การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1011 นาย ดี ผิวดำ ร.ต. ทองประเสริฐ ผิวดำ 207,325 มทบ.24 26 ต.ค. 2561
1012 นาย สุภาพ แก้วจันลา นาง สุชาดา แก้วจันลา 207,596 มทบ.21 26 ต.ค. 2561
1013 นาง ทองคำ ศีลให้อยู่สุข จ.ส.อ. สุบิน ขอเชิญกลาง 207,337 มทบ.21 26 ต.ค. 2561
1014 พ.ท. บัญชา บุญอินทร์ ร.ท. ธงชัย บุญอินทร์ 207,112 ศบบ. 18 ต.ค. 2561
1015 พ.ท. โอภาส เกาะชัย นาง บังอร เกาะชัย 207,168 มทบ.13 18 ต.ค. 2561
1016 พ.ต. อดิศัย แสงมาลา น.ส. อธิตา วัฒนะเวชศักดิ์ 141,900 พล.พัฒนา 1 18 ต.ค. 2561
1017 พ.ต. อดิศัย แสงมาลา นาง ปุณญาดา แสงรัตนสิทธิ์ 65,039 พล.พัฒนา 1 18 ต.ค. 2561
1018 ร.ต. เอี่ยม ไกรกาศ นาง อัญชลี เปาริก 207,381 มทบ.31 18 ต.ค. 2561
1019 จ.ส.อ. ผจญ บุญรักษา นาง จุรีรัตน์ บุญรักษา 207,102 สง.สด.จว.พ.ร. 18 ต.ค. 2561
1020 จ.ส.อ. ธิวัฒน์ นูกอง นาง วงเดือน นูกอง 207,102 มทบ.22 18 ต.ค. 2561