การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1031 นาง เกษร พานทอง ส.อ. ปัญญา กันทาท้าว 207,103 สง.สด.จว.พ.ร. 18 ต.ค. 2561
1032 นาย เจริญ หนองแสง ร.ต. สุวรรณ์ หนองแสง 207,112 สง.สด.จว.น.ย. 18 ต.ค. 2561
1033 นาย บุญช่วย ดอกไม้ พ.ต. พิบูรณ์ ดอกไม้ 207,115 ศบบ. 18 ต.ค. 2561
1034 นาง บุญเรือง ตรงต่อกิจ จ.ส.อ. ชูเกียรติ ตรงต่อกิจ 207,318 มทบ.39 18 ต.ค. 2561
1035 นาย ปัน จันต๊ะนาเขตร ร.ต. ชัยเดช เสนาป่า 207,107 มทบ.37 18 ต.ค. 2561
1036 นาง คำเขียน แฝงบุญ ร.ต. ปณพัฒน์ เหล่าบุตรดีปฐพี 207,108 มทบ.22 18 ต.ค. 2561
1037 นาง สุภาพ แวงนอก นาง วิไลภรณ์ สัตยารักษ์ 207,107 มทบ.21 18 ต.ค. 2561
1038 นาย พรมมา พรมชาติ นาง สุพัตรา ใสแสง 207,111 พธ.ทบ. 18 ต.ค. 2561
1039 นาง ล้อม แย้มเกษร จ.ส.อ. ประกิจ แย้มเกษร 207,109 ช.11 18 ต.ค. 2561