การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
971 ร.ต. ประวัฒ จำรอง นาง พิมลพรรณ จำรอง 204,316 24 พ.ย. 2560
972 นาย สิงห์ชัย อุตเจริญ จ.ส.อ. พิษณุ หอลัดดา 204,513 24 พ.ย. 2560
973 นาง สวาท ชาลีรัตน์ นาย บัณฑิตย์ ชาลีรัตน์ 204,524 24 พ.ย. 2560
974 นาง สมใจ ลือพานิช นาง วรรณภร ไตรศิริเวทวัฒน์ 204,523 24 พ.ย. 2560
975 นาง ลัดดา แถมสุข น.ส. วันวิษาร์ ถนัดวณิชย์ 204,052 24 พ.ย. 2560
976 นาง มะลิวัลย์ นาอุดม ร.ต. ธวัชชัย นาอุดม 164,517 24 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
977 นาง แดง สุขแสน จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์ บุญภา 200,294 24 พ.ย. 2560 หักรายได้พัฒนากิจการ 4,229
978 นาง ชลาพรรณ มณีสิน นาย อรรถพร ชัชช่วงโชติ 195,282 24 พ.ย. 2560 หักรายได้พัฒนากิจการ 9,009
979 นาย กิตร์ อรุณวรรณ จ.ส.อ. เลิศฤทธิ์ อนันต์ 203,849 24 พ.ย. 2560
980 นาย หมุน ฮาดวิเศษ นาย สวงค์ ชูหนู 204,316 24 พ.ย. 2560