การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1001 นาง สมจิตร คำดี พ.ต. สุวัธน์ สวนส้มจีน 207,621 มทบ.21 8 ก.ค. 2562
1002 นาง ประดิษฐ ถนอมบุญ จ.ส.อ. พรชัย ถนอมบุญ 207,362 มทบ.19 8 ก.ค. 2562
1003 นาง หนูเล็ก ใบเข็ม ร.ท. วิชา สัญเพ็ชร 37,436 ม.6 พัน.6 8 ก.ค. 2562
1004 นาง หนูเล็ก ใบเข็ม นาง ฉอ้อน สัญเพ็ชร 169,700 ม.6 พัน.6 8 ก.ค. 2562
1005 นาง สังเวียน สร้อยระย้า นาย สุวรรณ สร้อยระย้า 207,586 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 8 ก.ค. 2562
1006 นาง บุญเสริญ ชูมณี นาย ยุทธศิลป์ ชูมณี 103,971 มทบ.33 8 ก.ค. 2562
1007 นาง บุญเสริญ ชูมณี ส.ต. ยงยุทธ ชูมณี 103,971 มทบ.33 8 ก.ค. 2562
1008 นาง สนอง หงษสุวรรณ์ ร.ต. เสรีภาพ อมรวงศ์ 207,334 มทบ.23 8 ก.ค. 2562
1009 นาง สร้อย งามนิล จ.ส.อ. วรุจน์ งามนิล 207,586 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 8 ก.ค. 2562
1010 นาง ช่อ อบแสง นาย สุวพรรณ อบแสง 207,595 พธ.ทบ. 8 ก.ค. 2562