การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
931 นาง กฤษณา ศิริบำเพ็ญ นาย นภดล ศิริบำเพ็ญ 207,229 29 ต.ค. 2561
932 นาง เรือน อภิชัยวงค์ จ.ส.อ. วิชัย จันทรังสรรค์ 206,021 29 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,240
933 นาย ประสิทธิ์ มหาเมฆ นาง บุปผา สายสล้าง 207,260 29 ต.ค. 2561
934 นาย นพดล มาลาพัฒน์ นาย ธิษณ์ศรัณย์ มาลาพัฒน์ 207,275 29 ต.ค. 2561
935 พล.ท. ศิริ สุทธิมณฑล พล.ต. กลางชล สุทธิมณฑล 177,547 26 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 30,117
936 พล.ต. กรรปวัตต์ เพชรโชติ น.ส. รมิตาวรรณ เพชรโชติ 207,285 26 ต.ค. 2561
937 พล.ต. ปรัชญา เรืองแสงดี ร.ต.หญิง ดวงฤดี ฉิมทิน 207,261 26 ต.ค. 2561
938 พ.อ. โสน ท่ากระเบา ร.ต. ชาตรี ท่ากระเบา 207,264 26 ต.ค. 2561
939 พ.ท. โกมล ชาโรจน์ นาง พวงมาลี ชาโรจน์ 207,270 26 ต.ค. 2561
940 พ.ต. สงบ สุวรรณมณี นาย พาวุธ สุวรรณมณี 207,269 26 ต.ค. 2561