การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1001 น.ส. นารีนาถ กุมภักดี นาย ธิติพล กาญจนดิลก 202,211 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 9 ต.ค. 2562
1002 พล.ต. เสวี กิตยาการ นาง ภัทนี กิตยาการ 201,815 มทบ.41 8 ต.ค. 2562
1003 พ.อ. บำหราบ สุขวิสิฎฐ์ น.ส. ชลธิชา สุขวิสิฎฐ์ 209,582 มทบ.21 8 ต.ค. 2562
1004 พล.อส. อนนท์ ยอดนุ่น จ.ส.อ. ประภาส ยอดนุ่น 209,310 พัน.สท. 8 ต.ค. 2562
1005 จ.อ. ประเสริฐ แก้วทองดี จ.ส.อ. สมเกียรติ ทับศิลา 209,333 รร.ม.ศม. 8 ต.ค. 2562
1006 ร.ท. เดชศรี จันทร์หล้า น.ส. ธิติยากร จันทร์หล้า 209,587 มทบ.29 8 ต.ค. 2562
1007 ร.ต. สุรินทร์ รัตนกระจ่าง น.ส. ประกายทิพย์ รัตนกระจ่่าง 209,337 มทบ.43 8 ต.ค. 2562
1008 ร.ต. สมชัย โชติสาร นาง อภิญญา เจตนเสน 13,974 มทบ.13 8 ต.ค. 2562
1009 ร.ต. สมชัย โชติสาร ร.ต. อนุวัตร โชติสาร 13,974 มทบ.13 8 ต.ค. 2562
1010 ร.ต. สมชัย โชติสาร พ.อ. วิฑูรย์ โชติสาร 13,974 มทบ.13 8 ต.ค. 2562