การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1021 ส.อ. ณรงค์ บุญศิริ นาง จำรัส บุญศิริ 207,166 สง.สด.จว.น.ย. 18 ต.ค. 2561
1022 นาง ไปล่ ชาเทพ นาง รัตน์ดา เที่ยงผดุง 207,380 มทบ.35 18 ต.ค. 2561
1023 นาย พิรักษ์ อภิวงค์งาม นาย อภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม 58,332 มทบ.33 18 ต.ค. 2561
1024 นาย พิรักษ์ อภิวงค์งาม ร.ต. ถนอม อภิวงค์งาม 149,050 มทบ.33 18 ต.ค. 2561
1025 นาง กำจัด แซ่ตั้ง ส.อ. ทวีป ทรงฤทธิ์ 207,381 มทบ.31 18 ต.ค. 2561
1026 นาง สงกรานต์ ภิรมย์ ร.อ. มานะศักดิ์ ภิรมย์ 207,382 มทบ.27 18 ต.ค. 2561
1027 นาย ศักดิ์ชัย ชิดดี ร.ต. ศักดิ์สิทธิ์ ชิดดี 207,379 มทบ.13 18 ต.ค. 2561
1028 นาง ลัดดา มาลัย จ.ส.ต. นรินทร์ มาลัย 206,937 พล.ร.4 18 ต.ค. 2561
1029 นาง ดวงพร งามชื่น จ.ส.อ. วชิราวุธ งามชื่น 207,161 พธ.ทบ. 18 ต.ค. 2561
1030 นาย สม หลวงอินมณี จ.ส.อ. พงษ์พันธ์ สวัสดี 207,369 ช.พัน.3 พล.ร.3 18 ต.ค. 2561