การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. คำเพชร แก้วกาหลง นาง สุวรรณี แก้วกาหลง 203,560 มทบ.14 9 ส.ค. 2560
2 นาย คำ คำยันต์ นาง วิไลภรณ์ ยืนสุข 203,555 มทบ.38 9 ส.ค. 2560
3 นาง กรรณิการ์ ดีวิเศษ จ.ส.ต. ชาญชัย ดีวิเศษ 203,560 มทบ.21 9 ส.ค. 2560
4 นาย ขุนทอง ศรีสวัสดิ์ จ.ส.อ. วุฒิชาติ ศรีสวัสดิ์ 203,309 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 9 ส.ค. 2560
5 นาง คำมี นิลเลิศ จ.ส.อ. อุบล นิลเลิศ 203,559 พัน.ซบร.23 บชร.3 9 ส.ค. 2560
6 นาง บุญมาก จันทร์ใหญ่ นาย สุรศักดิ์ จันทร์ใหญ่ 203,308 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 9 ส.ค. 2560
7 นาง ประทุม สมหอม จ.ส.อ. ประสิทธิ์ สมหอม 203,308 มทบ.22 9 ส.ค. 2560
8 นาย ศรีธาตุ กองพิมพ์ จ.ส.อ. อนุชา กองพิมพ์ 203,557 ช.พัน.3 9 ส.ค. 2560
9 นาย มานัส ลินลา จ.ส.อ. พิษณุ ลินลา 203,307 ม.พัน.19 พล.ร.9 9 ส.ค. 2560
10 นาง ลุน กอมะณี น.ส. พัทรุ่ง กอมะณี 203,556 มทบ.27 9 ส.ค. 2560