การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ส.ท. เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา นาย ไพโรจน์ ศรีรักษา 207,826 รพศ.4 11 มี.ค. 2562
2 พ.ต. ประเชิญ อ้นหมี นาง มยุรี อ้นหมี 207,840 มทบ.31 8 มี.ค. 2562
3 ร.อ. ชาญยุทธ สร้อยคำ น.ส. วราภรณ์ สร้อยคำ 94,745 รร.ร.ศร. 8 มี.ค. 2562
4 ร.อ. ชาญยุทธ สร้อยคำ นาง ดารุณี สร้อยคำ 112,621 รร.ร.ศร. 8 มี.ค. 2562
5 ร.ท. ชนะชัย ปัตนัย นาง บุญช่วย ปัตนัย 207,829 มทบ.22 8 มี.ค. 2562
6 ร.ต. บุญส่ง เกิดจันทร์ นาง ประเสริฐ เกิดจันทร์ 207,848 มทบ.13 8 มี.ค. 2562
7 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พัวพานิช น.ส. เพชรแท้ พัวพานิช 25,399 มทบ.13 8 มี.ค. 2562
8 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พัวพานิช น.ส. เดือนเพ็ญ พัวพานิช 25,399 มทบ.13 8 มี.ค. 2562
9 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พัวพานิช นาง สำรวย พัวพานิช 131,179 มทบ.13 8 มี.ค. 2562
10 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พัวพานิช นาง สำรวย พัวพานิช 131,179 มทบ.13 8 มี.ค. 2562