การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
91 นาง ปุ่น ศิริรวง จ.ส.อ. ไมตรี ศิริรวง 207,080 มทบ.26 23 ส.ค. 2561
92 นาง สอาด ปรางจันทร์ น.ส. สอึ้ง วังอินทร์ 207,078 มทบ.16 23 ส.ค. 2561
93 นาง จำนงค์ สุขอร่าม พ.ท. บุญชัย สุขอร่าม 207,071 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
94 ร.ต.อ. ประวัติ ศรีชูเปี่ยม ส.ท. ณัฐพงศ์ ศรีชูเปี่ยม 201,404 ทน.2 21 ส.ค. 2561
95 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ น.ส. พิมพ์ลภัส ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
96 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ นาง จุฑาณัฐ ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
97 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ น.ส. ขวัญชนก ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
98 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ จ.ส.อ. กิตติคุณ ครองกิจการ 149,406 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
99 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ นาย กฤษณะ ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
100 ร.ต. บุญปั๋น สรรดี นาง จันทร์แรม สรรดี 207,191 มทบ.33 21 ส.ค. 2561