การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1021 นาง คำ ทิพย์อินทร์ น.ส. ทศพร ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
1022 นาง คำ ทิพย์อินทร์ นาย ขันแก้ว ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
1023 นาง คำ ทิพย์อินทร์ น.ส. กันตยา อินทรเคหา 149,700 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
1024 นาง จันทร์ ยิ่งนอก ร.ต. อำไพ ยิ่งนอก 207,479 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
1025 นาง สังวาลย์ เคียงจัตุรัส ร.ต. สมคิด เคียงจัตุรัส 207,478 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
1026 นาง ทองคำ ชูเกษร พ.อ. อดุลย์ ชูเกษร 207,469 มทบ.18 17 ธ.ค. 2561
1027 นาย สุคล พันธชุม จ.ส.ต. นัฐวุฒิ พันธชุม 207,471 ม.6 พัน.21 17 ธ.ค. 2561
1028 นาง ก่อง ไขประภาย จ.ส.อ. วิชาญ ไขประภาย 207,486 สง.สด.จว.ส.น. 17 ธ.ค. 2561
1029 นาย วร จำปาโท จ.ส.ต. สมพร จำปาโท 207,486 ร้อย.ฝรพ.2 17 ธ.ค. 2561
1030 นาง จันทร์สม วงศ์ลือโลก น.ส. จันทร์สวย สุภาวรรณ์ 207,478 มทบ.37 17 ธ.ค. 2561