การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1191 จ.ส.ต. เสฐียรพงศ์ บำรุงรส นาย วิบูรณ์ บำรุงรส 21,633 มทบ.27 10 ต.ค. 2560
1192 จ.ส.ต. เสฐียรพงศ์ บำรุงรส นาย ภิรมย์ บำรุงรส 21,633 มทบ.27 10 ต.ค. 2560
1193 จ.ส.ต. เสฐียรพงศ์ บำรุงรส นาง ทองใส บำรุงรส 161,033 มทบ.27 10 ต.ค. 2560
1194 นาง อารีย์ สง่างาม จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ สง่างาม 204,062 ศบบ. 10 ต.ค. 2560
1195 นาย วิโรจน์ อ้นสกุล นาง สุพรรษา รัมมะโรจน์ 161,178 รพศ.2 พัน.1 10 ต.ค. 2560
1196 นาย ทองพูน แก้ววงศ์ จ.ส.อ. ภาณุพร สอิ้งแก้ว 204,273 ร.3 10 ต.ค. 2560
1197 นาย ลา ทารส ร.ต. บุญเพ็ง ทารส 204,275 สง.สด.จว.น.ภ. 10 ต.ค. 2560
1198 นาง ประภาษิต ธานี นาง ภาณุมาศ มีสกุล 204,285 มทบ.22 10 ต.ค. 2560
1199 นาง พเยาว์ นาดี นาง พรพิมล ไม้งาม 204,281 มทบ.19 10 ต.ค. 2560
1200 นาง ทองเริ่ม เจริญศรี จ.ส.อ. พงศาธิป เจริญศรี 204,281 มทบ.15 10 ต.ค. 2560