การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1191 นาง วิไล คันศิลป์ ร.อ. ศิลศาสตร์ คันศิลป์ 150,000 มทบ.23 7 พ.ค. 2561
1192 นาง วิไล คันศิลป์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ คันศิลป์ 55,998 มทบ.23 7 พ.ค. 2561
1193 นาย ประคอง พวงธรรม ร.ต. มุกดา พวงธรรม 205,996 มทบ.22 7 พ.ค. 2561
1194 นาง เตื่อย จันทาจังหรีด จ.ส.อ. สงวน จันทราจังหรีด 205,996 มทบ.18 7 พ.ค. 2561
1195 นาย ไตรรงค์ ทองงาม ร.ต. มณเฑียร จันทร 205,999 มทบ.13 7 พ.ค. 2561
1196 พ.ท. ธนาพล เพ็ชร์งาม นาง บุญมา เพ็ชร์งาม 205,544 รร.ป.ศป. 3 พ.ค. 2561
1197 พ.ท. สุพจน์ สอนโสติ นาง นิตยา สอนโสติ 205,796 มทบ.19 3 พ.ค. 2561
1198 พ.ต. นิพนธ์ ศรีโปฎก จ.ส.ต. ธเรศ ศรีโปฎก 191,763 มทบ.39 3 พ.ค. 2561
1199 ร.ต. อนุวัติ ฝ่ายขันธุ์ น.ส. วัลวิภา ฝ่ายขันธุ์ 39,260 มทบ.24 3 พ.ค. 2561
1200 ร.ต. อนุวัติ ฝ่ายขันธุ์ นาง วิไลลักษณ์ ฝ่ายขันธุ์ 166,120 มทบ.24 3 พ.ค. 2561