การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1131 นาย นที คำคม พ.ต. สมเกียรติ คำคม 205,971 มทบ.23 11 พ.ค. 2561
1132 นาง ผม ไชยรงศรี ร.ต. อธิคม ไชยรงศรี 205,948 มทบ.21 11 พ.ค. 2561
1133 นาง เรียน น้อยสุวรรณา จ.ส.อ. ทวี น้อยสุวรรณา 109,000 ม.7 11 พ.ค. 2561
1134 นาง เรียน น้อยสุวรรณา นาย ณัฐกานต์ น้อยสุวรรณา 96,466 ม.7 11 พ.ค. 2561
1135 นาง รำจวน อยู่ภักดี ร.ต. อำนวย อยู่ภักดี 125,516 ปตอ.2 พัน.2 11 พ.ค. 2561
1136 นาง รำจวน อยู่ภักดี จ.ส.อ. อนันต์ อยู่ภักดี 80,200 ปตอ.2 พัน.2 11 พ.ค. 2561
1137 นาง สาคร โคษาราช จ.ส.อ. สมบูรณ์ โคษาราช 205,483 สง.สด.จว.ช.ม. 11 พ.ค. 2561
1138 นาง ประไพ สิงห์น้อย จ.ส.อ. พงษ์สันต์ สิงห์น้อย 205,968 ร.4 พัน.2 11 พ.ค. 2561
1139 นาง จันสม เมืองมูล นาย ประสงค์ เมืองมูล 205,981 มทบ.37 11 พ.ค. 2561
1140 นาย อัมพร วงศ์ใหญ่ ร.ต. อาวุธ คงชู 205,967 มทบ.32 11 พ.ค. 2561