การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1161 นาง คำแปง งามสมฤทธิ์ นาง ณัฐยา ดวงมณีย์ 204,244 มทบ.38 11 ต.ค. 2560
1162 นาง บัวเขียว กองพิกุล นาย สมปอง กองพิกุล 204,241 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
1163 นาย สมบูรณ์ กลิ่นจันทร์ จ.ส.อ. คำผง กลิ่นจันทร์ 204,236 ศบบ. 11 ต.ค. 2560
1164 นาง ค้ำ บุนรสิงห์ ส.อ. พิชาติ วรพันธ์ 204,237 มทบ.24 11 ต.ค. 2560
1165 นาง ละมัย ม่วงเปลี่ยน ร.ต. สังเวย ม่วงเปลี่ยน 204,232 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
1166 นาย สมจิตร อุทัยดา น.ส. สมฤทัย อุทัยดา 204,233 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
1167 นาย สวิง มียวน นาย ไสว มียวน 204,028 มทบ.39 11 ต.ค. 2560
1168 นาย ทองหล่อ เสือทัพ พ.ท. เลิศฤทธิ์ เสือทัพ 204,250 มทบ.31 11 ต.ค. 2560
1169 นาง ม้วน ศรีตองอ่อน นาง นงลักษณ์ สุขอร่าม 204,250 มทบ.31 11 ต.ค. 2560
1170 นาย เคน บุบผา ร.ต. บุญเพ็ง จำละคร 204,249 มทบ.27 11 ต.ค. 2560