การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1151 นาง แปง เขื่อนเพชร ร.ต. นิเวท หัตถผะสุ 204,733 มทบ.310 23 ม.ค. 2561
1152 นาย ดอกไม้ นิ่มมี ร.ต. วันชัย นิ่มมี 204,735 มทบ.46 23 ม.ค. 2561
1153 นาง กันยา เจนวิถี น.ส. วรางคณา ใจดี 109,943 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
1154 นาง กันยา เจนวิถี ร.ท. นิยม เจนวิถี 94,800 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
1155 นาย สงัด วรุฒชาญนนท์ นาง ศรีวรรณ วรุฒชาญนนท์ 204,765 สง.สด.จว.พ.ร. 23 ม.ค. 2561
1156 นาง เล็ก ชมภู ร.ต. วีรชาติ ศรียา 204,759 มทบ.35 23 ม.ค. 2561
1157 นาง คีน จองอยู่ ร.ต. สมเภาว์ จรจรัญ 204,759 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
1158 นาง บ่วง เอี่ยมเจริญ นาง รัชฎาภัส เอี่ยมเจริญ 204,513 มทบ.19 23 ม.ค. 2561
1159 นาย ประเสริฐ องอาจ ร.ต. ชัยพร องอาจ 204,764 มทบ.13 23 ม.ค. 2561
1160 นาง จรี ธาระพุด จ.ส.อ. เทพรส ธาระพุด 173,849 มทบ.18 23 ม.ค. 2561