การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1211 จ.ส.อ. สำราญ บุณยะวัน นาง รุ่งอรุณ ฟักอ่อน 208,903 มทบ.32 18 ก.ย. 2562
1212 ส.อ. สุชาติ เลิศพงษ์ นาง ดาวัลย์ เลิศพงษ์ 208,636 มทบ.24 18 ก.ย. 2562
1213 อส.ทพ. อนุชิต บุญประสม นาง เวียง บุญประสม 208,643 กรม ทพ.46 18 ก.ย. 2562
1214 นาย ก้อน โสมสูงเนิน พ.ท. วิเชษฐ์ โสมสูงเนิน 208,898 สง.สด.จว.ส.ค. 18 ก.ย. 2562
1215 นาย คูณ ยาทา พ.ต. ธีรยุทธ์ ยาทานนท์ 208,890 สง.สด.จว.ป.ข. 18 ก.ย. 2562
1216 นาง ลูกอินทร์ วัฒนสุนทร จ.ส.อ. เติมศักดิ์ วัฒนสุนทร 208,897 รพ.ค่ายภาณุรังษี 18 ก.ย. 2562
1217 นาง ทองดี วิรมย์เจียม นาง กรวิการ์ แก้วประเสริฐ 208,897 มทบ.39 18 ก.ย. 2562
1218 นาย สมบูรณ์ ร่มเย็น พล.ต. เสริมบัติ ร่มเย็น 208,895 มทบ.33 18 ก.ย. 2562
1219 น.ส. ยุพา จุ้ยสกุล พ.ท. สมพงษ์ จุ้ยสกุล 208,896 มทบ.16 18 ก.ย. 2562
1220 นาง สุภาพ เดชพลกรัง จ.ส.อ. ไพศาล เดชพลกรัง 208,898 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 18 ก.ย. 2562