การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1221 นาย อนัน ปันเสาร์ นาย ทวี ปันเสาร์ 19,134 มทบ.33 3 พ.ค. 2561
1222 นาย อนัน ปันเสาร์ นาง ชุม ปันเสาร์ 19,134 มทบ.33 3 พ.ค. 2561
1223 นาย อนัน ปันเสาร์ นาง กาญจนา ปันเสาร์ 148,134 มทบ.33 3 พ.ค. 2561
1224 นาย ไข วิไลศรีประเสริฐ จ.ส.อ. บัณฑิต วิไลศรีประเสริฐ 205,792 มทบ.28 3 พ.ค. 2561
1225 นาง ประยงค์ พรมด้าว นาย พนัส พรมด้าว 205,794 มทบ.25 3 พ.ค. 2561
1226 นาย วัน ทองนุช พล.อส. ยุทธศักดิ์ เมืองขุนทด 205,793 มทบ.21 3 พ.ค. 2561
1227 นาง รัตนา บุญญานุสนธิ์ จ.ส.อ. วรรณยุกต์ ศรีรัตนกูล 205,793 มทบ.21 3 พ.ค. 2561
1228 นาย อิ่น ใจวงค์ จ.ส.อ. ชาญพิสุทธิ์ วิเชียรเมธาภพ 205,805 ร.7 พัน.2 3 พ.ค. 2561
1229 นาย แก่น พิกุลทอง ร.ต. สนิท พิกุลทอง 205,807 มทบ.29 3 พ.ค. 2561
1230 นาง หนูน้อย โคตรวิทย์ ร.ต. เสมียน โคตรวิทย์ 205,805 มทบ.29 3 พ.ค. 2561