การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พล.ต. ขวัญชัย ผ่องศรี นาง นงคราญ ผ่องศรี 205,652 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
2 พ.อ. วสุศักดิ์ แพรงาม นาง สุระนารี แพรงาม 205,906 สด.จว.พ.ร. 10 เม.ย. 2561
3 พ.ท. สุรพล กุมภคาม พ.อ. ธีรยุทธ กุมภคาม 205,901 มทบ.15 10 เม.ย. 2561
4 ร.ท. สิทธิพร เชี่ยวบัญชี นาง สมพิศ เชี่ยวบัญชี , นาย ณัฐวุฒิ เชี่ยวบัญชี 205,418 มทบ.13 10 เม.ย. 2561
5 ร.ต. วิชัย เย็นใส นาย จิรวัฒน์ เย็นใส 205,881 มทบ.41 10 เม.ย. 2561
6 ร.ต. พจน์ ผลโยธิน ร.ท. โสพิศ ผลโยธิน 205,909 มทบ.25 10 เม.ย. 2561
7 ร.ต. สมาน สุพรรณ นาง สุรินิภาวัน พิทักษ์ศิริโชติ 47,416 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
8 ร.ต. สมาน สุพรรณ นาง ยุพาพิน สุพรรณ 158,500 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
9 ร.ต. สะท้อน ขลังวิเชียร นาง เพ็ชร ขลังวิเชียร 102,931 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
10 ร.ต. สะท้อน ขลังวิเชียร พ.ต. ประเสริฐ ขลังวิเชียร 102,931 มทบ.21 10 เม.ย. 2561