การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1171 พ.ท. จำลอง ฉิมพาลี น.ส. กนกวรรณ ฉิมพาลี 205,092 สง.สด.จว.ส.ห. 17 ม.ค. 2561
1172 พ.ท. ธานี วงษ์ชะอุ่ม นาง รสสุคนธ์ วงษ์ชะอุ่ม 204,797 มทบ.36 17 ม.ค. 2561
1173 ร.อ. ดำเนิน สัจจโยธิน นาง สุภาพ สัจจโยธิน , น.ส. ภัคจิรา สัจจโยธิน 204,811 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
1174 ร.ท. ไพฑูรย์ คล้ำจีน นาง พนอมรักษ์ คล้ำจีน 204,762 มทบ.13 17 ม.ค. 2561
1175 ร.ต. วิทยา ชัยเนตร นาง วิเศษ ชัยเนตร 204,784 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
1176 ร.ต. ประชา ลำครุธ นาง เสาวณีย์ เลิศไกร 195,751 มทบ.41 17 ม.ค. 2561
1177 ร.ต. ศักดิ์ชาย หอมสมบัติ นาง พัชรพร หอมสมบัติ 204,813 มทบ.36 17 ม.ค. 2561
1178 จ.ส.อ. อนันต์ จอมใจ นาง วราภรณ์ จอมใจ 75,000 มทบ.31 17 ม.ค. 2561
1179 จ.ส.อ. อนันต์ จอมใจ นาย มี จอมใจ 129,779 มทบ.31 17 ม.ค. 2561
1180 จ.ส.อ. ศิริ พ่อค้า นาง ศรัญญา สุขสงวน 204,762 มทบ.26 17 ม.ค. 2561