การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1001 นาง บังอร สรวงศิริ ร.ต. วีระชัย สรวงศิริ 211,406 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ธ.ค. 2562
1002 นาย เจือ แก้วนิยม จ.ส.อ. สงกรานต์ แก้วนิยม 211,164 มทบ.17 16 ธ.ค. 2562
1003 นาย ประทีป สำรวยสินธุ์ ร.ท. สนิท มีจันทร์ 211,159 ม.4 รอ. 16 ธ.ค. 2562
1004 นาย ไสว เพ็ชร์คำ ร.ต. ฉลอง โตสัมฤทธิ์ 211,166 มทบ.32 16 ธ.ค. 2562
1005 นาง กรุณา (ต๋าดำ) กาญจนจิตต์ ร.อ. นคร กาญจนจิตต์ 211,166 มทบ.32 16 ธ.ค. 2562
1006 นาง ไฉน พุ่มพล นาง เรไร พงษ์เพ็ชร์ 211,167 มทบ.31 16 ธ.ค. 2562
1007 นาง สง่า กูกขุนทด (โฉมเกิด) ร.อ. สมบัติ มอมขุนทด 211,165 ช.2 16 ธ.ค. 2562
1008 พ.ต. สมบูรณ์ ฝอยทอง จ.ส.อ. จีระศักดิ์ ฝอยทอง 211,179 มทบ.21 12 ธ.ค. 2562
1009 ร.ต.ต. ศรีชุม สัมฤทธิ์ ร.ต. ชวลิต สัมฤทธิ์ 211,176 พล.ร.4 12 ธ.ค. 2562
1010 ร.ต. สุจิตร คำแก้ว นาง หิรัญญา อัมพุธ 211,180 มทบ.37 12 ธ.ค. 2562