การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
961 จ.ส.อ. บุญเลิศ จรรยา นาย สุริยันต์ จรรยา 203,931 14 ก.ย. 2560
962 นาง สาลี่ ทองกวาว น.ส. สมหญิง อดุลยพิจิตร 203,929 14 ก.ย. 2560
963 นาย สัมฤทธิ์ พานวงศ์ น.ส. ศิริพร พานวงศ์ 203,930 14 ก.ย. 2560
964 นาง วรรณี ดีน้ำจืด ร.ต. ไสว ดีน้ำจืด 203,931 14 ก.ย. 2560
965 นาง ราณี สังเกตุ ร.ต. ประสิทธิ์ สังเกตุ 203,937 14 ก.ย. 2560
966 นาง พรทิพย์ สว่างศรี ส.อ.หญิง นันทพร รุ่งโรจน์ 203,934 14 ก.ย. 2560
967 น.ส. ปิยะดา ปันใจดี จ.ส.อ. มนตรี ปันใจดี 203,929 14 ก.ย. 2560
968 น.ส. บุญมี แสงงาม นาง เปรมยุดา เศาวภายน 202,559 14 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,374
969 นาย แจ่ม ดาวงษ์ นาง จริน แย้มพงษ์ 203,930 14 ก.ย. 2560
970 นาง ง่วน ศรีสวัสดิ์ จ.ส.อ. รามินทร์ ศรีสวัสดิ์ 203,934 14 ก.ย. 2560