การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ส.อ. คำหงษ์ สีดี จ.ส.อ. นพรัตน์ สีดี 154,000 ป.6 พัน.23 9 ม.ค. 2562
2 ส.อ. คำหงษ์ สีดี นาง ทองใส ยอดแสง 8,766 ป.6 พัน.23 9 ม.ค. 2562
3 ส.อ. สมชาย สมาทาน นาง บุษราคัม มึลแล่ร์ 207,545 มทบ.31 9 ม.ค. 2562
4 ส.ท. ชนะ เงินทองดี นาง วนารีย์ โฉมทอง 206,863 พัน.สห.41 9 ม.ค. 2562
5 นาย แก้ว จันทร์ขุน จ.ส.อ. อาทิตย์ มงคลรัตน์ 206,146 มทบ.36 9 ม.ค. 2562
6 นาย ชิ้น ขริบเอม จ.ส.อ. สมศักดิ์ ขริบเอม 207,566 มทบ.310 9 ม.ค. 2562
7 นาง ละม่อม คำเวียง ร.ต. อุทัย เอื้อราษฎร์ 207,588 มทบ.23 9 ม.ค. 2562
8 นาง สอางค์ แสงสวย น.ส. นิ่มนวล แสงสวย 207,563 มทบ.22 9 ม.ค. 2562
9 นาง ผิว ร่มเย็น ร.ต. ทองพูล ธานธรรม 204,524 มทบ.19 9 ม.ค. 2562
10 น.ส. ณัฐพร ไชยจินดา ร.ต. สุรพล ทวีกูล 207,580 มทบ.33 9 ม.ค. 2562