การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
981 นาง แสงมอย โสนา จ.ส.อ. ไพโรจน์ ทิมมานพ 207,289 25 ต.ค. 2561
982 นาง เสาวณี หัตถะศิริ นาง สุนันท์ ดุมแก้ว 207,276 25 ต.ค. 2561
983 นาง สุมณฑ์ สุระยุทธ์ปรีชา น.ส. กุลวดี สุระยุทธ์ปรีชา 207,285 25 ต.ค. 2561
984 นาง ล่า ดิษแช่ม น.ส. คนึงนิจ ดิษแช่ม 207,283 25 ต.ค. 2561
985 นาย พิชิต จารุวัสตร์ น.ส. ษิญภา จารุวัสตร์ 207,282 25 ต.ค. 2561
986 นาย โปร่ง ศรีประเทศ ร.อ. สุรศักดิ์ มุสิกดิลก 207,283 25 ต.ค. 2561
987 นาย วิโรจน์ นกอยู่ นาง เหร่ นกอยู่ 97,300 25 ต.ค. 2561
988 นาย วิโรจน์ นกอยู่ นาง เฉลียว บุญแก้ว 110,000 25 ต.ค. 2561
989 นาง ลัดดา เชาว์แก้ว พ.ต.หญิง สมศรี อยู่ใย 207,303 25 ต.ค. 2561
990 นาง ชูจิตต์ สิงห์โต นาย ประสงค์ สิงห์โต 167,555 25 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000