การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1201 นาง แล สารีโท ร.ต. ทักษิณ สารีโท 211,385 มทบ.24 6 ก.พ. 2563
1202 นาง บัวลี บุตรดาชัย ร.ต. สวัสดิ์ บุตรดาชัย 211,393 มทบ.23 6 ก.พ. 2563
1203 นาง บัวจ้ำ อินเขียวสาย ร.ท. สุวรรณ อินเขียวสาย 211,119 รพศ.5 พัน.2 6 ก.พ. 2563
1204 นาง เที่ยง เฉลิมมิตร น.ส. กนิษฐา เฉลิมมิตร 211,122 มทบ.21 6 ก.พ. 2563
1205 นาง สุข เปลือยหนองแข้ ร.ต. ประกอบ ดวงเพชรแสง 211,361 มทบ.21 6 ก.พ. 2563
1206 นาง ลิ้นจี่ คงจิ๋ว นาง วันเพ็ญ คงจิ๋ว 211,122 พธ.ทบ. 6 ก.พ. 2563
1207 นาย วันลา แสงอาจ จ.ส.ต. วีระชาติ แสงอาจ 211,373 ส.พัน.15 พล.ร.15 6 ก.พ. 2563
1208 นาง บัวเลี้ยว เทพรักษ์ พ.ต. สัมภาสน์ เทพรักษ์ 211,388 มทบ.21 6 ก.พ. 2563
1209 นาง ลี้ เทียนงาม พ.ต. ธงชัย นาคแนม 211,386 มทบ.15 6 ก.พ. 2563
1210 นาง จวน กิจหงวน พ.ท. กอบเกียรติ กาญจนวราภรณ์ 211,386 มทบ.15 6 ก.พ. 2563