การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
921 นาย อ่อน หมื่นแสน ร.ท. พนัด อยู่ยงค์ 163,884 20 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
922 นาง อรัญยา รัชวงศ์ ร.ต. บรรจง รัชวงศ์ 203,889 20 ก.ย. 2560
923 นาง พีรพรรณ ทับทิม นาย จักรพันธ์ ทับทิม 164,095 20 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
924 นาง จำลอง โสดามรรค นาง ทองจันทร์ โสดามรรค 203,891 20 ก.ย. 2560
925 นาง ค่ำ สีสนิท ร.ต. วิรัช ศรีสกลวััฒน์ 203,895 20 ก.ย. 2560
926 นาง ขันแก้ว ใจหนัก นาย เผด็จ ใจหนัก 203,885 20 ก.ย. 2560
927 นาย เกรียง ไกรเดช นาง ลาวัณย์ ไกรเดช 203,893 20 ก.ย. 2560
928 นาง สุพัตรา สิงห์ประพันธ์ พ.ต. สุมิตร แสนดวงดี 203,870 20 ก.ย. 2560
929 นาง ลำยอง อยู่เผือก นาย ชัด ปานบุญลือ 203,874 20 ก.ย. 2560
930 นาย ฝอย ว่องวิกาล นาง ภัคจิรา ว่องวิกาล 203,875 20 ก.ย. 2560