การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 ร.ต. บุญ แสงอาทิตย์ นาง จิณัฐตา บัวบาน 198,420 มทบ.16 12 มิ.ย. 2563
112 นาง ท่อน ดาบสมศรี ร.ต. บุญถม เชื้อหาญ 211,115 รร.นส.ทบ. 12 มิ.ย. 2563
113 นาย รัตน์ นามวงศา พ.ต. สุวรรณ นามวงศา 211,114 มทบ.35 12 มิ.ย. 2563
114 นาง เสงี่ยม สุวรรณหา พ.ต. บัญญัติ สมบูรณ์ชัย 211,117 มทบ.34 12 มิ.ย. 2563
115 นาง ขันแก้ว ปัญญารัตน์ ร.ต. เจริญ มงคล 211,119 มทบ.33 12 มิ.ย. 2563
116 นาย ประยนต์ วงศ์คำพระ ร.ต. สุรเดช วงศ์คำพระ 211,119 มทบ.24 12 มิ.ย. 2563
117 นาง กะถิน วงศ์กระโซ่ นาย พงษ์ศิริ หีบแก้ว 211,118 มทบ.22 12 มิ.ย. 2563
118 นาย สวัสดิ์ รัตนอุดม นาย กรัณฑ์ สินสมบัติ 211,108 มทบ.16 12 มิ.ย. 2563
119 นาย เรืองยศ ปะวันเณย์ จ.ส.อ. พรเทพ ปะวันเณย์ 211,111 ม.6 พัน.21 12 มิ.ย. 2563
120 นาย รุ่งอรุณ โพธิ์ชัย ส.ท. สัญญา โพธิ์ชัย 211,115 พัน.ปจว. 12 มิ.ย. 2563