การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1231 ร.ท. ชนะชัย ปัตนัย นาง บุญช่วย ปัตนัย 207,829 มทบ.22 8 มี.ค. 2562
1232 ร.ต. บุญส่ง เกิดจันทร์ นาง ประเสริฐ เกิดจันทร์ 207,848 มทบ.13 8 มี.ค. 2562
1233 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พัวพานิช น.ส. เพชรแท้ พัวพานิช 25,399 มทบ.13 8 มี.ค. 2562
1234 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พัวพานิช น.ส. เดือนเพ็ญ พัวพานิช 25,399 มทบ.13 8 มี.ค. 2562
1235 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พัวพานิช นาง สำรวย พัวพานิช 131,179 มทบ.13 8 มี.ค. 2562
1236 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พัวพานิช นาง สำรวย พัวพานิช 131,179 มทบ.13 8 มี.ค. 2562
1237 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พัวพานิช นาง สาริศา สุขสว่าง 25,399 มทบ.13 8 มี.ค. 2562
1238 ส.อ. ภูวดล อิ่นคำ นาง ไหม ขุนใจ 207,593 ร.9 พัน.3 8 มี.ค. 2562
1239 นาย สงคราม จันทร์พวง จ.ส.อ. เสริมวิทย์ พุทธชาลี 207,838 ร.19 พัน.2 8 มี.ค. 2562
1240 นาย ประนอม ศรลัมพ์ นาย สุรพงษ์ ศรลัมพ์ 57,606 มทบ.36 8 มี.ค. 2562