การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. เสถียร รอดประดิษฐ์ นาง พยอม รอดประดิษฐ์ 178,693 มทบ.41 26 ธ.ค. 2561
2 พ.อ. เสถียร รอดประดิษฐ์ น.ส. ปฐมาพร รอดประดิษฐ์ 28,693 มทบ.41 26 ธ.ค. 2561
3 พ.ท. เสงี่ยม ตรีกลาง นาง บุญสม ตรีกลาง 207,370 มทบ.21 26 ธ.ค. 2561
4 พ.ท. มานพ แก่นคำ นาง ภัทรินทร์ แก่นคำ 130,500 ศฝ.นศท.มทบ.23 26 ธ.ค. 2561
5 พ.ท. มานพ แก่นคำ นาง พิกุล แก่นคำ 76,869 ศฝ.นศท.มทบ.23 26 ธ.ค. 2561
6 พ.ท. ทองหล่อ บัวสุวรรณ น.ส. เยาวลักษณ์ บัวสุวรรณ 207,361 มทบ.13 26 ธ.ค. 2561
7 พ.ต. ประดิษฐ ไกรบุบผา นาง วิลาวัลย์ พูลเกษม 207,360 มทบ.23 26 ธ.ค. 2561
8 ร.ต. ไพรัตน์ สิมมะลิ นาง ทิพย์พาภรณ์ สิมมะลิ 207,348 มทบ.29 26 ธ.ค. 2561
9 ร.ต. วัลลภ มาลัย นาง ปิ่นรัตน์ มาลัย 207,347 มทบ.15 26 ธ.ค. 2561
10 ร.ต. อำนาจ กุหลาบโพธิ์ทอง นาง จรรยา กุหลาบโพธิ์ทอง 207,345 มทบ.13 26 ธ.ค. 2561