การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
941 ร.อ. ทองสุข เจริญขำ น.ส. สำเนียง กองขุนชาติ 204,579 1 ธ.ค. 2560
942 ร.อ. สุชาติ ศรศรีวิชัย จ.ส.อ. ปฎิยุทธ์ ศรศรีวิชัย 204,594 1 ธ.ค. 2560
943 ร.ต. สายันต์ ปานรักษา นาง ประพิชญา ปานรักษา 73,640 1 ธ.ค. 2560
944 ร.ต. สายันต์ ปานรักษา ด.ญ. จิตติพัฒน์ ปานรักษา 130,955 1 ธ.ค. 2560
945 จ.ส.ต. สุพิน ตาละลักษมณ์ พ.ท. ประเสริฐ ตาละลักษมณ์ 173,199 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 31,391
946 นาง อุมาพร ศุภกรรม น.ส. ศิริเพ็ญ ศุภกรรม 79,300 1 ธ.ค. 2560
947 นาง อุมาพร ศุภกรรม นาย กฤษณ์ ศุภกรรม 125,298 1 ธ.ค. 2560
948 นาย สมาน ศรีพลอย นาง น้ำหวาน ศรีพลอย 204,597 1 ธ.ค. 2560
949 นาง สมศรี คงยา น.ส. พรทิพย์ คงยา 204,866 1 ธ.ค. 2560
950 นาย ฟ้อย มีชัย น.ส. สมศรี มีชัย 204,596 1 ธ.ค. 2560