การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1091 ร.ต. นำชัย จันทร์เพ็ญ น.ส. จิดาภา จันทร์เพ็ญ 207,526 มทบ.16 7 ธ.ค. 2561
1092 จ.ส.อ. เสาร์ นามบุตร น.ส. สำเนียง นามบุตร 207,522 มทบ.13 7 ธ.ค. 2561
1093 นาง จันทร์ ละสา พ.ท. ประกอบ ละสา 207,514 สง.สด.จว.ร.ย. 7 ธ.ค. 2561
1094 นาง ทองคำ กิยาหัตถ์ จ.ส.อ. สมใจ จำชาติ 87,600 ศฝ.นศท.มทบ.14 7 ธ.ค. 2561
1095 นาง ทองคำ กิยาหัตถ์ นาง นิตยา จำชาติ 119,918 ศฝ.นศท.มทบ.14 7 ธ.ค. 2561
1096 นาง สุนทร ยงยุทธ จ.ส.อ. นิมิตร ยงยุทธ 207,513 ศป. 7 ธ.ค. 2561
1097 นาย เชื้อ ทองนาค จ.ส.อ. สุดใจ ทองนาค 207,512 รวท.อท.ศอพท. 7 ธ.ค. 2561
1098 นาง สิน กันหา พ.ท. อุดม ศรีสะอาด 207,523 มทบ.24 7 ธ.ค. 2561
1099 นาง มณี อารีรบ ร.ต. อาคม อารีรบ 207,517 มทบ.24 7 ธ.ค. 2561
1100 นาง สำลิด กาญจนสมบัติ จ.ส.อ. สำเนา กาญจนสมบัติ 207,523 มทบ.13 7 ธ.ค. 2561