การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1071 นาง บรรเจิด จันทรมณี นาย งามพล จันทรมณี 26,138 มทบ.38 13 ธ.ค. 2561
1072 นาง บรรเจิด จันทรมณี นาง กัญญาณี กสิณฤกษ์ 26,138 มทบ.38 13 ธ.ค. 2561
1073 นาง บรรเจิด จันทรมณี นาง กนกวรรณ กสิณฤกษ์ 26,138 มทบ.38 13 ธ.ค. 2561
1074 นาง บุญยวง ผ่านภพ นาง รัชนียา ทิวงศ์ษา 160,640 มทบ.32 13 ธ.ค. 2561
1075 นาง บุญยวง ผ่านภพ นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ 15,640 มทบ.32 13 ธ.ค. 2561
1076 นาง บุญยวง ผ่านภพ นาวาอากาศโท พงษ์อำนาจ ผ่านภพ 15,640 มทบ.32 13 ธ.ค. 2561
1077 นาง บุญยวง ผ่านภพ น.ส. น้ำฝน ผ่านภพ 15,640 มทบ.32 13 ธ.ค. 2561
1078 นาง เกียง ผดุงกิจ นาง ณัฐวดี พิลล์มันน์ 207,541 มทบ.27 13 ธ.ค. 2561
1079 นาง สมหมาย บุญประสาน นาง วิภาวรรณ อุ่นใจ 207,532 มทบ.22 13 ธ.ค. 2561
1080 นาย ทองสุข ยอดบุญ นาง คำแปลง เจียมสระน้อย 207,536 มทบ.21 13 ธ.ค. 2561