การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1191 จ.ส.อ. สุคนย์ ศรีพาย นาย นพดล ศรีพาย 207,188 สง.สด.จว.ร.อ. 29 พ.ย. 2561
1192 จ.ส.อ. สุมิตร ฉิมวัย นาง สันติสุข ฉิมวัย 207,198 มทบ.17 29 พ.ย. 2561
1193 จ.ส.อ. นิรันดร์ ธ.น.มูล นาง อัมพร ลักษิตานนท์ 76,611 รร.ช.กช. 29 พ.ย. 2561
1194 จ.ส.อ. นริศ ลักษิตานนท์ พ.อ. อร่าม ลักษิตานนท์ 130,411 รร.ช.กช. 29 พ.ย. 2561
1195 จ.ส.อ. เปลี่ยน วีระชัยสันติกุล น.ส. บุญส่ง วีระชัยสันติกุล 207,693 มทบ.21 29 พ.ย. 2561
1196 จ.ส.ต. ณัฐกิตติ์ ลุพรหมมา นาย สังวาลย์ ลุพรหมมา 207,280 รพ.ค่ายศรีสองรัก 29 พ.ย. 2561
1197 ส.อ. ณรงค์ ตุลาพันธุ์ นาง อรพินทร์ เทพบุญ 207,279 มทบ.32 29 พ.ย. 2561
1198 ส.อ. สุกฤต โกยทอง นาง ไข่มุข โกยทอง 207,018 ช.3 29 พ.ย. 2561
1199 ส.อ. จิรพงษ์ แก้วเมฆ นาง ชุม แก้วเมฆ 207,277 กรม ทพ.44 29 พ.ย. 2561
1200 พล.อส. นพคุณ สุขแปง ร.ต. ยรรยงค์ สุขแปง 207,281 มทบ.26 29 พ.ย. 2561