การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 นาง เฉลียว กาฬสินธุ์ ร.ต. พินิจ กาฬสินธุ์ 207,355 ช.2 พัน.202 11 มิ.ย. 2562
102 นาย ใจ รุ่งโรจน์ จ.ส.อ. สมชาย รุ่งโรจน์ 207,338 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 11 มิ.ย. 2562
103 นาง เจริญ กำจัด นาย อนุรักษ์ กำจัด 207,557 มทบ.18 11 มิ.ย. 2562
104 ร.ต. ชวน สัตยพงษ์ นาง แสงจันทร์ สัตยพงษ์ 206,705 ร.4 10 มิ.ย. 2562
105 จ.ส.อ. ประยุทธศักดิ์ ยวนจิตต์ นาย ทองอินทร์ ยวนจิตต์ 207,399 มทบ.24 10 มิ.ย. 2562
106 นาง จิว รัตนาวิวัฒน์ จ.ส.อ. บุญสืบ รัตนาวิวัฒน์ 207,410 สง.สด.จว.บ.ร. 10 มิ.ย. 2562
107 นาย ประวิทย์ เพ็ชร์ชะ ร.อ. อดิศักดิ์ เพ็ชร์ชะ 207,630 รร.จปร. 10 มิ.ย. 2562
108 นาย ระแหง วังคีรี พ.ต. กฤตวัฒน์ วังคีรี 207,401 มทบ.39 10 มิ.ย. 2562
109 นาง สายแก้ว ชาวคำ ร.ต. เกียรติศักดิ์ รัตนยศ 207,430 มทบ.37 10 มิ.ย. 2562
110 นาง ทองจันทร์ เกลี้ยงจันทร์ ร.ท. สุรเดช บุญสังข์ 207,392 มทบ.35 10 มิ.ย. 2562