การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. คงเดช ริยะวงษ์ นาง ศรีภูมิ ริยะวงษ์ 157,639 มทบ.23 17 มิ.ย. 2563
2 ร.ต. คงเดช ริยะวงษ์ นาย วีรยุทธ ริยะวงษ์ 17,639 มทบ.23 17 มิ.ย. 2563
3 ร.ต. คงเดช ริยะวงษ์ นาย ยุทธพงษ์ ริยะวงษ์ 17,639 มทบ.23 17 มิ.ย. 2563
4 ร.ต. อนุโลม นัทธี นาง โสภี นัทธี 159,080 มทบ.13 17 มิ.ย. 2563
5 ร.ต. อนุโลม นัทธี น.ส. วารุณี หิรัญพีรกานต์ 25,880 มทบ.13 17 มิ.ย. 2563
6 ร.ต. อนุโลม นัทธี นาย ธีระพล นัทธี 25,880 มทบ.13 17 มิ.ย. 2563
7 ร.ต. โน้ม ศรีสะอาด นาย ชาณัฐธนพล ศรีสะอาด 211,085 มทบ.31 17 มิ.ย. 2563
8 ร.ต. มานิตย์ คำนวน นาง กรนันท์ จันทร์บุรี 211,084 มทบ.17 17 มิ.ย. 2563
9 ร.ต. ทองพูน ดวงทาแสง นาง ปราณี ดวงทาแสง 211,082 มทบ.13 17 มิ.ย. 2563
10 ร.ต. หวัน โคตรศรีวงษ์ นาง บุญช่วย โคตรศรีวงษ์ 211,074 มทบ.24 17 มิ.ย. 2563