การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
991 ส.อ. ปราณี บุตมะ นาง ทองสุข ศรีรัตน์ 17,545 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
992 ส.ท. ธงชัย ไชยสูงเนิน นาย ประมวล ไชยสูงเนิน 205,832 ร.12 พัน.1 รอ. 23 พ.ค. 2561
993 น.ส. สมหวัง ตั้งพงศ์พันธุ์ จ.ส.อ. พัลลภ ใจวงค์ 197,501 ศบบ. 23 พ.ค. 2561
994 นาง สุรีย์ วงศ์จันทร์ ร.ต. ชัยวัฒน์ วงศ์จันลา 205,830 มทบ.34 23 พ.ค. 2561
995 นาง พเยาว์ เดชกระจ่าง นาย อำนาจ เดชกระจ่าง 28,976 มทบ.13 23 พ.ค. 2561
996 นาง พเยาว์ เดชกระจ่าง นาง อังศนา สุทธิฤทธิ์ 118,776 มทบ.13 23 พ.ค. 2561
997 นาง พเยาว์ เดชกระจ่าง นาง สุชญา มีดีภาค 28,976 มทบ.13 23 พ.ค. 2561
998 นาง พเยาว์ เดชกระจ่าง น.ส. ศศิธร เดชกระจ่าง 28,976 มทบ.13 23 พ.ค. 2561
999 นาง อิ่นแก้ว ดวงจันทร์ ร.ท. จิรเดช มงคลธนบดี 205,831 พัน.จจ. 23 พ.ค. 2561
1000 นาง รุ่งทิพย์ ลุนลา ร.ท. สมพงษ์ ลุนลา 205,829 กรม ทพ.23 23 พ.ค. 2561