การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. ประวิทย์ แสงประสิทธิ์ นาง จรัสศรี แสงประสิทธิ์ 204,850 มทบ.14 10 ม.ค. 2561
2 ส.ต. พิชิต มั่นคง น.ส. อริสา สุขขำ 204,594 ศร.พัน.1 10 ม.ค. 2561
3 นาง สมหมาย วัฒนสุข จ.ส.อ. โกวิทย์ วัฒนสุข 204,836 ร.6 พัน.1 10 ม.ค. 2561
4 นาง ประกวด รักอาชา นาย กลยุทธ รักอาชา , นาย อัศวิน รักอาชา 204,832 มทบ.21 10 ม.ค. 2561
5 นาง ใหม่ อุปสิทธิ์ ร.ต.หญิง ถาวร วงแก้ว 204,831 มทบ.24 10 ม.ค. 2561
6 นาง เจริญ สิงห์ปรีชา นาง บุบผาชาติ เชื้อฉ่ำหลวง 204,832 มทบ.21 10 ม.ค. 2561
7 นาง หลง สิงห์ชัย นาย สุระ สิงห์ชัย 204,833 มทบ.21 10 ม.ค. 2561
8 นาย ขรรค์ชัย ธระสวัสดิ์ นาง สุรีรัตน์ ธระสวัสดิ์ 204,833 มทบ.31 10 ม.ค. 2561
9 นาง ยุพิน แก้วมณี นาย อาทิตย์ แก้วมณี 204,831 มทบ.35 10 ม.ค. 2561
10 นาย สมชาย หล้าล้ำ นาง จงกล หล้าล้ำ 204,541 พธ.ทบ. 10 ม.ค. 2561