การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1181 นาย หลิม อินทร์พรหม นาย เดชา พันธุ์ศุภผล 208,960 รร.จปร. 11 ก.ย. 2562
1182 นาย ช้าง มรกต จ.ส.อ. บุญช่วย มรกต 208,083 มทบ.29 11 ก.ย. 2562
1183 นาง บรรหา ราชคำ ร.ต. ประพันธ์ กัลยาเลิศ 208,955 มทบ.29 11 ก.ย. 2562
1184 นาง เนียม สินสอน ร.ต. คำพัน สินสอน 208,957 มทบ.25 11 ก.ย. 2562
1185 นาง อุไร มุทิตานนท์ น.ส. นิจนิรันดร์ มุทิตานนท์ 208,957 มทบ.25 11 ก.ย. 2562
1186 นาย คำมาตย์ ศรีทาพุฒ ร.ต. บัญญัติ ไตรยวงค์ 208,958 มทบ.24 11 ก.ย. 2562
1187 นาง อั้ว ภูธรรมมา น.ส. นัยนา สิงห์สิทธิ์ 208,959 มทบ.24 11 ก.ย. 2562
1188 นาง คำผาย ฮาตระวัง นาง รุ่งทิวา ฮาตระวัง 208,958 มทบ.24 11 ก.ย. 2562
1189 นาง สมนึก ชัยพิพัฒน์ จ.ส.อ. เจนณรงค์ ชัยพิพัฒน์ 208,959 มทบ.17 11 ก.ย. 2562
1190 นาง ประคอง สากระแสร์ พ.ต. สุชาติ สากระแสร์ 208,701 ช.3 พัน.302 11 ก.ย. 2562