การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1171 นาย สวัสดิ์ ยุภา ร.ต. สมาน มาลี 207,613 มทบ.22 5 ก.ค. 2562
1172 นาย พูล จำปาเทพ ร.ต. จำรัส อรพันธ์ 207,668 มทบ.22 5 ก.ค. 2562
1173 นาย ทา มูลสาระ ร.ต. ชักชวน มูลสาระ 207,621 มทบ.21 5 ก.ค. 2562
1174 ร.ท. พงษ์ศักดิ์ สืบพิลา น.ส. ชวนันท์ สืบพิลา 207,362 มทบ.19 3 ก.ค. 2562
1175 จ.ส.อ. ย้วน เสียงวังเวง จ.ส.อ. พิรุฬห์กฤช เสียงวังเวง 31,835 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
1176 จ.ส.อ. ย้วน เสียงวังเวง นาง นกแก้ว เสียงวังเวง 175,835 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
1177 จ.ส.อ. สุเวช ประดิษฐวงค์ นาง เกศแก้ว คำน้อย 207,164 พธ.ทบ. 3 ก.ค. 2562
1178 จ.ส.อ. สุวัฒน์ แจ้งวงศ์ นาย สุพศิน แจ้งวงศ์ 44,483 ศป. 3 ก.ค. 2562
1179 จ.ส.อ. สุวัฒน์ แจ้งวงศ์ น.ส. สุพรรษา แจ้งวงศ์ 162,203 ศป. 3 ก.ค. 2562
1180 จ.ส.อ. สมยศ หิรัญวงษ์ ด.ญ. สมปราถนา หิรัญวงษ์ 30,851 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 3 ก.ค. 2562