การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1071 นาง ประคอง บุญสระณะ จ.ส.อ. เสน่ห์ บุญสระณะ 207,482 พัน.ป.ศป. 26 มี.ค. 2562
1072 ร.ท. พงษ์พันธุ์ สร้อยระย้าแก้ว นาง ยุพา สร้อยระย้าแก้ว 207,723 พล.ร.4 22 มี.ค. 2562
1073 ร.ต. นอบ โสมปาน นาย อนันต์ โสมปาน 19,170 มทบ.41 22 มี.ค. 2562
1074 ร.ต. นอบ โสมปาน นาย ธงชัย โสมปาน 169,170 มทบ.41 22 มี.ค. 2562
1075 ร.ต. นอบ โสมปาน น.ส. ฉวีวรรณ โสมปาน 19,170 มทบ.41 22 มี.ค. 2562
1076 ร.ต. นิรันดร์ แก้วขอนแก่น นาง จรูญ แก้วขอนแก่น 207,742 มทบ.13 22 มี.ค. 2562
1077 ร.ต. พัฒนศักดิ์ ธีรพงษ์พัฒนา นาง สุดธิดา ธีรพงษ์พัฒนา 86,427 มทบ.24 22 มี.ค. 2562
1078 ร.ต. พัฒนศักดิ์ ธีรพงษ์พัฒนา น.ส. ผกาวรรณ ธีรพงษ์พัฒนา 121,300 มทบ.24 22 มี.ค. 2562
1079 จ.ส.อ. ทองเจริญ เกตุเสนา นาง นวลจันทร์ เกตุเสนา 207,506 ศสพ. 22 มี.ค. 2562
1080 จ.ส.อ. สุข อาศัยนา นาย สมศักดิ์ อาศัยนา 207,741 มทบ.21 22 มี.ค. 2562