การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1101 นาง ปุ่น ภู่หมื่นไวย ร.ต. กุหลาบ เทียนโพธิ์ 207,728 มทบ.21 22 มี.ค. 2562
1102 นาย เปล่ง ฉิมบรรเทิง ร.ต. สำรวย ฉิมบรรเทิง 207,731 ป.72 พัน.722 22 มี.ค. 2562
1103 นาง สวิง สิทธิวงค์ ร.ต. วรสิทธิ์ จันทร์เหนือ 207,982 กสษ.3 กส.ทบ. 22 มี.ค. 2562
1104 ร.ต. เกรียงศักดิ์ เผือกพ่วง น.ส. เพ็ญนภา เผือกพ่วง 175,291 มทบ.36 21 มี.ค. 2562
1105 ร.ต. เกรียงศักดิ์ เผือกพ่วง นาง ลัดดา เผือกพ่วง 32,206 มทบ.36 21 มี.ค. 2562
1106 พ.ต. สุวรรณ น้ำเงิน นาย สายัณห์ น้ำเงิน 16,937 มทบ.16 21 มี.ค. 2562
1107 พ.ต. สุวรรณ น้ำเงิน นาย วิทยา น้ำเงิน 173,875 มทบ.16 21 มี.ค. 2562
1108 พ.ต. สุวรรณ น้ำเงิน นาย ยุทธนา น้ำเงิน 16,937 มทบ.16 21 มี.ค. 2562
1109 จ.ส.อ. ชูชาติ สงกลาง นาย สุระศักดิ์ สงกลาง 207,744 มทบ.23 21 มี.ค. 2562
1110 ร.อ. เทียม โพธิวิหค นาง ประกอบ โพธิวิหค 207,748 มทบ.17 21 มี.ค. 2562