การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1041 ร.ต. อนุมาน เลิศสงคราม นาง บุญมี เลิศสงคราม 14,373 มทบ.29 14 ธ.ค. 2561
1042 ร.ต. อนุมาน เลิศสงคราม นาง นุชจรินทร์ เลิศสงคราม 164,373 มทบ.29 14 ธ.ค. 2561
1043 ร.ต. ศรียุทธ มีโภคา นาง วนิดา ไชยพิเดช 207,491 มทบ.24 14 ธ.ค. 2561
1044 จ.ส.อ. คงศักดิ์ แสงดารา นาง จรูญลักษณ์ แสงดารา 207,243 มทบ.29 14 ธ.ค. 2561
1045 นาง จิราภรณ์ หนูเอียด น.ส. นภาพร หนูเอียด 184,058 มทบ.42 14 ธ.ค. 2561
1046 นาง สายบัว สุริวงศ์ ร.ต. สุพจน์ ศิลอาภรณ์ 207,485 มทบ.39 14 ธ.ค. 2561
1047 นาง วิม จำปาทอง นาง อำพันธ์ ทองอินทร์ 207,492 มทบ.39 14 ธ.ค. 2561
1048 นาง ระดม แก้วประสงค์ ร.ต. เชาว์ แก้วประสงค์ 207,484 มทบ.35 14 ธ.ค. 2561
1049 นาง สอน ศิริวรรณ นาง วิลาวัณย์ ศิริวรรณ 29,631 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561
1050 นาง สอน ศิริวรรณ น.ส. มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ 29,631 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561