การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1071 นาย ฮด คงประพัฒน์ นาย วิชัย เกิดสูงเนิน 158,803 มทบ.23 30 ก.ย. 2562
1072 นาย บุญมา คำเดช นาง ทวี คำเดช 208,786 มทบ.13 30 ก.ย. 2562
1073 นาย คำพา นิกรณ์ ร.ต. ไพบูลย์ ปลีกล่ำ 208,787 มทบ.13 30 ก.ย. 2562
1074 นาง สำราญ ประสพสุข ส.อ. เศกสรร ประสพสุข 208,796 ช.พัน.4 พล.ร.4 30 ก.ย. 2562
1075 นาง สมคิด พวงทอง นาย ธวัชชัย พวงทอง 208,788 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 30 ก.ย. 2562
1076 นาง บุญเพลิน คงดี อส.ทพ. บุญชู คงดี 209,051 กรม ทพ.36 30 ก.ย. 2562
1077 พ.อ. ชาญ บูรณะ นาง พะเยาว์ บูรณะ 208,779 มทบ.16 27 ก.ย. 2562
1078 จ.ส.อ. ประชุม มั่นคง น.ส. ศศิรักษ์ มั่นคง 208,779 มทบ.16 27 ก.ย. 2562
1079 จ.ส.อ. นพพร สายพิมพ์ นาง ละมัย สายพิมพ์ 209,047 ป.1 พัน.31 รอ. 27 ก.ย. 2562
1080 จ.ส.อ. เรืองฤทธิ์ บารมีส้าว นาง อุไร บารมีส้าว 208,782 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 27 ก.ย. 2562