การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1141 จ.ส.อ. ดี ธนูศิลป์ พระ สัณพิชญ์ ธนูศิลป์ 55,538 มทบ.25 11 ก.พ. 2563
1142 จ.ส.อ. สมศักดิ์ พุ่มเชื้อ นาง สุปราณี ม่วงทอง 211,336 มทบ.12 11 ก.พ. 2563
1143 จ.ส.อ. ประจักษ์ ปราบพยัคฆ์ นาง เพชรา ปราบพยัคฆ์ 211,117 พล.พัฒนา 2 11 ก.พ. 2563
1144 จ.ส.อ. พิจิตร สิมสาร นาง วาสนา สิมสาร 211,115 ช.11 พัน.111 11 ก.พ. 2563
1145 จ.ส.อ. จวน คิมนารักษ์ นาย จเร คิมนารักษ์ 207,664 มทบ.33 11 ก.พ. 2563
1146 ส.อ. จตุพร พรหมประสิทธิ์ ร.อ. ดนัย พรหมประสิทธิ์ 211,116 ป.พัน.7 พล.ร.7 11 ก.พ. 2563
1147 ส.ท. วรชาติ ศรีม่วง นาง เพ็ญแข ศรีม่วง 211,101 พธ.ทบ. 11 ก.พ. 2563
1148 นาง แจ๋ว เวชยันต์วาณิชชัย จ.ส.อ. วสันต์ เวชยันต์วาณิชชัย 211,334 ร.31 รอ. 11 ก.พ. 2563
1149 นาง สมใจ ธารา ร.ต. เจษฎา ธารา 211,333 มทบ.39 11 ก.พ. 2563
1150 นาย อินหวัน หารกา ร.ต. ณฐพงศ์ หารกา 211,333 มทบ.38 11 ก.พ. 2563