การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1001 นาย ใด ห้องแซง ร.ต. จำลอง ห้องแซง 205,834 สง.สด.จว.ย.ส. 23 พ.ค. 2561
1002 นาง อำไพ เดชก้อง พ.ต. เฟื่อง เดชก้อง 205,833 มทบ.39 23 พ.ค. 2561
1003 นาง ทองคำ เพชรนาม จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ เพชรนาม 205,833 มทบ.22 23 พ.ค. 2561
1004 นาง ประชุม บุญเรืองรอด น.ส. ขนิษฐา บุญเรืองรอด 205,834 ช.พัน.9 พล.ร.9 23 พ.ค. 2561
1005 นาง สมจิตร บ้านโก๋ จ.ส.อ. จรัญ ขุนพลพิทักษ์ 205,847 ร.21 พัน.2 รอ. 23 พ.ค. 2561
1006 นาย สมเพ็ชร เรือนสิริลักษณ์ ส.ต. เอกพล เรือนสิริลักษณ์ 194,077 ร.14 23 พ.ค. 2561
1007 นาง เหมย อาโน พ.ท. วิชัย ตันศิริ 205,835 มทบ.38 23 พ.ค. 2561
1008 นาง บัวลา สมหวัง ส.อ. ธานี ผิวนวล 205,849 มทบ.22 23 พ.ค. 2561
1009 นาง คำเพียร บุญล้น ร.ต. จิระศักดิ์ มาลี 205,835 มทบ.22 23 พ.ค. 2561
1010 นาย เลื่อน สวัสดิ์ทิม ร.ต. ประคอง สวัสดิ์ทิม 205,836 มทบ.14 23 พ.ค. 2561