การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1011 นาย ครื้น ศรีนุ่นอินทร์ จ.ส.อ. ประภาศ พันธุ์แน่น 207,913 มทบ.16 29 มี.ค. 2562
1012 นาง ละเอียด หร่ายวงศ์ นาย เฉลิมเกียรติ หร่ายวงศ์ 54,391 มทบ.13 29 มี.ค. 2562
1013 นาง ละเอียด หร่ายวงศ์ นาย พันธ์ หร่ายวงศ์ 146,641 มทบ.13 29 มี.ค. 2562
1014 นาง เสาร์ สร้อยศรีหา จ.ส.อ. พรปัญญา สร้อยศรีหา 207,955 พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 29 มี.ค. 2562
1015 นาง เผชิญ เหาะดอน จ.ส.อ. สัญชัย เหาะดอน 160,215 บชร.2 29 มี.ค. 2562
1016 นาง เผชิญ เหาะดอน นาย ชาติชาย เหาะดอน 47,215 บชร.2 29 มี.ค. 2562
1017 นาง ภาวินี เรืองศรี พ.อ. อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี 207,663 ทน.4 29 มี.ค. 2562
1018 นาย ใจ แสนไชย ร.ต. พยนต์ เทพา 207,689 มทบ.34 29 มี.ค. 2562
1019 นาย บุญ เดชแพง ร.ต. บันเทิง เบ้าลา 207,697 มทบ.24 29 มี.ค. 2562
1020 นาง สุพันธุ์ ระมงคล ร.ท. สมบูรณ์ คำสุจริต 207,689 มทบ.210 29 มี.ค. 2562