การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 นาง สาคร สำลีพันธ์ จ.ส.อ. เศกสรรค์ สำลีพันธ์ 204,417 พัน.ช.คมศ.พล.ช. 27 ธ.ค. 2560
102 นาง น้อง เสมอเนตร นาง สุกัญญา เสมอเนตร 204,416 พธ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
103 นาง อัญชัญ แหยมใส น.ส. ปราณี แหยมใส 204,417 ป.4 พัน.104 27 ธ.ค. 2560
104 นาง ศรี จันทร์ดี พ.ต. พเยาว์ คงหนองลาน 204,416 สง.สด.จว.ส.ท. 27 ธ.ค. 2560
105 นาง ละไม พฤฒิสาร ร.ต. บุญเรือง พฤฒิสาร 204,462 มทบ.23 27 ธ.ค. 2560
106 นาย บุญเคน พุฒพิลา จ.ส.ต. เลิศ ศิริพันธ์ 204,476 มทบ.27 27 ธ.ค. 2560
107 นาง ทองเจือ รอดเพ็ชร นาย ประยุทธ รอดเพ็ชร 204,475 พธ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
108 นาง สงวน รูปสมวงษ์ จ.ส.อ. วิทยา ทรัพย์ประสาท 204,715 ป.2 พัน.21 รอ. 27 ธ.ค. 2560
109 นาย สุพิน แก่นสิงห์ จ.ส.อ. วินัย แก่นสิงห์ 204,474 ร.6 พัน.3 27 ธ.ค. 2560
110 นาง คาน เยี่ยมรัมย์ พ.ต. ชยกฤช เยี่ยมรัมย์ 204,429 สง.สด.จว.บ.ร. 27 ธ.ค. 2560