การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1071 ร.อ. กมล ศรีพรหม นาง นวลจันทร์ ศรีพรหม 205,873 มทบ.37 22 พ.ค. 2561
1072 ร.อ. สงกรานต์ ปอสูงเนิน นาง สำลอง ปอสูงเนิน 205,866 มทบ.21 22 พ.ค. 2561
1073 ร.ต. บุญเลิศ สีลาเขต นาง เอิบ สีลาเขต 175,436 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
1074 ร.ต. บุญเลิศ สีลาเขต พลเรือโท ประพจน์ สีลาเขต 30,436 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
1075 ร.ต. วิชัย เกิดศิริ นาง เบ็ญจวรรณ เกิดศิริ 205,910 มทบ.17 22 พ.ค. 2561
1076 จ.ส.อ. มนตรี ธนาวุฒิ นาย อนุพงศ์ ธนาวุฒิ 205,888 มทบ.41 22 พ.ค. 2561
1077 จ.ส.อ. มานพ พิมพ์ภาค นาง เสน่ห์ พิมพ์ภาค 132,000 พัน.สพ.กระสุน 23 22 พ.ค. 2561
1078 จ.ส.อ. มานพ พิมพ์ภาค น.ส. ปรินทร์รัตน์ พิมพ์ภาค 73,393 พัน.สพ.กระสุน 23 22 พ.ค. 2561
1079 ส.อ. สาธิต ภิรมย์ นาย วรชัย ภิรมย์ 150,000 มทบ.33 22 พ.ค. 2561
1080 ส.อ. สาธิต ภิรมย์ นาง นิภา ภิรมย์ 45,643 มทบ.33 22 พ.ค. 2561