การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1171 นาย ฝั่น ขำโนนงิ้ว นาง นงคราญ ขำโนนงิ้ว 205,949 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
1172 นาง เข็มมา กล้าสู้ ร.ต. รณชัย บัวโค้ง 205,950 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
1173 นาง สมควร ประสิทธิ์สุวรรณ นาง ปาริชาติ ไพรจิตร 205,936 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
1174 นาง ตุ้มทอง แก้วแกมทอง นาย สุรศักดิ์ ขวัญบุญจันทร์ 205,950 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
1175 นาง ช่วย ศรีคำ ร.ต. สุวิน เอี่ยมจำรัส 205,943 มทบ.17 10 พ.ค. 2561
1176 นาง ปราณี น้อยวงษ์ จ.ส.อ. สุรศักดิ์ น้อยวงษ์ 205,945 ม.5 รอ. 10 พ.ค. 2561
1177 นาง แสง จันดา นาย ไพโรจน์ จันดา 205,751 สง.สด.จว.น.ย. 8 พ.ค. 2561
1178 นาง ชูศรี โอฐยิ้มพราย ส.อ. นวรัฐ โอฐยิ้มพราย 206,004 รร.สพศ.ศสพ. 8 พ.ค. 2561
1179 นาง แตง สายเสียง นาง ปราณี สายเสียง 205,753 มทบ.22 8 พ.ค. 2561
1180 นาง ณัฐวรรณ จำปีแก้ว ร.ต. จตุรงค์ จำปีแก้ว 205,752 มทบ.16 8 พ.ค. 2561