การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1221 นาย ดนุสรณ์ ม่วงคุ ร.ต. สมศักดิ์ ม่วงคุ 204,815 พัน.พัฒนา 3 17 ม.ค. 2561
1222 นาง ยุพดี พันธุมงคล จ.ส.อ. สิทธิพร พันธุมงคล 204,816 รพ.ค่ายจักรพงษ์ 17 ม.ค. 2561
1223 นาย บุญเรือง กงถัน น.ส. ศรัญญา ศรีพละธรรม 204,813 มทบ.36 17 ม.ค. 2561
1224 นาง วันดี ไชยพันธุ์ พ.ต. วิถี ไชยพันธุ์ 204,814 มทบ.36 17 ม.ค. 2561
1225 นาง นิยม ศรีนานาม นาง สมจิต ไพราม 204,805 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 17 ม.ค. 2561
1226 นาง บาง หงษ์ชัย ร.ต. สงกรานต์ หงษ์ชัย 204,830 มทบ.24 17 ม.ค. 2561
1227 นาย อาน จูกระโทก จ.ส.อ. อิฐ จูกระโทก 204,808 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1228 นาย วาน พันธุ์ใหม่ จ.ส.อ. สุรพล ธงเทียน 204,809 มทบ.33 17 ม.ค. 2561
1229 นาง ศรีนวล ทองสัจจา จ.ส.อ. ธำมรงค์ ทองสัจจา 204,728 ช.11 พัน.111 17 ม.ค. 2561
1230 นาง อ่อนจันทร์ นะธิศรี ร.ต. เสน่ห์ นะธิศรี 204,723 มทบ.23 17 ม.ค. 2561