การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 นาง สุนทร พูลเพิ่ม ส.อ. พงษ์พัฒน์ พูลเพิ่ม 160,000 ร.6 พัน.1 28 ก.พ. 2562
112 นาย สมบัติ สุรสีหนาท จ.ส.อ. จินดา สุรสีหนาท 207,117 ร.29 พัน.2 28 ก.พ. 2562
113 นาง กรี ว่องไว พล.อ. วรรณทิพย์ ว่องไว 207,108 มทบ.36 28 ก.พ. 2562
114 นาย ธรรม ภูเขา จ.ส.อ. ดำเนิน เพลิดเพลิน 207,126 มทบ.35 28 ก.พ. 2562
115 นาง บัวไข อยู่ดี นาง บรรดล บุญปั๋น 207,110 มทบ.34 28 ก.พ. 2562
116 นาง ปุ้ย วงษาเคน ร.ต. อนงค์ วงษาเคน 204,797 มทบ.22 28 ก.พ. 2562
117 นาง สุนีย์ สร้อยสูงเนิน ร.ท. บุญสม มลวัง 207,117 ม.5 พัน.24 รอ. 28 ก.พ. 2562
118 นาย บุญกว้าง หาญสุรินทร์ ร.ต. ธงศักดิ์ หาญสุรินทร์ 207,110 พล.ร.6 28 ก.พ. 2562
119 นาง เหลี่ยม ภายสูงเนิน ร.ท. ประสงค์ ภายสูงเนิน 207,125 ช.พัน.6 พล.ร.6 28 ก.พ. 2562
120 นาย บุญเป็ง ปินนะ ร.ต. นครินทร์ ปินนะ 207,113 มทบ.36 28 ก.พ. 2562