การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1211 นาง จำเนียร ชาญวิถี จ.ส.อ. วิชิต เอี่ยมทอง 204,292 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
1212 ร.ต. ปรเมษฐ์ สวนไธสง น.ส. วัลลยา สวนไธสง 204,103 มทบ.36 3 ต.ค. 2560
1213 ร.ต. ศรี ดวงกลาง นาง จิราพร บุญสุข 204,109 มทบ.21 3 ต.ค. 2560
1214 ร.ต. เฉลิมพล สาคำ นาง อรทัย สาคำ 204,110 มทบ.35 3 ต.ค. 2560
1215 จ.ส.อ. เสถียร วงชารี นาย ทินกร วงชารี , นาง เคน วงขารี 204,109 ร.13 พัน.3 3 ต.ค. 2560
1216 นาง จรรยา อ้วนโพธิ์กลาง จ.ส.อ. ศุภชัย อ้วนโพธิ์กลาง 204,105 ทพ.13 3 ต.ค. 2560
1217 นาง บุญจันทร์ สิงห์คู่ จ.ส.อ. รัตนพงษ์ ศิริไกร 201,137 มทบ.28 3 ต.ค. 2560
1218 นาง แก้ววันดี ถาวงค์ ร.ต. สมชาย ถาวงค์ 204,111 มทบ.38 3 ต.ค. 2560
1219 นาย ไสว นวนจร ร.ต. นคร สุปานันท์ 204,111 มทบ.35 3 ต.ค. 2560
1220 นาย วิชัย เบอร์พันธ์ พ.ต. ฉัตรพงศ์ ธีรปณิธิพัฒน์ 204,320 มทบ.33 3 ต.ค. 2560