การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1021 ร.ต. อุดม อำไพ น.ส. กอบบุณยานุช อำไพ 204,443 มทบ.45 27 ธ.ค. 2560
1022 ร.ต. เลี้ยง กิจวิจารณ์ นาง นงลักษณ์ กิจวิจารณ์ 204,682 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
1023 จ.ส.อ.หญิง ดาวเรือง พูลพิพัฒน์ นาง กิ่ม พูลพิพัฒน์ 204,421 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 27 ธ.ค. 2560
1024 จ.ส.อ. บุญเลิศ กาศพรมราช นาง ญาดา กาศพรมราช 204,411 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1025 จ.ส.อ. ลาน ใจบุญ นาง สุพรรณี ใจบุญ 204,461 มทบ.22 27 ธ.ค. 2560
1026 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ พจนา น.ส. ศวิตานันท์ พจนา 204,461 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
1027 จ.ส.อ. ธนเสฎฐ์ วรรักษ์รุ่งศิริ นาง พิราภรณ์ วรรักษ์รุ่งศิริ 204,450 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1028 จ.ส.อ. กิตติ รัตนโชติ นาง กัญญา รัตนโชติ 204,236 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1029 จ.ส.อ. เสถียร ลือโฮ้ง นาย แผลง ลือโฮ้ง 204,463 ม.2 27 ธ.ค. 2560
1030 จ.ส.อ. ศราวุธ เจริญคุณ นาง อรุณี เจริญคุณ 204,474 ศฝ.นศท.มทบ.22 27 ธ.ค. 2560