การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1141 นาง ศรีทา โคตรชมภู ร.ต. ไพฑูรย์ แท่นหิน 204,774 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
1142 นาง บำรุง สุนทรโชติ พ.ท. เกษม สุนทรโชติ 204,773 มทบ.36 23 ม.ค. 2561
1143 นาง หนูแดง สุวรรณชัยรบ ร.ต. นิพล วรรณชัยรบ 204,773 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
1144 นาง จารุพันธ์ ศิริพันธ์ ร.ต. ธวัชชัย ศิริพันธ์ 204,772 มทบ.33 23 ม.ค. 2561
1145 นาย สุวรรณ ปันคำ ร.ต. กระแส ไชยโส 204,771 มทบ.33 23 ม.ค. 2561
1146 นาง สำรวย สุวรรณปักษ์ ร.ต. ประเสริฐ สุวรรณปักษ์ 204,777 มทบ.21 23 ม.ค. 2561
1147 นาง สำลี ศรีสุวรรณ จ.ส.อ. พรชัย ถนอมบุญ 204,536 มทบ.19 23 ม.ค. 2561
1148 นาง จำเนียร ขุนทอง จ.ส.อ. มาโนด ขุนทอง 204,776 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
1149 นาง ลั่นทม กลมขุนทด นาย รณรงค์ กลมขุนทด 204,775 มทบ.21 23 ม.ค. 2561
1150 นาง สุพรรณ สิงห์พรมมา พ.ท. อดิศร สิงห์พรมมา 204,497 สง.สด.จว.ก.ส. 23 ม.ค. 2561