การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1001 นาง ตาล อู่ทรัพย์ จ.ส.อ. สมพร อู่ทรัพย์ 211,244 รร.การบิน ทบ. 8 พ.ย. 2562
1002 นาย โจม จันทร์หอม ร.ท. กิตติกร จันทร์หอม 210,985 ร.3 พัน.3 8 พ.ย. 2562
1003 นาย วิโรจน์ อุปพงษ์ จ.ส.อ. บุญล้อม สุพร 171,238 มทบ.29 8 พ.ย. 2562
1004 นาย วิโรจน์ อุปพงษ์ นาย ชาตรี อุปพงษ์ 40,000 มทบ.29 8 พ.ย. 2562
1005 นาง พัชรา ฤทธิรงค์ พ.ต. อดิเรก ฤทธิรงค์ 211,242 มทบ.21 8 พ.ย. 2562
1006 นาย เย็น สมพรหม ส.ต. ชูศักดิ์ เท่าสิงห์ 204,893 มทบ.13 8 พ.ย. 2562
1007 นาง แอ๋ว บุญประเสริฐ ร.ต. สมศักดิ์ บุญประเสริฐ 211,232 มทบ.13 8 พ.ย. 2562
1008 นาง ลำพรวน พิมพา นาง อรัญญา ผสม 210,983 มทบ.13 8 พ.ย. 2562
1009 นาง จำปี คำอิน จ.ส.อ. สมาน คำอินยุทธ 210,984 พัน.ซบร.บ.ทบ. 8 พ.ย. 2562
1010 นาง ประณต เผยกลาง จ.ส.อ. ดำรงศักดิ์ เผยกลาง 211,225 พัน.ซบร.22 บชร.2 8 พ.ย. 2562