การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1091 นาย ระเด่น อ่ำสำอาง จ.ส.อ. สมชาย แก้วสุกใส 207,745 ม.4 พัน.11 รอ. 22 มี.ค. 2562
1092 นาง อุดม ปาปะโน ร.ต. สมควร ปาปะโน 207,746 พล.ม.1 22 มี.ค. 2562
1093 นาง คำผวน มังจันทึก นาง เนตรนภา มังจันทึก 158,123 พล.ม.1 22 มี.ค. 2562
1094 นาง คำผวน มังจันทึก ร.ต. สุชาติ มังจันทึก 49,623 พล.ม.1 22 มี.ค. 2562
1095 น.ส. ปนัดดา หงสะมัต นาง กาญจนา เสมพูน 187,242 พธ.ทบ. 22 มี.ค. 2562
1096 นาง สายหร่าย พุฒซ้อน จ.ส.อ. เกียรติ์รัตน์ พุฒซ้อน 103,742 พัน.บ.1 22 มี.ค. 2562
1097 นาง สายหร่าย พุฒซ้อน นาง นงลักษณ์ สอาดนวม 103,742 พัน.บ.1 22 มี.ค. 2562
1098 นาย บุญลือ พงษ์สำฤทธิ์ จ.ส.อ. สมประสงค์ ดรบุญล้น 207,725 ช.11 พัน.602 22 มี.ค. 2562
1099 นาง บุญมี วงค์สุวรรณ จ.ส.อ. สมหมาย วงค์สุวรรณ 207,731 สง.สด.จว.ส.บ. 22 มี.ค. 2562
1100 นาง จันทร์หอม แก้วคำฟู นาง รัตติญา แก้วคำฟู 207,732 สง.สด.จว.พ.ย. 22 มี.ค. 2562