การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1081 นาย วารินทร์ จันทสี น.ส. ทิยพ์ศิรินทร์ จันทสี 205,912 มทบ.24 22 พ.ค. 2561
1082 นาง ป้อง ธาตุวิสัย ร.ต. วิไล ธาตุวิสัย 205,918 มทบ.24 22 พ.ค. 2561
1083 นาย เรียน แก้ววังปา ร.ต. เสถียร ธรรมดา 205,918 มทบ.23 22 พ.ค. 2561
1084 นาง สอน บุญเรืองรอด ร.ท. โกศล บุญเรืองรอด 205,911 มทบ.17 22 พ.ค. 2561
1085 นาย ทุม พูลเพิ่ม ร.ต. สุทิน พูลเพิ่ม 205,667 ม.4 พัน.5 รอ. 22 พ.ค. 2561
1086 นาง บัวลอย พิมพา จ.ส.ท. อนันท์ พิมพา 205,913 ม.3 พัน.26 22 พ.ค. 2561
1087 นาง นวลมะณี นาสมทอง จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์ ศรีธัญรัตน์ 205,916 ป.6 พัน.6 22 พ.ค. 2561
1088 นาย สมพร สมตน จ.ส.อ. เศรษฐา สมตน 205,667 ป.6 พัน.106 22 พ.ค. 2561
1089 นาง บรรจง อินทร์ปัญญา ส.อ. จตุพงษ์ สมจิต 205,915 ช.21 22 พ.ค. 2561
1090 นาย อภิชาติ คชเพต น.ส. ประภาพร คชเพต 205,916 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 22 พ.ค. 2561