การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1141 นาง ทุมมา สิงหราช ส.อ. วินิจ กมลผาด 205,975 มทบ.27 11 พ.ค. 2561
1142 นาง แจ่ม ทวีศรี จ.ส.อ. ชำนาญ นิยมวงศ์ 204,773 มทบ.26 11 พ.ค. 2561
1143 นาง เปลื้อง เธอสระน้อย พ.ท. เลิศ มงคลดอน 205,979 มทบ.21 11 พ.ค. 2561
1144 นาง เที่ยง กำเนิดกลาง นาง ถาวร ปานนอก 205,978 มทบ.21 11 พ.ค. 2561
1145 นาย จรุณ ณ ลำปาง พ.ต. นิรุธ ณ ลำปาง 205,422 สง.สด.จว.ช.ร. 11 พ.ค. 2561
1146 นาง อำพันธุ์ เชลล์ จ.ส.อ. สุพรรณ ชื่นอุรา 125,000 รร.นส.ทบ. 11 พ.ค. 2561
1147 นาง อำพันธุ์ เชลล์ น.ส. ประชุมพร ปุริมะ 80,676 รร.นส.ทบ. 11 พ.ค. 2561
1148 นาย บุญเทียน ศิริประภา ร.ต. สุทธิศักดิ์ ชุบสุวรรณ 205,671 ร.3 พัน.2 11 พ.ค. 2561
1149 นาง กอบสุข สมบูรณ์ น.ส. คนึงนิตย์ สมบูรณ์ 205,923 มทบ.39 11 พ.ค. 2561
1150 นาย ทองสา ปัญญาใส ร.ต. ชำนิ พึ่งสว่าง 205,925 มทบ.24 11 พ.ค. 2561