การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1111 นาง ติก บังสูงเนิน ส.อ. ไทรแก้ว บังสูงเนิน 204,712 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
1112 นาง หนูเรี่ยม บัวหยาด พ.ต. วาทิต บัวหยาด 204,668 มทบ.19 25 ม.ค. 2561
1113 นาง บรรจง หอมสิน พ.ท. สนิท โตสำราญ 204,698 ศสร. 25 ม.ค. 2561
1114 นาย ดำรงค์ รัตนธรรม จ.ส.อ. พงษ์พัฒน์ รัตนธรรม 186,205 มทบ.34 25 ม.ค. 2561
1115 นาง เลื่อน จำนงนิคย์ ร.ต. สงวน จำนงนิตย์ 204,683 รพศ.1 พัน.2 25 ม.ค. 2561
1116 นาง บัวคำ แสวงเงิน นาง พิมพ์ลดา มั่งคั่ง 204,683 มทบ.12 25 ก.พ. 2561
1117 นาง ทองอยู่ บัวไข นาง อัมพร อิทธิกุล 204,682 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
1118 จ.ส.อ. โสพิศ แสงภูติ จ.ส.อ. สุกิจ แสงภูติ 204,925 พัน.พัฒนา 3 24 ม.ค. 2561
1119 พล.อส. คำภา โทนขุนทด นาย ศักดิ์ชาย โทนขุนทด 204,669 พัน.สท.กส.ทบ. 24 ม.ค. 2561
1120 นาย ประสิทธิ์ จั่นหนู น.ส. บุญเลียง แซมทอง 204,677 รร.สพศ.ศสพ. 24 ม.ค. 2561