การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1101 นาง คันที บัวสาย จ.ส.อ. เชิดชัย บัวสาย 205,900 มทบ.13 17 พ.ค. 2561
1102 นาง เฉลียว ยังวัฒนา จ.ส.อ. เอกสิทธิ์ ยังวัฒนา 205,660 ช.พัน.112 ช.1 รอ. 17 พ.ค. 2561
1103 พ.อ. ทนง ตะพานแก้ว นาง พันธ์ทิวา อ่วมเจิม 68,644 มทบ.33 11 พ.ค. 2561
1104 พ.อ. ทนง ตะพานแก้ว นาย พันธนา ตะพานแก้ว 68,644 มทบ.33 11 พ.ค. 2561
1105 พ.อ. ทนง ตะพานแก้ว นาง พรรณพิศ อิมราพร 68,644 มทบ.33 11 พ.ค. 2561
1106 พ.อ. มานิตย์ วงศ์เกษม นาง จงจิตต์ วงศ์เกษม 205,902 มทบ.13 11 พ.ค. 2561
1107 ร.อ. ประภาส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นาง อำนวย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 205,896 มทบ.43 11 พ.ค. 2561
1108 ร.ต. สำราญ หล้าใต้ นาย อนุรุทธิ์ หล้าใต้ 55,724 มทบ.43 11 พ.ค. 2561
1109 ร.ต. วิเชียร พรหมพิทักษ์ น.ส. เบญจาภรณ์ พรหมพิทักษ์ 205,973 มทบ.23 11 พ.ค. 2561
1110 ร.ต. สำราญ หล้าใต้ นาง ชมนาค หล้าใต้ 149,700 มทบ.43 11 พ.ค. 2561