การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
991 ร.ต.ต. มุนี แก้วเนตร นาง กัญชลี แอลเล็บ 211,155 มทบ.35 16 ธ.ค. 2562
992 ร.ต. เพิ่ม แย้มกลาง นาง บุญปลูก แย้มกลาง 211,142 มทบ.21 16 ธ.ค. 2562
993 ร.ต. วิเชียร จงแก้ว นาง ปราณี จันทร์ลิ้ม 211,141 มทบ.21 16 ธ.ค. 2562
994 ร.ต. โปร่ง สมพงษ์เจริญ จ.ส.อ. ศุภชัย สมพงษ์เจริญ 211,158 รร.ช.กช. 16 ธ.ค. 2562
995 ร.ต. สมเดช อุ่นแทน นาง อภิญญา อุ่นแทน 211,158 มทบ.17 16 ธ.ค. 2562
996 ร.ต. วิริยะ มีแสง นาง อุไร มีแสง 211,164 มทบ.14 16 ธ.ค. 2562
997 ร.ต. บุญเลิศ นิกรถา นาง ช่อทิพย์ นิกาถา 211,167 มทบ.31 16 ธ.ค. 2562
998 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ สุขุประการ นาย มงคล สุขุประการ 211,163 ส.พัน.23 ทภ.3 16 ธ.ค. 2562
999 จ.ส.ต. ไพสิทธิ์ จันทรศรี นาย จีระศักดิ์ จันทรศรี 210,905 มทบ.41 16 ธ.ค. 2562
1000 นาง คำเพียร กาตีวงค์ ส.อ. ศิวนัต กาตีวงค์ 206,518 มทบ.210 16 ธ.ค. 2562