การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
991 พ.อ. โกวิท จิตต์จำนงค์ นาง บุญส่ง จิตต์จำนงค์ , นาย ชัชชวิน จิตต์จำนงค์ , พล.ท. สุเทพ จิตต์จำนงค์ 204,011 มทบ.16 12 ก.ย. 2560
992 พ.ท. ลำยอง ผ่องศรีสุข พ.อ. ทศพล ผ่องศรี 204,003 ม.2 12 ก.ย. 2560
993 จ.ส.อ. สุธี คิดอ่าน นาง สุรางค์ อัลวาเรส 203,781 สด.จว.ล.ป. 12 ก.ย. 2560
994 ส.อ. บรรจง จันทขันธ์ ส.อ.หญิง บรรญาลักษณ์ จันทขันธ์ 173,369 รพ.ค่ายประจักร์ศิลปาคม 12 ก.ย. 2560
995 ส.ท. กมล สดศรี นาง ไพรินทร์ สดศรี 204,004 มทบ.26 12 ก.ย. 2560
996 นาง สมบัติ จันทร์ทิพย์ จ.ส.อ. สำราญ จันทร์ทิพย์ 204,005 ม.5 รอ. 12 ก.ย. 2560
997 นาง เตย แก้วทิพย์ นาย ธงชัย แก้วทิพย์ 204,006 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 12 ก.ย. 2560
998 นาง หนูจันทร์ ชัยภูมิ จ.ส.อ. วินัย แสงสว่าง 204,003 มทบ.28 12 ก.ย. 2560
999 นาง อัมภา มหาวัน จ.ส.อ. ธรรมวัชญ์ คงเสมา 204,009 ม.2 พัน.10 12 ก.ย. 2560
1000 นาง สมัย นางิ้ว จ.ส.อ. สุวิทย์ นางิ้ว 204,009 รพ.ค่ายประจักร์ศิลปาคม 12 ก.ย. 2560