การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1111 จ.ส.อ. มนัส ถานะวุฒิพงค์ นาง ทิพวัลย์ ถานะวุฒิพงค์ 204,254 สง.สด.จว.พ.ร. 10 ต.ค. 2560
1112 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ จันทร์นาค นาง ฉลอง จันทร์นาค 204,258 มทบ.16 10 ต.ค. 2560
1113 ส.อ. อิสรภาพ ทับหนองฮี นาง บุญเลี้ยง ทับหนองฮี 204,038 พล.ร.9 10 ต.ค. 2560
1114 นาย จันทร์ดี กุลโล จ.ส.อ. พิชญหิรัณ กุลโล 204,312 สง.สด.จว.น.น. 10 ต.ค. 2560
1115 นาย สุเทพ พึ่งแย้ม จ.ส.ท. ใกล้รุ่ง พึ่งแย้ม 204,311 ศบบ. 10 ต.ค. 2560
1116 นาง สำเนียง อินทร์เงิน จ.ส.อ. โอภาส อินทร์เงิน 204,311 ศบบ. 10 ต.ค. 2560
1117 นาง สุดใจ แสนโพธิ์งาม นาย สิริกร ทวีกิจ 204,283 ศบบ. 10 ต.ค. 2560
1118 นาง ถิน คำสำโรง ร.ต. ประยูร คำสำโรง 204,088 ร.23 พัน.1 10 ต.ค. 2560
1119 น.ส. สมบุญ สีภา ร.ต. สำรวย สีภา 204,299 มทบ.310 10 ต.ค. 2560
1120 นาย ชลอ คำฮั้ว ร.ท. โชคชัย อ่อนหิรัญ 204,297 มทบ.13 10 ต.ค. 2560