การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1191 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ บุญมี นาง อุทัย บุญมี 211,387 มทบ.25 6 ก.พ. 2563
1192 จ.ส.อ. บัวลอง อนุอัน นาง รำไพ อนุอัน 211,370 มทบ.27 6 ก.พ. 2563
1193 จ.ส.อ. ผ่านศึก เปลื้องเกียรติภูมิ นาง ศุภลักษณ์ เปลื้องเกียรติภูมิ 211,361 มทบ.21 6 ก.พ. 2563
1194 ส.อ. ภัทรกร ศรีกุลถิรา นาง คงภัค ศรีกุลถิรา 211,141 ร.14 พัน.3 6 ก.พ. 2563
1195 นาง อ่อนสา ศุภเสถียร นาง ประไพ สืบพรหม 211,380 มทบ.22 6 ก.พ. 2563
1196 นาย อุเทน ซุ่นโฮ่ ร.ต. จิรชาติ ซุ่นโฮ่ 205,462 พัน.พัฒนา 4 6 ก.พ. 2563
1197 นาย บุญส่ง สดใส จ.ส.อ. ปรีชา สดใส 211,363 กสษ.1 กส.ทบ. 6 ก.พ. 2563
1198 นาย บุญมา สัมฤทธิ์ จ.ส.อ. มานพ สัมฤทธิ์ 211,389 มทบ.36 6 ก.พ. 2563
1199 นาย สุพล กลิ่นหอม จ.ส.ท. กัมพล สมมิตร 211,373 มทบ.33 6 ก.พ. 2563
1200 นาย สวัสดิ์ แก้วกาหลง ร.ต. สมบัติ แก้วกาหลง 211,384 มทบ.24 6 ก.พ. 2563