การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1091 นาง ปรานอม ศูนย์พานิช นาง นฤมล มีชัย 204,189 มทบ.38 19 ต.ค. 2560
1092 นาย เนิน ศรีสร้อย ร.ต. สุกรี สุวรรณกูฎ 204,228 ร.6 19 ต.ค. 2560
1093 นาง ทวีทรัพย์ สงค์ประพันธ์ ร.ต. เดชา สงค์ประพันธ์ 204,213 มทบ.13 19 ต.ค. 2560
1094 นาย อุ่นคำ ทองเพ็ญ ร.ท. ลือชัย ทองเพ็ญ 204,213 ศป. 19 ต.ค. 2560
1095 จ.ส.อ. ชัยพร สังข์สุวรรณ นาง หัฎฐาพร สังข์สุวรรณ 204,222 รพ.อ.ป.ร. 17 ต.ค. 2560
1096 ส.อ. จรูญ โอปาก นาง อุไร โอปาก , นาย สุนทร โอปาก 204,224 มทบ.27 17 ต.ค. 2560
1097 นาง พยอม เล็กเจริญ ส.อ. สมจิตร์ เล็กเจริญ , จ.ส.อ. สมคิด เล็กเจริญ , ร.ต. อาทิตย์ เล็กเจริญ 204,214 มทบ.13 17 ต.ค. 2560
1098 นาง เข็มพร พิมสิม ส.อ. ศรายุทธ พิมสิม 195,352 ทภ.2 17 ต.ค. 2560
1099 นาง ประยูร คำธัญวงษ์ นาง วารุณี บุษริยัง 204,226 มทบ.32 17 ต.ค. 2560
1100 นาง น้อย บ่อแก้ว จ.ส.อ. บุญเที่ยง บ่อแก้ว 204,016 สง.สด.จว.พ.ร. 17 ต.ค. 2560