การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1101 นาง สำรอง จันทร์มณี อส.ทพ. ไพรอนันต์ ลิลัน 211,050 กรม ทพ.23 12 ก.พ. 2563
1102 นาง เขือง แสนดวง ร.ท. นิสสัน พิมพ์มีลาย 211,310 ร.3 พัน 12 ก.พ. 2563
1103 นาง เขือง แสนดวง ร.ท. นิสสัน พิมพ์มีลาย 211,310 ร.3 พัน.1 12 ก.พ. 2563
1104 นาง ก้อง ยะงาม ร.ต. จำเรียง ยะงาม 211,303 มทบ.29 12 ก.พ. 2563
1105 นาย ไกร จิตรมณี ร.ต. เกรียงศักดิ์ มุลาลี 211,309 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
1106 นาง สุดใจ ศิริปรีชา พ.ท. ธีรวัฒน์ ขจรศรี 211,305 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
1107 นาง สอิ้ง เจริญในเมือง จ.ส.อ. กอบกาญจน์ เจริญในเมือง 211,304 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
1108 นาง ปาน มงคลอุทก ร.ต. สมศักดิ์ ทีงาม 211,308 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
1109 นาง สมพงษ์ พรหมมา ร.ต. เฉลิม พรหมมา 211,313 มทบ.13 12 ก.พ. 2563
1110 นาง ทองหมวย พิลาแดง นาง ลำพูน บุญพา 211,311 มทบ.13 12 ก.พ. 2563