การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1031 ร.อ. กมล ศรีพรหม นาง นวลจันทร์ ศรีพรหม 205,873 มทบ.37 22 พ.ค. 2561
1032 ร.อ. สงกรานต์ ปอสูงเนิน นาง สำลอง ปอสูงเนิน 205,866 มทบ.21 22 พ.ค. 2561
1033 ร.ต. บุญเลิศ สีลาเขต นาง เอิบ สีลาเขต 175,436 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
1034 ร.ต. บุญเลิศ สีลาเขต พลเรือโท ประพจน์ สีลาเขต 30,436 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
1035 ร.ต. วิชัย เกิดศิริ นาง เบ็ญจวรรณ เกิดศิริ 205,910 มทบ.17 22 พ.ค. 2561
1036 จ.ส.อ. มนตรี ธนาวุฒิ นาย อนุพงศ์ ธนาวุฒิ 205,888 มทบ.41 22 พ.ค. 2561
1037 จ.ส.อ. มานพ พิมพ์ภาค นาง เสน่ห์ พิมพ์ภาค 132,000 พัน.สพ.กระสุน 23 22 พ.ค. 2561
1038 จ.ส.อ. มานพ พิมพ์ภาค น.ส. ปรินทร์รัตน์ พิมพ์ภาค 73,393 พัน.สพ.กระสุน 23 22 พ.ค. 2561
1039 ส.อ. สาธิต ภิรมย์ นาย วรชัย ภิรมย์ 150,000 มทบ.33 22 พ.ค. 2561
1040 ส.อ. สาธิต ภิรมย์ นาง นิภา ภิรมย์ 45,643 มทบ.33 22 พ.ค. 2561