การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1081 นาง ทองหล่อ อึ่งป่อง จ.ส.อ. สุบิน อึ่งป่อง 204,717 มทบ.12 26 ม.ค. 2561
1082 นาง สำเนียง คุ้มพ่วงดี นาง พาดี คุ้มพ่วงดี 204,710 มทบ.34 26 ม.ค. 2561
1083 นาง กุลธิดา จันทร์ต๊ะภู จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ จันทร์ต๊ะภู 204,708 มทบ.32 26 ม.ค. 2561
1084 นาง สำลี จินดา นาง เยาวมาลย์ เค้าแคน 204,715 มทบ.23 26 ม.ค. 2561
1085 นาง ปลื้มใจ พลสมบัติ ร.ต. วิทยา พลสมบัติ 204,711 มทบ.21 26 ม.ค. 2561
1086 นาง สุภา เฮงยศมาก ร.ท. วิเชียร เดชา 204,717 มทบ.21 26 ม.ค. 2561
1087 พ.ท. อินทร์ รังสิโยภาส นาง เยาวลักษณ์ จันทร์โอภาส 204,682 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
1088 พ.ต. ประสิทธิ์ น้อยชมภู นาง วัชรา น้อยชมภู 204,707 มทบ.23 25 ม.ค. 2561
1089 ร.ต. สุรพล สุขเกษม นาง พิมานมาศ สุขเกษม 204,702 มทบ.18 25 ม.ค. 2561
1090 ร.ต.หญิง เรียม เจนชัย นาง จุฬารัตน ลานขามป้อม 204,704 มทบ.21 25 ม.ค. 2561