การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1091 ร.ต. สุพจน์ จันทร์โชติ น.ส. สิริธร , นาง สุวรรณี , ด.ช. สิทธิชัย , ด.ช. สิปนนท์ จันทร์โชติ , น.ส. จิราภรณ์ ต้นแก้ว 204,466 มทบ.17 25 ม.ค. 2561
1092 ร.ต. ณรงค์ ผลอุดม นาง อมรรัตน์ ผลอุดม , นาง กมลวรรณ ผลอุดม 204,709 มทบ.17 25 ม.ค. 2561
1093 ร.ต. ธงชัย แก้วสุนทร น.ส. อนุสรา แก้วสุนทร , นาง ซ่วน แก้วสุนทร 204,711 มทบ.17 25 ม.ค. 2561
1094 ร.ต. ประมุข คงศิลา นาง เพลินพิศ คงศิลา 204,680 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
1095 จ.ส.อ. สมพร ชูชัย นาง สุชดาพร ชูชัย 204,224 มทบ.43 25 ม.ค. 2561
1096 ส.อ. ประยุทธ พงษ์ประเสริฐ นาง เรณู พงษ์ประเสริฐ 204,696 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
1097 นาง แสงจันทร์ พิกุล นาง ประภาศรี พรหมสร 204,701 มทบ.18 25 ม.ค. 2561
1098 นาง สำราญ สารีรอด นาง ทิพวรรณ สารีรอด 204,462 มทบ.13 25 ม.ค. 2561
1099 นาย ชาติ ชิตารักษ์ นาย วิษณุ ทองจุน 204,700 รร.จปร. 25 ม.ค. 2561
1100 นาย ทองดี สร้อยบาง จ.ส.อ. สมพิศ สร้อยบาง 204,697 ศป. 25 ม.ค. 2561