การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1191 นาง กลม สีสังข์ จ.ส.อ. บุญมี สีสังข์ 204,770 มทบ.39 17 ม.ค. 2561
1192 นาง อุษา หมื่นประจำ จ.ส.อ. ทวัฒน์ หมื่นประจำ 204,770 มทบ.33 17 ม.ค. 2561
1193 นาง นงจักร์ สามสูงเนิน น.ส. ภาวิณี บุญทวีวัฒน 204,778 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1194 นาง สมศักดิ์ จารุฤกษ์ ร.ต. ประสิทธิ์ จารุฤกษ์ 204,783 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1195 นาย จ้อย สติใหม่ นาย บุญส่ง สติใหม่ 204,771 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1196 นาง มาลัย แช่มประสิทธิ์ ร.ต. เริงชัย แช่มประสิทธิ์ 204,778 มทบ.16 17 ม.ค. 2561
1197 นาง ทูป เตียวตระกูล จ.ส.อ. สมบูรณ์ เตียวตระกูล 204,784 มทบ.16 17 ม.ค. 2561
1198 นาง เชิ้ม เพ็ชรทอง จ.ส.อ. อาภรณ์ เพ็ชรทอง 204,783 ศสพ. 17 ม.ค. 2561
1199 นาง จงรักษ์ เปิ้นวงศ์ นาย สุพจน์ เปิ้นวงศ์ 204,541 ศอว.ศอพท. 17 ม.ค. 2561
1200 นาง วรรณดี วัฒนสิทธิ์ น.ส. นิชาภา โสขะรัตน์ 202,991 มทบ.41 17 ม.ค. 2561