การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1161 นาง ฉลาด ประเสริฐสังข์ ร.ต. สุระชัย ประเสริฐสังข์ 204,748 มทบ.21 23 ม.ค. 2561
1162 นาง น้อม เลือดขุนทด นาย ฉลองชัย เลือดขุนทด 204,765 มทบ.21 23 ม.ค. 2561
1163 นาง ก้าน เพ็งกระโทก จ.ส.อ. ปิยะวัฒน์ คงธนศุภไมตรี 204,644 มทบ.19 19 ม.ค. 2561
1164 พ.อ. สมบูรณ์ เลิศพยาบาล นาง ยุวัฒนา เลิศพยาบาล 135,800 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
1165 พ.อ. สมบูรณ์ เลิศพยาบาล นาย ภานุวัฒน์ เลิศพยาบาล 22,913 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
1166 พ.อ. สมบูรณ์ เลิศพยาบาล นาย พูลสวัสดิ์ เลิศพยาบาล 22,913 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
1167 พ.อ. สมบูรณ์ เลิศพยาบาล นาย คุณากร เลิศพยาบาล 22,913 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
1168 พ.อ. สำราญ พุทธสูงเนิน นาย เจษฎา พุทธสูงเนิน 204,796 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1169 พ.ท. อิทธิพล เศษโชติ นาง นิภา เศษโชติ 204,785 มทบ.18 17 ม.ค. 2561
1170 พ.ท. กมล ทองประสม นาง เพ็ญศรี ทองประสม 204,317 มทบ.24 17 ม.ค. 2561