การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1041 นาง สุวรรณ งามบ้านผือ ส.ต.ท. ธนายศ งามบ้านผือ 211,265 มทบ.36 21 ก.พ. 2563
1042 นาย ดำรงค์ หมี้แสน ร.ท. อภิชาติ หมี้แสน 211,266 มทบ.310 21 ก.พ. 2563
1043 นาย นิวัฒน์ นิวรณ์ น.ส. รังสิมา เดชกำแหง 211,039 มทบ.19 21 ก.พ. 2563
1044 นาง บุญเชย ศิริมงคล นาง ชมนารถ เตียวหุน 211,261 มทบ.12 21 ก.พ. 2563
1045 นาง สมบัติ มาช่วย จ.ส.อ. ประยุทธ คำพานิช 211,261 พัน.ม.9 21 ก.พ. 2563
1046 นาย สวิง บุญกันทะ จ.ส.อ. วีรชาติ บุญกันทะ 211,199 มทบ.33 19 ก.พ. 2563
1047 พ.ท. กิตติธัช กันตะภาค น.ส. ปัน กันตะภาค 211,057 มทบ.37 14 ก.พ. 2563
1048 ร.ต. มาโนช จันทร์ใหญ่ น.ส. ฐิติมา จันทร์ใหญ๋ 211,276 มทบ.16 14 ก.พ. 2563
1049 จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์ สนประเสริฐ นาง สายใจ สนประเสริฐ 211,274 มทบ.39 14 ก.พ. 2563
1050 จ.ส.อ. ณรงค์ ปรีชา นาง ปิยะวรรณ ปรีชา 211,278 มทบ.210 14 ก.พ. 2563