การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1031 นาง มาริสา อาจเวทย์ นาย ภัทรพล อาจเวทย์ 204,027 มทบ.23 6 ก.ย. 2560
1032 นาง มาลัย ราชกรณ์ นาง ศิริอร ค่ายใส 204,032 มทบ.24 6 ก.ย. 2560
1033 นาย บุญรัตน์ ศรีสว่าง ร.ต. บุญรวม ศรีสว่าง 204,025 มทบ.23 6 ก.ย. 2560
1034 นาย สว่าง กระซิบ นาง อัมพร กระซิบ 204,050 มทบ.35 6 ก.ย. 2560
1035 นาย จำรัส อ้วนแก้ว จ.ส.อ. ประจักษ์ อ้วนแก้ว 203,829 ช.11 6 ก.ย. 2560
1036 นาง ทิม กุลงูเหลือม ร.ต. สุทิน กุลงูเหลือม 204,030 มทบ.21 6 ก.ย. 2560
1037 นาย ไม้ ปลั่งกลาง ร.ต. รุจิพันธุ์ แก้วม่วง 204,030 มทบ.21 6 ก.ย. 2560
1038 นาง หลงมา ปรายกระโทก พระครู พิศาลสีลคุณ , ร.ต. ชาตรี ก้อนคำ 204,038 มทบ.21 6 ก.ย. 2560
1039 นาง เกษร ดกใหม่ ร.ต. สมนึก โก้กระโทก 204,037 มทบ.21 6 ก.ย. 2560
1040 พ.อ. บุญสืบ นวลชื่น นาง รำไพ นวลชื่น 204,056 มทบ.18 5 ก.ย. 2560