การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1151 จ.ส.อ. ธรรมสถิต ต้วมศรี น.ส. สุชานาถ ต้วมศรี 11,428 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 24 ก.ย. 2562
1152 จ.ส.อ. ธรรมสถิต ต้วมศรี ด.ช. ธนกฤต ต้วมศรี 11,428 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 24 ก.ย. 2562
1153 จ.ส.อ. ธรรมสถิต ต้วมศรี ด.ช. ธนกร ต้วมศรี 11,428 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 24 ก.ย. 2562
1154 จ.ส.อ. ธรรมสถิต ต้วมศรี น.ส. ฑิตฐิตา ต้วมศรี 11,428 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 24 ก.ย. 2562
1155 ส.อ. เอกชัย ทองรส นาง หนูกอน ทองรส 208,584 พัน.สห.12 24 ก.ย. 2562
1156 ส.ท. วัชรากรณ์ หาราชัย นาง วราภรณ์ หาราชัย 208,833 มทบ.29 24 ก.ย. 2562
1157 อส.ทพ. ชัชวาลย์ มณีรัตน์ นาง อนงค์ มณีรัตน์ 208,854 กรม ทพ.33 24 ก.ย. 2562
1158 นาง หนูเรียน ไชยมาตย์ ร.อ. กฤษณ์ ศิลา 208,831 ศฝ.นศท.มทบ.22 24 ก.ย. 2562
1159 นาย สุ่น คงดี จ.ส.อ. ทะนุ ตั้งอยู่ดี 208,831 ร.6 พัน.3 24 ก.ย. 2562
1160 นาง ทองใบ สมศรี ร.ต. สมิธ ชนะสิทธิ์ 207,142 ร.16 พัน.3 24 ก.ย. 2562