การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 นาง คำสี นันตะเวช จ.ส.อ. พิชิต นันตะเวช 207,125 มทบ.27 26 ก.ย. 2561
102 นาง ผาลี ติดมา จ.ส.อ. เปลี่ยน พ้นภัย 207,124 มทบ.24 26 ก.ย. 2561
103 นาง คำนาง พรมคำอินทร์ นาย สุระชัย พรมคำอินทร์ 207,130 มทบ.24 26 ก.ย. 2561
104 นาย นิยม เทียงพาน ส.ท. อดิศักดิ์ เทียงพาน 207,126 พล.ร.6 26 ก.ย. 2561
105 นาย ประครอง พรสวัสดิ์ นาง เนตรนภา พรสวัสดิ์ 151,300 กรม ทพ.21 26 ก.ย. 2561
106 นาย ประครอง พรสวัสดิ์ ด.ญ. อนุชญา พรสวัสดิ์ 37,757 กรม ทพ.21 26 ก.ย. 2561
107 นาย เริง สงสอน ร.อ. นิติพงษ์ สงสอน 207,121 มทบ.35 26 ก.ย. 2561
108 นาง สำเภา สินคุ้ม ร.ต. นิพล เสือพันธ์เจริญ 207,117 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
109 นาง บานเย็น นิยมการ จ.ส.อ. ดิเรก นิยมการ 207,141 มทบ.24 26 ก.ย. 2561
110 นาง คล้าย พาสระน้อย นาย คลีบ พาสระน้อย 207,145 มทบ.21 26 ก.ย. 2561