การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ต. สมพงษ์ คล่องเชิงสาน นาง อรุณีย์ คล่องเชิงสาน 211,173 มทบ.17 14 พ.ย. 2562
2 ร.ท. สนิท อินเปล่ง นาง นิยม อินเปล่ง 210,912 มทบ.18 14 พ.ย. 2562
3 ร.ต. ประเคน ลืนคำ นาง ละออ ลืนคำ 210,913 สง.สด.จว.ม.ส. 14 พ.ย. 2562
4 ส.ท. พบธรรม คำอ่อนดี น.ส. พรหมพร คงเนตร 211,170 ช.พัน.4 พล.ร.4 14 พ.ย. 2562
5 น.ส. อัมพร ดวงทิพย์ น.ส. รวิสุดา แจ่มแสงอรุณ 202,104 รพ.ค่ายสุรนารี 14 พ.ย. 2562
6 นาย สมพงษ์ ชนะเคราะห์ จ.ส.อ. แดง แก่นจันทร์ 211,170 ร.6 พัน.1 12 พ.ย. 2562
7 นาย ใบ บัวระพา จ.ส.อ. สุจิน จันทรเสนา 211,175 ร.13 พัน.2 14 พ.ย. 2562
8 นาง คำแพง เฉลียวศิลป์ พ.อ. ประวัติ จารุตัน 211,174 ม.6 14 พ.ย. 2562
9 พ.ท. มนัส เพ็ชรเสนา นาย ธรรมนูญ เพ็ชรเสนา 211,196 มทบ.13 12 พ.ย. 2562
10 ร.ต. ดีกรี ทับสีรัตน์ นาง สมใจ ทับสีรัตน์ 112,000 สง.สด.จว.ร.น. 12 พ.ย. 2562