การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
971 พ.อ.หญิง สุวภา ยัพวัฒนา นาย ไพรัช วงศ์พระยา 150,603 25 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 56,693
972 พ.อ. พยนต์ ลีละบุตร นาง พรเพ็ญ ลีละบุตร 137,909 25 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 69,388
973 พ.ท. เพริศเกียรติ แก้วสถิตย์ จ.อ.หญิง เพริศแพรว แก้วสถิตย์ 207,300 25 ต.ค. 2561
974 พ.ต. ทองหล่อ ปั้นบัว น.ส. สายพิณ ปั้นบัว 150,000 25 ต.ค. 2561
975 พ.ต. ทองหล่อ ปั้นบัว นาง บุญธรรม สิงทิพย์ 57,350 25 ต.ค. 2561
976 พ.ต. วิบูลย์ เผือกเวช น.ส. บุณยนุช เผือกเวช 207,276 25 ต.ค. 2561
977 จ.ส.อ. เกษม ทองสุข น.ส. สาคร อินทระ 207,342 25 ต.ค. 2561
978 ร.ต.หญิง อรพันธ์ บ้านใหม่ นาง พอจิต เกษเกษร 207,292 25 ต.ค. 2561
979 ร.ต. วิชัย วงศ์จำปา นาย ชำนิ วงศ์จำปา 207,296 25 ต.ค. 2561
980 จ.ส.ต. ชลินทร์ กองขุนจันทร์ นาง เตือนใจ กองขุนจันทร์ 207,284 25 ต.ค. 2561