การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
951 น.ส. เพ็ญ กรึงไกร น.ส. โสพิณ กรึงไกร 107,225 1 ธ.ค. 2560
952 น.ส. เพ็ญ กรึงไกร ส.ท. ชินวัฒน์ กรึงไกร 97,156 1 ธ.ค. 2560
953 นาง บุญช่วย ปราบพยัคฆ์ นาง ธารทิพย์ สายสมบัติ 204,595 1 ธ.ค. 2560
954 นาย เฉลย แสงประการ น.ส. ปวีณา แสงประการ 204,374 1 ธ.ค. 2560
955 นาง สุมาลี มหาบุญ นาง สายสุนีย์ โอนโคกกรวด 204,578 1 ธ.ค. 2560
956 นาย มานิต สืบวงษ์ นาย จำลอง สืบวงษ์ 204,578 1 ธ.ค. 2560
957 นาง บรรจง ศรีหะบุตร จ.ส.อ. สุทบ ศรีหะบุตร 204,588 1 ธ.ค. 2560
958 นาง จรินทร์ ภาวนา จ.ส.อ. วัชรพล จันทร์กำเหนิด 204,589 1 ธ.ค. 2560
959 ส.อ. ทองเย็น ขำเนียม นาง สมศรี ขำเนียม 204,401 27 พ.ย. 2560
960 นาง หนู แก้วตา ร.ท. บุญชู แก้วตา 204,401 27 พ.ย. 2560