การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. ปัญญา โพธิ์หน่อทอง นาย พิษณุกร โพธิ์หน่อทอง , นาง สิริวรนุช แคลล์เบิร์ด 202,404 มทบ.15 24 ก.พ. 2560
2 ร.ต. บุญธรรม ป้อคำ นาง วีนัส ป้อคำ 198,339 มทบ.44 24 ก.พ. 2560
3 ร.ต. บรรจง พิมพาหุ จ.ส.อ. เผด็จ พิมพาหุ 190,179 มทบ.16 24 ก.พ. 2560
4 ร.ต. วัชรินทร์ นะราช นาย อำนาจ นะราช 202,374 มทบ.23 24 ก.พ. 2560
5 ร.ต. ชัยชนะ แก้วศรีพจน์ นาย ชนะพันธุ์ แก้วศรีพจน์ 202,373 มทบ.23 24 ก.พ. 2560
6 ร.ต. บุญตา ราชเจริญ ร.ต. บัณฑิต ราชเจริญ 202,398 มทบ.22 24 ก.พ. 2560
7 ร.ต. วิทยา กลีบแก้ว นาง ศิริลักษณ์ เชาว์ชอบ 202,400 มทบ.25 24 ก.พ. 2560
8 จ.ส.อ. สมศักดิ์ วงษ์เบาะ นาย บุญมา วงษ์เบาะ 202,374 มทบ.23 24 ก.พ. 2560
9 จ.ส.อ. สุวิน ยามา นาง ชุติกาญจน์ ยามา , นาย กร ยามา 202,142 มทบ.28 24 ก.พ. 2560
10 จ.ส.อ. สมบุญ ไชยวิสูตร ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญ์ปวีร์ ไชยวิสูตร 202,398 มทบ.44 24 ก.พ. 2560