การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1111 ส.อ. กวี บัวชม นาง ทองพูล ลีลาศสง่างาม 205,976 ป.2 พัน.21 รอ. 11 พ.ค. 2561
1112 ร.ต. บุญรวม เอี่ยมด้วง นาง บุญชู เอี่ยมด้วง 205,973 มทบ.16 11 พ.ค. 2561
1113 ร.ต. สงบ วรทรัพย์ นาง พรพัสนันท์ วรทรัพย์ 205,902 มทบ.27 11 พ.ค. 2561
1114 จ.ส.อ. ประภาส แก้วขจร นาย นพรัตน์ แก้วขจร 144,300 มทบ.32 11 พ.ค. 2561
1115 จ.ส.อ. ประภาส แก้วขจร ด.ญ. ทัศนีย์ สวยลึก 61,674 มทบ.32 11 พ.ค. 2561
1116 จ.ส.อ. วันไชย บุญยอดมิ่ง จ.ส.อ. วรพล บุญยอดมิ่ง 205,903 มทบ.43 11 พ.ค. 2561
1117 จ.ส.อ. ชอบ เกิดผาสุข นาง จันทร์ศรี เกิดผาสุข 205,901 มทบ.13 11 พ.ค. 2561
1118 จ.ส.อ. บุญปัน มโนหาญ นาย ปริญญา มโนหาญ 205,972 มทบ.37 11 พ.ค. 2561
1119 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ บุญเลิศ น.ส. สมหมาย อ้วนศรี 205,720 มทบ.13 11 พ.ค. 2561
1120 จ.ส.ต. วิชิต เสียมไหม ด.ช. สุวิจักขณ์ เสียมไหม 50,525 ม.พัน.16 พล.ร.5 11 พ.ค. 2561