การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาย บัวฮอง คำชมภู ร.ท. ประวัติ ลาธิ 211,644 มทบ.23 17 ก.ย. 2563
2 นาง สมบัติ คำมูล จ.ส.ต. วิชิต คำมูล 211,641 มทบ.23 17 ก.ย. 2563
3 นาย อำนวย ม่วงทรัพย์สม นาง แฉล้ม ม่วงทรัพย์สม 211,392 รร.ช.กช. 17 ก.ย. 2563
4 นาง กำไร เงินขาว พล.อส. อัครพล เซพงษ์ 211,404 มทบ.310 17 ก.ย. 2563
5 นาง วิลัย สิทธิถาวร น.ส. วิภาภรณ์ สิทธิถาวร 211,646 มทบ.13 17 ก.ย. 2563
6 นาง สมบูรณ์ วันเพ็ญ ร.ต. ไพบูลย์ ใจแก้ว 201,603 ร.16 พัน.2 17 ก.ย. 2563
7 นาย ละออง แก้วงาม จ.ส.อ. เสกสรรค์ แก้วงาม 211,636 มทบ.36 17 ก.ย. 2563
8 นาง บ่าย จอมใจเหล็ก พ.อ. ดำรงค์ จอมใจเหล็ก 211,626 มทบ.36 17 ก.ย. 2563
9 นาง เสถียร ถนอมชาติ จ.ส.อ. พิสิษฐ์ ถนอมชาติ 211,635 มทบ.210 17 ก.ย. 2563
10 นาง สมนาน ธเนศวร นาง ดรุณี ปัญญาเปรื่อง 211,623 ช.3 17 ก.ย. 2563