การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1131 ร.ต. สมชาย วรรณสิริ นาย ภานุพงศ์ วรรณสิริ 50,000 มทบ.29 23 ม.ค. 2561
1132 ร.ต. ลือชัย ผลศิริ นาง ยุพิน ผลศิริ 204,760 มทบ.22 23 ม.ค. 2561
1133 จ.ส.อ. บุญล้อม บุญสุข นาง วิไลย์ สีชมภู 17,474 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
1134 จ.ส.อ. บุญล้อม บุญสุข นาย วิวัฒน์ บุญสุข 17,474 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
1135 จ.ส.อ. บุญล้อม บุญสุข นาย ประวิต บุญสุข 17,474 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
1136 จ.ส.อ. บุญล้อม บุญสุข ร.ต.ต. ประกอบ บุญสุข 34,947 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
1137 จ.ส.อ. บุญล้อม บุญสุข นาย ทวีศักดิ์ บุญสุข 117,474 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
1138 ส.อ. เมษ ไกยกูล จ.ส.อ. สถาพร ไกยกูล 204,764 มทบ.22 23 ม.ค. 2561
1139 อส.ทพ. เสฎฐวุฒิ แสงสีห์ นาง พัน แสงสีห์ 188,806 มทบ.310 23 ม.ค. 2561
1140 นาง วจีพร สุริยะ นาย วรัญญู สุริยะ 204,785 มทบ.16 23 ม.ค. 2561