การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1101 นาง ต๋า อินธิมา ร.ต. จรัส อินธิมา 204,225 มทบ.32 17 ต.ค. 2560
1102 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช นาง เฉลิมวรรณ บำรุงเวช 170,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
1103 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช น.ส. วรรณกร บำรุงเวช 17,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
1104 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช นาย ยศวิน บำรุงเวช 17,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
1105 พ.ต. อภิญญา บุญชะตา นาง จันทร์เพ็ญ บุญชะตา 204,086 ร.25 10 ต.ค. 2560
1106 ร.ท. ธวัชชัย เดชเดโช นาย พันกรณ์ เดชเดโช 204,038 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
1107 จ.ส.อ. สมจิตร ศิริโยธา น.ส. สิริภรณ์ บัวลา 203,868 ร.4 พัน.1 10 ต.ค. 2560
1108 จ.ส.อ. สราวุธ เกตุทิพย์ นาง ธมลวรรณ เกตุทิพย์ 140,000 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
1109 จ.ส.อ. สราวุธ เกตุทิพย์ น.ส. จีรภา เกตุทิพย์ 64,100 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
1110 จ.ส.อ. อิทธิชัย พันธุ์ปลาโด นาย เฉลิมพล พันธุ์ปลาโด 204,251 มทบ.27 10 ต.ค. 2560