การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
91 จ.ส.อ. วิโรจน์ สกุลเดช นาง อ้วน สกุลเดช 47,215 ส.พัน.35 นสศ. 30 ม.ค. 2563
92 จ.ส.อ. วิโรจน์ สกุลเดช นาง ดาวเรือง สกุลเดช 164,000 ส.พัน.35 นสศ. 30 ม.ค. 2563
93 นาง บุญเยี่ยม จันทร์อ่อน จ.ส.อ. อนุสรณ์ จันทร์อ่อน 211,233 ส.พัน.2 30 ม.ค. 2563
94 นาง เล็ก จิตใจภักดิ์ ร.ต. เจษฎาภรณ์ จิตใจภักดิ์ 211,234 มทบ.43 30 ม.ค. 2563
95 นาง สมนึก เกิดสติ ร.ต. สุนิตย์ เกิดสติ 211,232 มทบ.18 30 ม.ค. 2563
96 นาง ศรีจันทร์ แจ่มสว่าง จ.ส.อ. จรูญ แจ่มสว่าง 198,072 มทบ.18 30 ม.ค. 2563
97 นาง สุมาลี จูบาง พ.อ. นฤดล จูบาง 211,460 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
98 นาง สีนวล เกิดภาคี ร.ต. นิรันดร์ แก้วทอง 211,460 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
99 นาง ประไพ ปั้นเทียน ร.ท.หญิง ยุพาพันธ์ โปร่งอารมย์เจริญ 210,981 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
100 นาง สุคนธ์ ภูกาธร ร.ต. สรรเสริญ ภูกาธร 211,454 พัน.ปจว. 30 ม.ค. 2563