การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1031 พ.ต. พิชาญ ธุปประสาท นาย พรชัย ธูปประสาท 207,709 มทบ.13 26 มี.ค. 2562
1032 ร.ท. สาโรจน์ แก้วจันทร์เกตุ นาง จันทร์นวล แก้วจันทร์เกตุ 183,553 มทบ.33 26 มี.ค. 2562
1033 ร.ต. ชาติชาย เนียมณรงค์ นาง ละออง เนียมณรงค์ 207,703 มทบ.39 26 มี.ค. 2562
1034 ร.ต. บุญยัง นาคสินธุ์ ร.ท. ทศพร นาคสินธุ์ 207,692 มทบ.21 26 มี.ค. 2562
1035 ร.ต. ทองใบ นาคดี นาง เรวดี มีสัตย์ 44,700 มทบ.13 26 มี.ค. 2562
1036 ร.ต. ทองใบ นาคดี นาย ชัยธวัช นาคดี 44,700 มทบ.13 26 มี.ค. 2562
1037 ร.ต. ทองใบ นาคดี นาง จัน นาคดี 118,300 มทบ.13 26 มี.ค. 2562
1038 ร.ต. สมชัย ทับจิตร นาง บุญเรียม ทับจิตร 207,719 มทบ.45 26 มี.ค. 2562
1039 จ.ส.อ. มงคล อากาศวรรธนะ น.ส. สำรวย แสงทองล้วน 207,702 ม.พัน.22 ศม. 26 มี.ค. 2562
1040 จ.ส.อ. ประกอบ วงษานิจ ส.อ. อำนาจ วงษานิจ 197,346 มทบ.36 26 มี.ค. 2562