การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1221 ร.ต. สุทิน อุ่นตา นาง เนียรนิภา อุ่นตา 149,800 ร.7 27 พ.ย. 2561
1222 ร.ต. สุทิน อุ่นตา น.ส. สลิลทิพย์ อุ่นตา 57,192 ร.7 27 พ.ย. 2561
1223 ร.ต. สมเดช ปิ่นเจริญ นาง ชินารส ปิ่นเจริญ 207,242 มทบ.14 27 พ.ย. 2561
1224 ร.ต. ปิยะ วงศ์คำมา นาง ลำดวน วงศ์คำมา 207,265 มทบ.33 27 พ.ย. 2561
1225 ร.ต. สุพจน์ อินทรักษ์ นาง ดวงฤดี อินทรักษ์ 207,269 มทบ.21 27 พ.ย. 2561
1226 ร.ต. ชวลิต จินดาสมุทร์ นาง รำไพ จินดาสมุทร์ 207,263 มทบ.21 27 พ.ย. 2561
1227 จ.ส.อ. เดชา มิ่งขวัญ นาง พรรณพิศ มิ่งขวัญ 207,239 มทบ.28 27 พ.ย. 2561
1228 จ.ส.อ. เสถียร นนตะ น.ส. เสาวคนธ์ นนตะ 28,558 มทบ.24 27 พ.ย. 2561
1229 จ.ส.อ. เสถียร นนตะ น.ส. สุวิมล นนตะ 149,858 มทบ.24 27 พ.ย. 2561
1230 จ.ส.อ. เสถียร นนตะ นาง จีรวรรณ นนตะ 28,558 มทบ.24 27 พ.ย. 2561