การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1181 น.ส. ผ่อง โดดเนียม จ.ส.อ.หญิง เยาวเรศ ศิริสมบูรณ์ 206,282 มทบ.19 30 พ.ย. 2561
1182 นาง สมคาด อินทร์เรืองศรี จ.ส.อ. ธนิต อินทร์เรืองศรี 207,197 มทบ.13 30 พ.ย. 2561
1183 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย อดิศร ธรสินธุ์ 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
1184 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย สักรินทร์ ธรสินธุ์ 160,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
1185 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาง รังษิณี คอทอง 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
1186 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย พฤฒิรัตน์ ธรสินธุ์ 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
1187 พ.ท. ไพโรจน์ เปล่งศรี นาง เจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์ 174,726 สง.สด.จว.ช.ย. 29 พ.ย. 2561
1188 พ.ท. ไพโรจน์ เปล่งศรี ร.อ. สิริกร เปล่งศรี 16,276 สง.สด.จว.ช.ย. 29 พ.ย. 2561
1189 พ.ท. ไพโรจน์ เปล่งศรี นาย ยุทธศาสตร์ เปล่งศรี 16,276 สง.สด.จว.ช.ย. 29 พ.ย. 2561
1190 ร.ต. สมหมาย ไชยณรงค์ นาง โอภาส ไชยณรงค์ 207,019 มทบ.44 29 พ.ย. 2561