การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1211 นาง บุญ หล่าบุตรศรี จ.ส.อ. ประมวล หล่าบุตรศรี 211,149 ม.3 พัน.18 6 ก.พ. 2563
1212 นาย พรมมา พลมั่น นาง บานเย็น มุ่งงาม 64,454 พล.ร.6 6 ก.พ. 2563
1213 นาย พรมมา พลมั่น จ.ส.อ. นิติธร มุ่งงาม 142,900 พล.ร.6 6 ก.พ. 2563
1214 พ.อ. เอกชัย พงษ์สุพรรณ นาย อิทธิพจน์ พงษ์สุพรรณ 211,394 มทบ.35 4 ก.พ. 2563
1215 พ.ท. มณฑนธรรม อินทยุง นาง พัชณี อินทยุง 211,139 มทบ.18 4 ก.พ. 2563
1216 ร.ต. บุญศรี ศรีภูธร นาง จีรนันท์ ศรีภูธร 211,383 มทบ.24 4 ก.พ. 2563
1217 จ.ส.อ. อภิชาต เพชรนก นาย ธงชัย เพชรนก 211,137 รร.นส.ทบ. 4 ก.พ. 2563
1218 จ.ส.อ. อัศวิน ก้อนอินทร์ น.ส. อมรรัตน์ ก้อนอินทร์ 198,690 มทบ.24 4 ก.พ. 2563
1219 จ.ส.อ. สำลี เปลือยหนองแข้ นาย พรมมา เปลือยหนองแข้ 211,138 พล.ม.1 4 ก.พ. 2563
1220 นาง บุญสม ค้ำชู พ.อ. ณรงค์ชัย ค้ำชู 211,388 มทบ.12 4 ก.พ. 2563