การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1171 นาง สายบัว ถีสูงเนิน น.ส. วนิดา ถีสูงเนิน 204,249 มทบ.21 11 ต.ค. 2560
1172 นาง สมจิตร มานิตย์ ร.ต. สุเทพ มานิตย์ 204,256 มทบ.16 11 ต.ค. 2560
1173 นาย เนตร คำเทียน ร.ต. กุน สวัสดี 204,257 มทบ.16 11 ต.ค. 2560
1174 นาง ลุน ธนูศิลป์ พ.ท. พรไพบูลย์ ธนูศิลป์ 204,264 รร.จปร. 11 ต.ค. 2560
1175 นาง เพ็ญศรี โสดาทิพย์ พ.ต. อดิศักดิ์ โสดาทิพย์ 204,270 มทบ.17 11 ต.ค. 2560
1176 นาง ทองศรี บุญเลิศ ร.ต. ประดิษฐ์ สุขดา 204,271 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
1177 นาย จำลอง ศรีนวล ร.ต. ฐณพงษ์ กิจพงษ์ศรี 204,270 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
1178 พล.ต. วิจักขณ์พันธุ์ เรืองทอง น.ส. ธัญลักษณ์ ถนัดสอนสาร 64,275 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
1179 พล.ต. วิจักขณ์พันธุ์ เรืองทอง น.ส. ธนิศา อรชร 140,000 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
1180 พล.ต. อดิศร สถิตยานุรักษ์ นาง ละอองแก้ว เกตุแก้ว 204,064 มทบ.21 10 ต.ค. 2560