การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1061 นาง ผา วงศ์หาเดช ร.ต. เจริญศักดิ์ วงศ์หาเดช 203,843 พธ.ทบ. 5 ก.ย. 2560
1062 นาย ทองหยิบ ทับทิมทอง ร.ต. สมพงษ์ ทับทิมทอง 204,060 ร.31 พัน.1 รอ. 5 ก.ย. 2560
1063 นาง ทอง พูลเสมอ นาง อุดม แซ่เซี๊ยะ 204,302 มทบ.16 5 ก.ย. 2560
1064 นาย สำอางค์ บุญหลง จ.ส.ท. นิรมล บุญหลง 204,053 มทบ.13 5 ก.ย. 2560
1065 นาง หัสดี โคตรพัฒน์ ร.ต. นัฐพนธ์ โคตรพัฒน์ 204,056 มทบ.18 5 ก.ย. 2560
1066 นาย ปรีชา สุรศิลป์ นาย พิภพ สุรศิลป์ 204,055 มทบ.22 5 ก.ย. 2560
1067 นาง แก้วมา ฟั่นเฟียน น.ส. กชกร , นาง ปี่ , นาย ยุทธนา ฟั่นเฟียน , นาง จิตรลดา อินตาวงศ์ , นาง คำปัน โกเมฆ , นาง บังอร กาอินทร 204,062 มทบ.32 5 ก.ย. 2560
1068 นาง สุนทร วงษ์หนายโกฎ นาง ธนภรณ์ วงษ์หนายโกฎ 204,057 มทบ.23 5 ก.ย. 2560
1069 นาย ฉลวย ไชยเลิศ จ.ส.อ. พูนสวัสดิ์ กันพา 203,846 ป.2 พัน.12 รอ. 5 ก.ย. 2560
1070 นาง นิตย์ บำรุงกุล ร.ต. อำนวย บำรุงกุล 204,060 สด.จว.ช.ย. 5 ก.ย. 2560