การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1171 นาง รื่น เมืองแดง จ.ส.ต. สมพงษ์ เมืองแดง 211,353 มทบ.44 11 ก.พ. 2563
1172 นาย วัน ยานู ร.ท. สมพงษ์ สุ่มมาตย์ 211,352 มทบ.27 11 ก.พ. 2563
1173 นาง สุนิภา แสงประทีป ร.อ. อนันต์ แสงประทีป 211,114 พธ.ทบ. 11 ก.พ. 2563
1174 นาย เล็ก คำแก้ว จ.ส.อ. ประยุทธ คำผุย 211,357 ช.พัน.3 พล.ร.3 11 ก.พ. 2563
1175 นาง ละมัย อิ่มวงษ์ นาย สำราญ เต็ดไอ 211,356 กสษ.1 กส.ทบ. 11 ก.พ. 2563
1176 นาง สุนารี จันทร์ไทย พ.อ. สมัชญ์กาญจน์ จันทร์ไทย 211,282 มทบ.24 7 ก.พ. 2563
1177 พ.ท. สมภาร ชัยศิริ นาง จุไรรัตน์ ชัยศิริ 208,941 มทบ.31 6 ก.พ. 2563
1178 ร.อ. ทองอยู่ มีสูงเนิน นาง ทองพูน มีสูงเนิน 211,131 มทบ.21 6 ก.พ. 2563
1179 ร.ต. สนิท ทองล้วน นาง วาสนา ทองล้วน 211,144 มทบ.24 6 ก.พ. 2563
1180 ร.ต. นเรศร์ มณีลุน นาง สมพร สุทธิประภา 211,392 มทบ.23 6 ก.พ. 2563