การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1181 จ.ส.อ. สมยศ หิรัญวงษ์ นาง ณัฐสิมา หิรัญวงษ์ 175,851 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 3 ก.ค. 2562
1182 จ.ส.ท. วิทวัฒน์ ไชยทัพ นาง ชุติมา ไชยทัพ 206,226 ร.15 พัน.2 3 ก.ค. 2562
1183 ส.ท. ธวัชชัย เปรียบยอดยิ่ง นาย บัญญัติ เปรียบยอดยิ่ง 207,671 กรม ทพ.43 3 ก.ค. 2562
1184 นาง เยือน ขวางกระโทก จ.ส.ต. ปรีชา ขวางกระโทก 207,665 ส.พัน.2 3 ก.ค. 2562
1185 นาง สำลี ไกยสิทธิ์ ร.อ. เอกภพ เกตุเพชร 207,385 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยากษัตริย์ศึก 3 ก.ค. 2562
1186 นาย ประจวบ ล้อมวงษ์ จ.ส.อ. นิรันดร์ แก้วมณี 207,371 ร.29 พัน.2 3 ก.ค. 2562
1187 นาง ทองม้วน แก้วดวงน้อย จ.ส.อ. ประสาน แก้วดวงน้อย 207,643 มทบ.310 3 ก.ค. 2562
1188 นาง ถนอมจิตร์ กบขุนทด น.ส. วิไลลักษณ์ จำปาทอง 207,343 มทบ.22 3 ก.ค. 2562
1189 นาง อิสรีย์ หิรัญภัทร์วรากุล นาย นพสิทธิ์ ธนพัตจารุวัฒน์ 207,663 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
1190 นาง ปนัดดา เพ็ญสุวภาพ ร.ต. เทิดพงษ์ เพ็ญสุวภาพ 207,624 มทบ.21 3 ก.ค. 2562