การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
961 นาง ป๋า ห้วยเสน ส.อ. ศุภธนิศร์ ห้วยเสน 167,263 26 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
962 นาง บำเพ็ญ วิชิตกุล ร.ต. สมศักดิ์ วิชิตกุล 207,270 26 ต.ค. 2561
963 นาง ทองดี ธาระเลิศ ร.ต. สมชาย ธาระเลิศ 167,945 26 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 39,329
964 นาย ด้วง เห็มโพธิ์ จ.ส.อ. ทองพูล โพชราแสง 207,274 26 ต.ค. 2561
965 นาย ชัด ศรีวงษา นาง สงวน สนามพล 207,275 26 ต.ค. 2561
966 นาง สุกัญญา กระแสสังข์ น.ส. ธนาพร กระแสสังข์ 207,548 26 ต.ค. 2561
967 นาง สอน ญาณจินดา นาง บุญช่วย เจือวิไล 207,284 26 ต.ค. 2561
968 นาง ส้มลิ้ม อินทรขันตรี จ.ส.อ. ธีระพล อินทรขันตรี 207,286 26 ต.ค. 2561
969 นาง วินิดา ก้องสมุทร นาง สุจิตรา ก้องสมุทร 207,664 26 ต.ค. 2561
970 นาง นิตยา พิมสาร นาย ทรงพล พิมพ์โชติ 207,277 26 ต.ค. 2561