การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง กอง ปราณี จ.ส.อ. ปฎิการ ฉัตรศรี 207,102 สง.สด.จว.ม.ค. 6 ก.ย. 2561
2 นาง ลำปาง เป้าทอง จ.ส.อ. ดวงดี เป้าทอง 202,573 ร.152 พัน.1 6 ก.ย. 2561
3 นาย นาค ใจทน นาย จีรพันธ์ เรียงสันเที๊ยะ 207,328 มทบ.39 6 ก.ย. 2561
4 นาง คำนาง วงษ์หาญ พ.ต. รัชพล วงษ์หาญ 207,331 มทบ.27 6 ก.ย. 2561
5 นาย เส็ง บุตรบาล นาย จรินศักดิ์ บุตรบาล 207,329 มทบ.22 6 ก.ย. 2561
6 นาย สุรัตน์ เกตุเขียว นาง หนึ่งฤทัย พรมจีน 85,003 พัน.ปพ. 6 ก.ย. 2561
7 นาย สุรัตน์ เกตุเขียว จ.ส.อ. สิทธิชัย พรมจีน 122,100 พัน.ปพ. 6 ก.ย. 2561
8 นาย สมบัติ มั่นคง พ.ท. ธีรวัฒน์ กุลจักร์ 203,693 พล.รพศ.1 6 ก.ย. 2561
9 น.ส. ศิริอุบล พิมเสน จ.ส.ต. กิตติพันธ์ วรรณะ 207,326 ป.72 พัน.723 6 ก.ย. 2561
10 นาง เลี่ยม สุขสบาย จ.ส.อ. สำเนียง สุขสบาย 207,330 บชร.2 6 ก.ย. 2561