การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1151 นาง ผัด ทวีกาล นาง สมศรี ลาธุลี 100,500 มทบ.22 11 พ.ค. 2561
1152 นาง ผัด ทวีกาล ร.ต. วิจารณ์ ลาธุลี 105,423 มทบ.22 11 พ.ค. 2561
1153 นาง นาคแก้ว บุญทนแสนทวีสุข จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ บุญทน 205,924 มทบ.22 11 พ.ค. 2561
1154 นาย น้อย บุญเกิด ร.ต. มงคล บุญเกิด 205,921 มทบ.21 11 พ.ค. 2561
1155 นาง ประไพ วงษ์สวัสดิ์ จ.ส.อ. สมพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ 205,925 พล.ร.9 11 พ.ค. 2561
1156 นาย ปรเมศวร์ จุลแก้ว นาง สายใจ จุลแก้ว 205,420 กรม ทพ.45 11 พ.ค. 2561
1157 นาย อำนาจ รุจิระพงศ์ ร.ต. ธีรชัย ดอยลอม 205,904 สง.สด.จว.พ.ร. 11 พ.ค. 2561
1158 นาง สม ไฝปวง นาง สุณี พุทธิมา 205,903 มทบ.33 11 พ.ค. 2561
1159 นาย บุญช่วย โสระบุตร ร.ต. ชัยณรงค์ โสระบุตร 205,896 มทบ.24 11 พ.ค. 2561
1160 นาย อู๋ ทำสวน พ.ต. มงคล เซ็นเครือ 202,496 กสษ.1 กส.ทบ. 11 พ.ค. 2561