การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1221 นาย ชะม้อย บึงอ้อ ร.ต. วีระวัฒน์ ลาหนองแคน 204,104 มทบ.21 3 ต.ค. 2560
1222 นาง น้อย โถทอง ร.ต. เอี่ยม โถทอง 204,105 มทบ.21 3 ต.ค. 2560
1223 นาง บุญมา สีหานาม จ.ส.อ. บุญหนา สีหานาม 204,106 มทบ.21 3 ต.ค. 2560
1224 นาย สมศักดิ์ บุญทด จ.ส.อ. พิชัย ลายเมฆ 204,314 ช.พัน.202 3 ต.ค. 2560
1225 นาง พร หมีคณะ จ.ส.อ. สมคิด หมีคณะ 204,103 ร.14 พัน.2 3 ต.ค. 2560
1226 นาง เหรียญทอง สอนสุภาพ จ.ส.อ. อัครเดช สอนสุภาพ , นาย สิทธิ์ สอนสุภาพ 204,108 มทบ.28 3 ต.ค. 2560
1227 ร.อ. เจริญ ทองพันธ์ นาง อรวรรณ รุจิรกุล 203,877 มทบ.23 28 ก.ย. 2560
1228 ร.อ. ล้วน พุ่มอยู่ ร.ต. จิรวัฒน์ พุ่มอยู่ 203,878 มทบ.37 28 ก.ย. 2560
1229 ร.ต. สุพจน์ สวัสดี นาง จันทร์อำภา สวัสดี 199,414 มทบ.44 28 ก.ย. 2560
1230 ร.ต. ประสาน เอี่ยมถาวร ว่าที่ ร.ต.หญิง กีรติญา เอี่ยมถาวร 203,171 มทบ.33 28 ก.ย. 2560