การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1071 นาง ทองเจือ รอดเพ็ชร นาย ประยุทธ รอดเพ็ชร 204,475 พธ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
1072 นาง สงวน รูปสมวงษ์ จ.ส.อ. วิทยา ทรัพย์ประสาท 204,715 ป.2 พัน.21 รอ. 27 ธ.ค. 2560
1073 นาย สุพิน แก่นสิงห์ จ.ส.อ. วินัย แก่นสิงห์ 204,474 ร.6 พัน.3 27 ธ.ค. 2560
1074 นาง คาน เยี่ยมรัมย์ พ.ต. ชยกฤช เยี่ยมรัมย์ 204,429 สง.สด.จว.บ.ร. 27 ธ.ค. 2560
1075 นาง สุมาลี ดาทองงอน นาย อิศรา ดาทองงอน 150,424 มทบ.28 27 ธ.ค. 2560
1076 นาง สุมาลี ดาทองงอน จ.ส.อ. วิจิตร์ ดาทองงอน 54,000 มทบ.28 27 ธ.ค. 2560
1077 นาย ปั่น มะธุเสน นาย ธนกฤต มะธุเสน 195,486 มทบ.27 27 ธ.ค. 2560
1078 นาง บุญมา ธงแย้ม ร.ต. กู้เกียรติ บุญญาพิจิตร 204,438 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1079 นาง มาลัย สกุลเพชรอร่าม ร.ต. สมชาย สกุลเพชรอร่าม 204,437 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
1080 นาย เมย ประทาพันธ์ พ.ต. พงษ์ศักดิ์ ประทาพันธ์ 204,440 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560