การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
941 ร.ต. ศิริชัย ไหมพรหม นาง ยุพิน ไหมพรหม 203,908 15 ก.ย. 2560
942 ร.ต. สำเริง ชัยเจริญ จ.ส.อ. ชาติชาย ชัยเจริญ 204,132 15 ก.ย. 2560
943 ร.ต. บุญ แปลงสาร ร.ต.ต. ประทีป แปลงสาร 203,912 15 ก.ย. 2560
944 จ.ส.อ. สามารถ น้อยทอง นาง พูนทรัพย์ โยธารส 203,916 15 ก.ย. 2560
945 ส.อ. วรรณศุกดิ์ อุตรศิลป์ศักดิ์ น.ส. ณหทัย อุตรศิลป์ศักดิ์ 203,923 15 ก.ย. 2560
946 นาง หย่ง นักเคน นาง ณิชชาภัทร วังบรรพตดำรง 203,911 15 ก.ย. 2560
947 นาย เศกศึก สายสิญจน์ น.ส. ภัทิรา สายสิญจน์ 203,923 15 ก.ย. 2560
948 นาง บุญแทน มัชคาม พ.ท. สมศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ 203,922 15 ก.ย. 2560
949 นาย ทองสุข ใจเครือ ส.ท. จำเริญชัย ใจเครือ 204,129 15 ก.ย. 2560
950 นาง ทองคำ เผือกอำไพ นาวาตรี วิชัย เผือกอำไพ 204,302 15 ก.ย. 2560