การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1061 นาย ณรงค์ เกาะแก้ว นาง อรวรรณ เกาะแก้ว 204,449 มทบ.16 27 ธ.ค. 2560
1062 นาย จรุณ วงค์ครุฑ น.ส. กมลทิพย์ วงค์ครุฑ 204,450 พธ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
1063 นาง สังวาล สุวรรณ นาง ศิริลักษณ์ คณะสุข 204,412 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1064 นาง น้ำค้าง สนอ่อง ร.ท. มนัส สนอ่อง 204,413 ร.14 พัน.3 27 ธ.ค. 2560
1065 นาง สาคร สำลีพันธ์ จ.ส.อ. เศกสรรค์ สำลีพันธ์ 204,417 พัน.ช.คมศ.พล.ช. 27 ธ.ค. 2560
1066 นาง น้อง เสมอเนตร นาง สุกัญญา เสมอเนตร 204,416 พธ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
1067 นาง อัญชัญ แหยมใส น.ส. ปราณี แหยมใส 204,417 ป.4 พัน.104 27 ธ.ค. 2560
1068 นาง ศรี จันทร์ดี พ.ต. พเยาว์ คงหนองลาน 204,416 สง.สด.จว.ส.ท. 27 ธ.ค. 2560
1069 นาง ละไม พฤฒิสาร ร.ต. บุญเรือง พฤฒิสาร 204,462 มทบ.23 27 ธ.ค. 2560
1070 นาย บุญเคน พุฒพิลา จ.ส.ต. เลิศ ศิริพันธ์ 204,476 มทบ.27 27 ธ.ค. 2560