การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1171 ร.ต. สำรอง ศรีระธุ นาย สงกรานต์ ศรีระธุ 207,793 มทบ.13 15 มี.ค. 2562
1172 ร.ต. สุทธิรักษ์ นนท์ทอง นาง ทิพยา นนท์ทอง 207,800 มทบ.17 15 มี.ค. 2562
1173 ร.ต. ทรงกลด ชนะชัย นาง สำราญ ชนะชัย 207,805 มทบ.23 15 มี.ค. 2562
1174 ร.ต. ผดุงศักดิ์ แดงทน นาย สุชาติ แดงทน 207,806 มทบ.22 15 มี.ค. 2562
1175 จ.ส.อ. พีระ ประเสริฐกุล น.ส. ปนิดา ประเสริฐกุล 194,986 มทบ.16 15 มี.ค. 2562
1176 จ.ส.อ. สุวัฒน์ สุฆระพัฒน์ นาง สำเนาว์ สุฆระพัฒน์ 207,552 มทบ.13 15 มี.ค. 2562
1177 จ.ส.อ. ถาวร ผิวละมุล นาง เครือวรรณ ผิวละมุล 154,786 ม.5 รอ. 15 มี.ค. 2562
1178 จ.ส.อ. ถาวร ผิวละมุล น.ส. วรางคณา ผิวละมุล 52,786 ม.5 รอ. 15 มี.ค. 2562
1179 จ.ส.อ. ธงชัย วัจนะสวัสดิ์ นาง ประพิศ วัจนะสวัสดิ์ 207,806 มทบ.41 15 มี.ค. 2562
1180 อส.ทพ. ธนาธิป สายจันทร์ นาง ปราณี สายจันทร์ 184,196 กรม ทพ.32 15 มี.ค. 2562