การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1001 นาง ธนพร แสงพลาย จ.ส.อ. เรวัตร แสงพลาย 194,148 มทบ.12 29 ธ.ค. 2560
1002 นาง พัน เกษณีย์บุตร ร.ท. ธีระศักดิ์ พรรณลึก 204,445 พล.ช. 29 ธ.ค. 2560
1003 นาง อนงค์ ชนะบุญ จ.ส.อ. สมพงษ์ ชนะบุญ 204,387 มทบ.23 29 ธ.ค. 2560
1004 นาง ผ่าน ปัญญาสุ ร.ต. สงวน ไชยเลิศ 204,390 มทบ.37 29 ธ.ค. 2560
1005 นาย ม่วง แขนโพธิ์ จ.ส.อ. จำนงค์ แขนโพธิ์ 204,389 ทน.2 29 ธ.ค. 2560
1006 นาย ไว หนูใหญ่ พ.ท. อำนาจ หนูใหญ่ 204,629 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 29 ธ.ค. 2560
1007 นาย บุญ เจียมไธสง ร.ท. วัชระ เจียมใจ 204,391 มทบ.21 29 ธ.ค. 2560
1008 นาย รัง คำมูล นาง ลัดดาวรรณ คำมูล 204,394 มทบ.35 29 ธ.ค. 2560
1009 นาง แตะ คุ้มยงค์ ร.ต. ยุทธนา ขจิตรัตน์ 204,394 มทบ.35 29 ธ.ค. 2560
1010 นาย สี อินทะโส จ.อ.หญิง ช่อวิรุณ อินทะโส 204,393 มทบ.22 29 ธ.ค. 2560