การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1201 จ.ส.อ. ประดิษฐ ศุขพัฒน์ นาย เชิดชัย ศุขพัฒน์ 206,780 ศอว.ศอพท. 20 ก.พ. 2562
1202 จ.ส.อ. ต่อพล สักยะพรต นาง ปภาวี สักยะพรต 207,202 ศร.พัน.1 20 ก.พ. 2562
1203 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ สุราษฎร์ นาง จันทรา สุราษฎร์ 207,189 มทบ.29 20 ก.พ. 2562
1204 จ.ส.อ. ชาญชัย พ่วงพิศ นาย อดิศร พ่วงพิศ 207,185 มทบ.16 20 ก.พ. 2562
1205 ส.อ. พีรพงษ์ ซิวตาวงศ์ นาง ทัศนาภรณ์ ซิวตาวงศ์ 207,206 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศ 20 ก.พ. 2562
1206 ส.อ. ไพรจิต คำคุณา นาง วิไลลักษณ์ คำคุณา 207,199 มทบ.27 20 ก.พ. 2562
1207 นาง จรูญ จิเจียก จ.ส.อ. บัวผา จิเจียก 207,192 มทบ.39 20 ก.พ. 2562
1208 นาง สมจริง พูลจิตร ร.ท. ไกรรัฐ พูลจิตร 207,218 สง.สด.จว.อ.จ. 20 ก.พ. 2562
1209 นาง พรเพ็ญ ศรกล้า นาย พีรทัด ศรกล้า 77,217 มทบ.25 20 ก.พ. 2562
1210 นาง พรเพ็ญ ศรกล้า จ.ส.ต. ธำรง ศรกล้า 130,000 มทบ.25 20 ก.พ. 2562