การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1011 ร.ต. สุเมธ นิลฟู นาย มติชน นิลฟู 208,116 มทบ.16 7 ส.ค. 2562
1012 ร.ต. ศิริ มาลัย พ.ต. สาโรจน์ มาลัย 208,115 มทบ.12 7 ส.ค. 2562
1013 ร.ต. อำนวย รางแดง นาย อำพล รางแดง 51,970 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
1014 ร.ต. อำนวย รางแดง นาย ศรัทธา รางแดง 51,970 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
1015 ร.ต. อำนวย รางแดง น.ส. จิราภรณ์ รางแดง 51,970 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
1016 ร.ต. อำนวย รางแดง นาง จันแรม รางแดง 51,970 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
1017 ว่าที่ ร.ต. อุดม เนตรสว่าง นาง กัญญา เนตรสว่าง 207,877 มทบ.15 7 ส.ค. 2562
1018 ด.ต. สิทธิชัย เกิดแสงสุริยงค์ ร.ต. อภิชาติ เกิดแสงสุริยงค์ 170,800 ร.151 พัน.1 7 ส.ค. 2562
1019 ด.ต. สิทธิชัย เกิดแสงสุริยงค์ นาง ปราณี เกิดแสงสุริยงค์ 37,081 ร.151 พัน.1 7 ส.ค. 2562
1020 จ.ส.อ. สมยศ ม่วงไทย นาง อรุณศรี ม่วงไทย 207,860 ศม. 7 ส.ค. 2562