การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
91 นาง อุ่น สิทธิวงษ์ ร.ต. อนุสรณ์ สิทธิวงษ์ 204,456 มทบ.33 27 ธ.ค. 2560
92 นาง อินทร์ ศรีวิชัย ร.ต. จำเริญ ศรีวิชัย 204,448 มทบ.27 27 ธ.ค. 2560
93 นาง แว่น นบตะนา ร.ต. เชิดชัย พรพัชระกุล 204,449 มทบ.22 27 ธ.ค. 2560
94 นาย ลำยง เรืองวงค์ นาง ปัญญา บัวลอย 204,231 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
95 นาย สมเดช ช้อนพุดซา น.ส. ทัศนีย์ ช้อนพุดซา 144,455 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
96 นาย สมเดช ช้อนพุดซา นาง จงลักษณ์ ช้อนพุดซา 60,000 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
97 นาย ณรงค์ เกาะแก้ว นาง อรวรรณ เกาะแก้ว 204,449 มทบ.16 27 ธ.ค. 2560
98 นาย จรุณ วงค์ครุฑ น.ส. กมลทิพย์ วงค์ครุฑ 204,450 พธ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
99 นาง สังวาล สุวรรณ นาง ศิริลักษณ์ คณะสุข 204,412 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
100 นาง น้ำค้าง สนอ่อง ร.ท. มนัส สนอ่อง 204,413 ร.14 พัน.3 27 ธ.ค. 2560