การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 นาย ชิต ผลลำใย จ.ส.อ. วันชัย ผลลำใย 205,703 พัน.พัฒนา 2 4 มิ.ย. 2561
112 นาย อาภัย สุพรรณชนะบุรี นาง อารีรัตน์ ศรีจันทร์ทอง 205,704 ช.พัน.5 พล.ร.5 4 มิ.ย. 2561
113 นาง มะลิ จิตอนุกูล พ.ท. ธนกร จิตอนุกูล 205,705 กช. 4 มิ.ย. 2561
114 นาย หนูพัฒน์ บัณฑิตพุฒ ร.ต. เสวก บัณฑิตพุฒ 205,812 มทบ.23 4 มิ.ย. 2561
115 นาง อำคา ทัดจะโป๊ะ ร.อ. สุพจน์ เจ็กไธสง 205,810 มทบ.23 4 มิ.ย. 2561
116 น.ส. วราภรณ์ ยศทอง จ.ส.อ. วีระพูล ยศทอง 205,812 มทบ.210 4 มิ.ย. 2561
117 นาย สง่า ปิลาผล จ.ส.อ. สิงห์ทอง ปิลาผล 205,813 พล.ม.1 4 มิ.ย. 2561
118 นาง ชลอ ไชยเลิศ นาย ชัชวาลย์ ไชยเลิศ 205,809 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 4 มิ.ย. 2561
119 นาง เกษร ไชยเทศ จ.ส.อ. สายันต์ ศรีวันนา 205,813 กรม ทพ.22 4 มิ.ย. 2561
120 นาย เชียร เหมือนปืน จ.ส.อ. วันชาติ เหมือนปืน 205,814 กรม ทพ.21 4 มิ.ย. 2561