การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1001 นาย ชลอ กิจขยัน นาง นุชนาถ ทองอ่อน 204,010 ศป. 12 ก.ย. 2560
1002 นาง สุกันทา ใจเมา นาง สุธี ผ่องสังข์ 204,010 สด.จว.จ.บ. 12 ก.ย. 2560
1003 นาย สุข ตาก๋องแก้ว ร.ต. ประเวทย์ ต้นทารส 204,011 มทบ.37 12 ก.ย. 2560
1004 จ.ส.อ. วัชรินทร์ พึ่งบัว น.ส. ปิยพร จันทวีวัฒน์ 204,029 มทบ.21 8 ก.ย. 2560
1005 ส.ท. อนุรักษ์ พงษ์เพ็ชร นาง สมหมาย ขันวงษ์ 203,796 กรม ทพ.11 8 ก.ย. 2560
1006 นาย กำจัด สุขสบาย นาย ครรชิต สุขสบาย 180,025 รพ.ค่ายประจักร์ศิลปาคม 8 ก.ย. 2560
1007 นาง จำลอง แก้วศรีศุภวงศ์ พ.ท. จิรศักดิ์ อยู่แย้ม 204,020 ทภ.3 8 ก.ย. 2560
1008 นาง แพง โนนพิลา ร.ต. สมพิษ โนนพิลา 204,021 มทบ.23 8 ก.ย. 2560
1009 นาง สิริพร ผาดไธสง พ.ท. สิทธิชัย ผาดไธสง 196,104 รร.ม.ศม. 8 ก.ย. 2560
1010 นาย สุชาติ ทองสมบุญ นาย นิกูล ทองสมบุญ 204,022 รร.จปร. 8 ก.ย. 2560