การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. มงคล ธำรงธิติ นาย สุวิชานนท์ ธำรงธิติ 11,942 มทบ.23 18 มี.ค. 2562
2 พ.ท. มงคล ธำรงธิติ น.ส. รัตนาพร เรืองเจริญ 171,942 มทบ.23 18 มี.ค. 2562
3 พ.ท. มงคล ธำรงธิติ นาย ปฤษฎางค์ ธำรงธิติ 11,942 มทบ.23 18 มี.ค. 2562
4 พ.ท. มงคล ธำรงธิติ นาย ธนานุวัฒน์ ธำรงธิติ 11,942 มทบ.23 18 มี.ค. 2562
5 ร.ต. สุทธินันท์ แทบทาม นาย วสันติ แทบทาม 207,781 มทบ.21 18 มี.ค. 2562
6 ร.ต. สมบูรณ์ วัฒนทองกูล ร.ต. ดิสร วัฒนทองกูล 207,779 มทบ.21 18 มี.ค. 2562
7 ร.ต. จำนงค์ เขตร์สูงเนิน นาง วราภรณ์ เขตร์สูงเนิน 207,780 มทบ.21 18 มี.ค. 2562
8 จ.ส.อ. ยรรยงค์ วงศ์ไชย นาง หวน บุญปลอด 207,776 มทบ.34 18 มี.ค. 2562
9 จ.ส.อ. วุฒิพงค์ วงศ์คำ นาง ธนัปภรณ์ วงศ์คำ 207,770 ช.11 18 มี.ค. 2562
10 อส.ทพ. วิเชียร บุตรวงค์ น.ส. ลำใย สอบสีมา 142,600 กรม ทพ.23 18 มี.ค. 2562