การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
961 นาง สุปราณี ภู่เจริญ น.ส. ปุณณารมย์ ภู่เจริญ 204,622 27 พ.ย. 2560
962 นาง วลี ฤติมานนท์ น.ส. พวงผกา ฤติมานนท์ 204,622 27 พ.ย. 2560
963 นาง เพ็ญศรี ชีวางกูร ร.ต. วัลลภ ชีวางกูร 204,620 27 พ.ย. 2560
964 นาง พรปวีณ์ ศรีสวัสดิ์ จ.ส.อ. ธีรพงศ์ ศรีสวัสดิ์ 204,400 27 พ.ย. 2560
965 พล.ต. จักรกฤษณ์ นิยมชาติ พ.อ.หญิง เกษมศรี นิยมชาติ 194,287 24 พ.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,017
966 พ.อ. ชิต น้อมนิวัติศิริ พ.อ.หญิง ณัฐนันท์ แป้นศรี 204,313 24 พ.ย. 2560
967 ร.ต. ยงยุทธ ศรีประยูร นาง เทียมใจ ศรีประยูร 204,298 24 พ.ย. 2560
968 ร.ต. รุ่งเรืองสิน ก๋องอภัย น.ส. ดวงจรัส ก๋องอภัย 164,297 24 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
969 ร.ต. ธนัช เลาห์กมล นาง พิมพ์นารา กิตติจันทกานต์ 204,516 24 พ.ย. 2560
970 ร.ต. มาโนชน์ เย็นใจ น.ส. สมจิตต์ เย็นใจ 204,306 24 พ.ย. 2560