การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 นาง ศรีนวล ปัญญาเพิ่ม นาง จิลัดดา โมสิกะ 205,816 มทบ.33 3 เม.ย. 2561
112 นาง เอม ทองประสม นาง สุกันยา เนาว์สูงเนิน 205,815 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
113 นาง ทองแดง ภูมาศ นาง อุทัยวรรณ บรรเทิง 205,815 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
114 นาง ทอง ศรีชาวนา นาง กรรธิมา บุญนาค 205,819 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
115 น.ส. บุษกร พงษ์ประสพ นาย ภัทรกร ทองแม้น 205,822 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
116 น.ส. หนู สักบุตร ร.ต. คำแหง คำจันทึก 205,821 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
117 นาง เจียง แสนบอโด น.ส. พิมลรัตน์ เอี่ยมบุญรอด 206,076 มทบ.31 3 เม.ย. 2561
118 นาง ทองใบ บั้งทอง จ.ส.อ. สมคิด บั้งทอง 206,076 มทบ.39 3 เม.ย. 2561
119 นาง พิมพ์ ปรีชา นาง สมพร ปรีชา 205,829 มทบ.33 3 เม.ย. 2561
120 นาง น้ำวัง ตุ้มปุก นาง อัจฉราวรรณ ตุ้มปุก 205,827 มทบ.39 3 เม.ย. 2561