การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.อ. ประยุทธ รอดสุข นาง โชติมา รอดสุข 204,302 ร.29 30 พ.ย. 2560
2 ร.ต. วงเดือน แผ่นอุไร นาง ยุพา แผ่นอุไร 204,309 มทบ.21 30 พ.ย. 2560
3 ร.ต. พูนศักดิ์ ศรีสนาม นาย เกิด ศรีสนาม 204,311 มทบ.26 30 พ.ย. 2560
4 นาง ไป่ แก่งสกุล นาง ปรียา พรหมมา 204,308 ร.13 30 พ.ย. 2560
5 นาง ขานทอง สุมี จ.ส.อ. อนุสรณ์ สุมี 204,527 ร.31 รอ. 30 พ.ย. 2560
6 นาง จันทร์ดี อุมาพิริยะกุล นาง ชาลินี พันเรือง 204,525 ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 30 พ.ย. 2560
7 นาง โต ทองเงิน ร.ต. สายันต์ ทองเงิน 204,302 มทบ.18 30 พ.ย. 2560
8 พ.ท. ประสงค์ ศิรินันท์ นาง ลัดดา ศิรินันท์ 204,079 มทบ.33 29 พ.ย. 2560
9 พ.ท. ฉลาด จันทรวงศ์ พ.ต.อ. เกรียงเดช จันทรวงศ์ , นาง ยุพาพรรณ ภมร , นาง บุญเสริม จันทรวงศ์ 204,323 มทบ.16 29 พ.ย. 2560
10 ร.ต. สินทร ภูละมุล นาง สุมาลี ทาแก้ว 204,322 มทบ.16 29 พ.ย. 2560