การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 นาง หล้า พารา พ.อ. ศิริ ภารา 208,863 มทบ.23 24 ก.ย. 2562
112 นาง สมัย นาชัยพลอย พ.ต. ประสิทธิ์ นาชัยพลอย 208,862 มทบ.23 24 ก.ย. 2562
113 นาย ดวง จุฬานัน ส.อ. กิตติพล ทรายทอง 208,867 มทบ.22 24 ก.ย. 2562
114 นาง ใหม่ โพศาราช (บุญธิมา) นาง สำลี ทองดี 208,867 มทบ.22 24 ก.ย. 2562
115 นาย พรมมา เกษาพันธ์ นาง อนุสรา เกษาพันธ์ 208,868 มทบ.21 24 ก.ย. 2562
116 นาย ทิม ริดสันเทียะ ร.ต. ธวัชชัย เรณูรส 208,868 มทบ.21 24 ก.ย. 2562
117 นาง สมนึก ภู่ระยับ นาย ปลั่ง ภู่ระยับ 208,869 มทบ.21 24 ก.ย. 2562
118 นาง นกแก้ว หวัดสูงเนิน นาย อนุชา เดชะ 208,869 มทบ.21 24 ก.ย. 2562
119 นาย เงิน นาคคงคำ จ.ส.อ. บุญธรรม นาคคงคำ 208,872 พัน.สร.4 24 ก.ย. 2562
120 จ.ส.อ. ชบ คงชูช่วย นาง ชวนพิศ คงชูช่วย 208,872 มทบ.42 23 ก.ย. 2562