การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1141 จ.ส.อ. อัมรินทร์ สิงห์สถิตย์ นาย พยุง สิงห์สถิตย์ 208,844 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
1142 จ.ส.อ. มิน เขียวตี๋ นาง เง็กล้วน เขียวตี๋ 208,871 มทบ.39 24 ก.ย. 2562
1143 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม น.ส. อัญญารัตน์ บรรจุงาม 18,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
1144 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม น.ส. สุนันท์ สีวันนะ 134,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
1145 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม ด.ญ. ปัทมนันท์ บรรจุงาม 18,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
1146 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม ด.ญ. จิรัชยา บรรจุงาม 18,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
1147 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม ด.ช. กรภัทร์ บรรจุงาม 18,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
1148 จ.ส.อ. พงศ์นริศร์ (ภาณุวัฒน์) สุพรรณกนก นาง เบ็ญจมาศ สุพรรณกนก 208,828 พัน.บ.2 24 ก.ย. 2562
1149 จ.ส.อ. ธรรมสถิต ต้วมศรี ร.อ. แย้ม ต้วมศรี 11,428 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 24 ก.ย. 2562
1150 จ.ส.อ. ธรรมสถิต ต้วมศรี น.ส. เนตรนภา ต้วมศรี 151,428 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 24 ก.ย. 2562