การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 นาง สุมาลี ดาทองงอน นาย อิศรา ดาทองงอน 150,424 มทบ.28 27 ธ.ค. 2560
112 นาง สุมาลี ดาทองงอน จ.ส.อ. วิจิตร์ ดาทองงอน 54,000 มทบ.28 27 ธ.ค. 2560
113 นาย ปั่น มะธุเสน นาย ธนกฤต มะธุเสน 195,486 มทบ.27 27 ธ.ค. 2560
114 นาง บุญมา ธงแย้ม ร.ต. กู้เกียรติ บุญญาพิจิตร 204,438 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
115 นาง มาลัย สกุลเพชรอร่าม ร.ต. สมชาย สกุลเพชรอร่าม 204,437 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
116 นาย เมย ประทาพันธ์ พ.ต. พงษ์ศักดิ์ ประทาพันธ์ 204,440 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
117 นาย สมศักดิ์ ห่อเจริญ ส.อ. สุทธิศักดิ์ ห่อเจริญ 203,005 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
118 ร.อ. ขนบ โพธิชำนาญ จ.ส.อ. ปัญญา โพธิชำนาญ 204,415 ม.6 พัน.6 17 พ.ย. 2560
119 นาง สัมฤทธิ์ ทองรัตน์ นาย ทนงชาญ ยอดทอง 204,174 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 17 พ.ย. 2560
120 นาย เหม แก้วทอง ร.ต. สาธิต แก้วทอง 204,416 มทบ.31 17 พ.ย. 2560