การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1051 ร.ต. สาคร หวานแหลม นาง สุภา หวานแหลม 19,607 มทบ.32 6 ธ.ค. 2562
1052 ร.ต. สาคร หวานแหลม น.ส. ภัทรสุดา หวานแหลม 191,607 มทบ.32 6 ธ.ค. 2562
1053 ร.ต. น้อย พรมเรืองเดช นาง พรธิภา บุตรกันหา 211,207 มทบ.24 6 ธ.ค. 2562
1054 ร.ต. สงวน รอดมั่น นาง ทองศรี รอดมั่น 211,202 มทบ.35 6 ธ.ค. 2562
1055 ร.ต. ประสิทธิ์ วงษ์กระสันต์ นาง นงนุช วงษ์กระสันต์ 211,202 มทบ.35 6 ธ.ค. 2562
1056 ร.ต. ลักษ์ปรีชา พูลปาน นาง ศศิประภา คมคาย 183,940 มทบ.25 6 ธ.ค. 2562
1057 จ.ส.อ. จันทร จันทร์ทอง นาง วัฒนา จันทร์ทอง 211,201 มทบ.39 6 ธ.ค. 2562
1058 จ.ส.อ. พรชัย เดชสองชั้น น.ส. วิไล เดชสองชั้น 210,950 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 6 ธ.ค. 2562
1059 จ.ส.อ. ชลอม ดำริห์ นาง สมพร ดำริห์ 211,224 มทบ.39 6 ธ.ค. 2562
1060 จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ แสนทวีสุข นาง เลี่ยม แสนทวีสุข 211,231 มทบ.22 6 ธ.ค. 2562