การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1151 ส.อ. นิรันดร์ สมีนาง นาง อรุณณี ใจเที่ยง 22,519 มทบ.27 30 พ.ย. 2561
1152 ส.อ. นิรันดร์ สมีนาง นาง สุภาภรณ์ ผลินยศ 22,519 มทบ.27 30 พ.ย. 2561
1153 ส.อ. นิรันดร์ สมีนาง นาง พิจิตร สมีนาง 162,169 มทบ.27 30 พ.ย. 2561
1154 ส.ท. นิวัติ คำตั๋น นาย สมบูรณ์ คำตั๋น 207,229 ม.พัน.9 พล.ร.4 30 พ.ย. 2561
1155 ส.ท. ประเสริฐ จำนงนิจ นาง ทองคำ ศรีแหงโคตร 207,208 มทบ.27 30 พ.ย. 2561
1156 นาย บุญรัตน์ มูลต๊ะ จ.ส.อ. ครรชิต เครือนพรัตน์ 207,224 สง.สด.จว.ล.พ. 30 พ.ย. 2561
1157 นาง สนิท แก่งวัง นาง สิริญ แก่งวัง 170,800 รร.สพศ.ศสพ. 30 พ.ย. 2561
1158 นาง สนิท แก่งวัง จ.ส.อ. ธนัท ภปางศรีวงษ์ 36,425 รร.สพศ.ศสพ. 30 พ.ย. 2561
1159 นาง สุเพียบ ยอดรัก ร.ต. อำนาจ ยอดรัก 207,219 มทบ.25 30 พ.ย. 2561
1160 นาง จันทร จันทลุน พ.ต. นิรันดร จันทลุน 207,218 มทบ.23 30 พ.ย. 2561