การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1041 นาง บัวขาว โสภาพิศ จ.ส.อ. แกร้วกล้า โสภาพิศ 207,592 ร.6 7 ส.ค. 2562
1042 นาย สำรอง กิจสาพรมมา จ.ส.อ. วสันต์ ปิจอุด 207,193 ร.17 พัน.3 7 ส.ค. 2562
1043 นาง ละเมียด อัสโม พ.ท. นิยม อัสโม 208,129 มทบ.16 7 ส.ค. 2562
1044 นาง สด โพธิ์เดช ร.ต. ทศพร โพธิ์เดช 208,133 พัน.สบร.23 บชร.3 7 ส.ค. 2562
1045 นาย ทองปอนด์ พ่วงอิ่ม จ.ส.อ. ประภาช พ่วงอิ่ม 205,954 พัน.ซบร.บ.ทบ. 7 ส.ค. 2562
1046 นาย อุดร สาเกตุ ส.อ. ธวัชชัย สียางนอก 194,910 ช.2 พัน.201 7 ส.ค. 2562
1047 นาง โอสถ บุญคำ น.ส. ภาวิณี อมูลราช 208,129 สง.สด.จว.ย.ส. 7 ส.ค. 2562
1048 นาง สีดา เคแสง (นาง สี เคแสง) ร.ต. วีระพล เคแสง 208,146 มทบ.27 7 ส.ค. 2562
1049 นาง ผาดี ทองแดง พ.อ. บำรุง ผิวผ่อง 208,147 มทบ.22 7 ส.ค. 2562
1050 นาย ตุง บุญเที่ยง ร.ต. สำเริง ก้อนทอง 208,132 มทบ.19 7 ส.ค. 2562