การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1071 นาย ไว ต่อยนึ่ง พ.อ. พงศธร ต่อยนึ่ง 210,965 มทบ.39 6 ธ.ค. 2562
1072 นาง มา แตงอ่ำ จ.ส.ต. ลมัย แตงอ่ำ 211,214 มทบ.39 6 ธ.ค. 2562
1073 นาย สำอางค์ นาคกล พ.ต. ทิพย์ นาคกล 210,956 มทบ.35 6 ธ.ค. 2562
1074 นาง ทองปน ถินแพ จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ ถินแพ 211,215 มทบ.13 6 ธ.ค. 2562
1075 นาง ชวน สุจริตจันทร์ ร.ท. สมชาย สุจริตจันทร์ 211,208 มทบ.13 6 ธ.ค. 2562
1076 นาง จำปี ปล้องทอง ร.ต. เกียรติศักดิ์ เจริญยิ่ง 211,213 มทบ.13 6 ธ.ค. 2562
1077 นาง ทองมา ยานะ ร.อ. สุชาติ ยานะ 211,219 สง.สด.จว.ส.ป. 6 ธ.ค. 2562
1078 นาย เฉลิม ศรีลาศักดิ์ นาง อัญชลี จันต๊ะสาร 211,223 มทบ.32 6 ธ.ค. 2562
1079 นาย สะอาด กองแก้ว ร.ต. เกียรติวัฒน์ กองแก้ว 211,223 มทบ.310 6 ธ.ค. 2562
1080 นาย บุญธรรม สินพูน จ.ส.อ. ถนอม สินพูน 211,222 มทบ.27 6 ธ.ค. 2562