การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1181 นาง วรรณธี ปานเทวัญ พ.ท. วีระพล ปานเทวัญ 207,787 สง.สด.จว.น.ย. 15 มี.ค. 2562
1182 นาย ฉลวย ศิริวงษ์ นาย ชุติพนธ์ ศิริวงษ์ 60,786 มทบ.16 15 มี.ค. 2562
1183 นาย ฉลวย ศิริวงษ์ ส.อ. กิตติธัช ศิริวงษ์ 147,000 มทบ.16 15 มี.ค. 2562
1184 นาง ชุบ นาคประดิษฐ์ จ.ส.ต. โกวิทย์ นาคประดิษฐ์ 207,786 มทบ.13 15 มี.ค. 2562
1185 นาง อนงค์ ปุระมงคล ร.ท. เขียน ปุระมงคล 207,812 ศม. 15 มี.ค. 2562
1186 นาง กล่อม โรจน์ณรงค์ จ.ส.อ. วิชาญ โรจน์ณรงค์ 28,666 มทบ.41 15 มี.ค. 2562
1187 นาง กล่อม โรจน์ณรงค์ นาง ราตรี โรจน์ณรงค์ 178,666 มทบ.41 15 มี.ค. 2562
1188 นาง เตือนใจ ชินันท์ นาง จารุพรรณ ชินันท์ 207,802 มทบ.38 15 มี.ค. 2562
1189 นาง สำเรียง ชนะภัย จ.ส.อ. ประเสริฐ ชนะภัย 207,809 มทบ.33 15 มี.ค. 2562
1190 นาง เสาร์ พรมทา จ.ส.อ. สมเผ่า พรมทา 207,804 มทบ.23 15 มี.ค. 2562