การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1031 ส.อ.หญิง วินัสชฎา ชื่นเมือง นาง นฤมล ชื่นเมือง 204,643 มทบ.32 27 ธ.ค. 2560
1032 อส.ทพ. ธานี เอกพล นาง บุญเลิง เอกพล 204,424 มทบ.19 27 ธ.ค. 2560
1033 นาง ปาน จิตต์อามาตย์ ร.ต. สุวิทย์ วรรณพงศ์ 204,419 มทบ.29 27 ธ.ค. 2560
1034 นาง ใบ สนมะเริง พ.ต. เฉลิมพงศ์ สนมะเริง 204,661 สง.สด.จว.น.ม. 27 ธ.ค. 2560
1035 นาง นพวรรณ บุญช่วย นาย สมชาย ชันวอน 204,415 รร.จปร. 27 ธ.ค. 2560
1036 นาง พิมพ์ ทับหมื่นไวย จ.ส.อ. ณรงค์ หมั่นกิจ 204,194 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1037 นาง เสาวนีย์ พานทอง นาย ราชัน พานทอง 204,418 มทบ.29 27 ธ.ค. 2560
1038 นาย ชาลี เกลียวทองสกุล นาง สังเวียน เกลียวทองสกุล 204,643 ศอว.ศอพท. 27 ธ.ค. 2560
1039 นาง ดวงใจ แอบกล้า จ.ส.อ. สุจิต แอบกล้า 204,405 มทบ.22 27 ธ.ค. 2560
1040 นาย หลง ไหวดี ร.ต. กฤษฎา พินิจวงษ์ 204,401 มทบ.310 27 ธ.ค. 2560