การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. เที่ยง ศิริบัวภา นาย เกษมสุข หงษ์นคร 208,934 มทบ.21 12 ก.ย. 2562
2 พ.ต. บัญชัย วุฒิพงศ์ นาง ปาณชญา วุฒิพงศ์ 208,929 มทบ.17 12 ก.ย. 2562
3 พ.ต. ประสิทธิ์ ชูถิ่น นาง วาณี ชูถิ่น 208,933 มทบ.13 12 ก.ย. 2562
4 ร.ต. ชมภู พจนา นาย ยุทธศาสตร์ พจนา 208,672 มทบ.21 12 ก.ย. 2562
5 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ทองนาโพธิ์ นาง ศรินยา ทองนาโพธิ์ 153,750 ร.25 พัน.1 12 ก.ย. 2562
6 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ทองนาโพธิ์ นาง นงเยาว์ ทองนาโพธิ์ 55,181 ร.25 พัน.1 12 ก.ย. 2562
7 จ.ส.อ. อาทิตย์ ทองปลี นาย สุระวุฒิ ทองปลี 208,928 มทบ.17 12 ก.ย. 2562
8 จ.ส.อ. จิระศักดิ์ กรัพณานนท์ นาง ธนพร กรัพณานนท์ 208,930 มทบ.13 12 ก.ย. 2562
9 นาย เอนก เสียวกระแสร์ ส.อ. วิษณุ เสียวกระแสร์ 202,094 สง.สด.จว.ก.พ. 12 ก.ย. 2562
10 นาย มาก หาวัน ร.ต. พิสิฐชัย ผิววันดี 208,931 รพ.ค่ายวชิรปราการ 12 ก.ย. 2562