การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1001 จ.ส.อ. สมนึก ชาญธัญการ นาง พัชรา ชาญธัญการ 207,672 มทบ.17 29 มี.ค. 2562
1002 อส.ทพ. เฉลิมพิภัทร์ สุทธิบุญศรี นาง พรทิพย์ สุทธิบุญศรี 207,456 กรม ทพ.48 29 มี.ค. 2562
1003 นาง สเอือน สำเริง จ.ส.อ. สมภพ สำเริง 207,670 ร.23 พัน.3 29 มี.ค. 2562
1004 นาย ศรีจันทร์ มหายศนันท์ ร.ต. วัฒนา สุขโข 207,677 มทบ.38 29 มี.ค. 2562
1005 นาย สมคิด วิริยะปานนท์ ร.ต. สมคิด โพธิ์บาย 207,672 มทบ.24 29 มี.ค. 2562
1006 นาง บัวใส ธาตุไพบูลย์ ร.ต. สิทธิพล ธาตุไชย 207,921 มทบ.24 29 มี.ค. 2562
1007 นาย สันติ ไพฑูรย์ นาย ประภาส ไพฑูรย์ 207,670 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2562
1008 นาง บัวบาล ใบยา นาง อารีรัตน์ ใจตา 207,662 มทบ.38 29 มี.ค. 2562
1009 นาง สมพงษ์ แสนหนู จ.ส.อ. วันชัย แก้วดวงเด่น 207,662 มทบ.19 29 มี.ค. 2562
1010 นาง ประทา สุรพาล ร.ต. สมนึก สุรพาล 207,914 มทบ.18 29 มี.ค. 2562