การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1141 ร.ต. บุญมา มหามิตร นาง สมร มหามิตร 207,207 มทบ.32 30 พ.ย. 2561
1142 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ บุญทศ นาง นพธีรา บุญทศ 207,227 สง.สด.จว.ย.ส. 30 พ.ย. 2561
1143 จ.ส.อ. อนงค์ พรหมสุขันธ์ ว่าที่ ร.ต. อภิวัชร์ พรหมสุขันธ์ 28,637 มทบ.24 30 พ.ย. 2561
1144 จ.ส.อ. อนงค์ พรหมสุขันธ์ นาย อภิชาติ พรหมสุขันธ์ 28,637 มทบ.24 30 พ.ย. 2561
1145 จ.ส.อ. อนงค์ พรหมสุขันธ์ นาง สำราญ พรหมสุขันธ์ 149,937 มทบ.24 30 พ.ย. 2561
1146 จ.ส.อ. อรรถ ดุษฎี นาง สมหมาย ดุษฎี 207,222 มทบ.21 30 พ.ย. 2561
1147 จ.ส.อ. สง่า ระรวยทอง ร.ต. พยนต์ ระรวยทอง 207,198 มทบ.13 30 พ.ย. 2561
1148 จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ ชิดดี นาง เพ็ญจิตร ชิดดี 207,196 มทบ.13 30 พ.ย. 2561
1149 ส.อ. ขวัญประชา ผ่าชัยภูมิ น.ส. พิชา ผ่าชัยภูมิ 170,907 ร.14 พัน.1 30 พ.ย. 2561
1150 ส.อ. ขวัญประชา ผ่าชัยภูมิ ด.ญ. ณิชชยา ผ่าชัยภูมิ 36,304 ร.14 พัน.1 30 พ.ย. 2561