การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
981 นาง ปราณี นกวิเชียร นาย กาญจน์ นกวิเชียร 204,535 24 พ.ย. 2560
982 นาง ฉวีวรรณ พลเสนา นาย ทรงพล พลเสนา 204,313 24 พ.ย. 2560
983 นาย จำนง ยมะคุปต์ น.ส. มยุรี ยมะคุปต์ 204,307 24 พ.ย. 2560
984 นาย จะเร ปั้นเทียน นาง สมพร ปั้นเทียน 204,312 24 พ.ย. 2560
985 พ.อ. เจริญพร โฉมยา นาย สิรวุฒิ โฉมยา 102,161 23 พ.ย. 2560
986 พ.อ. เจริญพร โฉมยา นาง ประภา โฉมยา 102,161 23 พ.ย. 2560
987 พ.อ. ชวลิต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พลเรือตรีหญิง สุเนตรา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 204,330 23 พ.ย. 2560
988 ร.อ. เสนอ หลีวิบูลย์ พ.อ. วิบูลย์สุข หลีวิบูลย์ 204,329 23 พ.ย. 2560
989 ร.อ. นภาศักดิ์ เหรียญทอง จ.ส.อ. ธีระ เหรียญทอง 204,320 23 พ.ย. 2560
990 จ.ส.อ. ทองใบ บุญยะธาน นาย มนตรี บุญยะธาน 204,320 23 พ.ย. 2560