การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1181 นาง วนิดา ประเสริฐกุล นาย ศราวุธ ประเสริฐกุล 85,247 มทบ.14 8 พ.ค. 2561
1182 นาง วนิดา ประเสริฐกุล จ.ส.ต. ทนงศักดิ์ ประเสริฐกุล 120,500 มทบ.14 8 พ.ค. 2561
1183 นาง ทองสา ดลประสิทธิ์ จ.ส.อ. ระดม ดลประสิทธิ์ 206,000 ม.6 พัน.21 8 พ.ค. 2561
1184 นาย สงวน วันแว่น ส.อ. ธัญธัช วันแว่น 205,501 ม.3 พัน.13 8 พ.ค. 2561
1185 นาย เสา พรมเพ็ชร ร.ท. สวน พรมเพ็ชร 205,752 ม.2 พัน.7 8 พ.ค. 2561
1186 นาง อ่อน ตังศิริ ร.ท. วัลลภ ตังศิริ 205,747 พล.ร.9 8 พ.ค. 2561
1187 นาง เล็ก แหยมร่าเริง จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ แหยมร่าเริง 206,003 บชร.2 8 พ.ค. 2561
1188 พ.ท. วิทยา คำเงิน นาง นภาพร คำเงิน 205,999 มทบ.18 7 พ.ค. 2561
1189 จ.ส.อ. เสวียง ล่องลอย นาง สุมาลี ล่องลอย 205,998 มทบ.35 7 พ.ค. 2561
1190 จ.ส.อ. ประพจน์ สุขสวัสดิ์ นาย สุธนต์ สุขสวัสดิ์ 206,000 มทบ.14 7 พ.ค. 2561