การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
91 ส.อ. เอกชัย ทองรส นาง หนูกอน ทองรส 208,584 พัน.สห.12 24 ก.ย. 2562
92 ส.ท. วัชรากรณ์ หาราชัย นาง วราภรณ์ หาราชัย 208,833 มทบ.29 24 ก.ย. 2562
93 อส.ทพ. ชัชวาลย์ มณีรัตน์ นาง อนงค์ มณีรัตน์ 208,854 กรม ทพ.33 24 ก.ย. 2562
94 นาง หนูเรียน ไชยมาตย์ ร.อ. กฤษณ์ ศิลา 208,831 ศฝ.นศท.มทบ.22 24 ก.ย. 2562
95 นาย สุ่น คงดี จ.ส.อ. ทะนุ ตั้งอยู่ดี 208,831 ร.6 พัน.3 24 ก.ย. 2562
96 นาง ทองใบ สมศรี ร.ต. สมิธ ชนะสิทธิ์ 207,142 ร.16 พัน.3 24 ก.ย. 2562
97 นาย เล็ก ชูสุข จ.ส.อ. อนุมาต ชูสุข 208,834 ม.พัน.16 พล.ร.5 24 ก.ย. 2562
98 นาย พรเทพ ปุ่นนอก ส.อ. มนตรี ปุ่นนอก 208,833 พัน.ซบร กรม สน.12 24 ก.ย. 2562
99 นาย อินสวน กิตติวัฑฒนานนฐ์ ส.อ. อนุชา กิตติวัฑฒนานนฐ์ 208,832 ช.3 พัน.302 24 ก.ย. 2562
100 นาง บุญเลิศ รัตนกร นาง วิไลวรรณ แก้ววิเชียร 208,853 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 24 ก.ย. 2562