การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1181 จ.ส.อ. สมนึก งุ้นทอง นาง บัวทิพย์ งุ้นทอง 204,828 มทบ.31 17 ม.ค. 2561
1182 จ.ส.อ. โกเมศ อินลี ร.ท. วุฒิจักร อินลี 204,336 มทบ.22 17 ม.ค. 2561
1183 จ.ส.อ. ปราชญา คำสวัสดิ์ น.ส. วนิดา คำสวัสดิ์ 204,338 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
1184 จ.ส.อ. วิภูสิฐ อยู่แก้ว นาง ระเบียบ อยู่แก้ว , นาง ประนอม รุ่งเรือง 204,728 มทบ.38 17 ม.ค. 2561
1185 จ.ส.ต. ไพรัตน์ นรนารถ นาง วันเพ็ญ สามปลื้ม , นาย พัฒนพงษ์ นรนารถ 204,733 มทบ.18 17 ม.ค. 2561
1186 ส.อ. ทวีศักดิ์ สุริยะจันทร์ นาย วีระสิทธิ์ สุริยะจันทร์ 204,763 มทบ.37 17 ม.ค. 2561
1187 ส.อ. ชัยยุทธ ทองโคกสูง นาง สวณีย์ เสมารัตพันธ์ 204,788 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1188 ส.อ. นิรันดร์ สุขแก้ว นาง จินตนา สุขแก้ว 204,557 กรม ทพ.48 17 ม.ค. 2561
1189 ส.ท. กิติกร มูลคำ นาง จันทร์ มูลคำ 204,542 มทบ.32 17 ม.ค. 2561
1190 อส.ทพ. อัครเดช เลิศอมรศิริ นาง จันทร์จิรา เลิศอมรศิริ 204,489 กรม ทพ.11 17 ม.ค. 2561