การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1221 นาง สุภี แสงงาม น.ส. สุภารัตน์ แสงงาม 207,829 มทบ.22 12 มี.ค. 2562
1222 นาง สุปราณี สอนเชล จ.ส.อ. มาโนจน์ สอนเชล 207,825 ม.2 พัน.15 12 มี.ค. 2562
1223 นาย สำรวย ชมวะนา ส.อ. วิษณุพร ชมวะนา 207,825 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.9 12 มี.ค. 2562
1224 นาย สังวาลย์ สายทอง ร.ท. เมธี สายทอง 207,822 ช.11 พัน.602 12 มี.ค. 2562
1225 นาง สังวาลย์ สมจิตร ร.ท. อภิภู เมืองซ้าย 207,594 กรม ทพ.31 12 มี.ค. 2562
1226 นาย สุบิน วงค์ศรียา นาง คำพา วงค์ศรียา 195,856 กรม ทพ.23 12 มี.ค. 2562
1227 ส.ท. เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา นาย ไพโรจน์ ศรีรักษา 207,826 รพศ.4 11 มี.ค. 2562
1228 พ.ต. ประเชิญ อ้นหมี นาง มยุรี อ้นหมี 207,840 มทบ.31 8 มี.ค. 2562
1229 ร.อ. ชาญยุทธ สร้อยคำ น.ส. วราภรณ์ สร้อยคำ 94,745 รร.ร.ศร. 8 มี.ค. 2562
1230 ร.อ. ชาญยุทธ สร้อยคำ นาง ดารุณี สร้อยคำ 112,621 รร.ร.ศร. 8 มี.ค. 2562