การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 นาย บัวลา โล่ห์คำ ส.อ. กิตติศักดิ์ โล่ห์คำ 208,117 ร.16 พัน.3 24 ก.ย. 2562
102 นาย คำพันธ์ กิ่งกุล ร.อ. ประดับ วงศ์สุวรรณ 208,843 มทบ.25 24 ก.ย. 2562
103 นาย เฉลียว อุตโพธิ์ จ.ส.ต. สงกรานต์ ภูตะมาตย์ 208,852 มทบ.22 24 ก.ย. 2562
104 นาง ปาง รัศมี ร.ต. กำแพง ภู่จุฬา 208,865 ร.12 พัน.1 รอ. 24 ก.ย. 2562
105 นาง อุไร สุวรรณรักษา ร.ต. พเยาว์ สุวรรณรักษา 208,870 มทบ.44 24 ก.ย. 2562
106 นาง มูล สิทธิ นาง ทองพล คำสระแก้ว 199,014 มทบ.23 24 ก.ย. 2562
107 นาย เฉลิม รอดประเสริฐ ร.ต.หญิง เพ็ญจิตร รอดประเสริฐ 208,854 มทบ.15 24 ก.ย. 2562
108 นาง บุญนาค อินดี จ.ส.อ. ณรงค์ อินดี 208,855 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 24 ก.ย. 2562
109 นาง สุภาพ ยอดวงษ์ จ.ส.อ. จิตรกร ยอดวงษ์ 208,866 พัน.ซบร.22 บชร.2 24 ก.ย. 2562
110 นาย แวว ใจแก้ว จ.ส.อ. ยศวรรธน์ ใจแก้ว 208,855 กรม ทพ.47 24 ก.ย. 2562