การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1051 นาง สมพงษ์ วัฒนสุข พ.ต. สมภพ วัฒนสุข 204,460 มทบ.22 27 ธ.ค. 2560
1052 นาย อัมพร กมลสัตย์ นาย ภูวเดช นิลผาย 204,460 ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
1053 น.ส. กชพร เชื้อนุ่น พ.ท. อุดม สุขใสเมือง 200,299 มทบ.39 27 ธ.ค. 2560
1054 นาง อัญชลีพร ไชยชนะ ร.ต. เจษฎาพงษ์ ไชยชนะ 204,455 มทบ.37 27 ธ.ค. 2560
1055 นาง อุ่น สิทธิวงษ์ ร.ต. อนุสรณ์ สิทธิวงษ์ 204,456 มทบ.33 27 ธ.ค. 2560
1056 นาง อินทร์ ศรีวิชัย ร.ต. จำเริญ ศรีวิชัย 204,448 มทบ.27 27 ธ.ค. 2560
1057 นาง แว่น นบตะนา ร.ต. เชิดชัย พรพัชระกุล 204,449 มทบ.22 27 ธ.ค. 2560
1058 นาย ลำยง เรืองวงค์ นาง ปัญญา บัวลอย 204,231 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1059 นาย สมเดช ช้อนพุดซา น.ส. ทัศนีย์ ช้อนพุดซา 144,455 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1060 นาย สมเดช ช้อนพุดซา นาง จงลักษณ์ ช้อนพุดซา 60,000 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560