การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1011 พ.อ. ศิลปชัย ไชยสิทธิ์ นาย กมลศิลป์ ไชยสิทธิ์ , นาย กิตติชัย ไชยสิทธิ์ 204,423 มทบ.15 22 ก.พ. 2561
1012 พ.อ. ทิพย์ มณีรัตน์ นาง ทิพยวรรณ พันธ์ฟัก 204,652 มทบ.37 22 ก.พ. 2561
1013 พ.ท. สนอง ไกรเพียร นาง รัตนา ไกรเพียร 204,613 ศบบ. 22 ก.พ. 2561
1014 พ.ต. สุวรรณ สีดาพาลี นาง ไพบูลย์ สีดาพาลี 204,652 มทบ.22 22 ก.พ. 2561
1015 พ.ต. เสรี เสาวยงค์ นาง สิริลักษณ์ เวชกิจ 204,639 มทบ.23 22 ก.พ. 2561
1016 พ.ต. ธีรชัย งามเขตต์ นาง โสภิษฐา งามเขตต์ 204,665 สด.จว.ล.พ. 22 ก.พ. 2561
1017 ว่าที่ พ.ต. อรรณพ โสภาศรี นาง สำราญ โสภาศรี 204,431 มทบ.33 22 ก.พ. 2561
1018 ร.อ. หลอม ทัพเนตร ส.อ. ภานุวัฒน์ ทัพเนตร 202,563 มทบ.24 22 ก.พ. 2561
1019 ร.ต. วิชาญ ผ่องแผ้ว นาง ปานทิพย์ ผ่องแผ้ว , น.ส. ธวัลรัตน์ ผ่องแผ้ว , ด.ช. จตุภัทร ผ่องแผ้ว 204,644 มทบ.16 22 ก.พ. 2561
1020 ร.ต. สราวุธ เอมเอี่ยม นาง สมหมาย เอมเอี่ยม 204,650 มทบ.21 22 ก.พ. 2561