การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1051 นาง แก้ว พรมมา ร.ต. วิเชียร พรมมา 205,854 มทบ.39 22 พ.ค. 2561
1052 นาง เทวี เทียบแสน ร.ต. สิทธิชัย แจ้งสว่าง 205,855 มทบ.39 22 พ.ค. 2561
1053 นาง ทองสุข กันทาเป็ง ส.อ. จักรกรี กันทาเป็ง 205,856 มทบ.37 22 พ.ค. 2561
1054 นาย ศรี สันเทียะ ร.ต. วิชัย ทรัพย์อินทร์ 205,850 มทบ.27 22 พ.ค. 2561
1055 นาย สุดใจ จรรยากรณ์ จ.ส.อ. สุพล ไชยกุมาร 205,849 มทบ.22 22 พ.ค. 2561
1056 นาย ทองใสย์ กะตะศิลา จ.ส.อ. ณรงค์ กะตะศิลา 205,851 มทบ.22 22 พ.ค. 2561
1057 นาง เยื้อน น้อยเสวก จ.ส.อ. โพ สินชัย 205,848 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
1058 นาย เถิง บุญเกิด นาง ลำพึง กันหา 205,853 มทบ.13 22 พ.ค. 2561
1059 นาย ณรงค์ ยูวะเวส จ.ส.อ. กงพัฒน์ ยูวะเวส 205,855 ช.3 พัน.302 22 พ.ค. 2561
1060 นาง รุ่งทิวา สุขกวี ร.ต. สำรอง ลุนดี 205,912 สง.สด.จว.ย.ส. 22 พ.ค. 2561