การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. สมรวย ธิติวิภู น.ส. ธิดา ธิติวิภู 205,833 มทบ.16 19 มิ.ย. 2561
2 พ.ท. สมบูรณ์ นางาม นาง สมคิด นางาม 205,812 มทบ.18 19 มิ.ย. 2561
3 พ.ต. สุรสิทธิ์ แสวงผล นาง บัวชุม แสวงผล 205,798 มทบ.38 19 มิ.ย. 2561
4 ร.อ. สง่า เสนายอด นาง อุบล เสนายอด 205,590 มทบ.24 19 มิ.ย. 2561
5 ร.อ. บุญส่ง อินทรสถิตย์ จ.ส.อ. นราชัย วงษ์สุรสถิตย์ 205,814 พล.พัฒนา 2 19 มิ.ย. 2561
6 ร.ต. สนิท มณีศิริ นาง ชุรีย์ มณีศิริ 205,835 มทบ.18 19 มิ.ย. 2561
7 ร.ต. ชุ่ม แสงจันทร์ นาง ส้มเกลี้ยง แสงจันทร์ 158,561 มทบ.17 19 มิ.ย. 2561
8 ร.ต. ชุ่ม แสงจันทร์ น.ส. ชลกนก คงศิริ 47,260 มทบ.17 19 มิ.ย. 2561
9 ร.ต. มนัส ทิพย์เนตร นาง เพิ่มสุข ทิพย์เนตร 205,834 มทบ.16 19 มิ.ย. 2561
10 ร.ต. สารคาม ปัทมราษฎร์ นาง พิกุล ปัทมราษฎร์ 205,593 ร.8 19 มิ.ย. 2561