การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
991 นาย บุญธรรม ลีลา ร.ต. ฉัตรชัย ลีลา 207,485 บชร.3 25 ก.ค. 2562
992 นาง บังอร น้อยกุล จ.ส.อ. เด่น น้อยกุล 207,477 ช.พัน.15 พล.ร.15 25 ก.ค. 2562
993 นาง ศิริวรรณ ทองยินดี ส.อ. ปฎิภาณ ทองยินดี 207,491 กส.ทบ. 25 ก.ค. 2562
994 นาง สีนวน นิ่มชม นาง สิรินาถ นิ่มชม 207,502 ศสพ. 25 ก.ค. 2562
995 นาย สัมฤทธิ ธูปพุดซา นาย ภัชระ ธูปพุดซา 207,493 ศสท.กส.ทบ. 25 ก.ค. 2562
996 นาย สิงห์คำ คุณแหลม ส.อ. เจษฎา คุณแหลม 207,503 รพศ.2 พัน.1 25 ก.ค. 2562
997 นาง บุญธรรม เจริญศิริ จ.ส.อ. นิวัฒน์ สุขรี 207,503 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 25 ก.ค. 2562
998 นาย สีชาติ ไกรวิสูตร นาง สุวรรณ ไกรวิสูตร 207,501 มทบ.21 25 ก.ค. 2562
999 นาง วงเดือน พรมคะเสน น.ส. นภาวรรณ พรมคะเสน 207,495 มทบ.18 25 ก.ค. 2562
1000 นาง ริ้ว สมมุติ น.ส. จุติพร สมมุติ 207,494 มทบ.17 25 ก.ค. 2562