การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1171 นาง สุกัญญา ประสพโรจนศรี นาย พิเชษฐ์ ประสพโรจนศรี 207,221 มทบ.21 30 พ.ย. 2561
1172 นาย จรรยา หอมจำปา ส.อ. ศตวรรษ หอมจำปา 207,469 ม.6 30 พ.ย. 2561
1173 นาง จันทร์ สีโสภา ร.ต. ศักดิ์นรินทร์ สีโสภา 207,215 พัน.ร.มทบ.21 30 พ.ย. 2561
1174 นาย บุญปั๋น วุฒิวงษ์ จ.ส.อ. สราวุฒิ วุฒิวงษ์ 207,211 พัน.พัฒนา 3 30 พ.ย. 2561
1175 นาง วิชุดา สิทธิวงค์ ร.ต. สุริยัน สิทธิวงค์ 207,206 สง.สด.จว.พ.ร. 30 พ.ย. 2561
1176 นาง ประชิต ก้องดี จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ก้องดี 207,194 สง.สด.จว.ต.ง. 30 พ.ย. 2561
1177 นาย ประเสริฐ ธูปเหมือน นาง รัชพร ธูปเหมือน 207,194 มทบ.39 30 พ.ย. 2561
1178 นาง ทองยุ้น นาเมืองรักษ์ ร.ต. สุชาติ ชาคำไฮ 207,205 มทบ.27 30 พ.ย. 2561
1179 นาย แถว ศรีหาวงษ์ นาง สมัย ยอดสง่า 207,198 มทบ.23 30 พ.ย. 2561
1180 นาง เสริม แสนแก้ว พ.อ. ฉลอง มาเพชร 207,206 มทบ.23 30 พ.ย. 2561