การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1131 นาง จันทร์ เพิ่มเพียร พ.ต. เอกพล เพิ่มเพียร 207,550 มทบ.18 3 ธ.ค. 2561
1132 นาง พนมพร พูนอ้อย พ.อ. ยุทธไพร พูนอ้อย 207,549 มทบ.15 3 ธ.ค. 2561
1133 นาย สมาน สมบัติ ร.ต. เจษฎา โคตมี 207,312 ม.2 พัน.15 3 ธ.ค. 2561
1134 พ.อ. สุวรรณ สุขเกษม นาง ทวี สุขเกษม 207,196 มทบ.13 30 พ.ย. 2561
1135 พ.ท. จรรยา อวยพร นาง บานเย็น อวยพร 207,225 มทบ.18 30 พ.ย. 2561
1136 ร.ต. วัชรพล ชูรัตน์ นาง อุทุมพร ชูรัตน์ 207,227 สง.สด.จว.ย.ส. 30 พ.ย. 2561
1137 ร.ต. เสริมศักดิ์ สุขมณี นาง กมลา สุขมณี 207,209 มทบ.310 30 พ.ย. 2561
1138 ร.ต. สุรศักดิ์ วุฒานุสร นาง ลิจิตย์ ริมทอง 207,220 มทบ.21 30 พ.ย. 2561
1139 ร.ต. ล้อม วรธงไชย นาง ลำเพียร วรธงไชย 207,221 มทบ.21 30 พ.ย. 2561
1140 ร.ต. ประเดิม เดชบำรุง นาย เฉลียว เดชบำรุง 206,954 มทบ.17 30 พ.ย. 2561