การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
921 ร.ท. พลอย ตันทเนตนิต นาย ศิร ตันทเนตนิต 204,604 4 ธ.ค. 2560
922 ร.ต. มานพ ธิติธรรม นาง นภา ธิติธรรม 204,605 4 ธ.ค. 2560
923 ร.ต. ถวิล วงษ์เสือ จ.ส.อ. วิสิทธิ์ วงษ์เสือ 164,600 4 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
924 จ.ส.อ. ฉลวย ดุลยา พล.ต. นพพร ดุลยา 204,568 4 ธ.ค. 2560
925 นาง มุฑิตา ธีรอนันต์ศักดิ์ นาย วุฒิเลิศ ธีรอนันต์ศักดิ์ 65,400 4 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,864
926 นาง มุฑิตา ธีรอนันต์ศักดิ์ น.ส. ชลิดา อิศราพฤกษ์ 127,339 4 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,864
927 นาง อำนวย เทศคงทน นาง ปรางมาศ โควิสุทธิ์ 204,570 4 ธ.ค. 2560
928 นาย อนุชิต น้อยไม้ นาง จารุวรรณ ปรีดาวรรณ 204,866 4 ธ.ค. 2560
929 นาง ปณพพร โลทะกะ น.ส. อาภา โลทะกะ 164,565 4 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
930 นาง บุบผา เจือจินดา ร.ต. พรสวัสดิ์ ดาวทอง 204,570 4 ธ.ค. 2560