การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. วิเชียร หินแก้ว น.ส. ปนาวดี หินแก้ว 207,324 มทบ.22 26 ต.ค. 2561
2 พ.ท. พิชิต พวงมาลัย นาง มณฑาทิพย์ พวงมาลัย 207,290 มทบ.17 26 ต.ค. 2561
3 นาง สี ต่อพันธ์ ร.ต. สุรเชษฐ์ สิงห์โห 207,292 รร.ม.ศม. 26 ต.ค. 2561
4 นาย เจริญ ศรีอินทร์ ร.ต. สุรศักดิ์ ศรีอินทร์ 207,291 มทบ.26 26 ต.ค. 2561
5 น.ส. ซิ้วเตียง แซ่ตั้ง น.ส. ธัญลักษณ์ โพธิ์ช่วย 207,330 มทบ.18 26 ต.ค. 2561
6 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ นาย ศิวัช จาบวงษ์ 15,448 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561
7 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ นาง ศิริพร จาบวงษ์ 160,548 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561
8 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ ด.ญ. พรชิตา จาบวงษ์ 15,448 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561
9 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ ด.ช. ธนกฤต จาบวงษ์ 15,448 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561
10 พ.ต. สุเกตุ สิงห์พิทักษ์ นาย อังกาศ สิงห์พิทักษ์ 207,323 มทบ.16 26 ต.ค. 2561