การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
91 ร.ต. มานะ ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา นาง มาลัย ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา 207,130 มทบ.23 28 ก.พ. 2562
92 ร.ต. บารเมษฐ์ ธันยสุภัคเวคิน น.ส. นาตยา สิริเขมานนท์ 207,122 มทบ.23 28 ก.พ. 2562
93 ร.ต. ศักดิ์ทนงค์ สง่าวงค์ นาง เจริญ สง่าวงค์ 207,127 มทบ.23 28 ก.พ. 2562
94 ร.ต. อำไพ อยู่นิ่ม นาง ผาณิต อยู่นิ่ม 207,112 มทบ.36 28 ก.พ. 2562
95 ร.ต. ประภาส ริมทอง น.ส. เยาวพา วดีศิริศักดิ์ 207,111 มทบ.24 28 ก.พ. 2562
96 จ.ส.อ. สงกรานต์ เนตรทิพย์ นาง ภาดี อุตรชน 206,886 ม.3 พัน.13 28 ก.พ. 2562
97 จ.ส.อ. ทัศนะ ไล้รักษา นาง รัชชานันท์ ไล้รักษา 206,378 ร.152 พัน.1 28 ก.พ. 2562
98 จ.ส.อ. ณรงค์ชัย วงษ์สด น.ส. ศิรชญาณ์ วงษ์สด 207,109 มทบ.13 28 ก.พ. 2562
99 จ.ส.อ. สันติ ภมร น.ส. วันวิสา ภมร 206,617 มทบ.13 28 ก.พ. 2562
100 อส.ทพ. สุทัศน์ เป็ดสกุล นาง สมควร เป็ดสกุล 190,654 กรม ทพ.26 28 ก.พ. 2562