การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1081 นาย ทำ ปานเขียว ร.อ. จิระศักดิ์ ปานเขียว 204,224 มทบ.31 19 ต.ค. 2560
1082 นาง คำแพ่ง ศรีเรือง จ.ส.อ. เจริญสุข ศรีเรือง 204,206 ม.5 พัน.24 รอ. 19 ต.ค. 2560
1083 นาง อำไพ ครุธช่างทอง ร.ท. วันชัย ครุธช่างทอง 204,206 ป.พัน.17 พล.ร.7 19 ต.ค. 2560
1084 นาง วิเชียร เครือวงษา นาย มนู เครือวงษา 204,209 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 19 ต.ค. 2560
1085 นาง คำพัน พระสุริยา จ.ส.อ. กนก เขมะกนก 204,000 ส.พัน.11 19 ต.ค. 2560
1086 นาง ทิม ขันสาคร จ.ส.อ. พีรพงษ์ ตรงยง 204,209 ช.พัน.112 ช.1 รอ. 19 ต.ค. 2560
1087 นาง โรมมา เภาโพธิ์ ร.อ. อนุชา ศรีอำไพวราภรณ์ 204,425 ร.13 พัน.1 19 ต.ค. 2560
1088 นาง ดวงปี ชาวกล้า นาง งามใจ โศกสี 204,186 มทบ.24 19 ต.ค. 2560
1089 นาง มลฑา กุหลาบ จ.ส.อ. ประทุม กุหลาบ , น.ส. มณีมณฑ์ กุหลาบ , นาย ธูป มั่นชาวนา 204,190 รพศ.4 19 ต.ค. 2560
1090 นาย กรม วิลาพันธ์ จ.ส.อ. จักรพันธ์ วิลาพันธ์ 204,189 พล.ร.6 19 ต.ค. 2560