การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1131 จ.ส.อ. ประหยัด สัพโส น.ส. มาลินี สัพโส 206,919 มทบ.23 26 ก.พ. 2562
1132 จ.ส.อ. ยุทธนา อริยะมนตรี นาย อานนท์ อริยะมนตรี 207,137 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
1133 จ.ส.ท. ชัยศรีราม ลามะธรรมคุณ นาง พรรณี เจริญสวัสดิ์ 37,114 รร.สพศ.ศสพ. 26 ก.พ. 2562
1134 จ.ส.ท. ชัยศรีราม ลามะธรรมคุณ นาง ธนพร เคนทะชาลี 169,820 รร.สพศ.ศสพ. 26 ก.พ. 2562
1135 นาย เชิดศักดิ์ คำศิริ จ.ส.อ. วีระ คำศิริ 207,136 สง.สด.จว.พ.ร. 26 ก.พ. 2562
1136 นาย คำ เนตรทิพย์ จ.ส.อ. กนกพล เนตรทิพย์ 194,319 มทบ.38 26 ก.พ. 2562
1137 นาย สิงห์ แก้วแกมทอง นาย สุรศักดิ์ ขวัญบุญจันทร์ 207,141 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
1138 นาย เฉลิม ช่างวัด นาย ไพสันติ์ ช่างวัด 207,133 ป.2 พัน.12 รอ. 26 ก.พ. 2562
1139 นาง ขวัญตา สัพโส จ.ส.อ. นฤมิตร สัพโส 207,368 บชร.2 26 ก.พ. 2562
1140 นาย จิ้ม เกณฑ์ตะคุ จ.ส.ท. ดิเรกฤทธิ์ เกณฑ์ตะคุ 207,137 ช.2 พัน.201 26 ก.พ. 2562