การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1141 ร.ต. ประจักษ์ แสบงบาล นาง ปานแก้ว แสบงบาล 207,646 มทบ.29 5 ก.ค. 2562
1142 ร.ต. สมรักษ์ ของนา นาง ลำพวน ของนา 207,409 มทบ.19 5 ก.ค. 2562
1143 จ.ส.อ. จิรัฐิติกาล ปานิเสน นาย คฑาวุธ ปานิเสน 119,000 มทบ.28 5 ก.ค. 2562
1144 จ.ส.อ. จิรัฐิติกาล ปานิเสน น.ส. กมลลักษณ์ ปานิเสน 88,650 มทบ.28 5 ก.ค. 2562
1145 จ.ส.อ. สงกรานต์ เยี่ยงยงค์ นาง ประคอง เยี่ยงยงค์ 207,378 สง.สด.จว.อ.น. 5 ก.ค. 2562
1146 จ.ส.อ. ชนะ แทนพลกรัง นาง เรียน แทนพลกรัง 207,634 มทบ.29 5 ก.ค. 2562
1147 จ.ส.อ. กิตติชัย กาชัย นาง สุพัตรา กาชัย 207,365 มทบ.17 5 ก.ค. 2562
1148 จ.ส.อ. ประดงนิมิตร รีเรืองชัย นาย สมนึก รีเรืองชัย 87,059 พัน.สบร.21 บชร.1 5 ก.ค. 2562
1149 จ.ส.อ. ประดงนิมิตร รีเรืองชัย นาง กัลยา รีเรืองชัย 120,300 พัน.สบร.21 บชร.1 5 ก.ค. 2562
1150 จ.ส.ต. สมศักดิ์ สุขสวัสดิ์ นาง พัชร์พิดา สุขสวัสดิ์ 207,377 มทบ.32 5 ก.ค. 2562