การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1211 นาง ทวาย พวกสันเทียะ ร.ต. สนองศักดิ์ พวกสันเทียะ 207,200 ช.พัน.15 พล.ร.15 29 พ.ย. 2561
1212 นาง ทองดี เศษวงศ์ ร.ท. เจริญ เศษวงศ์ 207,186 ช.2 พัน.202 29 พ.ย. 2561
1213 นาย สรกฤช เดชาสินธุ์ ร.ท. วิโรจน์ คำเหม็ง 207,280 มทบ.35 29 พ.ย. 2561
1214 นาง เข็มทราย สุขนอก นาง อารีย์รัตน์ ชากะจะ 207,271 มทบ.21 29 พ.ย. 2561
1215 นาง พิมพา สิงหะดี จ.ส.อ. หนูไพร สิงหะดี 207,275 ป.6 พัน.6 29 พ.ย. 2561
1216 นาง บุบผา พลอยกลาง จ.ส.อ. วินัย พลอยกลาง 207,274 ช.2 พัน.202 29 พ.ย. 2561
1217 พ.ท. สนัด ไชยกุหลาบ นาง อัจฉราภรณ์ ไชยกุหลาบ 207,250 มทบ.37 27 พ.ย. 2561
1218 ร.ต.อ. หาญ เพ่งสุวรรณ จ.ส.อ. จิรายุ เพ่งสุวรรณ 207,485 ป.2 พัน.102 รอ. 27 พ.ย. 2561
1219 ร.ท. ถวิล เจตธรรม นาง มารีอา แต้วัฒนา 199,179 มทบ.41 27 พ.ย. 2561
1220 ร.ต. ธีระพงษ์ นันแก้ว น.ส. กัญนิภา นันแก้ว 207,234 มทบ.34 27 พ.ย. 2561