การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 จ.ส.อ. นรินทร์ วิสุงเร ด.ญ. มิ่งขวัญ วิสุงเร 12,389 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
112 จ.ส.อ. ธนวรรธน์ วิชรัตน์ อส.ทพ. ธนวิทย์ วิชรัตน์ 207,493 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 30 ก.ค. 2562
113 จ.ส.อ. จักรพงศ์ พรมหล้า นาง สม พรมหล้า 207,435 ส.พัน.23 ทภ.3 30 ก.ค. 2562
114 ส.ท. วีระวัฒน์ คัทมาร น.ส. สมศรี คัทมาร 207,176 ส.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
115 ส.ท. ชานนท์ แปดโทะ นาง ชนัย แปดโทะ 207,175 ส.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
116 ส.อ. มนต์ชัย จุลางกูร นาง ฐิติยา สอนคำ 155,639 มทบ.35 30 ก.ค. 2562
117 ส.อ. ฟื้น เนียมกลิ่นหอม นาง กัญญา เนียมกลิ่นหอม 207,439 มทบ.31 30 ก.ค. 2562
118 ส.อ. ชลอ รักดี น.ส. บุญรุ่ง รักดี 207,414 มทบ.13 30 ก.ค. 2562
119 ส.ท. ณัฐพล มธุวร นาง อรุวรรณ มธุวร 207,450 มทบ.210 30 ก.ค. 2562
120 ส.อ. ไสว รุ่งเรือง ร.อ. จำเริญ รุ่งเรือง 207,423 มทบ.13 30 ก.ค. 2562