การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1021 จ.ส.อ. บุญเลิศ อินทแก้ว น.ส. กรกฎ อินทแก้ว 201,161 มทบ.44 21 ก.พ. 2563
1022 จ.ส.อ. กุมพล ชาคำใส น.ส. เสาวลักษณ์ ชาคำใส 211,004 มทบ.18 21 ก.พ. 2563
1023 จ.ส.อ. เชาวลิต เจริญพันธ์ นาง ดลภา เจริญพันธ์ 211,244 มทบ.13 21 ก.พ. 2563
1024 จ.ส.อ. บุญชู ประสมพงศ์ นาง คำแพง ประสมพงศ์ 211,005 ม.3 พัน.18 21 ก.พ. 2563
1025 จ.ส.ต. สมัย กัลยาประสิทธิ์ นาง คำพา กัลยาประสิทธิ์ 211,024 มทบ.36 21 ก.พ. 2563
1026 ส.ท. นิมิตร สังข์เกิด น.ส. สุพัฒตรา สังข์เกิด 211,007 สง.สด.จว.ข.ก. 21 ก.พ. 2563
1027 นาง กลม ตัวสระเกษ พ.ต. จำรัส ตัวสระเกษ 211,245 พัน.สพ.กระสุน 22 21 ก.พ. 2563
1028 นาย หนูจันทร์ ดวงปาโคตร ร.ท. บรรพจน์ ดวงปาโคตร 211,243 กสษ.2 กส.ทบ. 21 ก.พ. 2563
1029 นาง สมจิตร คำกระจาย จ.ส.อ. รัชพงศ์ คำกระจาย 211,251 ศฝ.นศท.มทบ.22 21 ก.พ. 2563
1030 นาย เนียม เปรมกมล พ.ท. เทียมจันทร์ เปรมกมล 211,254 ศบบ. 21 ก.พ. 2563