การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1061 นาง สำลี ไกยสิทธิ์ ร.อ. เอกภพ เกตุเพชร 207,385 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยากษัตริย์ศึก 3 ก.ค. 2562
1062 นาย ประจวบ ล้อมวงษ์ จ.ส.อ. นิรันดร์ แก้วมณี 207,371 ร.29 พัน.2 3 ก.ค. 2562
1063 นาง ทองม้วน แก้วดวงน้อย จ.ส.อ. ประสาน แก้วดวงน้อย 207,643 มทบ.310 3 ก.ค. 2562
1064 นาง ถนอมจิตร์ กบขุนทด น.ส. วิไลลักษณ์ จำปาทอง 207,343 มทบ.22 3 ก.ค. 2562
1065 นาง อิสรีย์ หิรัญภัทร์วรากุล นาย นพสิทธิ์ ธนพัตจารุวัฒน์ 207,663 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
1066 นาง ปนัดดา เพ็ญสุวภาพ ร.ต. เทิดพงษ์ เพ็ญสุวภาพ 207,624 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
1067 นาย นิยม ไตรบุตร จ.ส.อ. วิศิษฎ์ ไตรบุตร 207,382 ม.พัน.22 ศม. 3 ก.ค. 2562
1068 นาง จันทร์ดี วันแว่น ส.อ. ธัญธัช วันแว่น 207,383 ม.3 พัน.13 3 ก.ค. 2562
1069 นาย แล เชตุพันธุ์ ร.ท. ไพบูลย์ เชตุพันธุ์ 207,672 สง.สด.จว.ส.ห. 3 ก.ค. 2562
1070 นาง วิมลรัตน์ เตียเจริญ พ.อ. ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์ 207,666 รร.จปร. 3 ก.ค. 2562