การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร นาง พรรณี ศรีโทโคตร 178,979 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
102 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร นาย ณัฐพล ศรีโทโคตร 9,490 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
103 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร นาง กรรณิกา นาระต๊ะ 9,490 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
104 ร.ต. สุชาติ เวียงจันทร์ น.ส. รูฮานี เวียงจันทร์ 138,800 ช.พัน.15 พล.ร.15 30 ก.ค. 2562
105 ร.ต. สุชาติ เวียงจันทร์ น.ส. ณฐรี ผจงงาม 68,650 ช.พัน.15 พล.ร.15 30 ก.ค. 2562
106 จ.ส.อ. ประวิท พิมา นาย สงกา พิมา 113,050 ร.16 พัน.2 30 ก.ค. 2562
107 จ.ส.อ. ประวิท พิมา นาง ศิริพร ศรีวะสุทธิ์ 46,950 ร.16 พัน.2 30 ก.ค. 2562
108 จ.ส.อ. ประวิท พิมา ด.ญ. พิชญาภา ศรีวะสุทธิ์ 46,950 ร.16 พัน.2 30 ก.ค. 2562
109 จ.ส.อ. นรินทร์ วิสุงเร นาย อธิภัทร วิสุงเร 12,389 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
110 จ.ส.อ. นรินทร์ วิสุงเร นาง ศุภรัตน์ เจริญกรศรี 182,389 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562