การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1041 จ.ส.อ. ล้วน คงสมพร นาง ประไพ ปิยภัทร์ 207,709 มทบ.13 26 มี.ค. 2562
1042 ส.อ. ชัชชฎิล บุญญาธิการ นาง ลักขณา บุญญาธิการ 207,716 ช.พัน.5 พล.ร.5 26 มี.ค. 2562
1043 ส.ท. ศักดิ์ชัย วังภูงา นาง จอมสี วังภูงา 207,692 มทบ.210 26 มี.ค. 2562
1044 อส.ทพ. รุ่งโรจน์ กิรัมย์ น.ส. วาสนา งามโฉม 207,704 มทบ.26 26 มี.ค. 2562
1045 นาย รบ เยาว์วงค์ น.ส. โสภา เยาว์วงค์ 207,701 มทบ.39 26 มี.ค. 2562
1046 นาย เอี่ยม สมภาร ร.ต. ประเสริฐ สมภาร 207,693 มทบ.27 26 มี.ค. 2562
1047 นาง ปราณี ปัญญาประดิษฐ์ ร.ต. สมภพ ปัญญาประดิษฐ์ 207,695 มทบ.21 26 มี.ค. 2562
1048 นาง น้อย ชังจอหอ จ.ส.อ. กิตติกร ชังจอหอ 207,694 มทบ.21 26 มี.ค. 2562
1049 นาง ถนอม ฉิมทะเล นาย เกรียงศักดิ์ เจียมสระน้อย 207,694 มทบ.21 26 มี.ค. 2562
1050 นาง ครึ้ม เหล็กจีน ร.ต. มงคล บุญเกิด 207,693 มทบ.21 26 มี.ค. 2562