การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1051 นาง สอน ศิริวรรณ จ.ส.อ. กล้าณรงค์ ศิริวรรณ 148,231 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561
1052 นาง สำเริง รอดเสมอ พ.ท. อัมพร ดาบเชื้อ 207,483 มทบ.13 14 ธ.ค. 2561
1053 พ.อ. ประดิษฐ์ ดวงจรัส พ.ท.หญิง ฉอ้อน ดวงจรัส 207,249 มทบ.21 13 ธ.ค. 2561
1054 ร.ท. จรัญ สานุสันติ น.ส. สิริรัตน์ สานุสันติ 207,509 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
1055 ร.ต.หญิง จันทิมา เปลี่ยนพานิช นาง อาภา ทรัพย์เจริญ 207,508 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
1056 ร.ต. รักชัย มูลมานัส ส.อ. ธีระพล มูลมานัส 207,504 มทบ.24 13 ธ.ค. 2561
1057 ร.ต. มนตรี เดชคลัง นาง เมตตา เดชคลัง 207,500 มทบ.18 13 ธ.ค. 2561
1058 จ.ส.อ. บุญฤกษ์ แก่นกล้า นาย สอิ้ง แก่นกล้า 207,261 บชร.2 13 ธ.ค. 2561
1059 ส.อ. ธีระวัฒน์ ขจัดมลทิน นาย นิรวัชร์ ขจัดมลทิน 207,035 มทบ.22 13 ธ.ค. 2561
1060 อส.ทพ. วิชาญ กัลยา น.ส. สุมาลี มั่นจิตร์ 194,622 กรม ทพ.13 13 ธ.ค. 2561