การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1181 พ.ต. กอบศักดิ์ อิ่มวิทยา นาง เจียมจิต อิ่มวิทยา 204,286 มทบ.39 10 ต.ค. 2560
1182 ร.อ. วีรพัฒน์ พลเจริญ นาง สุภา พลเจริญ 191,229 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
1183 ร.ท. นิพนธ์ จันโทวาท นาย ณัฐพงษ์ จันโทวาท 204,063 มทบ.210 10 ต.ค. 2560
1184 ร.ต. วิกราณ ธุรารัตน์ นาง รัชดาพร คณะนาม 97,769 มทบ.29 10 ต.ค. 2560
1185 ร.ต. วิกราณ ธุรารัตน์ นาง นาคแก้ว ธุรารัตน์ 106,500 มทบ.29 10 ต.ค. 2560
1186 ร.ต. สุวิทย์ ศรีสังข์แก้ว นาง บุญยืน ศรีสังข์แก้ว 194,643 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
1187 ร.ต. เบ้า กุสุมภ์ นาง สาคร กุสุมภ์ 204,302 มทบ.21 10 ต.ค. 2560
1188 ร.ต. สุดชาย บุญวิจิตร นาง บุษยรัตน์ บุญวิจิตร 204,303 มทบ.21 10 ต.ค. 2560
1189 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ทรงแก้ว นาง เยาว์ ทรงแก้ว 204,076 มทบ.45 10 ต.ค. 2560
1190 จ.ส.อ. ชอบ แตงโต นาง สมัย แตงโต 204,293 มทบ.39 10 ต.ค. 2560