การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1081 พ.ท. ประพันธ์ สุวรรณมาโจ น.ส. ทิพวรรณ สุวรรณมาโจ 211,312 มทบ.24 12 ก.พ. 2563
1082 พ.ต. ทองคำ มีสูงเนิน น.ส. เพียงพิศ มีสูงเนิน 211,306 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
1083 พ.ต. วิมล จันทรานนท์ นาง อรุณศรี จันทรานนท์ 211,076 มทบ.18 12 ก.พ. 2563
1084 ร.ท. เสรีย์ เมืองฉิม น.ส. เมษยาภรณ์ เมืองฉิม 158,864 ช.1 พัน.112 รอ. 12 ก.พ. 2563
1085 ร.ท. เสรีย์ เมืองฉิม นาย ฉัตรมงคล เมืองฉิม 51,964 ช.1 พัน.112 รอ. 12 ก.พ. 2563
1086 ร.ต. ประชา รุ่งสว่าง นาง มณีวรรณ รุ่งสว่าง 211,312 มทบ.13 12 ก.พ. 2563
1087 ร.ต. ลี เจนชัยภูมิ น.ส. รวงทิพย์ เจนชัยภูมิ 211,307 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
1088 ร.ต. ทวีชัย ขันทองคำ นาง บุญเรือน ขันทองคำ 211,070 พล.ป. 12 ก.พ. 2563
1089 จ.ส.อ. จิตรกร ยอดวงษ์ นาง เกษร ยอดวงษ์ 211,049 พัน.ซบร.22 บชร.2 12 ก.พ. 2563
1090 จ.ส.อ. จิระศักดิ์ กองจันทร์ ด.ญ. วราภรณ์ กองจันทร์ 10,241 ศฝ.นศท.มทบ.23 12 ก.พ. 2563