การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 นาง สมปอง ภู่พัด นาง สมคิด ขุนมธุรส 207,122 มทบ.39 28 ก.พ. 2562
102 นาง อาภรณ์ สิทธิสมบัติ พ.ต. พวง สิทธิสมบัติ 207,123 มทบ.37 28 ก.พ. 2562
103 นาง ประนอม วรินทร์ นาย นิรัติศัย ชูคดี 207,125 มทบ.35 28 ก.พ. 2562
104 นาง ปราณีต หอมอ่อน นาง เบญจวรรณ อังศุธาร 207,131 มทบ.31 28 ก.พ. 2562
105 นาง ประยงค์ มณีภาค พ.ต. กอสกุล มณีภาค 207,596 มทบ.22 28 ก.พ. 2562
106 นาย สมเจตน์ รุ้ทวีผล จ.ส.อ. เจตน์จันทร์ รู้ทวีผล 207,347 ม.พัน.22 ศม. 28 ก.พ. 2562
107 นาย อำนวย เปลือกแค จ.ส.อ. สมชาติ เปลือกแค 207,366 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 28 ก.พ. 2562
108 นาง ปนาวงศ์ สมานรัตน์ พ.ท. ธีรวัฒน์ สมานรัตน์ 207,116 สง.สด.จว.ศ.ก. 28 ก.พ. 2562
109 นาง สุวรรณา วงษาเวียง จ.ส.อ. นิวัฒน์ วงษาเวียง 207,349 ร.9 พัน.3 28 ก.พ. 2562
110 นาง สุนทร พูลเพิ่ม นาง เสาวลักษณ์ ศรีกุลวงษ์ 47,129 ร.6 พัน.1 28 ก.พ. 2562