การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1001 นาง วันเพ็ญ ไชยรินทร์ จ.ส.อ. อาทิตย์ ไชยรินทร์ 54,894 รร.ร.ศร. 26 ต.ค. 2561
1002 น.ส. ตุลาภรณ์ สังข์ทิพย์ จ.ส.อ. สนั่น สังข์ทิพย์ 198,550 รพ.รร.จปร. 26 ต.ค. 2561
1003 น.ส. สงวน จันทโชติ จ.ส.อ.หญิง สายใจ ฟังสำเนียง 207,326 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 26 ต.ค. 2561
1004 นาง ปุ๊ ไชยโย ร.ต. บุญสม ศรีจ๊ะ 207,323 มทบ.38 26 ต.ค. 2561
1005 นาง สายใจ ขำไทยแท้ ร.ต. ยุทธนา ขำไทยแท้ 14,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561
1006 นาง สายใจ ขำไทยแท้ นาย พิษณุ ขำไทยแท้ 14,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561
1007 นาง สายใจ ขำไทยแท้ พ.ต. บรรจง ขำไทยแท้ 14,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561
1008 นาง สายใจ ขำไทยแท้ ร.ต. ธรรมนูญ ขำไทยแท้ 164,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561
1009 นาง คำ ชัยนุภาพ พ.ต. สมจิต ชัยนุภาพ 207,338 มทบ.31 26 ต.ค. 2561
1010 นาง หมื่น คำภิรมย์ ร.ต. คำชื่น คำภิรมย์ 207,321 มทบ.27 26 ต.ค. 2561