การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
111 ร.ต. สุรพล เล็กอุทัย นาง ศรีแพร เล็กอุทัย 162,157 มทบ.38 5 มี.ค. 2563
112 ร.ต. ภูมินทร์ สิงหวิบูลย์ น.ส. กาฬน์ดา เทพอินทร์ 211,028 มทบ.12 5 มี.ค. 2563
113 จ.ส.อ. ส้มเช้า แก้วมณี นาง เต๊า แซ่เถา 111,275 มทบ.310 5 มี.ค. 2563
114 จ.ส.อ. สัมเช้า แก้วมณี นาง พัชรา พุ่มทอง 100,000 มทบ.310 5 มี.ค. 2563
115 จ.ส.อ. สัมเช้า แก้วมณี นาง พัชรา พุ่มทอง 100,000 มทบ.310 5 มี.ค. 2563
116 จ.ส.อ. วันชัย มาลัยพิพัฒน์ นาง อรวรรณ มาลัยพิพัฒน์ 131,000 กรม ทพ.26 5 มี.ค. 2563
117 จ.ส.อ. วันชัย มาลัยพิพัฒน์ นาง ทองคำ แซ่ไหล 80,020 กรม ทพ.26 5 มี.ค. 2563
118 จ.ส.อ. วันชัย มาลัยพิพัฒน์ นาง ทองคำ แซ่ไหล 80,020 กรม ทพ.26 5 มี.ค. 2563
119 นาย วาด เกียรติวงศ์ ร.อ. ภัทร์ติรัตน์ เกียรติวงศ์ 211,037 สง.สด.จว.ช.ร. 5 มี.ค. 2563
120 นาย วาด เกียรติวงศ์ ร.อ. ภัทร์ติรัตน์ เกียรติวงศ์ 211,037 สง.สด.จว.ช.ร. 5 มี.ค. 2563