การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
991 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ ด.ญ. พรชิตา จาบวงษ์ 15,448 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561
992 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ ด.ช. ธนกฤต จาบวงษ์ 15,448 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561
993 พ.ต. สุเกตุ สิงห์พิทักษ์ นาย อังกาศ สิงห์พิทักษ์ 207,323 มทบ.16 26 ต.ค. 2561
994 ร.ท. เสถียร สลักคำ นาง ศิริลักษณ์ แจ่มจบ 207,309 มทบ.13 26 ต.ค. 2561
995 ร.ต. จารุวัฒน์ แขสว่าง นาง บุญมี แขสว่าง 207,119 มทบ.22 26 ต.ค. 2561
996 อส.ทพ. เซ็ง เรืองสวัสดิ์ นาง คอน เรืองสวัสดิ์ 192,064 กรม ทพ.23 26 ต.ค. 2561
997 นาง วันเพ็ญ ไชยรินทร์ น.ส. อุไลวรรณ์ ธีระปถัมถ์ 152,254 รร.ร.ศร. 26 ต.ค. 2561
998 นาย มานะ จันทร์สุข จ.ส.อ. ปัญญา จันทร์สุข 200,486 มทบ.16 26 ต.ค. 2561
999 นาง สมร เทพรักษ์ นาง ทิวาวรรณ บุญเชิด 207,291 มทบ.12 26 ต.ค. 2561
1000 นาย ไข่ กลิ่นแข พ.ท. จารุพงษ์ กลิ่นแข 207,294 บชร.3 26 ต.ค. 2561