การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
971 พล.ต. เฉลิม กรัณยวัฒน์ นาง สุมิตรา กรัณยวัฒน์ 122,993 12 ก.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 81,309
972 ร.ต. นิวัติ ทองสมบัติ น.ส. ณัฐสินี ลักษณะ 203,942 12 ก.ย. 2560
973 ร.ต. จำลอง อัศวกลาง นาง นิตยา อัศวกลาง 203,942 12 ก.ย. 2560
974 จ.ส.อ. ปพนสรรค์ มุสิทธิ์มณี นาง กัลยา มุสิทธิ์มณี 203,723 12 ก.ย. 2560
975 นาย สุชิน ไชยหาวงษ์ นาง กฤตพร ไชยหาวงษ์ 203,949 12 ก.ย. 2560
976 นาง สำราญ จันทพลาบูรณ์ พ.อ.หญิง ลดาวัลย์ จันทพลาบูรณ์ 203,948 12 ก.ย. 2560
977 นาง มาลัย วัฒนะศิริ ร.ต. ณัฐวัฒน์ โชติวัฒนศิริ 153,949 12 ก.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 49,991
978 นาย ประหยัด ทองสุข ว่าที่ ร.ต. พรรษิษฐ์ ทองสุข 193,238 12 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,703
979 นาง ประทุม ศรีประถม ร.ต. สุนทร ศรีประถม 203,949 12 ก.ย. 2560
980 พ.อ. สมพล ศรีสุข ร.อ.หญิง ประไพ ศรีสุข 203,964 11 ก.ย. 2560