การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
941 จ.ส.อ.หญิง เพียงจิตร์ วงศ์ยะรา น.ส. นลพรรณ วงศ์ยะรา 206,832 26 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 420
942 จ.ส.อ. พิศณุ แสนพลกรัง นาย ดล แสนพลกรัง 207,259 26 ต.ค. 2561
943 จ.ส.อ. วิชัย ศิลปวงษา นาย วิกรานต์ ศิลปวงษา 110,279 26 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 97,267
944 จ.ส.อ. ชั้น สอนหุ่น น.ส. รตนกรณ์ สอนหุ่น 207,288 26 ต.ค. 2561
945 ส.อ. อุทัย คุ้มฉายา ส.อ.หญิง วรนุช คุ้มฉายา 207,244 26 ต.ค. 2561
946 ส.อ. สมศักดิ์ สร้อยมุข นาย จักรกฤษณ์ สร้อยมุข 207,260 26 ต.ค. 2561
947 นาง อุ่นเรือน รุ่งเรืองกาญจน์ นาง ฐิตาพร สุขปรุง 207,250 26 ต.ค. 2561
948 นาย สมโภชน์ กางกรณ์ นาง วิไลวรรณ นาดี 207,249 26 ต.ค. 2561
949 นาง เระ กาสุริย์ พ.ท. สมพงษ์ กาสุริย์ 207,256 26 ต.ค. 2561
950 นาย เผย ภูมีแสง นาง ทองใบ ประดิษฐพจน์ 207,512 26 ต.ค. 2561