การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1031 นาง สี ระวังถ้อย พ.ท. เกษม ระวังถ้อย 207,482 มทบ.32 17 ธ.ค. 2561
1032 นาง ผ่องศรี ดวงมณี ร.ต. วุฒิชัย ดวงมณี 207,480 มทบ.32 17 ธ.ค. 2561
1033 นาย พินิจ เพ็ชรแบน ส.ต. จารุวัตร เพ็ชรแบน 202,017 มทบ.31 17 ธ.ค. 2561
1034 นาง ประจง บุญขวัญ พ.ต. สงบ บุญขวัญ 207,473 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
1035 นาง ดวง ลุนใต้ จ.ส.อ. สมพงษ์ กะลาม 207,480 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
1036 นาง เลี้ยง แสงเดือน น.ส. เกศิณี คนชัยภูมิ 207,481 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
1037 นาง ช่อ ไพเกาะ ร.ต. เฉลิม ไพเกาะ 207,482 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
1038 พ.ต. พัฒนพร ทองสุก นาง พัชรมณฑ์ กรอบจินดา 207,494 มทบ.18 14 ธ.ค. 2561
1039 ร.ต. อนุมาน เลิศสงคราม น.ส. มินตรา เลิศสงคราม 14,373 มทบ.29 14 ธ.ค. 2561
1040 ร.ต. อนุมาน เลิศสงคราม นาย ภาณุวงศ์ เลิศสงคราม 14,373 มทบ.29 14 ธ.ค. 2561