การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.อ. การสิทธิ์ อบเชย นาง แก้วกัลยา อบเชย 204,758 มทบ.45 14 ก.พ. 2561
2 ร.ท. ไพบูลย์ หาญสันเทียะ นาง สำเริง หาญสันเทียะ , นาง เพียร หาญสันเทียะ 204,291 ม.5 พัน.20 รอ. 14 ก.พ. 2561
3 ร.ต. ใย ชำนาญกิจ นาง ศุภัทชญา ภัทรกิจอังกูร 204,742 มทบ.21 14 ก.พ. 2561
4 ร.ต. วิชญ์ เสริฐศรี นาง มยุรี เสริฐศรี 204,744 มทบ.28 14 ก.พ. 2561
5 ร.ต. ประเสริฐ เชียงเลี่ยงกูล นาง วันเพ็ญ แตงเย็น 204,759 มทบ.31 14 ก.พ. 2561
6 จ.ส.อ. ประกอบ สระสำเร็จ นาง ศศิธร สระสำเร็จ 204,532 กรม ทพ.43 14 ก.พ. 2561
7 จ.ส.อ. ประยูร รุ่งเรือง น.ส. นาถพร รุ่งเรือง 204,768 มทบ.13 14 ก.พ. 2561
8 จ.ส.อ. มงคล ชัยชมภู นาง ทองทราย ชัยชมภู 204,741 มทบ.32 14 ก.พ. 2561
9 จ.ส.อ. กล้า ชัยชนะ นาง จิราวรรณ ชัยชนะ 204,743 มทบ.32 14 ก.พ. 2561
10 จ.ส.อ. วิเชียร ทองอินทร์ นาง อำพันธ์ ทองอินทร์ 204,523 พัน.ขส.23 บชร.3 14 ก.พ. 2561