การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1171 นาย เชิด วงษ์เมือง จ.ส.อ. เอนก ออกแม้น 208,935 มทบ.13 11 ก.ย. 2562
1172 นาย ทองหยด หวานจริง นาง เดือน จันหอม 208,943 พธ.ทบ. 11 ก.ย. 2562
1173 นาง หนูหล่ำ ลีพฤติ ร.ท. รัตนะ ลีพฤติ 208,939 ร.8 พัน.3 11 ก.ย. 2562
1174 นาง สุนีย์ เพียรชนะ ร.ต. ศุภกร เพียรชนะ 208,950 มทบ.41 11 ก.ย. 2562
1175 นาง อุบล มากมูล นาง งามจิต มากมูล 208,948 มทบ.38 11 ก.ย. 2562
1176 นาง หนูหล่ำ ถือศิลป์ น.ส. อังศุมารินทร์ ถือศิลป์ 208,685 มทบ.36 11 ก.ย. 2562
1177 นาย ทองคำ คณาศรี ร.ท. สนิท คณาศรี 208,949 มทบ.27 11 ก.ย. 2562
1178 นาย ขันตี จำปาทอง ร.ต. มณเทียร จำปาทอง 208,941 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
1179 นาง เล็ก เจริญวงศ์ ร.ต. โกยแก้ว เจริญวงศ์ 208,946 มทบ.14 11 ก.ย. 2562
1180 นาง นงเยาว์ วงษ์พันธุ์ (พาลพ่าย) นาง สุนันท์ พึ่งจะฉาย 208,950 มทบ.12 11 ก.ย. 2562