การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1061 ส.ท. ณัฐพล ชาอุ่น นาง เมธาวรรณ ชาอุ่น 210,716 ป.21 พัน.30 6 ธ.ค. 2562
1062 พระ แสง พิมพา นาง นวลละออง สิมสา 210,957 มทบ.24 6 ธ.ค. 2562
1063 นาง สร้อย ท้าวถึง จ.ส.อ. ศักดิ์ชาย เทพแก้ว 211,200 ศม. 6 ธ.ค. 2562
1064 นาง เสาวนีย์ อินทร์จันทร์ ร.ต. ธันวา อินทร์จันทร์ 132,685 มทบ.39 6 ธ.ค. 2562
1065 นาง เสาวนีย์ อินทร์จันทร์ นาย ดำรงค์ อนุสนธิ์ 78,514 มทบ.39 6 ธ.ค. 2562
1066 นาง นงค์คราญ พุฒตาล ร.ต. บุญเลิศ ปั้นประสม 211,201 มทบ.39 6 ธ.ค. 2562
1067 นาง พันธนา ไตรพิพัฒน์ นาย สถาพร สงวนสุข 210,819 มทบ.25 6 ธ.ค. 2562
1068 นาง บุญเรียง ละออศรี นาง รื่นฤทัย วิชกูล 164,729 มทบ.13 6 ธ.ค. 2562
1069 นาง บุญเรียง ละออศรี นาง ประภาศิริ สุวรรณจักร์ 23,239 มทบ.13 6 ธ.ค. 2562
1070 นาง บุญเรียง ละออศรี นาง ฐณมน สมชนะ 23,239 มทบ.13 6 ธ.ค. 2562