การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 จ.ส.อ. เอ็ด ศิริรักษ์ น.ส. พรทิพย์ ศิริรักษ์ 205,583 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
102 จ.ส.อ. วันชัย เสือยัน นาง อารีย์ เสือยัน 205,814 มทบ.39 19 มิ.ย. 2561
103 จ.ส.อ. สมชาย หัดนา นาย หัตถชัย หัดนา 205,816 มทบ.17 19 มิ.ย. 2561
104 จ.ส.อ. มานพ สระสม นาง ศิริพร สระสม 205,805 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
105 จ.ส.ต. สุเทพ สระบัว นาง คำจันทร์ สระบัว 205,799 มทบ.24 19 มิ.ย. 2561
106 ส.อ. ปรีชา ตันสิทธิแพทย์ นาง ราตรี ตันสิทธิแพทย์ 205,793 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
107 ส.อ. ชรินทร์ อินทองตั๋ง นาย วรเทพ อินทองตั๋ง 21,865 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
108 ส.อ. ชรินทร์ อินทองตั๋ง ส.อ. วรากร อินทองตั๋ง 21,865 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
109 ส.อ. ชรินทร์ อินทองตั๋ง นาง ทิพยา อินทองตั๋ง 161,865 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
110 นาง จันทร์สวย วงศ์ใหญ่ จ.ส.อ. ชนทัช รัตนพชรพงศ์ 205,827 สง.สด.จว.พ.ย. 19 มิ.ย. 2561