การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 นาง ทองฟู ศรีเมือง ส.อ. มงคล ใสหยด 123,400 ป.72 พัน.721 30 ม.ค. 2563
102 นาง ทองฟู ศรีเมือง ส.ท. ปรีชา จุลสอาด 87,821 ป.72 พัน.721 30 ม.ค. 2563
103 นาง สุพิศ เด็ดขาด ร.ต. สุทธิพันธ์ เด็ดขาด 211,233 ป.71 พัน.711 30 ม.ค. 2563
104 นาย ธนเดช ยอดคีรี ร.ท. โยธิน บุตรวงษ์ 211,457 รพศ.2 พัน.2 30 ม.ค. 2563
105 นาง หนูกาญจน์ สารักษ์ จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ธานี 211,458 ร.6 พัน.1 30 ม.ค. 2563
106 นาง ทองใบ ธรรมคำ ร.ต. แกร้วกล้า โสภาพิศ 211,458 ร.6 30 ม.ค. 2563
107 นาย กุศล สืบพันธ์ ร.อ. กิตติศักดิ์ ภูวะพันธุ์ 211,213 มทบ.27 30 ม.ค. 2563
108 นาย เพียร ศรีสวัสดิ์ ร.ต. เชิดสกุล ศรีสวัสดิ์ 211,224 มทบ.22 30 ม.ค. 2563
109 นาย เนียม บัวทอง ร.ต. สมพร บัวทอง 211,223 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
110 นาง วันเพ็ญ ใบบาง นาย นฤพน ใบบาง 211,223 มทบ.13 30 ม.ค. 2563