การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 จ.ส.ท. สมควร บุราคร นาย บุญจร บุราคร 207,113 สง.สด.จว.ส.ร. 21 ส.ค. 2561
102 พระ ทองคำ ศรีคำมา พ.อ. ชาติชาย ศรีคำมา 207,117 สง.สด.จว.อ.จ. 21 ส.ค. 2561
103 นาง จันทร์ แสนพยุง นาง ศรีพรรณ ศรีวิเชียร 207,191 มทบ.37 21 ส.ค. 2561
104 นาย สมจิตร พลขันธ์ นาง สมคิด พลขันธ์ 207,187 มทบ.31 21 ส.ค. 2561
105 นาง มลิ ภาคพฤกษ์ นาง ประยูร ภาคพฤกษ์ 207,192 มทบ.31 21 ส.ค. 2561
106 นาย หนูพร แก้วก่า นาง เนาวรัตน์ แก้วก่า 207,190 มทบ.29 21 ส.ค. 2561
107 นาย แก้ว นิลดอนหวาย ร.ท. สมจิตร์ สารกุล 207,188 มทบ.27 21 ส.ค. 2561
108 นาย วัน วิเศษกุล จ.ส.อ. สุพจน์ คำจุลลา 207,190 มทบ.27 21 ส.ค. 2561
109 นาง พิมพา เหลาสุวรรณ พ.ท. อิสระ เหลาสุวรรณ 206,943 มทบ.27 21 ส.ค. 2561
110 นาย ไว ราชบาศรี จ.ส.อ. สาคร มูลสาร 207,188 มทบ.22 21 ส.ค. 2561