การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
91 นาง สุบิน บุญสร้อย ร.ต. จำนงค์ วงษ์สวัสดิ์ 207,160 มทบ.22 26 ก.ย. 2561
92 นาง น้อม ภูผิวคำ นาย สมศักดิ์ โกศล 207,365 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 26 ก.ย. 2561
93 นาง เข็มทอง กลิ่นหอม ร.ต. ประสบ กลิ่นหอม 207,135 มทบ.35 26 ก.ย. 2561
94 นาง บัว มณีเทพ นาย วิชัย ประสานพิมพ์ 207,135 มทบ.22 26 ก.ย. 2561
95 นาย กาใส ผาสุข นาง พยอม เอื้อศรี 207,133 มทบ.21 26 ก.ย. 2561
96 นาง เรียน แสนสระน้อย ร.ท. สำริด ก้อนกระโทก 207,134 มทบ.21 26 ก.ย. 2561
97 นาง ปาน วัฒนาธร นาง เสวย หัตถี 23,049 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
98 นาง ปาน วัฒนาธร นาง วิไล ภู่สุวรรณ 161,049 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
99 นาง ปาน วัฒนาธร นาย วันชัย วัฒนาธร 23,049 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
100 นาง ไหม จันทร์สุข นาง อรุณ นิ่มแสง 207,126 มทบ.36 26 ก.ย. 2561