การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1001 นาง เย็น อินทรมณี นาง สุภี ปานพรม 208,096 มทบ.31 8 ส.ค. 2562
1002 นาง อ่อนสา ทองเทพ ร.อ. ธนภณ พรหมพยุหะนันท์ 208,090 มทบ.27 8 ส.ค. 2562
1003 นาง หุ่น ไชยวาส พ.ต. จำลอง สมฤาแสง 208,093 มทบ.27 8 ส.ค. 2562
1004 นาง บุญ ทองโชติ ร.ท. สมจิตร ทองโชติ 207,822 มทบ.22 8 ส.ค. 2562
1005 นาง สายสมร จันทร์ตรี จ.ส.อ. สายันต์ ประทุมมัง 208,095 บชร.2 8 ส.ค. 2562
1006 นาย เถื่อน ฤทธิธรรม ร.อ. ปรีชา สุขสร้อย 207,824 กรม ทพ.11 8 ส.ค. 2562
1007 พ.อ. สุจิตต์ ทะแกล้วทหาร ร.ต. ยุทธนา ทะแกล้วทหาร 208,116 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
1008 พ.ท. สมัคร เกษร นาง พิมพ์ใจ เกษร 208,132 มทบ.13 7 ส.ค. 2562
1009 ร.อ. สมาน หลุนเลิศผล นาย ชวัญชัย หลุนเลิศผล 208,148 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
1010 ร.ต. คนึง สัมฤทธิ์ นาง ชนิภรณ์ ยอดสุวรรณ 208,154 มทบ.37 7 ส.ค. 2562