การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1031 นาย สวาท จันทร พ.ท. จรัส จันทร 211,012 มทบ.45 21 ก.พ. 2563
1032 นาง เกษร เพิ่มพูล พล.อส. อพิมาน นากเณร 202,101 มทบ.36 21 ก.พ. 2563
1033 นาย อุดม ตอพล ร.ต. สงวน อเนกเวียง 211,250 มทบ.28 21 ก.พ. 2563
1034 นาย เลี่ยม ปลอดกระโทก พ.ท. ชลิต ปลอดกระโทก 211,249 มทบ.21 21 ก.พ. 2563
1035 นาย วันดี เจริญศรี นาง ราตรี สุรสิทธิ์ 211,250 มทบ.21 21 ก.พ. 2563
1036 นาย สนุน ทิพย์จันทร์ จ.ส.อ. อุดม ทิพย์จันทร์ 211,252 พัน.ซบร.บ.ทบ. 21 ก.พ. 2563
1037 นาย บุญทรง สุขชัย พ.ท. ธนพล พยัคฆพงษ์ 211,253 กรมพัฒนา 2 21 ก.พ. 2563
1038 นาง สำรอง แผนสูงเนิน ร.ท. ธีรพล แผนสูงเนิน 211,266 ศปภอ.ทบ.2 21 ก.พ. 2563
1039 นาย บุญส่ง อ่อนจ้อย จ.ส.อ. บุญสิงห์ อ่อนจ้อย 211,277 ร.19 พัน.3 21 ก.พ. 2563
1040 นาง ทองเจือ ทองใหม่ ร.ต. กฤษณพงศ์ เล็กเริงสินธุ์ 211,273 มทบ.39 21 ก.พ. 2563