การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1021 นาง หนูสิน ศรีสวัสดิ์ ร.ต. เชิดสกุล ศรีสวัสดิ์ 205,865 มทบ.22 23 พ.ค. 2561
1022 นาง บังอร พรหมสาขา ณ สกลนคร พ.ท. สุเทพ วงศ์อุดม 205,872 มทบ.210 23 พ.ค. 2561
1023 นาง สายบัว แก้วจอหอ นาง สุภาพร ปลั่งกลาง 205,865 มทบ.21 23 พ.ค. 2561
1024 นาง ทองคูณ ศรีเมือง นาง ยุพิน นพคุณ 205,860 มทบ.19 23 พ.ค. 2561
1025 นาง สมศรี ลับดีพะเนาว์ จ.ส.อ. อดุล ลับดีพะเนาว์ 205,871 ม.7 พัน.8 23 พ.ค. 2561
1026 นาง เฉลิม เณรปัญหา จ.ส.อ. สมภพ คำพราว 205,858 ม.4 พัน.25 รอ. 23 พ.ค. 2561
1027 นาง คำผล ลีดีศรี จ.ส.อ. ฟ้ารุ่ง จันทร์คง 205,620 ช.พัน.8 พล.ม.1 23 พ.ค. 2561
1028 พ.ท. ธีระ แสงอากาศ นาย ธนชาติ แสงอากาศ 60,852 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
1029 พ.ท. ธีระ แสงอากาศ นาง ทองห่อ แสงอากาศ 145,000 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
1030 พ.ท. ธเนตร์ เผือกฟัก นาง อัญชลี เผือกฟัก 205,867 มทบ.13 22 พ.ค. 2561