การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1141 ร.ต. สมบูรณ์ วัฒนทองกูล ร.ต. ดิสร วัฒนทองกูล 207,779 มทบ.21 18 มี.ค. 2562
1142 ร.ต. จำนงค์ เขตร์สูงเนิน นาง วราภรณ์ เขตร์สูงเนิน 207,780 มทบ.21 18 มี.ค. 2562
1143 จ.ส.อ. ยรรยงค์ วงศ์ไชย นาง หวน บุญปลอด 207,776 มทบ.34 18 มี.ค. 2562
1144 จ.ส.อ. วุฒิพงค์ วงศ์คำ นาง ธนัปภรณ์ วงศ์คำ 207,770 ช.11 18 มี.ค. 2562
1145 อส.ทพ. วิเชียร บุตรวงค์ น.ส. ลำใย สอบสีมา 142,600 กรม ทพ.23 18 มี.ค. 2562
1146 อส.ทพ. วิเชียร บุตรวงค์ นาง ทองอินทร์ บุตรวงค์ 51,288 กรม ทพ.23 18 มี.ค. 2562
1147 นาง นวลละออ ขุมทอง นาง นาถอนงค์ หงษ์โต 207,772 สง.สด.จว.น.ย. 18 มี.ค. 2562
1148 นาย สญชัย กันเพชร นาง วิไลวรรณ กันเพชร 207,776 รวท.อท.ศอพท. 18 มี.ค. 2562
1149 นาง ถนอม ชราลักษณ์ ส.อ. สุชา ชราลักษณ์ 207,774 มทบ.45 18 มี.ค. 2562
1150 นาย วิรัตน์ เตชะสุวรรณ ว่าที่ ร.ต. เสรี เชื้ออ้วน 207,774 มทบ.37 18 มี.ค. 2562