การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1201 ร.ต. โสภณ เพียรการ น.ส. โสภิตา เพียรการ 18,605 มทบ.38 3 พ.ค. 2561
1202 ร.ต. โสภณ เพียรการ จ.ส.อ. สรพงษ์ เพียรการ 168,605 มทบ.38 3 พ.ค. 2561
1203 ร.ต. โสภณ เพียรการ น.ส. นาถพร เพียรการ 18,605 มทบ.38 3 พ.ค. 2561
1204 ร.ต. เดชา สุขเจริญ นาง อรฐญา สุขเจริญ 177,899 มทบ.31 3 พ.ค. 2561
1205 ร.ต. เดชา สุขเจริญ นาง รัตนา รักษวิณ 27,899 มทบ.31 3 พ.ค. 2561
1206 ร.ต. แมน บัวกอ นาง ดวงตา บัวกอ 205,795 มทบ.21 3 พ.ค. 2561
1207 ร.ต. พิทักษ์ อินมา นาง รัตนาพร ใจแน่น 205,776 มทบ.35 3 พ.ค. 2561
1208 จ.ส.อ. นิรันดร์ ธ.น.มูล นาย จีระศักดิ์ ธ.น.มูล 205,795 มทบ.21 3 พ.ค. 2561
1209 จ.ส.ต. สุนทร ดวงไทย นาง มยุรี ดวงไทย 139,796 มทบ.13 3 พ.ค. 2561
1210 จ.ส.ต. สุนทร ดวงไทย นาง ทองคำ ดวงไทย 65,979 มทบ.13 3 พ.ค. 2561