การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. เจริญ พิมพ์สักกะ นาง ลักขณา พิมพ์สักกะ 205,746 มทบ.24 29 มิ.ย. 2561
2 จ.ส.อ. จักกฤษณ์ เหล็กขำ นาง ลูกคิด เหล็กขำ 205,742 มทบ.39 29 มิ.ย. 2561
3 ส.อ. ไพ รักพงษ์ นาง ชีวนันท์ เครืออนันต์ 205,534 มทบ.19 29 มิ.ย. 2561
4 พระ คำดี คูณสมกัน นาย สังวาลย์ ละชินลา 205,746 มทบ.24 29 มิ.ย. 2561
5 นาง ตัน โสรส จ.ส.อ. ไพบูลย์ แพรเมือง 205,742 มทบ.39 29 มิ.ย. 2561
6 นาง บานชื่น สลีอ่อน ร.ต. สุพร มาลาคุ้ม 205,752 มทบ.38 29 มิ.ย. 2561
7 นาง ทิพย์วัลย์ พงษ์ศิริ นาง ปรียาวรรณ เถาตระกูล 205,744 มทบ.34 29 มิ.ย. 2561
8 นาง มาดี ดวงเดช ด.ต. ณัฐชนน ดวงเดช 205,748 มทบ.24 29 มิ.ย. 2561
9 นาง เกษิณี ศิริโภคานนท์ พ.ต. สมพล ศิริโภคานนท์ 205,743 มทบ.15 29 มิ.ย. 2561
10 นาง นำ ศิรินวล พ.ท. สุรินทร์ ศิรินวล 205,745 ป.4 29 มิ.ย. 2561