การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ทองขาว น.ส. ทองสุข ทองขาว 67,073 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
112 ส.อ. ศุภชัย ปล้องทัพ นาย สมนึก ปล้องทัพ 206,896 ร.15 พัน.1 23 ส.ค. 2561
113 พล.อส. สุดทัย สุกใส นาง บรรจง สุกใส 207,096 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
114 อส.ทพ. จรินทร์ อาจหาญ นาง สุพันทอง อาจหาญ 187,596 กรม ทพ.26 23 ส.ค. 2561
115 นาง บัวพันธ์ ปัญจะแก้ว จ.ส.ท. อนุวัฒน์ ปัญจะแก้ว 207,090 สง.สด.จว.ร.อ. 23 ส.ค. 2561
116 นาง ศิริ ทุมมากรณ์ พ.อ. อดุลย์ ทุมมากรณ์ 207,098 มทบ.22 23 ส.ค. 2561
117 นาง ละมุล ปักกาโร นาง พรทิพย์ ชนะสาย 207,093 มทบ.21 23 ส.ค. 2561
118 นาง สำเนียง คุ้มอยู่ นาง เบญจพร คุ้มอยู่ 207,097 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
119 นาง สนอง มากบดี นาง วรรณภา บุญช่วย 207,096 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 23 ส.ค. 2561
120 นาง คำมี สิกขา นาย ชำนิ สิกขา 206,594 สง.สด.จว.น.ภ. 23 ส.ค. 2561