การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1121 นาง สุภาวดี เหลืองวิชชเจริญ พ.อ. เสกสรรค์ ศรีเพ็ง 199,976 รวท.อท.ศอพท. 21 มี.ค. 2562
1122 นาย สำเริง พุทธสอน จ.ส.อ. มานะ ปานคำ 207,738 มทบ.39 21 มี.ค. 2562
1123 นาย ทองมา พวงลำภู จ.ส.อ. คมสรรณ์ พวงลำภู 207,736 มทบ.25 21 มี.ค. 2562
1124 นาง เงิน โพสีทอง จ.ส.อ. นเรศ โพสีทอง 207,987 พัน.สบร.23 บชร.3 21 มี.ค. 2562
1125 จ.ส.ต. อนันต์ ชูสังกิจ นาง อนงค์ ชูสังกิจ 207,753 มทบ.44 20 มี.ค. 2562
1126 พ.ท. ทวีสิทธิ์ ภูอาษา น.ส. เครือจิตร ภูอาษา 207,762 มทบ.22 20 มี.ค. 2562
1127 ร.อ. เกษม รัตนไพบูลย์ นาง ฉอ้อน รัตนไพบูลย์ 207,520 มทบ.15 20 มี.ค. 2562
1128 ส.อ. จีระวัฒน์ สอนสวาท น.ส. สุวรักษ์ ศรีนอก 207,764 มทบ.27 20 มี.ค. 2562
1129 นาย คำ ช่างปัด ร.ต. รัชชานนท์ ช่างปัด 207,763 ศฝ.นศท.มทบ.31 20 มี.ค. 2562
1130 นาง สม มณีศรี จ.ส.อ. ศรราวี มณีศรี 207,762 มทบ.39 20 มี.ค. 2562