การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1001 นาง มะเน็ต แสนใจวุฒิ จ.ส.อ. เปรมยงค์ แสนใจวุฒิ 207,290 มทบ.28 17 ธ.ค. 2561
1002 นาย สมคิด ชมเชย นาง ปริม ชมเชย 207,539 มทบ.22 17 ธ.ค. 2561
1003 นาย มุด โคฉิมพลี นาง วรางคณา กลมขุนทด 207,537 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
1004 นาย จันทร์ ทวีเงิน นาง ทองม้วน ทวีเงิน 207,535 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
1005 นาง ปุ่น เรืองพะเนา จ.ส.ต. ไสว ชาญประโคน 207,029 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
1006 นาง ตุ่น หมายเหนี่ยวกลาง ร.ต. ไพบูลย์ หมายเหนี่ยวกลาง 207,495 สง.สด.จว.ส.ป. 17 ธ.ค. 2561
1007 นาย สุทัศน์ ธรรมพลาภิสิทธิ์ จ.ส.อ. ชโยดม เกตุสอาด 207,496 รวท.อท.ศอพท. 17 ธ.ค. 2561
1008 นาง เปรย สีแว่น จ.ส.อ. สมควร สีแว่น 207,497 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศ 17 ธ.ค. 2561
1009 นาย ไสว ทองอร่าม ร.อ. อาทร ทองอร่าม 207,495 ร.31 พัน.1 รอ. 17 ธ.ค. 2561
1010 นาง ทองเพียร พิณทอง น.ส. สุดใจ พิณทอง 47,253 ร.153 พัน.3 17 ธ.ค. 2561