การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
991 จ.ส.อ. บุญมาก คำนวณชัย นาย อดิศร คำนวณชัย 25,890 มทบ.35 29 มี.ค. 2562
992 จ.ส.อ. บุญมาก คำนวณชัย น.ส. ณพิชญา คำนวณชัย 25,890 มทบ.35 29 มี.ค. 2562
993 จ.ส.อ. สุวิทย์ ไมตรีแพน นาง กัญภร ไมตรีแพน 207,690 มทบ.21 29 มี.ค. 2562
994 จ.ส.อ. บุญช่วย ศรีโหมดสุข ร.ต. นที ศรีโหมดสุข 207,673 มทบ.16 29 มี.ค. 2562
995 จ.ส.อ. สมควร ศรีวิลัย ด.ช. อิทธิพล ศรีวิลัย 48,142 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2562
996 จ.ส.อ. สมควร ศรีวิลัย ด.ช. อาทิตย์ ศรีวิลัย 48,142 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2562
997 จ.ส.อ. สมควร ศรีวิลัย นาง พรทิพย์ ศรีวิลัย 111,142 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2562
998 จ.ส.อ. ผาด สอาดนัก นาง เทียน สอาดนัก 169,432 มทบ.15 29 มี.ค. 2562
999 จ.ส.อ. ผาด สอาดนัก นาย ภิญโญ สอาดนัก 19,132 มทบ.15 29 มี.ค. 2562
1000 จ.ส.อ. ผาด สอาดนัก นาย ธัญญา สอาดนัก 19,132 มทบ.15 29 มี.ค. 2562