การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 จ.ส.อ. สมชาย วรรณเวศ นาง ส้ม มูลมี 207,139 มทบ.22 19 ธ.ค. 2562
112 จ.ส.อ. สวัสดิ์ วอนแจ่ม นาง กนกกร นามบุปผา 211,112 มทบ.16 19 ธ.ค. 2562
113 อส.ทพ. ธนพล พรหมดำ นาง นิราภร พรหมดำ 211,117 กรม ทพ.41 19 ธ.ค. 2562
114 นาย วัง สร้อยสูงเนิน จ.ส.อ. คมสันต์ สร้อยสูงเนิน 210,863 ศปภอ.ทบ.2 19 ธ.ค. 2562
115 นาง สว่าง แสงสุวรรณ ร.ต. บุญร่วม แถมสมดี 211,111 มทบ.29 19 ธ.ค. 2562
116 นาง กุหลาบ แพนลา ร.ต. กิตติ แพนลา 211,112 มทบ.19 19 ธ.ค. 2562
117 นาง ทองสุข โตประมาณ นาย สมชาย โตประมาณ 67,878 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562
118 นาง ทองสุข โตประมาณ ร.ต.หญิง วิไลวรรณ ศรีพวงวงษ์ 47,878 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562
119 นาง ทองสุข โตประมาณ นาง วันเพ็ญ พอควร 47,878 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562
120 นาง ทองสุข โตประมาณ พ.ต. รัตนชัย โตประมาณ 47,878 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562