การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 ร.ท. สร่าง ผลเกตุ นาง ทัศนีย์ มั่นประสิทธิ์ 115,418 มทบ.35 5 มี.ค. 2563
102 ร.ต. ปกิตพจน์ บุญเฉลิมศักดิ์ นาย ญาณพงศ์ บุญเฉลิมศักดิ์ 211,251 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
103 ร.ต. สนิท อินอุ่นโชติ นาง วิไลวรรณ อินอุ่นโชติ 150,400 มทบ.27 5 มี.ค. 2563
104 ร.ต. สนิท อินอุ่นโชติ นาง ประเทือง ท่าช้าง 60,617 มทบ.27 5 มี.ค. 2563
105 ร.ต. สนิท อินอุ่นโชติ นาง ประเทือง ท่าช้าง 60,617 มทบ.27 5 มี.ค. 2563
106 ร.ต. สุรพล เล็กอุทัย พระ เสกศึก เล็กอุทัย 12,157 มทบ.38 5 มี.ค. 2563
107 ร.ต. สุรพล เล็กอุทัย พระ เสกศึก เล็กอุทัย 12,157 มทบ.38 5 มี.ค. 2563
108 ร.ต. สุรพล เล็กอุทัย นาย เศกสันติ เล็กอุทัย 12,157 มทบ.38 5 มี.ค. 2563
109 ร.ต. สุรพล เล็กอุทัย นาย สุรพิษ เล็กอุทัย 12,157 มทบ.38 5 มี.ค. 2563
110 ร.ต. สุรพล เล็กอุทัย น.ส. ศิริพรรณ เล็กอุทัย 12,157 มทบ.38 5 มี.ค. 2563