การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. ชัยชนะ เอี่ยมนาค นาง สุพิศ เอี่ยมนาค 211,231 มทบ.23 13 มี.ค. 2563
2 ร.ต. ชัยชนะ เอี่ยมนาค นาง สุพิศ เอี่ยมนาค 211,231 มทบ.23 13 มี.ค. 2563
3 ร.ต. สกล รอดปราณี นาง ฉวีวรรณ รอดปราณี 211,199 มทบ.38 13 มี.ค. 2563
4 ร.ต. สุพจน์ ผลพัฒนา นาย อรรคพล ผลพัฒนา 211,214 มทบ.13 13 มี.ค. 2563
5 จ.ส.อ. พิศิษฐ์ ตะนุลานนท์ นาง บัวคำ ตะนุลานนท์ 211,200 มทบ.38 13 มี.ค. 2563
6 จ.ส.อ. สมบูรณ์ ม่วงบึงพร้าว นาง ถนอม ม่วงบึงพร้าว 198,903 มทบ.39 13 มี.ค. 2563
7 ส.อ. พัลลภ ศรีเสถียร นาง สมจิตร ศรีเสถียร 211,229 มทบ.31 13 มี.ค. 2563
8 ส.ต. ธีร์ธนสาร ดุงศรีแก้ว นาง วรรณเพ็ญ ดุงศรีแก้ว 210,981 ร.9 พัน.1 13 มี.ค. 2563
9 นาง พัชรา จันทร์เพ็ง ร.ต. โกสีย์ จันทร์เพ็ง 211,197 ร.3 พัน.1 13 มี.ค. 2563
10 นาง ทองใส แพทย์นาดี จ.ส.อ. วิศรุธ ถวิล 211,195 ร.16 13 มี.ค. 2563