การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
91 จ.ส.ต. รัฐพล ดวงดาวพารัมย์ นาง นิตยา ดวงดาวพารัมย์ 207,557 มทบ.25 11 มิ.ย. 2562
92 นาง สุพัตรา สุนินทบูรณ์ นาง ไพรัตน์ สุวรรณกูฎ 207,572 ร.6 11 มิ.ย. 2562
93 นาง ยอด ยศเลิศ ร.ต. นอง ยศเลิศ 207,579 มทบ.38 11 มิ.ย. 2562
94 นาย สอาด พิมายกลาง ร.ต. วสุธา เครือภู่ 207,574 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
95 นาง เจียน พุ่มประเสริฐ นาย สุจจริต พุ่มประเสริฐ 207,574 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
96 นาง สมหมาย แก้วประเสริฐ ส.อ. ตะวัน แก้วประเสริฐ 207,575 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
97 นาง ยุพิน คำนึงผล พ.ท. เนาวรัตน์ คำนึงผล 207,572 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
98 นาง พรพิศ บรรจงสัตย์ นาย วุฒิพงษ์ บรรจงสัตย์ 207,579 มทบ.12 11 มิ.ย. 2562
99 น.ส. นริศรา แก้วก่า จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ อยู่โสนะ 207,347 พล.ร.6 11 มิ.ย. 2562
100 นาง จำลอง ทรงวัฒนา จ.ส.อ. ไพรฑูล ทรงวัฒนา 207,580 ป.72 พัน.722 11 มิ.ย. 2562