การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
91 นาย เที่ยง ผายแว่น จ.ส.อ. ธีรพงษ์ ผายแว่น 211,274 มทบ.18 5 มี.ค. 2563
92 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ค้าขาย นาง สมพร ค้าขาย 211,270 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
93 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ค้าขาย นาง สมพร ค้าขาย 211,270 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
94 นาง โมรา สินเจริญ ร.ต. สิทธิชัย เขียวศิริ 211,271 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
95 นาง สมร มาป้อมทิพย์ ร.ต. อานันทพร มาป้อมทิพย์ 211,274 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
96 นาง ชั้น ยังฉ่ำ น.ส. เอื้อมเดือน ยังฉ่ำ 211,272 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
97 พ.ท. ประทุม รำพึงกิจ นาย จิรทัศน์ รำพึงกิจ 211,276 สง.สด.จว.อ.น. 5 มี.ค. 2563
98 พ.ท. ประทุม รำพึงกิจ นาย จิรทัศน์ รำพึงกิจ 211,276 สง.สด.จว.อ.น. 5 มี.ค. 2563
99 พ.ต. ปรีชา บุญมาก นาง สุปราณี บุญมาก 211,253 มทบ.17 5 มี.ค. 2563
100 ร.ท. สร่าง ผลเกตุ นาง ละเอียด ผลเกตุ 95,838 มทบ.35 5 มี.ค. 2563