การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
991 นาย สมัย บัวพันธ์ ร.ต. วันชัย ทองเยิ้น 211,227 มทบ.36 8 พ.ย. 2562
992 นาง หมุน ศรีวะรมย์ นาง คำสี ศรีวะรมย์ 211,230 มทบ.27 8 พ.ย. 2562
993 นาง สุเบียด วรรณพรรณ พ.อ.หญิง พรพรรณ ทัศนศร 211,226 มทบ.25 8 พ.ย. 2562
994 นาง สอน บุญชาติ นาย ชาติชาย บุญชาติ 211,226 มทบ.22 8 พ.ย. 2562
995 นาง บุญยู้ มั่นใจ นาง พิศมัย กล้ายุทธ 211,227 มทบ.22 8 พ.ย. 2562
996 นาง สุวรรณ รักษาสุรสาร พ.ต. สุวิน รักษาสุรสาร 210,969 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 8 พ.ย. 2562
997 นาง นันทนา วงษ์ศิลป์ น.ส. ลินดา สีด่อน 105,486 พธ.ทบ. 8 พ.ย. 2562
998 นาง นันทนา วงษ์ศิลป์ น.ส. ฉัตรชนก สีด่อน 105,486 พธ.ทบ. 8 พ.ย. 2562
999 นาง มณฑา นวลแก้ว ร.อ. อรุณ นวลแก้ว 210,969 ทน.4 8 พ.ย. 2562
1000 นาง บุญเกิด ใจเกลี้ยง จ.ส.อ. สุรัชนา หริรักษ์ 203,975 ศม. 8 พ.ย. 2562