การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1081 จ.ส.อ. นรินทร์ วิสุงเร นาง ศุภรัตน์ เจริญกรศรี 182,389 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
1082 จ.ส.อ. นรินทร์ วิสุงเร ด.ญ. มิ่งขวัญ วิสุงเร 12,389 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
1083 จ.ส.อ. ธนวรรธน์ วิชรัตน์ อส.ทพ. ธนวิทย์ วิชรัตน์ 207,493 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 30 ก.ค. 2562
1084 จ.ส.อ. จักรพงศ์ พรมหล้า นาง สม พรมหล้า 207,435 ส.พัน.23 ทภ.3 30 ก.ค. 2562
1085 ส.ท. วีระวัฒน์ คัทมาร น.ส. สมศรี คัทมาร 207,176 ส.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
1086 ส.ท. ชานนท์ แปดโทะ นาง ชนัย แปดโทะ 207,175 ส.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
1087 ส.อ. มนต์ชัย จุลางกูร นาง ฐิติยา สอนคำ 155,639 มทบ.35 30 ก.ค. 2562
1088 ส.อ. ฟื้น เนียมกลิ่นหอม นาง กัญญา เนียมกลิ่นหอม 207,439 มทบ.31 30 ก.ค. 2562
1089 ส.อ. ชลอ รักดี น.ส. บุญรุ่ง รักดี 207,414 มทบ.13 30 ก.ค. 2562
1090 ส.ท. ณัฐพล มธุวร นาง อรุวรรณ มธุวร 207,450 มทบ.210 30 ก.ค. 2562