การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
991 นาง เรียน ม่วงทอง ร.ต. สมยศ ม่วงทอง 211,035 มทบ.13 27 มี.ค. 2563
992 นาง กรรณิกา กุลลา ร.ต. ไสว กุลลา 211,034 มทบ.13 27 มี.ค. 2563
993 นาย เจริญ ศรีวิชัย ส.อ. ภาณุวัฒน์ ศรีวิชัย 198,572 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 27 มี.ค. 2563
994 นาง อรษา อิ้มแตง นาย สราวุท อิ้มแตง 191,632 มทบ.39 27 มี.ค. 2563
995 นาง ลัดดา ชัยศิลปิน นาง ทัศนาพร เผ่าปินตา 211,047 มทบ.37 27 มี.ค. 2563
996 นาง ละม่อม ผลประเสริฐ ร.ต. กมล คุ้มศิริ 211,046 มทบ.35 27 มี.ค. 2563
997 นาง แสงจันทร์ นิรกิจ นาง สุนีย์ กอยากลาง 211,047 มทบ.33 27 มี.ค. 2563
998 นาง สุดใจ ภิรมย์ลาภ ส.อ. คุณวุฒิ ภิรมย์ลาภ 211,049 มทบ.29 27 มี.ค. 2563
999 นาง ไล จันทริมา ร.ต. นิคม จันทริมา 211,045 มทบ.27 27 มี.ค. 2563
1000 นาง ทอง ไชยโอชะ จ.ส.อ. ศักดา ฤทธิบาล 211,045 มทบ.27 27 มี.ค. 2563