การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1201 นาย บรรจง เลิศหงิม ร.ต. ทวีป รอดน้อย 204,282 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
1202 นาง เปี่ยง นัดนรา จ.ส.ต. บัณฑิตย์ นัดนรา 204,079 พัน.สห.21 10 ต.ค. 2560
1203 นาง เนา ธรรมแท้ พ.ต. สุพรรณ สุวรรณชา 204,282 พล.ร.6 10 ต.ค. 2560
1204 นาง อ่อนศรี บุญพั่ว ร.อ. วีระ บุญพั่ว 204,283 พล.ร.6 10 ต.ค. 2560
1205 นาง ยี่คูณ สิงห์โพนงาม จ.ส.ต. จักรพงษ์ สิงห์โพนงาม 194,331 มทบ.27 10 ต.ค. 2560
1206 นาย คำ ชัยภาพ ร.ต. ละมัย กึกก้อง 204,293 มทบ.23 10 ต.ค. 2560
1207 นาง อภัยรินทร์ พึ่งแย้ม ร.ต. วีระพงษ์ พึ่งแย้ม 204,301 มทบ.22 10 ต.ค. 2560
1208 นาง ผะอบ ชัยมงคล ร.ต. สุพิศ ห้ามกลาง 204,303 มทบ.21 10 ต.ค. 2560
1209 นาง วารุณี ยอดทอง ร.ต. ยุทธนา ยอดทอง 204,292 มทบ.19 10 ต.ค. 2560
1210 นาย ไสว เพ็ชรดี นาง บุญถึง เพ็ชรดี 204,087 พธ.ทบ. 10 ต.ค. 2560