การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1051 นาง สมร วิเศษสิทธิ์ น.ส. อุทุมพร วิเศษสิทธิ์ 208,146 มทบ.12 7 ส.ค. 2562
1052 นาง ปุ่น พูดคล่อง จ.ส.อ. ประชุม พงษ์แขก 191,614 มทบ.38 7 ส.ค. 2562
1053 นาง ปุ่น พูดคล่อง นาง คนึงนิตย์ สองเมือง 16,500 มทบ.38 7 ส.ค. 2562
1054 นาย เสาร์ เมืองมูล พ.ต. เดช เมืองมูล 208,115 มทบ.34 7 ส.ค. 2562
1055 นาง สอาด พันธ์เขตกรรม นาย มานิตย์ พันธ์เขตกรรม 208,105 มทบ.31 7 ส.ค. 2562
1056 นาง ฉวีวรรณ มะลีจันทร์ ส.อ. วุฒิชัย มะลีจันทร์ 207,851 มทบ.22 7 ส.ค. 2562
1057 นาง จำเนียน เสนอใจ พ.อ. สำเริง เสนอใจ 208,117 มทบ.15 7 ส.ค. 2562
1058 นาง อำพร กลัดคำ นาง ภคพร ถนอมเงิน 204,160 ร.21 พัน.1 รอ. 7 ส.ค. 2562
1059 นาง กวั่ง วงศ์ผาบุตร พ.อ. ทรงพล วงศ์ผาบุตร 208,149 มทบ.27 7 ส.ค. 2562
1060 นาง ไข สุกุมาลย์ ร.ต. คำนวน อ่างบุญตา 208,153 มทบ.23 7 ส.ค. 2562