การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1071 ร.ต. สิทธิพร ผุยห้วน น.ส. รัตนาวดี ผุยห้วน 204,717 มทบ.39 20 ก.พ. 2561
1072 ร.ต. เล็ก บุญเย็นสนิท นาง เมตตา บุญเย็นสนิท 190,117 มทบ.39 20 ก.พ. 2561
1073 ร.ต. สวิง นวลสารี นาง สุวรรณี เตียรถ์วิจิตร 204,674 มทบ.13 20 ก.พ. 2561
1074 ว่าที่ ร.ต. จรัญ เลิศประเสริฐ นาง จารุมาศ เลิศประเสริฐ 204,218 มทบ.21 20 ก.พ. 2561
1075 จ.ส.อ. จันทา การินทร์ นาง บุญแต่ง การินทร์ 204,709 มทบ.22 20 ก.พ. 2561
1076 จ.ส.อ. สำเนาว์ เกษสังข์ นาง มิตรธรา , นาย ฤทธิรงค์ , นาย อภิเชษฐ , นาย อำพร , น.ส. นราพร . น.ส. นริศรา เกษสังข์ 204,458 มทบ.13 20 ก.พ. 2561
1077 จ.ส.อ. ชูศักดิ์ ชุมเสน นาง ปารัชญ์ ชุลีประเสริฐ 204,440 มทบ.22 20 ก.พ. 2561
1078 ส.อ. ธีระ พะปะเสน น.ส. อัจฉรา พะปะเสน 204,680 มทบ.210 20 ก.พ. 2561
1079 ส.ท. ดรัณภพ ผิวบาง จ.ส.อ.หญิง วรรณา ผิวบาง 204,442 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 20 ก.พ. 2561
1080 อส.ทพ. บันเทิง ไวยิ่งยุทธ น.ส. ลำยวน ลอองชัย 204,481 กรม ทพ.14 20 ก.พ. 2561