การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
931 นาง ประทุม เงินหมื่น พ.ต. ไมตรี เงินหมื่น 163,870 20 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
932 นาย ทวีศักดิ์ สมสมัคร์ นาง วันทนา สมสมัคร 203,873 20 ก.ย. 2560
933 พ.ท.หญิง จิรา วงศ์สุทัศน์ น.ส. ศศิธร วงศ์สุทัศน์ 164,302 18 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
934 ร.อ. สุเมธ กลัดสมบูรณ์ นาง วราภรณ์ นันเป้ง 203,901 18 ก.ย. 2560
935 ร.ต. สุมนต์ สังข์จันทร์ นาง มลฑา สังข์จันทร์ 163,895 18 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
936 ร.ต. ชวน วีระฉายา น.ส. นาตยา วีระฉายา 203,901 18 ก.ย. 2560
937 นาง จำปี หาสุข เรือเอก บุญทวี หาสุข 203,893 18 ก.ย. 2560
938 นาง จำนงค์ บุญแท้ นาย สมศักดิ์ บุญแท้ 163,896 18 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
939 นาง กิมฮวย ขุนแก้ว ร.ต. ขัน ขุนแก้ว 203,900 18 ก.ย. 2560
940 พล.ต. สำเนา พุทธผล นาง เพลงนภา พุทธผล 102,551 15 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 101,355