การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
91 ร.ต. อดิศร สงคราม นาง สวิง สงคราม 121,273 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
92 ร.ต. อดิศร สงคราม นาง ระรินทิพย์ แก้วเพชร 42,273 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
93 ร.ต. อดิศร สงคราม นาง นารถฤดี สุทัตโต 42,273 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
94 ร.ต. อดุล แก้วไพศาล นาง สมร แก้วไพศาล 194,660 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
95 ร.ต. อรุณ ไหมทอง นาง สำเร็จ ไหมทอง 205,792 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
96 ร.ต. สมชัย พงศ์ผาสุก ร.ต. อาสา พงศ์ผาสุก 205,799 พธ.ทบ. 19 มิ.ย. 2561
97 ร.ต. รัง ปัญญาภู นาง นอม ปัญญาภู 205,815 มทบ.38 19 มิ.ย. 2561
98 จ.ส.อ. อนนท์ แสงแก้ว นาง ฉวีวรรณ แสงแก้ว 205,618 มทบ.44 19 มิ.ย. 2561
99 จ.ส.อ. สมเกียรติ ควรตะขบ นาง วารี ควรตะขบ 205,832 มทบ.29 19 มิ.ย. 2561
100 จ.ส.อ. สุพรรณ ปรางจันทร์ นาง สอาด ปรางจันทร์ 205,834 มทบ.16 19 มิ.ย. 2561