การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1161 ร.ต. สมพร ทะแกล้วพันธุ์ นาย สกล ทะแกล้วพันธุ์ 12,073 มทบ.32 22 ก.พ. 2562
1162 ร.ต. สมพร ทะแกล้วพันธุ์ น.ส. ขนิษฐา ทะแกล้วพันธุ์ 12,073 มทบ.32 22 ก.พ. 2562
1163 จ.ส.อ. ทิวา เทพศาสตรา ร.ต. ภคพล เทพศาสตรา 207,176 สง.สด.จว.ล.บ. 22 ก.พ. 2562
1164 จ.ส.อ. สิทธิชัย ปัญญาประชุม นาง อรุณี ปัญญาประชุม 170,720 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 22 ก.พ. 2562
1165 จ.ส.อ. สิทธิชัย ปัญญาประชุม นาย สมพงค์ ปัญญาประชุม 36,446 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 22 ก.พ. 2562
1166 จ.ส.อ. พิสิทธิ์ หัสชู ่นาง นิภา หัสชู 206,941 พัน.ซบร.21 บชร.1 22 ก.พ. 2562
1167 ส.ท. สุเมธ ธัมพิชัย นาง เข็มมา ธัมพิชัย 206,698 ร.31 พัน.1 รอ. 22 ก.พ. 2562
1168 นาง ดารา รัถกาล พ.ท. ฐานะศักดิ์ แก้วแท้ 207,181 มทบ.42 22 ก.พ. 2562
1169 นาง สุธรรม คันธี นาย อนันต์ คันธี 207,177 มทบ.33 22 ก.พ. 2562
1170 นาง จันทร์สม เดียวตระกูล นาย เรืองฤทธิ์ เดียวตระกูล 178,595 มทบ.33 22 ก.พ. 2562