การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1181 ร.ต. มนตรี เหมือนจีน นาง ธารารัตน์ เหมือนจีน 45,530 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
1182 ร.ต. ถนัด ยศสิงห์ นาง รุ่งทิพย์ ยศสิงห์ 211,032 มทบ.44 27 พ.ย. 2562
1183 ร.ต. สมพร บุญปลีก นาง พรประเสริฐ บุญปลีก 211,042 มทบ.13 27 พ.ย. 2562
1184 ร.ต. ปิยะ ชูรอด นาย ปิยะพงษ์ ชูรอด 211,028 กส.ทบ. 27 พ.ย. 2562
1185 จ.ส.อ. โอลาฬ แข่งขัน พ.อ.อ. จิรายุ แข่งขัน 211,059 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
1186 จ.ส.อ. สนิท ช่อประทีป นาง สมปอง ช่อประทีป 150,000 มทบ.19 27 พ.ย. 2562
1187 จ.ส.อ. สนิท ช่อประทีป นาย วินิจ ช่อประทีป 61,058 มทบ.19 27 พ.ย. 2562
1188 จ.ส.อ. บัณฑิต แป้นมั่น นาง ยุพา แป้นมั่น 211,032 มทบ.33 27 พ.ย. 2562
1189 จ.ส.อ. ปานทอง ศรประเสริฐ นาง ทวี ศรประเสริฐ 211,056 มทบ.18 27 พ.ย. 2562
1190 จ.ส.อ. จิรพงษ์ สีดาราช นาย เจษฎากรณ์ สีดาราช 211,029 มทบ.24 27 พ.ย. 2562