การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1061 นาง มาลา ปาเมืองมูล ส.ท. จักรกฤษณ์ ปาเมืองมูล 207,650 มทบ.32 6 มี.ค. 2562
1062 นาย วิรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ จ.ส.อ. สินทร ศรีนา 207,892 มทบ.29 6 มี.ค. 2562
1063 นาง บรรจง ฟองย้อย พ.อ. ชัยณรงค์ ไชยสาส์น 207,892 มทบ.29 6 มี.ค. 2562
1064 นาง อำพันธ์ สง่าศรี พ.อ. สมศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ 207,651 มทบ.25 6 มี.ค. 2562
1065 นาง สุนิสา เพ็งสวัสดิ์ จ.ส.อ. เทพณรงค์ จันทร์ทรง 207,880 มทบ.37 6 มี.ค. 2562
1066 นาง บานเย็น อ้วนพรมมา นาย นฤพล อ้วยพรมมา 207,878 มทบ.23 6 มี.ค. 2562
1067 นาง สวย ทรงสังขาร ร.ต. อุทัย ทรงสังขาร 207,878 มทบ.22 6 มี.ค. 2562
1068 นาง รวมจิต เกิดสิน น.ส. ศิริพร เกิดสิน 207,875 มทบ.17 6 มี.ค. 2562
1069 นาย สน สมบัติ ร.ต. มานิตย์ สมบัติ 207,637 ม.พัน.12 พล.ม.1 6 มี.ค. 2562
1070 พ.อ. ศักดิ์สิน ศรีสำราญ น.ส. บุณฑริก ศรีสำราญ 50,000 มทบ.29 28 ก.พ. 2562