การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง จันทร์เพ็ญ พรมคำ ส.อ. ศิรพงศ์ พรมคำ 203,429 ช.พัน.6 29 มี.ค. 2560
2 นาง ไพภาณี อุ่นคำ ร.ต. สุธี อุ่นคำ , ว่าที่ ร.ต. จิระเดช อุ่นคำ 203,430 มทบ.33 29 มี.ค. 2560
3 ร.ต. เจริญ รังษีสัตตบงกช นาง ลอย รังษีสัตตบงกช 202,946 มทบ.21 27 มี.ค. 2560
4 นาย หอมหวล มีชอบธรรม พ.ท. สุพจน์ ไม้เลี้ยง 203,438 สง.สด.จว.ส.บ. 23 มี.ค. 2560
5 ร.ต. สมใจ สมน้อย นาง พยอม สมน้อย 203,437 กบร.ศร. 23 มี.ค. 2560
6 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ นาง มาลัย ลิ้มประเสริฐ 203,216 สง.สด.จว.พ.ร. 23 มี.ค. 2560
7 ส.อ. สุนันท์ จันทร์ฟอง นาง นวลศรี จันทร์ฟอง , นาง สมศรี จันทร์ฟอง 203,445 มทบ.24 23 มี.ค. 2560
8 นาย สายัณห์ รุ่งเรืองเลิศ ส.ท. เจนณรงค์ รุ่งเรืองเลิศ 203,438 ส.พัน.5 23 มี.ค. 2560
9 นาง สง่า แก้วภมร นาย สมพงษ์ แก้วภมร 203,439 พธ.ทบ. 23 มี.ค. 2560
10 นาง อุ่น แก้วชมภู จ.ส.อ. พีระพงษ์ แก้วชมภู 203,437 ทน.3 23 มี.ค. 2560