การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1151 ส.อ. สุ่น เสนานันท์ น.ส. ธัญรดี เสนานันท์ 207,638 มทบ.16 5 ก.ค. 2562
1152 นาง ยุพา เพ็ชรใหม่ นาย อาทร เพ็ชรใหม่ 207,662 สง.สด.จว.น.ย. 5 ก.ค. 2562
1153 นาง ทองดี เหล็กเพ็ชร นาง มยุรี เสนปัญจะ 207,630 มทบ.24 5 ก.ค. 2562
1154 นาง บัณฑิตา ถึงแสง น.ส. กรกมล ถึงแสง 207,664 มทบ.22 5 ก.ค. 2562
1155 นาง สมสนิท แก้วคำ จ.ส.อ. สันติ นาชัยเงิน 207,661 มทบ.210 5 ก.ค. 2562
1156 นาย พร้อม พรั่งขุนทด ร.ต. สมหมาย พรั่งขุนทด 207,662 มทบ.21 5 ก.ค. 2562
1157 นาง บังอร สำเร็จ จ.ส.อ. สุชัย สำเร็จ 207,667 มทบ.12 5 ก.ค. 2562
1158 นาย ทองสุข นำพา จ.ส.อ. สุพิศ นำพา 206,144 ป.2 พัน.12 รอ. 5 ก.ค. 2562
1159 นาย หมิว ใจตา นาง นง่เยาว์ จินายะ 207,640 สง.สด.จว.พ.ร. 5 ก.ค. 2562
1160 นาย วันดี ยานุ ร.ต. สุรินทร์ ยานุ 207,648 มทบ.34 5 ก.ค. 2562