนท์ 176,934 29 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 30,231
922 นาง แสน เครือจันทร์ น.ส. สุอาภา มะลิซ้อน 207,171 29 ต.ค. 2561
923 นาง บุญชู ใจดี ร.ต. สมใจ ใจดี 207,443 29 ต.ค. 2561
924 นาง อำนวย คงโต พ.ท. แก่นนิล คงโต 207,214 29 ต.ค. 2561
925 นาง ยัง ต่างท้วม พล.ท. สมศักดิ์ ต่างท้วม 99,680 29 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 107,545
926 นาย บุญสม เทียนอิ่ม ร.ต. ณพปพรรณ สะอาดเอี่ยม 167,229 29 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
927 นาง ทองผา อิ่มใจ ร.ต. สามารถ อิ่มใจ 207,221 29 ต.ค. 2561
928 นาย จเร นาแป้น น.ส. อังชัญ พ่วงพุฒ 207,222 29 ต.ค. 2561
929 นาง คำก่าย โกแสนตอ จ.ส.อ. ชานนท์ โกแสนตอ 207,215 29 ต.ค. 2561
930 นาย ก้อน สิบทัศน์ พ.อ. วรรณชัย สิบทัศน์ 207,222 29 ต.ค. 2561