การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1051 จ.ส.อ. บุญฤทธิ์ บรรจงปรุ นาง สุวรรณ บรรจงปรุ 203,849 มทบ.21 5 ก.ย. 2560
1052 จ.ส.อ. จเร รักจิโรจ นาง สมฤทธิ์ รักจิโรจ 204,041 มทบ.35 5 ก.ย. 2560
1053 จ.ส.อ. ประมวล เงาคูขันธ์ ว่าที่ ร.ต. ปราโมทย์ เงาคูขันธ์ , นาง แดง มาลัย 203,825 ม.5 พัน.24 รอ. 5 ก.ย. 2560
1054 จ.ส.อ. บุญเหลือ ชุนอิ๋ว นาง ปุณยนุช ศรีจารุวิจิตร 203,828 มทบ.19 5 ก.ย. 2560
1055 ส.อ. อภินันท์ ชั้วชั้น นาย บุญช่วย ชั้วชั้น 204,043 มทบ.15 5 ก.ย. 2560
1056 ส.อ. นามชัย ไวยโชติ นาง มาลัย ไวยโชติ 204,064 ม.4 พัน.5 รอ. 5 ก.ย. 2560
1057 อส.ทพ. สมยศ เฉิดแผ้ว นาง ประไพ เฉิดแผ้ว 203,845 กรม ทพ.22 5 ก.ย. 2560
1058 นาย สัมฤทธิ์ บุญร่วม จ.ส.อ. เชิดฉาย บุญร่วม 204,064 ร.12 พัน.2 รอ. 5 ก.ย. 2560
1059 นาง ทองอยู่ เดชา จ.ส.อ. สมพันธ์ มาตรทะเล 204,068 มทบ.21 5 ก.ย. 2560
1060 นาย ณรงค์ จันทร์พวง จ.ส.อ. วรวิทย์ จันทร์พวง 203,841 ร.9 พัน.2 5 ก.ย. 2560