การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1101 นาง แดง ไชยมัชฌิม จ.ส.อ. ป้อม ไชยมัชฌิม 207,268 พัน.ปพ. 7 ธ.ค. 2561
1102 นาง สุพิน เพ็ชราม จ.ส.ต. ไตรภพ เพ็ชราม 207,513 พัน.ปจว. 7 ธ.ค. 2561
1103 นาง ดาวล้อม ศรีกนก พ.ท. ภุชงค์ ศรีกนก 207,028 พธ.ทบ. 7 ธ.ค. 2561
1104 นาง สมปอง โพธิ์วิทย์ ร.ต. สมพร โพธิ์วิทย์ 207,527 มทบ.24 7 ธ.ค. 2561
1105 นาย ยง แสงจันทร์ พ.ต. บุญชู จันดก 207,525 มทบ.23 7 ธ.ค. 2561
1106 ่นาง ดวน ภูแช่มโชติ จ.ส.อ. สฤษดิ์ ประเสริฐสังข์ 207,529 มทบ.23 7 ธ.ค. 2561
1107 นาง มนต์ ปะตาเน นาง บรรทม ขจรภพ 207,526 มทบ.21 7 ธ.ค. 2561
1108 นาง บุญสาร วันชัย ร.ต. สุเนตร สิงห์ทอง 207,522 มทบ.13 7 ธ.ค. 2561
1109 นาง พรปวีณ์ วีระเดชชพงศ์ จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ วีระเดช 207,528 คส.สพ.ทบ. 7 ธ.ค. 2561
1110 นาย อุไทย พร้อมทรัพย์ จ.ส.อ. วินัย พรัอมทรัพย์ 207,278 กรม สน.พล.ร.9 7 ธ.ค. 2561