การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. นคร อินทร์ประสิทธิ์ น.ส. ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ 211,093 มทบ.15 15 ม.ค. 2563
2 พ.ท. อรรถ ฤทธิ์เดช จ.ส.อ. อิทธิพล ฤทธิ์เดช 211,349 มทบ.15 15 ม.ค. 2563
3 พ.ต. สนอง อยู่ซับซ้อน นาง วาสนา สุริยันต์ 211,347 มทบ.13 15 ม.ค. 2563
4 ร.อ. ไพโรจน์ สุระเทวี นาง บุญทรัพย์ สุระเทวี 211,369 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
5 ร.ต. สุรชัย พรหมบัณฑิต นาง ลำยงค์ พรหมบัณฑิต 211,332 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
6 ร.ต. อภิเชษฐ์ ดีแสง นาง ทองเหลือง ดีแสง 211,348 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
7 ร.ต. เชนทร์ ภานุทัสน์ นาง ทองคำ ภานุทัสน์ 211,343 มทบ.18 15 ม.ค. 2563
8 ร.ต. ไฝ เพ็ชรหิน นาง วัชรี เพ็ชรหิน 211,382 มทบ.31 15 ม.ค. 2563
9 ร.ต. วารีย์ ชินพรรณ นาง เอี่ยม ชินพรรณ 211,381 มทบ.21 15 ม.ค. 2563
10 จ.ส.อ. จิม สร้อยสูงเนิน น.ส. พิณญาพัฒน์ สร้อยสูงเนิน 211,381 มทบ.27 15 ม.ค. 2563