การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1131 พ.ต. นิวัฒน์ กัณฑเจตน์ นาย ธนพัฒน์ กัณฑเจตน์ 204,280 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
1132 ร.ต. ทักษิณ ชุมภู นาย สัจจะพล ชุมภู 204,245 มทบ.34 11 ต.ค. 2560
1133 ส.อ. ประเสริฐ คำวิชิต น.ส. รมย์ชลี คำวิชิต 67,122 มทบ.21 11 ต.ค. 2560
1134 ส.อ. ประเสริฐ คำวิชิต นาง ดาวจุฬภรณ์ คำวิชิต 137,122 มทบ.21 11 ต.ค. 2560
1135 จ.ส.อ. อิทธิเดช ใสหยด นาง จันทนา ใสหยด 204,241 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
1136 จ.ส.อ. สุวรรณ สีลานันท์ นาง รัชนีวรรณ สีลานันท์ 204,257 มทบ.16 11 ต.ค. 2560
1137 จ.ส.อ. วีระเดช ทองสาร นาย ทศพร ทองสาร 204,271 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
1138 ร.ต. ธำรงค์ เถาวัลย์ นาง อารีย์ เถาวัลย์ 50,000 มทบ.310 11 ต.ค. 2560
1139 ร.ต. ธำรงค์ เถาวัลย์ นาง ถุงเงิน เถาวัลย์ 154,059 มทบ.310 11 ต.ค. 2560
1140 จ.ส.อ. ชาญศักดิ์ จินต์ประยูร นาง อนินทิตา จินต์ประยูร 204,239 มทบ.14 11 ต.ค. 2560