การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1211 ส.อ. ชาญณรงค์ มรกต นาย เจษฎาภรณ์ มรกต 205,808 มทบ.29 3 พ.ค. 2561
1212 อส.ทพ. ประกิจ พุฒตาล น.ส. สมจิตร์ พุฒตาล 100,628 กรม ทพ.14 3 พ.ค. 2561
1213 อส.ทพ. ประกิจ พุฒตาล น.ส. ปัทมา เกิดกรุง 104,900 กรม ทพ.14 3 พ.ค. 2561
1214 นาง หลัน พินิจ จ.ส.อ. ณารินทร์ พินิจ 205,783 ศร.พัน.2 3 พ.ค. 2561
1215 นาง สนอง สนธิทิม พ.ต. บรรพต สนธิทิม 205,775 มทบ.39 3 พ.ค. 2561
1216 นาง ทิพวรรณ สำเนียงเสนาะ ร.ต. ดิเรก สำเนียงเสนาะ 205,781 มทบ.22 3 พ.ค. 2561
1217 นาย สี จันทร์สีดา นาง สมศักดิ์ เพ็ชรบังเกิด 205,777 มทบ.13 3 พ.ค. 2561
1218 นาง สมคิด ปาระมี ร.ต. สุเทพ ปาระมี 184,697 มทบ.13 3 พ.ค. 2561
1219 นาง ราตรี บุญพันธ์ นาย ธนิต บุญพันธ์ 205,527 มทบ.13 3 พ.ค. 2561
1220 นาย อนัน ปันเสาร์ นาง อาทิตย์ จันต๊ะนัง 19,134 มทบ.33 3 พ.ค. 2561