การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1141 จ.ส.ท. สมหมาย หนุนตะคุ นาง หมื่น หนุนตะคุ 204,243 มทบ.21 11 ต.ค. 2560
1142 จ.ส.ต. สมชาย แก้วดิษฐ์ นาง ละมัย แก้วดิษฐ์ 204,057 พล.ร.9 11 ต.ค. 2560
1143 ส.อ. ทนงค์ พันธุ์ชูศรี นาง หนูเรียม พันธุ์ชูศรี 204,077 ทภ.4 11 ต.ค. 2560
1144 ส.ท. ทัศนะ เหมือนขวัญ จ.ส.อ.หญิง สุภัทรา อินทร์พักทัน 182,036 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
1145 อส.ทพ. สายชล ไก่แก้ว นาง ตาล ไก่แก้ว 204,233 มทบ.19 11 ต.ค. 2560
1146 นาย ชุน พูลแก้ว ร.อ. วรวิช ภู่หงษา 204,237 ศบบ. 11 ต.ค. 2560
1147 นาง เสาร์ ตาลที ร.ต. ชัยสุวรรณ น้อยนาค 204,238 มทบ.33 11 ต.ค. 2560
1148 นาย พันธ์ แพนธานี น.ส. จุฑามาศ แพนธานี 204,239 มทบ.27 11 ต.ค. 2560
1149 นาง กรรณิการ์ นครขวาง นาง ทัศนีย์ คงชุ่มชื่น 204,236 มทบ.24 11 ต.ค. 2560
1150 นาง อำไพ กล่ำทอง พ.ต. นิพนธ์ ภานุปภาพร 204,240 พธ.ทบ. 11 ต.ค. 2560