การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1041 นาย เฉลิม พยัคฆชาติ นาย วีรยุทธ์ พยัคฆชาติ 204,405 มทบ.45 27 ธ.ค. 2560
1042 นาง สายบัว เกวขุนทด จ.ส.ต. เรืองเดช เกวขุนทด 204,406 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1043 นาง เนย งามสมบัติ นาย สุระ งามสมบัติ 204,401 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1044 นาย สมเจตต์ สุขปิติ ร.ต. กฤตนัน สุขปิติ 204,642 มทบ.14 27 ธ.ค. 2560
1045 นาย กอง เย็นสวัสดิ์ ร.ท. ขรรชัย เย็นสวัสดิ์ 204,640 มทบ.24 27 ธ.ค. 2560
1046 นาง มาลัย แพงอก จ.ส.อ. วราวุฒิ อุ่นผ่อง 204,404 มทบ.22 27 ธ.ค. 2560
1047 นาง ศรีไพร งามรั้ว จ.ส.อ. สุพจน์ งามรั้ว 204,454 ส.พัน.11 พล.ม.1 27 ธ.ค. 2560
1048 นาง มาลัย อินนาคกูล จ.ส.ต. ธนวัฒน์ อินนาคกูล 204,459 มทบ.39 27 ธ.ค. 2560
1049 นาย ผัด มาหลิน พ.ท. วิไลศักดิ์ มาหลิน 204,458 มทบ.27 27 ธ.ค. 2560
1050 นาง น้ำทิพย์ ศิริโชติ พ.อ. มานพ กีรสวัสดิ์ 204,458 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560