การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ต. ขจร คำชมภู นาง เข็มทอง คำชมภู , น.ส. กนิษฐาพร คำชมภู 203,366 มทบ.23 18 พ.ค. 2560
2 พ.ต. อัมพร ปานอุไร นาง ปิยะะวรรณ ปานอุไร 203,369 สง.สด.จว.น.ภ. 18 พ.ค. 2560
3 ร.ต. โกเมนทร์ พิกุลแก้ว นาง ลวรรณ์ พิกุลแก้ว 203,147 ช.พัน.6 18 พ.ค. 2560
4 ร.ต. ไพฑูรย์ ทองคง นาง ปรานี ทองคง 203,371 มทบ.13 18 พ.ค. 2560
5 จ.ส.อ. อาทิตย์ ทุมมากรณ์ น.ส. นวลมณี พาศรี , นาง หนูจร ทุมมากรณ์ 203,373 ช.2 18 พ.ค. 2560
6 นาง แหวน ศรีนอก ร.ต. ปรัชญา ไชยศล 203,370 มทบ.24 18 พ.ค. 2560
7 นาง จงรักษ์ กัณฐโรจน์ จ.ส.อ. จรัญ กัณฐโรจน์ 203,368 รร.ป.ศป. 18 พ.ค. 2560
8 นาง เขียน รัตนพร จ.ส.อ. คมสรรค์ รัตนพร 203,365 มทบ.27 18 พ.ค. 2560
9 นาย สม สรงทาน ร.ต. ทองสุก เกษทอง 203,372 มทบ.13 18 พ.ค. 2560
10 นาย ทองสา ผายทอง จ.ส.อ. สุเทพ ผายทอง 203,574 ศสท.กส.ทบ. 18 พ.ค. 2560