การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1121 จ.ส.ต. วิชิต เสียมไหม นาง สุมาลี เสียมไหม 104,125 ม.พัน.16 พล.ร.5 11 พ.ค. 2561
1122 จ.ส.ต. วิชิต เสียมไหม ด.ญ. ภัทรานิชฐ์ เสียมไหม 50,525 ม.พัน.16 พล.ร.5 11 พ.ค. 2561
1123 ส.ท. ธนากร เชิดโฉม ส.ต.หญิง จีรภา ขอนแก่น 205,726 รพศ.2 พัน.2 11 พ.ค. 2561
1124 ส.ท. พิสิษฐ์สรรค์ เกตุกุล นาง กนกภรณ์ เกตุกุล 205,647 พัน.ซบร.กรม 11 พ.ค. 2561
1125 นาง หนูแปลง กองพร นาย ถวิล ทีรวม 205,713 สง.สด.จว.อ.บ. 11 พ.ค. 2561
1126 นาง แนบ กิจจะบรรณ์ พ.ต. เชวง กิจจะบรรณ์ 205,962 มทบ.41 11 พ.ค. 2561
1127 นาง สังวร โนนแก้ว พ.ต. กิตติ วาชัยยง 205,972 มทบ.27 11 พ.ค. 2561
1128 นาง สว่าง แสงเลข น.ส. พรรนิภา แสงเลข 141,000 มทบ.27 11 พ.ค. 2561
1129 นาง สว่าง แสงเลข พ.ต. ประสิทธิ์ แสงเลข 64,974 มทบ.27 11 พ.ค. 2561
1130 นาย มงคล ขุนราช จ.ส.อ. บรรจง ขุนราช 205,971 มทบ.23 11 พ.ค. 2561