การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
91 นาย ซ้วน จันทร์ช่วยนา ร.ท. วัชรพงศ์ จันทร์ช่วยนา 211,081 ทภ.4 17 มิ.ย. 2563
92 นาง สมสมัย วันชัย นาง อริสรา วันชัย 211,104 สง.สด.จว.ก.ส. 17 มิ.ย. 2563
93 นาง ตองสา อ่ำพร้อม จ.ส.อ. อนุเทพ โห้วงษ์ 211,105 รร.ร.ศร. 17 มิ.ย. 2563
94 นาง เขียว คำน้อย พ.อ. สมาน คำน้อย 211,094 มทบ.34 17 มิ.ย. 2563
95 นาง ห่วง จิตมะโน จ.ส.อ. วิชัย สายบัว 205,245 มทบ.34 17 มิ.ย. 2563
96 นาง เพ็ชรรัตน์ บูชาบุญ นาย วีระพันธุ์ ขุนพิลึก 211,092 มทบ.31 17 มิ.ย. 2563
97 นาง แหวน เหมะธุลิน นาง คอนสวรรค์ โยธาศรี 211,094 มทบ.24 17 มิ.ย. 2563
98 นาย มนฑล ตะพาบน้ำ จ.ส.ต. สุทธิพงศ์ ตะพาบน้ำ 206,566 พธ.ทบ. 17 มิ.ย. 2563
99 นาง เปล่ง เสียงดี พ.ต. สุเทพ เสียงดี 211,107 มทบ.32 17 มิ.ย. 2563
100 นาง บุญทอง บุญมี จ.ส.อ. เสงี่ยม บุญมี 211,106 มทบ.32 17 มิ.ย. 2563