การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1121 นาย วุฒิชัย พัฒนกุล นาง ปาลิดา ขำปู่ 204,677 ช.11 พัน.602 24 ม.ค. 2561
1122 นาย ธนภัทร บุญพึ่ง นาง ศิริพร เรืองศิริพัฒน์ 204,676 พธ.ทบ. 24 ม.ค. 2561
1123 นาย เสนาะ เชาว์ไว จ.ส.อ. วินิชย์ เชาว์ไว 204,676 รร.ป.ศป. 24 ม.ค. 2561
1124 นาง ย่น จาควายทอง จ.ส.อ. สมนึก จาควายทอง 204,675 มทบ.310 24 ม.ค. 2561
1125 นาง สัมฤทธิ์ มีทอง พ.ต. สอาด มีทอง 204,675 มทบ.310 24 ม.ค. 2561
1126 ร.ท. บุญเลิศ ขาวเขียว นาง กาญจนา ขาวเขียว 204,494 มทบ.19 23 ม.ค. 2561
1127 ร.ต. สุทศ ถวาย นาง วาสนา ถวาย 204,532 มทบ.19 23 ม.ค. 2561
1128 ร.ต. ภูวดล ทับเงิน นาง สุภาพร ทับเงิน 204,737 มทบ.33 23 ม.ค. 2561
1129 ร.ต. นันธศักดิ์ ไชยฤกษ์ นาย ธนกฤต ไชยฤกษ์ 204,760 มทบ.46 23 ม.ค. 2561
1130 ร.ต. สมชาย วรรณสิริ นาง วัฒนาพร วรรณสิริ 154,758 มทบ.29 23 ม.ค. 2561