การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1151 นาย ถวิล ทวีเลิศ นาง บุษบา ทวีเลิศ 211,332 มทบ.25 11 ก.พ. 2563
1152 นาย หนูดี หลักทอง จ.ส.อ. นิยม หลักทอง 211,334 กรมพัฒนา 2 11 ก.พ. 2563
1153 นาย พงศ์ธร อรรถสิษฐ น.ส. ดวงดาว อรรถสิษฐ 139,635 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 11 ก.พ. 2563
1154 นาย พงศ์ธร อรรถสิษฐ น.ส. กัณฐริกา อรรถสิษฐ 71,700 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 11 ก.พ. 2563
1155 นาง เพ็ญ ภูษา (บุญสุภาพ) จ.ส.อ. เฉลียว ภูษา 210,861 สง.สด.จว.อ.จ. 11 ก.พ. 2563
1156 นาง อัมพร ชัยณวงค์ ร.ต. ณรงค์ ชัยณวงค์ 211,350 มทบ.33 11 ก.พ. 2563
1157 นาย แจ่ม ใสวารี จ.ส.อ. พุทธา ใสวารี 211,348 พล.ม.3 11 ก.พ. 2563
1158 นาง รันต์ โพธิ์เงิน จ.ส.อ. สถาพร โพธิ์เงิน 187,827 ป.9 พัน.109 11 ก.พ. 2563
1159 นาย ประสิทธิ์ โล่เส็ง จ.ส.อ. ไตรฤทธิ์ โล่เส็ง 211,349 ช.พัน.6 พล.ร.6 11 ก.พ. 2563
1160 นาง สอาด ควรคิด จ.ส.อ. สามารถ ควรคิด 211,108 ช.1 พัน.52 รอ. 11 ก.พ. 2563