การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 จ.ส.อ. วสันต์ สกุณา นาง โฉมยงค์ สกุณา 207,297 รพ.อ.ป.ร. 17 มิ.ย. 2562
2 จ.ส.อ. วสันต์ สกุณา นาง โฉมยงค์ สกุณา 207,297 รพ.อ.ป.ร. 17 มิ.ย. 2562
3 จ.ส.อ. บรรดาล แสนสุพรรณ น.ส. โสภิดา แสนสุพรรณ 26,569 ร.8 พัน.1 17 มิ.ย. 2562
4 จ.ส.อ. บรรดาล แสนสุพรรณ นาง อรทัย แสนสุพรรณ 154,169 ร.8 พัน.1 17 มิ.ย. 2562
5 จ.ส.อ. บรรดาล แสนสุพรรณ น.ส. กุสุมาภรณ์ แสนสุพรรณ 26,569 ร.8 พัน.1 17 มิ.ย. 2562
6 จ.ส.อ. พัฒนาพรรณ เป็งวงศ์ นาย วัชรพล เป็งวงศ์ 15,606 มทบ.32 17 มิ.ย. 2562
7 จ.ส.อ. พัฒนาพรรณ เป็งวงศ์ ส.ท. พชร เป็งวงศ์ 15,606 มทบ.32 17 มิ.ย. 2562
8 จ.ส.อ. พัฒนาพรรณ เป็งวงศ์ นาง นิลรัตน์ เป็งวงศ์ 176,306 มทบ.32 17 มิ.ย. 2562
9 จ.ส.อ. ศิริศักดิ์ รักษ์ศิริพงษ์ นาง ประกิจ รักษ์ศิริพงษ์ 68,643 ม.3 พัน.26 17 มิ.ย. 2562
10 จ.ส.อ. ศิริศักดิ์ รักษ์ศิริพงษ์ นาง ธนันธ์ รักษ์ศิริพงษ์ 138,660 ม.3 พัน.26 17 มิ.ย. 2562