การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1191 ร.ต. ศรีจันทร์ โภชนาทาน น.ส. อุมาภรณ์ โภชนาทาน 207,194 มทบ.44 20 ก.พ. 2562
1192 ร.ต. ประสพโชค เพียรมาก นาย ณัฐพล เพียรมาก 207,193 มทบ.16 20 ก.พ. 2562
1193 ร.ต. ชุบ เพ็งวัน นาย พิเชษฐ์ฺ เพ็งวัน 207,213 มทบ.35 20 ก.พ. 2562
1194 ร.ต. จุฬา ลิขิตวาที นาง ละม่อม ลิขิตวาที 207,212 มทบ.17 20 ก.พ. 2562
1195 ร.ต. อารมย์ หมวดเพ็ง นาง ริน หมวดเพ็ง 23,113 มทบ.45 20 ก.พ. 2562
1196 ร.ต. อารมย์ หมวดเพ็ง น.ส. จุฑามาศ เพชรรัตน์ 160,000 มทบ.45 20 ก.พ. 2562
1197 ร.ต. อารมย์ หมวดเพ็ง น.ส. ขวัญเรือน หมวดเพ็ง 23,113 มทบ.45 20 ก.พ. 2562
1198 จ.ส.อ. บรรเจิด เส็งหะพันธ์ นาง สิริทร เส็งหะพันธ์ 207,194 มทบ.39 20 ก.พ. 2562
1199 จ.ส.อ. สุมน พันธุ์เลิศเมธี นาง พรพิมล พันธุ์เลิศเมธี 206,726 มทบ.34 20 ก.พ. 2562
1200 จ.ส.อ. อนันต์ พินิจกุล นาง ราตรี พินิจกุล 207,203 ศอว.ศอพท. 20 ก.พ. 2562