การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1061 นาย ทองปลิว น้อยเซีย ร.ต. อนุพงศ์ ยศสมบัติ 205,909 มทบ.39 22 พ.ค. 2561
1062 นาย สิงห์ วิชัย ร.ต. เพิ่มศักดิ์ ร่วมศรี 205,909 มทบ.25 22 พ.ค. 2561
1063 นาย วารินทร์ จันทสี น.ส. ทิยพ์ศิรินทร์ จันทสี 205,912 มทบ.24 22 พ.ค. 2561
1064 นาง ป้อง ธาตุวิสัย ร.ต. วิไล ธาตุวิสัย 205,918 มทบ.24 22 พ.ค. 2561
1065 นาย เรียน แก้ววังปา ร.ต. เสถียร ธรรมดา 205,918 มทบ.23 22 พ.ค. 2561
1066 นาง สอน บุญเรืองรอด ร.ท. โกศล บุญเรืองรอด 205,911 มทบ.17 22 พ.ค. 2561
1067 นาย ทุม พูลเพิ่ม ร.ต. สุทิน พูลเพิ่ม 205,667 ม.4 พัน.5 รอ. 22 พ.ค. 2561
1068 นาง บัวลอย พิมพา จ.ส.ท. อนันท์ พิมพา 205,913 ม.3 พัน.26 22 พ.ค. 2561
1069 นาง นวลมะณี นาสมทอง จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์ ศรีธัญรัตน์ 205,916 ป.6 พัน.6 22 พ.ค. 2561
1070 นาย สมพร สมตน จ.ส.อ. เศรษฐา สมตน 205,667 ป.6 พัน.106 22 พ.ค. 2561