การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1031 จ.ส.อ. ชาญณรงค์ อดุลย์รัมย์ นาง มาลัย อดุลย์รัมย์ 107,000 พัน.บ.3 7 ส.ค. 2562
1032 จ.ส.ต. ไชยา ใจภพ นาง หนูพร ใจภพ 207,880 มทบ.22 7 ส.ค. 2562
1033 จ.ส.ต. ทวีผล แก้วชิน นาง ศิริลักษณ์ แก้วชิน 207,834 มทบ.24 7 ส.ค. 2562
1034 ส.อ. ยงยุทธ พรหมฉวี นาง อุราวรรณ พรหมฉวี 207,861 มทบ.44 7 ส.ค. 2562
1035 ส.อ. สมชาย แพงแสน น.ส. อรุณ แพงแสน 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
1036 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาง สมหวัง ชัยทักษิณ 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
1037 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาย สมบัติ แพงแสน 121,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
1038 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาย สมควร แพงแสน 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
1039 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาง พัชนี กรวยทอง 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
1040 ส.อ. พีรเดช คุรุกิจกำจร นาย วีรพงษ์ คุรุกิจกำจร 207,852 ม.7 พัน.14 7 ส.ค. 2562