การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1211 นาย อานนท์ พูลน้อย ส.ต. ชิติพัทธ์ พูลน้อย 207,835 มทบ.15 13 มี.ค. 2562
1212 นาง เปรมจิตร์ ทองสมัคร จ.ส.อ. บุญศักดิ์ มะลิวัลย์ 207,819 พัน.ป.ศป. 13 มี.ค. 2562
1213 ร.ท. ประศาสน์ บัณฑิต นาง ปภาวี บัณฑิต 207,824 สง.สด.จว.พ.ร. 12 มี.ค. 2562
1214 ร.ต. วิทยา สุระพิน นาง สุภารัตน์ สุระพิน 155,500 มทบ.22 12 มี.ค. 2562
1215 ร.ต. วิทยา สุระพิน นาง บุปผา โคกลือชา 52,083 มทบ.22 12 มี.ค. 2562
1216 นาง ยนต์ พันธ์สน ร.ต. ประหยัด ผาดโผน 207,823 มทบ.35 12 มี.ค. 2562
1217 นาง บุญมี ขามรัตน์ จ.ส.อ. ประภาส ขามรัตน์ 207,827 มทบ.24 12 มี.ค. 2562
1218 นาง น้อย กิคอม ร.ต. บุญเพ็ง กิคอม 207,828 มทบ.24 12 มี.ค. 2562
1219 นาง บัวผัน คำภาบุตร ร.ต. ชัยณรงค์ วิจารณ์ 207,824 มทบ.23 12 มี.ค. 2562
1220 นาย ชำนาญ เหลากลม นาง ชนากานต์ ปุสิงห์ 207,586 มทบ.22 12 มี.ค. 2562