การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1051 นาย รื่น นวลแก้ว ร.อ. อรุณ นวลแก้ว 207,706 ทน.4 26 มี.ค. 2562
1052 นาง สมนึก สีดำกลิบ ร.ท. มานะ จันทิมี 207,955 ศปภอ.ทบ.3 26 มี.ค. 2562
1053 นาย พัฒน์ มั่งมี ร.ต. ทัศนพงศ์ มั่งมี 207,703 มทบ.33 26 มี.ค. 2562
1054 นาย สุดที บุตะกาด นาง ยุพิน ไชยเกตุ 207,704 มทบ.27 26 มี.ค. 2562
1055 นาง ชุ่ม ปัญญาวชิระ นาง ยุพา เข็มปัญญา 208,149 มทบ.21 26 มี.ค. 2562
1056 นาย เพลิน หมื่นเดช จ.ส.อ. สมพร คชภูมิ 155,450 ศบบ. 26 มี.ค. 2562
1057 นาย เพลิน หมื่นเดช นาง พจนา คชภูมิ 52,265 ศบบ. 26 มี.ค. 2562
1058 นาย เมฆ จงดา จ.ส.อ. อำนาจ จงดา 207,963 ร.8 พัน.3 26 มี.ค. 2562
1059 นาย หล้า ดีมี ร.ต. มณู ดีมี 207,961 มทบ.13 26 มี.ค. 2562
1060 นาย ประเวช จันทร์รัตน์ ส.อ. กรวิทย์ จันทร์รัตน์ 207,961 มทบ.13 26 มี.ค. 2562