การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
981 พ.ต. ประทีป มั่นชาวนา นาง สุมาลี เบญจวรรณ 203,937 11 ก.ย. 2560
982 ร.อ. ประคอง เศวตเศรนี น.ส. ปาน เศวตเศรนี 203,955 11 ก.ย. 2560
983 จ.ส.อ. ไพบูลย์ เทพอาสน์ นาง เปรมฤดี เทพอาสน์ 203,963 11 ก.ย. 2560
984 จ.ส.อ. ประเสริฐ กลิ่นมาลา นาย พายัพ กลิ่นมาลา 203,956 11 ก.ย. 2560
985 จ.ส.อ. ธนกร มีสุธานนท์ นาง ชนิภา มีสุธานนท์ 203,956 11 ก.ย. 2560
986 ส.อ. รัชชภูมิ สุขแถม นาง บุณยนุช สุขแถม 203,963 11 ก.ย. 2560
987 นาย แหลมทอง พวงสร้อย นาง เสาร์วณี พวงสร้อย 203,737 11 ก.ย. 2560
988 นาย สำเริง ทองพำนัก นาง จิตตรี ปานอ่อน 204,167 11 ก.ย. 2560
989 นาง สมลักษณ์ ลือลาภ น.ส. สุมณฑา ลือลาภ 102,084 11 ก.ย. 2560
990 นาง สมลักษณ์ ลือลาภ นาง วราภรณ์ ศรีประเทศ 102,084 11 ก.ย. 2560