การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
951 นาย สมจิตร์ แดงประไพ พ.ท. ชูชาติ แดงประไพ 203,907 15 ก.ย. 2560
952 นาง บัวเหลี่ยม ปาละ ร.ต. วิชัย เขื่อนรอบเขต 203,907 15 ก.ย. 2560
953 นาง บัวคำ มั่นเหมาะ จ.ส.อ. วีระ ศรีวรรณบุตร 204,119 15 ก.ย. 2560
954 นาย ชาญ คันทะจันทร์ นาง คำเกิด นนทะลุน 203,904 15 ก.ย. 2560
955 นาง กิมลี้ บัวสุนทร นาง บุณยาพร บัวสุนทร 195,113 15 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,005
956 นาง กระแสร์ ธัญญา นาย สายันต์ ธัญญา 113,150 15 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 90,965
957 พ.ต. ปรีชา อย่ามีภัย นาง มยุรี อย่ามีภัย 84,000 14 ก.ย. 2560
958 พ.ต. ปรีชา อย่ามีภัย นาง ชลอ อย่ามีภัย 59,966 14 ก.ย. 2560
959 พ.ต. ปรีชา อย่ามีภัย จ.ส.อ. ฉัตรชัย อย่ามีภัย 59,966 14 ก.ย. 2560
960 ร.ท. จิรวัฒน์ ธนาภาถาวร น.ส. นันทนา จอกถาวร 203,932 14 ก.ย. 2560