การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1231 จ.ส.อ. สุรชาติ ศิริสวัสดิ์ นาง พาณี ศิริสวัสดิ์ 211,169 มทบ.21 3 ก.พ. 2563
1232 จ.ส.อ. จรูญ วัดอิ่ม น.ส. สุรีรัตน์ วัดอิ่ม 211,169 มทบ.21 3 ก.พ. 2563
1233 จ.ส.อ. ชุมพร เกตุสวาสดิ์ นาง เพ็ญลักษณ์ เกตุสวาสดิ์ 141,289 พล.ร.9 3 ก.พ. 2563
1234 จ.ส.อ. ชุมพร เกตุสวาสดิ์ นาง ละมัย เกตุสวาสดิ์ 23,289 พล.ร.9 3 ก.พ. 2563
1235 จ.ส.อ. ชุมพร เกตุสวาสดิ์ นาย ธนัตธ์ศรันย์ เกตุสวาสดิ์ 23,289 พล.ร.9 3 ก.พ. 2563
1236 จ.ส.อ. ชุมพร เกตุสวาสดิ์ ส.อ. กฤติ เกตุสวาสดิ์ 23,289 พล.ร.9 3 ก.พ. 2563
1237 นาย แก้ว แก้วมะ ส.อ. ชัยสิทธิ์ ด้วงเคน 211,166 มทบ.29 3 ก.พ. 2563
1238 นาง ใคร พรมลา นาง รัชนก จอมไธสง 211,162 มทบ.29 3 ก.พ. 2563
1239 นาง ด้วง บุญจู จ.ส.ต. สุริยงค์ หัศกรรจ์ 211,165 มทบ.29 3 ก.พ. 2563
1240 นาง โกศล สิงห์อาจ ร.อ. ไพบูลย์ สามารถ 211,165 มทบ.23 3 ก.พ. 2563