การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1081 นาง จอย อินทรนอก ร.ต. สด อินทรนอก 207,533 มทบ.21 13 ธ.ค. 2561
1082 นาง สำราญ แสนขุนทด ร.ต. สันติภาพ แสนขุนทด 207,538 มทบ.16 13 ธ.ค. 2561
1083 นาย แฉล้ม ถนอมสวย ร.ต. บรรเจิด แก้วมุข 207,531 พธ.ทบ. 13 ธ.ค. 2561
1084 นาง สุโรชินี ฤทธิขันธ์ จ.ส.อ. ทรงกริช ฤทธิขันธ์ 207,297 กรม ทพ.22 13 ธ.ค. 2561
1085 พ.อ. เจริญ เตชะพันธุ์ นาย อรรถเดช เตชะพันธุ์ 207,274 มทบ.18 7 ธ.ค. 2561
1086 พ.ท. ประพัฒน์ ธีระวัฒนาวิศิษฎ์ นาง แฉล้ม ธีระวัฒนาวิศิษฎ์ 207,525 มทบ.23 7 ธ.ค. 2561
1087 พ.ท. ปราศรัย กลิ่นศรีสุข นาย สุรชัย กลิ่นศรีสุข 207,524 มทบ.13 7 ธ.ค. 2561
1088 ร.ต. วิเชียร มนัสตรง นาง พอใจ มนัสตรง 207,517 มทบ.13 7 ธ.ค. 2561
1089 ร.ต. วันชัย โง้วเกล็ด นาง มุธิตา โง้วเกล็ด 207,527 มทบ.21 7 ธ.ค. 2561
1090 ร.ต. ชัชชัย ไพศาลกิจ นาง อมิตารัตน์ ไพศาลกิจ 207,271 มทบ.17 7 ธ.ค. 2561