การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
951 นาย เชื้อ พยุงญาติ ร.อ. ปารเมศ พยุงญาติ 207,251 26 ต.ค. 2561
952 นาย ชัชวินทร์ กิตติลดากุล พ.ท.หญิง วิจิตรา กิตติลดากุล 100,634 26 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,411
953 นาง คมสัน วงศ์จำรัส นาง นิรมล เนาวศรีนาท 207,251 26 ต.ค. 2561
954 นาง สุภาพ เกษตราภิบาล น.ส. อภิวันท์ เกษตราภิบาล 128,721 26 ต.ค. 2561
955 นาง สุภาพ เกษตราภิบาล นาย วรพจน์ เกษตราภิบาล 78,517 26 ต.ค. 2561
956 นาง ส้มแป้น เพิ่มพูล จ.ส.อ.หญิง ณิชาภัทร เพิ่มพูล 207,029 26 ต.ค. 2561
957 นาย ณรงค์ อู่อรุณ นาง พรรณเพ็ญ เอี่ยมสำอางค์ 207,244 26 ต.ค. 2561
958 นาย ณรงค์ ภู่อรุณ นาง พรทิพย์ ภู่อรุณ 207,238 26 ต.ค. 2561
959 นาย อนันต์ บัวทิพย์ น.ส. อ้อมจิตต์ เผือกทอง 207,262 26 ต.ค. 2561
960 นาย สมจิตร ศรีวะอุไร ส.ท. สมบัติ ไชยบุบผา 207,271 26 ต.ค. 2561