การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1211 นาง กิมไน้ เชื้อเพ็ชร์ นาง นพรัตน์ ปริยาพร 207,942 มทบ.16 1 ก.ค. 2562
1212 นาง อารีรักษ์ ชาวเวียง จ.ส.อ. สราวุธ ชาวเวียง 207,392 ม.พัน.22 ศม. 1 ก.ค. 2562
1213 นาย เอนก คำทวี จ.ส.อ. พงศ์เพชร คำทวี 207,634 ป.6 พัน.16 1 ก.ค. 2562
1214 นาง สมควร ดาราย ร.ท. อนุสรณ์ ดาราย 207,391 ป.2 พัน.102 รอ. 1 ก.ค. 2562