การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1091 พ.ต. ธง เกลี้ยงเทศ นาง สุภาพร เกลี้ยงเทศ 205,900 มทบ.13 17 พ.ค. 2561
1092 ส.ท. พศวีร์ มินศิริ นาง พรรษา มินศิริ 205,656 พัน.ซบร.กรม 17 พ.ค. 2561
1093 นาง ทองหนุ่ม สินธุชัย น.ส. ปนิตา วงศ์ชัยพานิชย์ 205,905 สง.สด.จว.พ.ร. 17 พ.ค. 2561
1094 นาย พายัพ เดชฤทธิ์ จ.ส.อ.หญิง สุพัตยา เจริญผล 205,661 รพ.ค่ายสุรสีห์ 17 พ.ค. 2561
1095 นาย สมชาย สุขจิตต์ พ.ท. วินัย ชูโตศรี 205,904 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
1096 นาย ต่วน สถิรสุขสมบูรณ์ ร.ต. ประวิทย์ ภู่พงษ์ 205,895 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
1097 นาง นกแก้ว พักศรี นาง นกคล้า ชำนาญเวช 205,895 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
1098 นาย สวัสดิ์ ไชยพร ร.ต. วาสน์ ไชยพร 205,901 มทบ.27 17 พ.ค. 2561
1099 นาง ราตรี สุขโชติ พ.ท. ประสงค์ สุขโชติ 205,894 มทบ.18 17 พ.ค. 2561
1100 นาย หัตถชัย ปันแดน ส.ต. วุฒิชัย ปันแดน 205,906 มทบ.13 17 พ.ค. 2561