การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1231 นาย ค่ำ อารีย์ นาง สำลี จันทพรม 205,813 มทบ.22 3 พ.ค. 2561
1232 นาย จรูญ ขอเงินกลาง จ.ส.อ. สามารถ สราญนาค 205,806 ม.1 พัน.17 รอ. 3 พ.ค. 2561
1233 นาง เล็ก กมุทชาติ นาง ส้มลิ้ม รุ่งสง่า 205,807 ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. 3 พ.ค. 2561
1234 นาง สมพร วิลานันท์ นาง กาบแก้ว สิงห์หาพรม 199,006 กรม ทพ.23 3 พ.ค. 2561
1235 พ.ต. สมาน จันทร์พวง นาย รัฐพงศ์ จันทร์พวง 50,790 มทบ.22 2 พ.ค. 2561
1236 พ.ต. สมาน จันทร์พวง นาง คำใบ จันทร์พวง 154,000 มทบ.22 2 พ.ค. 2561
1237 ร.ต. เชิดเชาวน์ เกษจ้อย นาง สุรจิต เกษจ้อย 65,369 มทบ.13 2 พ.ค. 2561
1238 ร.ต. เชิดเชาวน์ เกษจ้อย นาง กัญญา วรรณประภา 140,400 มทบ.13 2 พ.ค. 2561
1239 ร.ต. เชาวรินทร์ เณรตาก้อง นาง อุราวรรณ เณรตาก้อง 205,769 มทบ.13 2 พ.ค. 2561
1240 จ.ส.ต.หญิง กษมน ไวพยาบาล นาง อนงค์นารถ ไวพยาบาล 85,862 ศร. 2 พ.ค. 2561