การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1041 ส.อ. ผาย ริยะสุ น.ส. สาริกา ริยะสุ 205,869 มทบ.24 22 พ.ค. 2561
1042 นาง แก่นคูณ โคขุนทด นาง ณัฐนพิน โอฬารวาณิชย์ 201,135 รพ.ค่ายสุรนารี 22 พ.ค. 2561
1043 นาง ลำใย ดัสดี ร.ต. ปรีชา บัวศรี 86,892 ร.2 พัน.3 รอ. 22 พ.ค. 2561
1044 นาง ลำใย ดัสดี ส.อ. ธีรภัทร์ บัวศรี 119,000 ร.2 พัน.3 รอ. 22 พ.ค. 2561
1045 นาย ปั๋น วันงาม นาย สายันต์ สุริยะ 205,889 มทบ.33 22 พ.ค. 2561
1046 นาย สมพงษ์ โนนสูงเนิน นาง อุดม โนนสูงเนิน 205,866 มทบ.21 22 พ.ค. 2561
1047 นาย สวัสดิ์ มูลพรม จ.ส.อ. ประวิทย์ มูลพรม 205,621 มทบ.19 22 พ.ค. 2561
1048 นาง ประยงค์ จารุจารีต ร.ท. จารุธร จารุจารีตร์ 205,886 พธ.ทบ. 22 พ.ค. 2561
1049 น.ส. วนิดา ใสสะอาด จ.ส.อ. ปัญญา กระต่ายทอง 205,851 สง.สด.จว.พ.ร. 22 พ.ค. 2561
1050 นาง แฉล้ม จันทร์อิน นาย ชยุตพรรัตน์ จันทร์อิน 205,854 มทบ.39 22 พ.ค. 2561