การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1071 นาง แตงอ่อน เมาไพร จ.ส.อ. นนทกรณ์ เมาไพร 207,529 ร.9 พัน.2 10 ก.ค. 2562
1072 นาย ปรีชา พรหมมิรัตน์ พ.ท. นิรันดร พรหมมิรัตน์ 207,531 มทบ.34 10 ก.ค. 2562
1073 นาย ละ มีเลข ร.ต. ประภาส วชิรางกุล 207,548 มทบ.33 10 ก.ค. 2562
1074 นาง กัลยรัตน์ จำปาจีน ร.ต. กิตติศักดิ์ จำปาจีน 207,546 มทบ.25 10 ก.ค. 2562
1075 นาง ประสิทธิ์ พุทธเจริญ จ.ส.ต. เอื้ออังกูร เทียมทิพย์ 207,549 มทบ.12 10 ก.ค. 2562
1076 นาง แล สร้างดี จ.ส.อ. บุญยงค์ สร้างดี 207,547 ส.พัน.3 พล.ร.3 10 ก.ค. 2562
1077 นาย ละออง ใจเจริญ จ.ส.อ. ฉิม ใจเจริญ 207,547 ศป. 10 ก.ค. 2562
1078 นาย สังเวียน คลี่แก้ว ส.อ. ธานินทร์ คลี่แก้ว 207,544 มทบ.44 10 ก.ค. 2562
1079 นาย สมนึก อยู่ตา นาง ธนภรณ์ ไชยกุล 207,542 มทบ.39 10 ก.ค. 2562
1080 นาง อ้น รักเรือง ร.ต. กิจ เอี่ยมอุดมพร 207,546 มทบ.39 10 ก.ค. 2562