การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1131 ร.อ. สวัสดิ์ สองศรี นาง อุไร ชมภูนิมิตร 16,269 มทบ.24 11 ก.พ. 2563
1132 ร.อ. สวัสดิ์ สองศรี นาง รัชนี สองศรี 16,269 มทบ.24 11 ก.พ. 2563
1133 ร.อ. สวัสดิ์ สองศรี นาง จันทร์เพ็ญ อินทะสร้อย 16,269 มทบ.24 11 ก.พ. 2563
1134 ร.อ. สวัสดิ์ สองศรี นาง คำพันธ์ สองศรี 162,269 มทบ.24 11 ก.พ. 2563
1135 ร.ต. เหลี่ยม โพธิ์พัฒน์ นาง สุพิศ ม่วงทอง 211,339 มทบ.39 11 ก.พ. 2563
1136 ร.ต. เสกสิทธิ์ เทพจันทร์ นาง บังอร เทพจันทร์ 211,338 มทบ.39 11 ก.พ. 2563
1137 ร.ต. ธวัชชัย แววฉิมพลี นาง ศรีวัย แววฉิมพลี 211,352 สง.สด.จว.พ.ร. 11 ก.พ. 2563
1138 ร.ต. บำรุง สวนฟัก นาง โสภา กระดานราช 211,354 มทบ.21 11 ก.พ. 2563
1139 จ.ส.อ. ราชรถ ยุพยง น.ส. ประทุม ขันทอง 211,095 ร.4 11 ก.พ. 2563
1140 จ.ส.อ. ดี ธนูศิลป์ นาง เทพี ธนูศิลป์ 155,538 มทบ.25 11 ก.พ. 2563