การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1021 จ.ส.อ. นันทะโชติ โรจน์ณรงค์ นาย วิชาญ โรจน์ณรงค์ 28,709 มทบ.41 7 มี.ค. 2562
1022 จ.ส.อ. นันทะโชติ โรจน์ณรงค์ นาง ราตรี โรจน์ณรงค์ 28,709 มทบ.41 7 มี.ค. 2562
1023 จ.ส.อ. วิชิตพงษ์ พูนภิญโญ น.ส. ธนพร พูนภิญโญ 207,623 ช.พัน.402 พล.พัฒนา4 7 มี.ค. 2562
1024 นาย ดวงแก้ว มหาวงศนันท์ ร.ต. ณัฐพงษ์ มหาวงศนันท์ 207,860 มทบ.34 7 มี.ค. 2562
1025 นาง ละมัย ศิริวงศ์ นาง วาสนา ชื่นศรีวิโรจน์ 207,861 มทบ.34 7 มี.ค. 2562
1026 นาง ศรีพระจันทร์ แก้วมะณี ร.ต. ปริญญา บุญสุนีย์ 131,359 มทบ.29 7 มี.ค. 2562
1027 นาง ศรีพระจันทร์ แก้วมะณี นาง นิราวรรณ บุญสุนีย์ 76,500 มทบ.29 7 มี.ค. 2562
1028 นาง เตียง งดกระโทก ร.ต. สมชาติ งดกระโทก 207,864 มทบ.21 7 มี.ค. 2562
1029 นาง สว่าง พลเดช น.ส. สุดาพรรณ พลเดช 207,862 มทบ.21 7 มี.ค. 2562
1030 นาง ทองพูน สืบปรุ จ.ส.ต. วีระชัย สืบปรุ 207,863 มทบ.21 7 มี.ค. 2562