การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1011 นาย ธนภาคย์ หนูย้อย ส.ท. ประณัย หนูย้อย 204,022 กรม ทพ.11 8 ก.ย. 2560
1012 นาง ศิริวาลย์ หมอกวงศ์ น.ส. ศรินญาภรณ์ ชมจูมจัง 204,021 มทบ.27 8 ก.ย. 2560
1013 นาง คำ กรอบสูงเนิน พ.ต. สุพล กรอบสูงเนิน 204,038 มทบ.21 8 ก.ย. 2560
1014 นาง อมรลักษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นาย อภิชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร 204,026 มทบ.23 8 ก.ย. 2560
1015 พล.ท. ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ นาง กัญฐณา รังสรรค์สวัสดิ์ 200,320 มทบ.39 6 ก.ย. 2560
1016 พ.ท. บุญธรรม บาลี นาง สุชาดา บาลี , น.ส. ทิพย์วัลย์ บาลี 204,039 มทบ.33 6 ก.ย. 2560
1017 ร.ต. เผย เอกบุตร นาย ประภาส เอกบุตร , นาง ศรีประภา เอกบุตร 204,028 มทบ.22 6 ก.ย. 2560
1018 ร.ต. พร นาคมูล นาง พูล นาคมูล 204,027 มทบ.35 6 ก.ย. 2560
1019 ร.ต. พินิจ นาประดิษฐ์ น.ส. ภาศิณี นาประดิษฐ์ , นาง กนกวรรณ ฝอยผักแว่น 203,361 มทบ.21 6 ก.ย. 2560
1020 จ.ส.อ. สัมพันธ์ นันตา นาง สมศรี ถ่านคำ , นาง ทองสาย นันตา 203,811 มทบ.33 6 ก.ย. 2560