การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1121 นาย สุนทร ละอายทุกข์ ร.ท. วิวัตร ดิษเจริญ 204,310 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
1122 นาย จิตร ศรีอ่อน นาง สุวาลีย์ เส็นฤทธิ์ 204,086 ช.พัน.401 10 ต.ค. 2560
1123 นาย ทอง ฟูเชื้อ นาย อรรถพล จันทร์ทิพย์ 204,245 มทบ.34 10 ต.ค. 2560
1124 นาง วงเดือน แสนไชย จ.ส.อ. ชัชรินทร์ แสนไชย 204,246 มทบ.21 10 ต.ค. 2560
1125 นาย จุนท์ คงเปีย นาง ภิญญา คงศิริ 204,251 พล.ร.9 10 ต.ค. 2560
1126 นาย ผล พุดละ พ.ต. นิพนธ์ พุดละ 204,261 สง.สด.จว.ข.ก. 10 ต.ค. 2560
1127 นาง จำลอง จั่นอยู่ พ.ท. ประเสริฐ จั่นอยู่ 204,254 มทบ.15 10 ต.ค. 2560
1128 นาย ไสว คุ้มผล นาง สุชาดา คุ้มผล 204,264 ศอว.ศอพท. 10 ต.ค. 2560
1129 นาง อินก๋วน พยางาย ร.ต. สาคร โล่ห์สุวรรณ 204,048 มทบ.33 10 ต.ค. 2560
1130 นาง ละเอียด ผลสัจจ์ ร.ท. เศกสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ 204,253 มทบ.13 10 ต.ค. 2560