การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1201 อส.ทพ. เงิน บุญกุศล น.ส. สุปราณีย์ บุญกุศล 33,989 กรม ทพ.26 29 พ.ย. 2561
1202 อส.ทพ. เงิน บุญกุศล นาง คำ กล้าจริง 162,775 กรม ทพ.26 29 พ.ย. 2561
1203 นาง สมบุญ แก้วศรี นาย ศิริชัย แก้วศรี 207,449 รร.จปร. 29 พ.ย. 2561
1204 นาย แดง สกุลเอื้อ จ.ส.อ. นิวัฒน์ สกุลเอื้อ 207,437 ร.31 พัน.1 รอ. 29 พ.ย. 2561
1205 นาย ลบ อินทะสิงห์ พ.ท. คำรณ อินทะสิงห์ 206,925 มทบ.34 29 พ.ย. 2561
1206 นาง น้อย ฉากครบุรี นาง เพ็ญศิริ ภูมะลี 207,188 มทบ.21 29 พ.ย. 2561
1207 นาย หวัง ชุ่มมา นาง ทิติดา ชุ่มมา 207,193 มทบ.13 29 พ.ย. 2561
1208 นาย ยุทธศาสตร์ รักนาค น.ส. สุภาวดี รักนาค 207,197 มทบ.13 29 พ.ย. 2561
1209 นาง สว่าง ประเสริฐ นาง ณัญตญา นนทวงษ์ 33,599 มทบ.13 29 พ.ย. 2561
1210 นาง สว่าง ประเสริฐ ร.ต. จำเริญ ประเสริฐ 173,599 มทบ.13 29 พ.ย. 2561