การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1181 ร.ต. ประมวล แสงศิลา นาง รจนาภรณ์ แสงศิลา 211,169 มทบ.24 16 มี.ค. 2563
1182 ร.ต. อาทิตย์ ไชยพันธุ์ นาง สมพิศ ไชยพันธุ์ 211,170 มทบ.21 16 มี.ค. 2563
1183 ร.ต. ฉลอง พุกสุข นาง ประทุม พุกสุข 142,467 มทบ.16 16 มี.ค. 2563
1184 ร.ต. ฉลอง พุกสุข น.ส. ธนินท์รัฐ พุกสุข 68,467 มทบ.16 16 มี.ค. 2563
1185 ร.ต. ประหยัด มูลอามาตย์ นาง กัลยา มูลอามาตย์ 211,158 สง.สด.จว.ต.ง. 16 มี.ค. 2563
1186 ร.ต. สมนึก วิริยะยืนยงค์ นาง เจริญรัตน์ วิริยะยืนยงค์ 211,157 มทบ.13 16 มี.ค. 2563
1187 จ.ส.อ. ปรีชา พงษ์ศรีเกิด น.ส. กนิษฐ์นันท์ พงษ์ศรีเกิด 197,399 มทบ.41 16 มี.ค. 2563
1188 จ.ส.อ. เสวย เฟื่องปรางค์ นาง พชรพร เฟื่องปรางค์ 211,157 มทบ.39 16 มี.ค. 2563
1189 จ.ส.อ. สืบ ราชวังใน นาง จิราภรณ์ ราชวังใน 210,679 มทบ.28 16 มี.ค. 2563
1190 จ.ส.อ. สราวุฒิ แม้นศรี นาง ชูศรี แม้นศรี 210,444 ช.1 พัน.52 รอ. 16 มี.ค. 2563