การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พล.ท. ถวัลย์ ส่อสืบ นาง ผ่องใส ส่อสืบ 207,747 มทบ.18 10 พ.ค. 2562
2 พ.อ. ประพันธ์ จินดา นาย หาญ จินดา 207,555 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
3 พ.อ. โชคชัย อาขวานนท์ นาย ศุภชัย อาขวานนท์ 207,734 มทบ.23 10 พ.ค. 2562
4 พ.ท. สมพร พันธุ์เพ็ง นาง ราตรี พันธุ์เพ็ง 207,738 มทบ.22 10 พ.ค. 2562
5 พ.ต. พละชัย บัวแสงใส น.ส. ภัทรวดี บัวแสงใส 207,740 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
6 ร.อ. ชัยรัตน์ คูณขุนทด น.ส. ออรยา คูณขุนทด 159,000 ศสท.กส.ทบ. 10 พ.ค. 2562
7 ร.อ. ชัยรัตน์ คูณขุนทด นาง นันทนา คุ้มทรัพย์ 48,560 ศสท.กส.ทบ. 10 พ.ค. 2562
8 ร.อ. สิงห์ สิงหนาค นาย เสกสิทธิ์ สิงหนาค 207,797 มทบ.22 10 พ.ค. 2562
9 ร.อ. สมบัติ จีนใจตรง นาง เทียน จีนใจตรง 207,734 มทบ.35 10 พ.ค. 2562
10 ร.อ. ชมพู ริมสีม่วง พ.ต. เชษฐ ริมสีม่วง 152,000 มทบ.21 10 พ.ค. 2562