การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
991 จ.ส.อ. ชุนห์ พันธุยา นาย บุญชิต พันธุยา 207,533 มทบ.22 17 ธ.ค. 2561
992 จ.ส.อ. เดชศักดา ทองแห้ว จ.ส.อ.หญิง ธนพร ทองแห้ว 207,490 มทบ.35 17 ธ.ค. 2561
993 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ พุกจันทร์ นาง ธมลวรรณ พุกจันทร์ 207,499 ช.3 พัน.302 17 ธ.ค. 2561
994 จ.ส.อ. อดิศร ตระกูลสา นาง สุทัศน์ ตระกูลสา 207,221 รร.จปร. 17 ธ.ค. 2561
995 จ.ส.อ. พงษ์ทร ใจเฉพาะ นาย อินตา ใจเฉพาะ 206,962 ร.7 พัน.5 17 ธ.ค. 2561
996 จ.ส.อ. สมหวัง กลิ่นใย นาง กาญจนา กลิ่นใย 207,477 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
997 ส.อ. บุญหล่อ ปะโนรัมย์ นาง อำนวย ปะโนรัมย์ 167,481 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
998 ส.อ. บุญหล่อ ปะโนรัมย์ นาง ชดช้อย คำโคกกรวด 40,000 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
999 นาง บัญญัติ หมวกหลำ ร.อ. ประเจต หมวกหลำ 207,532 มทบ.39 17 ธ.ค. 2561
1000 นาง บัวเขียว มาน้อย ร.ต. คณพศ พาวันดี 207,537 มทบ.32 17 ธ.ค. 2561