การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1071 นาย พุฒ สุพัศดา ร.ต. สมพงศ์ สุพัศดา 204,066 มทบ.33 5 ก.ย. 2560
1072 นาง สุจิตรา พะลัง นาง อัญจนา โพธิ์อยู่ 204,068 มทบ.32 5 ก.ย. 2560
1073 นาย สุวิทย์ สิตกรโกวิท จ.ส.อ. สุทิน โชติพ่วง 204,042 ช.พัน.8 5 ก.ย. 2560
1074 นาง วัง นิยมพลอย พ.ท.หญิง สกุลกาญจน์ นิยมพลอย 204,040 รร.ตท.สปท. 5 ก.ย. 2560
1075 นาง สุน ทองจอก ร.ต. ประมูล ทองจอก 204,042 มทบ.28 5 ก.ย. 2560
1076 นาง วรรณี วงษ์ศา จ.ส.อ. สงคราม ดวงทาแสง 203,825 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 5 ก.ย. 2560
1077 นาง รอด มีเค้า ร.ต. อิสริยะ มีเค้า 204,047 มทบ.19 5 ก.ย. 2560
1078 นาง นา พรมงาม จ.ส.อ. ภุชงค์ พรมงาม 204,046 มทบ.35 5 ก.ย. 2560
1079 นาย คำมี คำพร ส.ต. ปิยพล คำพร 204,046 ม.พัน.12 พล.ม.1 5 ก.ย. 2560