การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 นาง ช้อย ปานทอง นาย สังวาลย์ เอี่ยมละออ 207,406 รร.จปร. 21 ธ.ค. 2561
102 นาย ชลิต ประนม นาย อนุสรณ์ โสภา 207,421 มทบ.22 21 ธ.ค. 2561
103 นาง กำปั่น วินัยบดี นาง ไพรวัล วงษ์เจริญสุข 16,727 มทบ.13 21 ธ.ค. 2561
104 นาง กำปั่น วินัยบดี นาย สุนทร วินัยบดี 16,727 มทบ.13 21 ธ.ค. 2561
105 นาง กำปั่น วินัยบดี น.ส. ปัทมา วินัยบดี 16,727 มทบ.13 21 ธ.ค. 2561
106 นาง กำปั่น วินัยบดี นาง กัณทนา บุราณรมย์ 157,227 มทบ.13 21 ธ.ค. 2561
107 นาย มี บุญมาตุ่น พ.ต. ทวี บุญมาตุ่น 207,425 พัน.พัฒนา 2 21 ธ.ค. 2561
108 นาง สีดา สุระพินิจ จ.ส.อ. เมือง สุระพินิจ 207,411 พล.ร.6 21 ธ.ค. 2561
109 นาง ลำเทียน ลอยฟ้า จ.ส.ต. ภาณุพงษ์ ลอยฟ้า 207,413 ป.3 พัน.8 21 ธ.ค. 2561
110 นาย อุดม ผาสุข นาง ทิ ผาสุข 207,418 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ 21 ธ.ค. 2561