การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1161 นาย อาจ มาลา นาย พลชัย ชาลีรินทร์ 207,218 มทบ.21 30 พ.ย. 2561
1162 นาง สายยนต์ จุฑาพัฒนา นาง สมหมาย อังคณิกุล 207,220 มทบ.21 30 พ.ย. 2561
1163 นาง ระเบียบ ป้องป้อม จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ป้องป้อม 205,800 พัน.สบร.23 บชร.3 30 พ.ย. 2561
1164 นาง ลำจุน เหมือนอบ จ.ส.อ. อัมพร เหมือนอบ 207,224 ป.72 พัน.722 30 พ.ย. 2561
1165 นาง หนู ฉลวยแสง จ.ส.อ. สาโรจน์ ฉลวยแสง 207,228 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 พ.ย. 2561
1166 นาย เอนก พฤกษา จ.ส.อ. กิตติพัทธ์ พฤกษา 207,479 ช.11 พัน.602 30 พ.ย. 2561
1167 นาง หนูพับ หนูรักษ์ พ.อ. ศักย์เศรษฐ์ หนูรักษ์ 207,210 มทบ.42 30 พ.ย. 2561
1168 นาง เพลินใจ เทพา ร.ต. พยนต์ เทพา 207,210 มทบ.34 30 พ.ย. 2561
1169 นาย พร้อม กาบคำ น.ส. สินีนาฎ กาบคำ 121,509 มทบ.28 30 พ.ย. 2561
1170 นาย พร้อม กาบคำ จ.ส.อ. พัฒนายุทธ ถาวร 85,700 มทบ.28 30 พ.ย. 2561