การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 นาง ชุม ปันเสาร์ นาง กาญจนา ปันเสาร์ 207,153 มทบ.33 26 ก.ย. 2561
112 นาง หมิว มุ่งสวนกลาง จ.ส.อ. จรูญ มุ่งสวนกลาง 207,142 มทบ.26 26 ก.ย. 2561
113 นาย ไพศาล สูงเจริญ นาย ธีรเดช สูงเจริญ 207,151 มทบ.22 26 ก.ย. 2561
114 นาง สมจิตร จูงกลาง จ.ส.อ. จาตุรัณต์ วิรุณสิทธิเลิศ 207,146 มทบ.21 26 ก.ย. 2561
115 น.ส. มันทนา นรากร นาย วัชรา กิตติคุณ 207,152 มทบ.19 26 ก.ย. 2561
116 นาง ประสิทธิ์ สุขใจ จ.อ. สมชัย สุขใจ 207,571 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
117 นาง น้ำหวาน ทำเสร็จ จ.ส.อ. อำนวย ทำเสร็จ 195,659 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
118 นาง ทิพย์วรรณ อำพันธ์ศรี ร.ต. ประเสริฐ อำพันธ์ศรี 207,146 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
119 นาย ประเสริฐ ฉ่ำแก้ว ร.ท. วรโชติ ฉ่ำแก้ว 207,143 ช.พัน.9 พล.ร.9 26 ก.ย. 2561
120 พ.ท. วิรัตน์ สุทธิเนตร น.ส. ไพลิน สุทธิเนตร 8,199 มทบ.310 24 ก.ย. 2561