การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
91 นาง จินตนา ตั้งตระกูล ร.ต. ศิรพงศ์ เอี่ยมทิพย์ 207,399 มทบ.39 24 ธ.ค. 2561
92 นาย กัน ชาลีแดง ร.ต. ประเสริฐ บุญเจริญ 207,387 มทบ.21 24 ธ.ค. 2561
93 นาง หงัน พุกพิกุล นาง ลัดดา พิมลภัทรกุล 207,402 มทบ.18 24 ธ.ค. 2561
94 นาง พุทธา บุญจริง จ.ส.อ. สมจิตร บุญจริง 207,400 ม.6 พัน.21 24 ธ.ค. 2561
95 นาย ประสิทธิ์ เกิดขาว ส.อ. ตุลา เกิดขาว 207,405 พล.พัฒนา 1 24 ธ.ค. 2561
96 พ.ท. คำแหง ศรีพรหมทัต น.ส. หัสยา ศรีพรหมทัต 19,056 มทบ.38 21 ธ.ค. 2561
97 พ.ท. คำแหง ศรีพรหมทัต น.ส. ธิดารัตน์ ศรีพรหมทัต 19,056 มทบ.38 21 ธ.ค. 2561
98 พ.ท. คำแหง ศรีพรหมทัต นาง จินตนา ศรีพรหมทัต 169,056 มทบ.38 21 ธ.ค. 2561
99 พ.ต. สมพงษ์ ประสานพันธ์ นาย อาจศึก ประสานพันธ์ 207,412 สง.สด.จว.ม.ค. 21 ธ.ค. 2561
100 ร.ต. สมพร สุษดี นาง บุญเย็น ศักดาคำ 207,412 สง.สด.จว.ม.ค. 21 ธ.ค. 2561