การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1111 จ.ส.ท. จักรพรรณ บรรลือ นาง ฐตินันท์ บรรลือ 207,750 มทบ.21 21 มี.ค. 2562
1112 ส.อ. นิพนธ์ พันธุ์สะและหมัน นาง มะหยะ พันธุ์สะและหมัน 205,650 มทบ.42 21 มี.ค. 2562
1113 ส.ต. ปรีชา สง่าเดช นาง ชุลีพร มีแก้ว 207,752 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 21 มี.ค. 2562
1114 นาง ดวงพร รัตนอุบล นาง วัฒนาศิรี ธันยกรศิริกูล 207,745 มทบ.35 21 มี.ค. 2562
1115 นาย บุญครอง รุ่งเรือง ร.ต. สวยศักดิ์ รุ่งเรือง 207,753 มทบ.27 21 มี.ค. 2562
1116 นาง สุภาสิน บุญณรงค์ น.ส. ปิยดา บุญณรงค์ 207,743 มทบ.23 21 มี.ค. 2562
1117 นาง สุดใจ แก้วพวง จ.ส.อ. ไสว เทียมสม 207,744 มทบ.22 21 มี.ค. 2562
1118 นาย ปิ๋ว ศิลารักษ์คณาวงศ์ ร.ต. จารุชาติ สุขชัย 207,755 มทบ.21 21 มี.ค. 2562
1119 นาย สมพงษ์ พรหมทา จ.ส.อ. ประยงค์ พรหมทา 208,001 มทบ.12 21 มี.ค. 2562
1120 นาย สิทธิ์ บาลเพียร จ.ส.อ. ชาติชาย เนาวรัตน์ 208,001 บชร.3 21 มี.ค. 2562