การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 พ.อ. สุทัศน์ เนืองนิตย์ นาง พวงเพ็ญ เนืองนิตย์ 207,209 สง.สด.จว.พ.ร. 20 ธ.ค. 2561
112 พ.อ. บุญเชิญ มหาขันธ์ นาย พิทวัส มหาขันธ์ 99,000 มทบ.17 20 ธ.ค. 2561
113 พ.อ. บุญเชิญ มหาขันธ์ ร.ต. คำรณ มหาขันธ์ 108,470 มทบ.17 20 ธ.ค. 2561
114 พ.ท. เสนอ โปธิปัน น.ส. พรรณวิไล รักวิโรจน์สุข 207,438 มทบ.32 20 ธ.ค. 2561
115 พ.ท. ถนอม สีหลิ่ง นาง ดารณี สีหลิ่ง 207,204 รร.ป.ศป. 20 ธ.ค. 2561
116 พ.ท. มนัส คำแท้ น.ส. เพชราภาย์ คำแท้ 207,450 มทบ.15 20 ธ.ค. 2561
117 พ.ต. นิพนธ์ มะปะเข นาย เจนรบ มะปะเข 51,953 มทบ.17 20 ธ.ค. 2561
118 พ.ต. นิพนธ์ มะปะเข นาง สมพร มะปะเข 155,250 มทบ.17 20 ธ.ค. 2561
119 ร.อ.หญิง กรรณิกา สุขประเสริฐ นาย ประมวล สุขประเสริฐ 153,720 มทบ.25 20 ธ.ค. 2561
120 ร.อ.หญิง กรรณิกา สุขประเสริฐ น.ส. ดลินทร์ฉัตร์ สุภาพุฒิภัทร์ 53,720 มทบ.25 20 ธ.ค. 2561