การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1121 นาง นงลักษณ์ อสุระพงษ์ จ.ส.ต. สุบิน อสุระพงษ์ 207,604 มทบ.27 8 ก.ค. 2562
1122 นาง สี สารีพันธ์ ร.ต. สุทิน สารีพันธ์ 207,604 มทบ.22 8 ก.ค. 2562
1123 นาง ลมุล ดวงแก้ว นาง อัจฉราวดี มิ่งขวัญ 207,615 มทบ.22 8 ก.ค. 2562
1124 นาง พันทอง อินทรพาณิชย์ จ.ส.ต. ชัยรัตน์ แสนทวีสุข 207,630 มทบ.22 8 ก.ค. 2562
1125 นาง สมจิตร คำดี พ.ต. สุวัธน์ สวนส้มจีน 207,621 มทบ.21 8 ก.ค. 2562
1126 นาง ประดิษฐ ถนอมบุญ จ.ส.อ. พรชัย ถนอมบุญ 207,362 มทบ.19 8 ก.ค. 2562
1127 นาง หนูเล็ก ใบเข็ม ร.ท. วิชา สัญเพ็ชร 37,436 ม.6 พัน.6 8 ก.ค. 2562
1128 นาง หนูเล็ก ใบเข็ม นาง ฉอ้อน สัญเพ็ชร 169,700 ม.6 พัน.6 8 ก.ค. 2562
1129 นาง สังเวียน สร้อยระย้า นาย สุวรรณ สร้อยระย้า 207,586 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 8 ก.ค. 2562
1130 นาง บุญเสริญ ชูมณี นาย ยุทธศิลป์ ชูมณี 103,971 มทบ.33 8 ก.ค. 2562