การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1081 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สาดอนแพง นาย พีรพล สาดอนแพง 58,362 พัน.ซบร.บ.ทบ. 22 มี.ค. 2562
1082 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สาดอนแพง นาย ณภัทร สาดอนแพง 149,122 พัน.ซบร.บ.ทบ. 22 มี.ค. 2562
1083 จ.ส.ต. จรูญ พรหมชะนะ นาง สมนึก พรหมชะนะ 207,735 มทบ.42 22 มี.ค. 2562
1084 ส.ท. สงกรานต์ ชมชะนัด นาง กฤษณา ชมชะนัด 198,718 มทบ.21 22 มี.ค. 2562
1085 พลฯ วิชัย ว่องไว นาง จินดา ว่องไว 207,974 ร.6 พัน.1 22 มี.ค. 2562
1086 นาย ไพบูลย์ โมกภา จ.ส.ต. กายสิทธิ์ บัวกอง 207,754 มทบ.21 22 มี.ค. 2562
1087 นาย สวัสดิ์ เคลิ้มกระโทก นาง สำเนา เคลิ้มกระโทก 207,284 มทบ.21 22 มี.ค. 2562
1088 นาง เหลือ พิทยภูวไนย จ.ส.อ. นิกร พิทยภูวไนย 207,741 มทบ.21 22 มี.ค. 2562
1089 นาง สร้อย จันแหล่ ร.ท. สุทธิ จันแหล่ 207,740 มทบ.21 22 มี.ค. 2562
1090 นาง ศรีวรรณ วิริยะกิจ ร.ต. เชษฐ์ วิริยะกิจ 207,755 มทบ.21 22 มี.ค. 2562