การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1061 นาย หวัง ฮามคำฮัก จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ฮามคำฮัก 203,342 ร.21 รอ. 13 ธ.ค. 2561
1062 นาง ไฝแก้ว วิชัยสืบ นาง ฉลอง วิชัยสืบ 207,510 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
1063 นาง ลอย มังกรแก้ว ร.ต. พยุง เดชประทุม 207,504 มทบ.34 13 ธ.ค. 2561
1064 นาง สุดใจ วรวงษ์ จ.ส.ต. สุทธิศักดิ์ วรวงษ์ 207,510 มทบ.23 13 ธ.ค. 2561
1065 นาง มิ่ง เสริมทรง พ.อ. กุหลาบ เสริมทรง 207,509 มทบ.23 13 ธ.ค. 2561
1066 นาง คำ ตาระเต็ง ร.ต. บุดดา ทีงาม 207,508 มทบ.13 13 ธ.ค. 2561
1067 นาง พยอม อาภรณ์พงษ์ ส.อ. ปัญญา อาภรณ์พงษ์ 207,500 พัน.ซบร.กรม สน.2 13 ธ.ค. 2561
1068 นาง พิกุล สาครวงศ์ นาง พรศรี สาครวงศ์ 207,535 สง.สด.จว.ย.ส. 13 ธ.ค. 2561
1069 นาง สง่า ทรงสัจจา ร.ต. สมจิต ทรงสัจจา 207,534 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
1070 นาง บรรเจิด จันทรมณี ร.ต. ชาติชาย จันทรมณี 129,138 มทบ.38 13 ธ.ค. 2561