การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
101 จ.ส.อ. สามารถ แสนกล้า นาง ปิยะวรรณ แสนกล้า 211,108 มทบ.23 22 พ.ย. 2562
102 จ.ส.อ. วิเชียร ฟุ้งจันทึก นาย สุดใจ ฟุ้งจันทึก 55,569 ร.21 พัน.2 รอ. 22 พ.ย. 2562
103 จ.ส.อ. วิเชียร ฟุ้งจันทึก นาง ลำพี ฟุ้งจันทึก 155,510 ร.21 พัน.2 รอ. 22 พ.ย. 2562
104 จ.ส.อ. อภิเดช จันทร์แดง นาย วิสิฐ จันทร์แดง 55,531 ม.พัน.16 พล.ร.5 22 พ.ย. 2562
105 จ.ส.อ. อภิเดช จันทร์แดง นาง ยุพิน จันทร์แดง 157,800 ม.พัน.16 พล.ร.5 22 พ.ย. 2562
106 จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ กุณโฮง นาย บุญพรม กุณโฮง 211,080 ม.3 พัน.13 22 พ.ย. 2562
107 จ.ส.อ. ยุทธนา เขียวบ้านยาง ส.อ. โย เขียวบ้านยาง 211,069 รร.การบิน ทบ. 22 พ.ย. 2562
108 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ รื่นสำราญ นาง พันทิภา ศรีตะชัย 211,067 มทบ.22 22 พ.ย. 2562
109 ส.ต. พงษ์มิตร แก้วบัว นาง ภิญโญ ประทุมสิน 211,081 กรม ทพ.42 22 พ.ย. 2562
110 นาย กุญชร คงคา ส.ท. ชนาธิป คงคา 210,810 ศฝ.นศท.มทบ.12 22 พ.ย. 2562