การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1101 นาย อำนาจ อำนาจเจริญ นาง วาสนา อำนาจเจริญ 204,697 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 25 ม.ค. 2561
1102 นาง หนูมาก อุปศรี ร.ต. เอกราช อุปศรี 204,715 มทบ.23 25 ม.ค. 2561
1103 นาง เพชรรัตน์ ศรีกุดเลาะ นาย อภิรักษ์ ศรีกุดเลาะ 204,721 มทบ.36 25 ม.ค. 2561
1104 นาย บุญชู พิมพ์เจริญ ร.ต. สมชาย พิมพ์เจริญ 204,482 พล.ร.2 รอ. 25 ม.ค. 2561
1105 นาง สุนีย์ ทานนท์ นาย แหลมทอง สาระบุตร 204,719 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 25 ม.ค. 2561
1106 นาย อิ่น ราชคม นาง จันทร์สม วงศ์วาฬ 204,707 มทบ.37 25 ม.ค. 2561
1107 นาย ถวิล กาพล จ.ส.อ. บุญส่ง กองเกิด 204,708 มทบ.22 25 ม.ค. 2561
1108 นาง กัลยา ภูลา ร.ต. สมศักดิ์ พิมพ์พงษ์ 204,712 มทบ.13 25 ม.ค. 2561
1109 นาง สืบสาย พงษ์สุวรรณ์ จ.ส.อ. มนูญ พงษ์สุวรรณ์ 204,709 มทบ.24 25 ม.ค. 2561
1110 นาย สงวน พรหมชาติ ร.ต. สุระ อินทรกองแก้ว 204,706 มทบ.24 25 ม.ค. 2561