การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1011 นาง ลาวัลย์ สุวรรณชะลา จ.ส.อ. รำไพ มโนรินทร์ 205,935 ป.6 พัน.16 24 พ.ค. 2561
1012 นาง ทองจันทร์ ไชยวงศ์ ร.ท. สุวิทย์ ไชยวงศ์ 205,935 ป.6 พัน.16 24 พ.ค. 2561
1013 นาง คำปัก หิรัญคำ ร.ท. จักรินทร์ หิรัญคำ 205,684 ช.พัน.3 พล.ร.3 24 พ.ค. 2561
1014 ร.ท. เจตนิพัทธ์ กานดา นาง วิลเลียม กานดา 205,830 มทบ.310 23 พ.ค. 2561
1015 ร.ต. ปรีชา ชำนิหัส นาง ทองชัน ชำนิหัส 192,528 พธ.ทบ. 23 พ.ค. 2561
1016 ร.ต. อุดม ชวลิต พ.ต. พินิจศักดิ์ ทามาศ 205,838 ่บชร.2 23 พ.ค. 2561
1017 จ.ส.อ. สุขุม ปาเจริญ นาง จินตนา ปาเจริญ 205,848 มทบ.16 23 พ.ค. 2561
1018 จ.ส.อ. ชื้น ชนะสงคราม นาง ชุติญา บุญชนะโภคิน 205,482 มทบ.15 23 พ.ค. 2561
1019 จ.ส.อ. ชัยยุทธ คงสิมา นาง แววดาว คงสิมา 161,066 มทบ.24 23 พ.ค. 2561
1020 จ.ส.อ. ชัยยุทธ คงสิมา นาง ศรีวัย คงสิมา 11,066 มทบ.24 23 พ.ค. 2561