การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1041 ร.ต. ทองหยิบ สกุลจันทร์ นาย สมชาย สกุลจันทร์ 204,041 มทบ.39 5 ก.ย. 2560
1042 จ.ส.อ. สมบัติ สุวรรณ จ.ส.ต. พิชัยณรงค์ สุวรรณ 204,055 มทบ.22 5 ก.ย. 2560
1043 จ.ส.อ. ปลอด จุ่นเงิน นาง ประมวล จุ่นเงิน 204,054 มทบ.13 5 ก.ย. 2560
1044 จ.ส.อ. ธเนศ เอนกทรัพย์ นาง พัชรนันท์ บุญนาค 203,834 มทบ.16 5 ก.ย. 2560
1045 จ.ส.อ. พรหมมาศ เพ็ชรพราย นาง โสภา เพ็ชรพราย 204,057 มทบ.13 5 ก.ย. 2560
1046 จ.ส.อ. ชำนาญ สุวรรณคีรี นาง สิรินาถ น้อยอ่าง 203,842 มทบ.13 5 ก.ย. 2560
1047 จ.ส.อ. จงกล ตันสุวรรณ นาง ปราณี ยุทธวงค์ 204,061 มทบ.32 5 ก.ย. 2560
1048 จ.ส.อ. จำรัส สโมทัย นาง ธันย์ชนก สโมทัย 204,063 มทบ.16 5 ก.ย. 2560
1049 จ.ส.อ. สงวน เวียงนาค นาง ทองคำ เวียงนาค 203,847 มทบ.32 5 ก.ย. 2560
1050 จ.ส.อ. ถวิล เรืองศรี นาง วนิดา คุ้มศิริ 204,067 มทบ.25 5 ก.ย. 2560