การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 นาย หวัง โยธาวงศ์ จ.ส.อ. อิศราวุธ โยธาวงศ์ 207,402 มทบ.28 10 มิ.ย. 2562
112 นาย หนูเล็ก แวงวัน ร.ต. วิไล ธาตุวิสัย 207,401 มทบ.24 10 มิ.ย. 2562
113 นาง ประสิทธิ์ กองสมบัติ ร.ต. รุ่งฟ้า หมื่นรัตน์ 207,407 มทบ.24 10 มิ.ย. 2562
114 นาง จันใด ป้อมเชียงพัง น.ส. ประภาพร ทันที 207,408 มทบ.24 10 มิ.ย. 2562
115 นาง เพ็ญศรี ผิวผ่อง ร.ต. ไชยสิทธิ์ ผิวผ่อง 207,395 มทบ.23 10 มิ.ย. 2562
116 นาย พรวน โสภา ร.ต. ประสงค์ แสนพงษ์ 207,629 ม.3 พัน.26 10 มิ.ย. 2562
117 พ.ท. ปลั่ง จั่นทอง นาง ลำพูน จั่นทอง 207,371 มทบ.13 7 มิ.ย. 2562
118 พ.ท. ไพโรจน์ บูรณะสัมฤทธิ นาง บางอร บูรณะสัมฤทธิ 207,419 มทบ.12 7 มิ.ย. 2562
119 พ.ต. สุพจน์ ประจงการ นาง กาญจนา ประจงการ 207,374 สง.สด.จว.พ.ท. 7 มิ.ย. 2562
120 พ.ต. สมพงษ์ คำภูแสน นาง ประเทือง คำภูแสน 207,383 มทบ.35 7 มิ.ย. 2562