การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1151 นาง นุช โพธิกัน ส.อ. สุทัศน์ โพธิกัน 207,775 มทบ.37 18 มี.ค. 2562
1152 นาง คำมูล หายทุกข์ ร.ต. ณรงค์ หายทุกข์ 207,775 มทบ.34 18 มี.ค. 2562
1153 นาย สายแก้ว กุลดี ร.ต. วัลลภ แก้วดวง 207,773 มทบ.33 18 มี.ค. 2562
1154 นาย ศรีมูล เรือนคำ นาย อภิพงค์ ปัญญาทิพย์รัตน์ 207,773 มทบ.33 18 มี.ค. 2562
1155 นาง ใบ โสชาติ ร.ท. จำเริญ วงษ์โกฎ 207,771 พล.ป. 18 มี.ค. 2562
1156 นาย นิพนธ์ แก้วบวร พ.ท. วันชัย แก้วบวร 207,771 นสศ. 18 มี.ค. 2562
1157 นาง รัตนา เวียสุวรรณ ร.ต. ปัญญา เวียสุวรรณ 207,767 มทบ.42 18 มี.ค. 2562
1158 นาง แผ้ว นวลออง ร.ท. ยศวันต์ รักษ์นวลละออง 207,538 สง.สด.จว.พ.ง. 18 มี.ค. 2562
1159 นาย สัง คนกล้า ร.ต. สมัย ขลุ่ยนาค 207,780 มทบ.21 18 มี.ค. 2562
1160 นาง สาคร เทียนโพธิ์ น.ส. ยุพดี เทียนโพธิ์ 207,542 มทบ.21 18 มี.ค. 2562