การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ท. พงษ์ศักดิ์ สืบพิลา น.ส. ชวนันท์ สืบพิลา 207,362 มทบ.19 3 ก.ค. 2562
2 จ.ส.อ. ย้วน เสียงวังเวง จ.ส.อ. พิรุฬห์กฤช เสียงวังเวง 31,835 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
3 จ.ส.อ. ย้วน เสียงวังเวง นาง นกแก้ว เสียงวังเวง 175,835 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
4 จ.ส.อ. สุเวช ประดิษฐวงค์ นาง เกศแก้ว คำน้อย 207,164 พธ.ทบ. 3 ก.ค. 2562
5 จ.ส.อ. สุวัฒน์ แจ้งวงศ์ นาย สุพศิน แจ้งวงศ์ 44,483 ศป. 3 ก.ค. 2562
6 จ.ส.อ. สุวัฒน์ แจ้งวงศ์ น.ส. สุพรรษา แจ้งวงศ์ 162,203 ศป. 3 ก.ค. 2562
7 จ.ส.อ. สมยศ หิรัญวงษ์ ด.ญ. สมปราถนา หิรัญวงษ์ 30,851 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 3 ก.ค. 2562
8 จ.ส.อ. สมยศ หิรัญวงษ์ นาง ณัฐสิมา หิรัญวงษ์ 175,851 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 3 ก.ค. 2562
9 จ.ส.ท. วิทวัฒน์ ไชยทัพ นาง ชุติมา ไชยทัพ 206,226 ร.15 พัน.2 3 ก.ค. 2562
10 ส.ท. ธวัชชัย เปรียบยอดยิ่ง นาย บัญญัติ เปรียบยอดยิ่ง 207,671 กรม ทพ.43 3 ก.ค. 2562