การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1161 นาง อ่อน ลาวช่าง ร.ต. สาคร ลาวช่าง 211,138 มทบ.27 23 มี.ค. 2563
1162 นาย ถนัด มนต์จังหรีด ร.ต. จักรินทร์ ดีแป้น 211,131 มทบ.23 23 มี.ค. 2563
1163 นาย เผิน ยศวิชัย จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ อยู่รัมย์ 211,135 พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 23 มี.ค. 2563
1164 นาง ทองรวม ศรีประวัติ จ.ส.อ. สิชฌ์ภวิศ ศรประวัติ 211,133 รพศ.2 พัน.2 23 มี.ค. 2563
1165 นาย คำสอน วังกะธาตุ จ.ส.อ. ไพจิตร วังกะธาตุ 211,136 มทบ.29 23 มี.ค. 2563
1166 นาง ทิมาภรณ์ กองทรัพย์ พ.อ. สิทธิชัย กองทรัพย์ 211,137 มทบ.29 23 มี.ค. 2563
1167 นาง ลำแพน ผงอ้วน ร.ต. ยุทธพงษ์ จงรักษ์ 211,137 มทบ.24 23 มี.ค. 2563
1168 นาย บุญมา เจริญราช พ.ท. สุพล เจริญราช 211,132 มทบ.23 23 มี.ค. 2563
1169 นาง คำเพียร ศรีไชยา ส.อ. กฤษฎา ภูแมนนาค 211,131 กสษ.2 กส.ทบ. 23 มี.ค. 2563
1170 จ.ส.อ. เสนีย์ พงษ์สมบัติ นาง สำเริง พงษ์สมบัติ 211,025 พล.ร.15 20 มี.ค. 2563