การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1021 จ.ส.อ. บริบูรณ์ อาริยะ นาง ศรัณญา อาริยะ 204,023 ช.พัน.402 6 ก.ย. 2560
1022 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ นาง จรรยพร อ่อนสงไกร 204,039 มทบ.27 6 ก.ย. 2560
1023 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ พรมแป้นดี นาง วิภาดา พรมแป้นดี , นาย ชาญชัย พรมแป้นดี , นาย คณนาค วิภาสุรจินดา 204,053 มทบ.13 6 ก.ย. 2560
1024 ส.อ. รุ่งรดิศ สลับแก้ว น.ส. ปิยดา สลับแก้ว , นาง โสภา ศรีจันทร์ 204,049 ร.13 พัน.3 6 ก.ย. 2560
1025 ส.อ. ธีระเทพ พิพัฒน์เลิศวงศ์ นาง ดวงใจ พิพัฒน์เลิศวงศ์ 204,051 พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 6 ก.ย. 2560
1026 อส.ทพ. ภานุพงศ์ ช่างสันเทียะ นาย วิไลศักดิ์ ช่างสันเทียะ 203,804 ทพ.22 6 ก.ย. 2560
1027 นาง สม ติวงค์ ร.ต. สุขทน ติวงศ์ 204,025 มทบ.29 6 ก.ย. 2560
1028 นาง บรรจง แซงสีนวล พ.ท. วรจักร์ แซงสีนวล 204,032 สด.จว.ข.ก. 6 ก.ย. 2560
1029 นาย จรัญ สายหยุด จ.ส.อ. วีระ สายหยุด 204,024 ป.71 พัน.712 6 ก.ย. 2560
1030 นาง ทองปรุง กันเรืองชัย พ.อ. ชาตรี กันเรืองชัย 204,031 มทบ.17 6 ก.ย. 2560