การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1161 ร.ต. สำเนียง มากร จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ มากร 105,280 มทบ.39 10 พ.ค. 2561
1162 ร.ต. สำเนียง มากร พ.อ.อ. สุขเศรษฐ์ มากร 67,106 มทบ.39 10 พ.ค. 2561
1163 ร.ต. สำเนียง มากร นาง มณีบุญมี ทองรอด 33,553 มทบ.39 10 พ.ค. 2561
1164 ร.ต. สุประทัย สารมันตะ นาง กิติยา สารมันตะ 205,951 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
1165 จ.ส.อ. บุญเหลือ วิเศษทักษิณ นาง บด วิเศษทักษิณ 205,947 มทบ.36 10 พ.ค. 2561
1166 นาง พัชรี แท่งเงิน นาย บุญรัตน์ แท่งเงิน 205,951 มทบ.34 10 พ.ค. 2561
1167 นาย อัครพล มนัส ร.ต. ไพฑูรย์ มนัส 205,939 มทบ.28 10 พ.ค. 2561
1168 นาย เอกพล โยธการี จ.ส.อ. อุดม โยธการี 205,949 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
1169 นาย เหลี่ยน โสธรรมมงคล จ.ส.อ. อาทิตย์ หนูใหม่ 205,948 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
1170 นาย สมนึก ซ้ายจันทึก นาง ปราณี โพธิ์ชัย 205,944 มทบ.21 10 พ.ค. 2561