การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1011 ร.ต. แก้ว รุ่งเรือง นาง เรณูรัตน์ เขตบำรุง 211,181 มทบ.21 12 ธ.ค. 2562
1012 ร.ต. บุญธรรม เลิศพยาบาล น.ส. ชุติมา เลิศพยาบาล 211,183 มทบ.21 12 ธ.ค. 2562
1013 ร.ต. คำปุน ภูทัตฝน นาง สมร ภูทัตฝน 210,932 มทบ.21 12 ธ.ค. 2562
1014 ส.อ. อภิวัฒน์ พวงจำปา น.ส. สนธยา ปัดทา 211,183 ร.29 พัน.2 12 ธ.ค. 2562
1015 ส.ท. ภูริภัทร รัตนวงษา ว่าที่ ร.ท. ริฌาน รัตนวงษา 210,927 ร.13 พัน.3 12 ธ.ค. 2562
1016 นาง ประทุมวัน ชอบสุข จ.ส.อ. อัศวิน ชอบสุข 211,175 รร.จปร. 12 ธ.ค. 2562
1017 นาย มา พึ่งครบุรี ร.ท. พศิษฐ์ วิมุกตะลพ 211,178 มทบ.21 12 ธ.ค. 2562
1018 นาง บุญสม พยัคฆเสนา น.ส. วีลินทร์อร พยัคฆเสนา 211,178 มทบ.21 12 ธ.ค. 2562
1019 นาย แสงทอง โสดา ส.อ. ส่องตะวัน โสดา 211,176 ม.1 พัน.17 รอ. 12 ธ.ค. 2562
1020 นาง ถนอม มะลิดล นาง ชัชรินทร์ วัชรพุทธ 211,179 ทภ.3 12 ธ.ค. 2562