การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1231 จ.ส.อ. มงคล เสลานอก นาง วิไล เสลานอก 207,243 ช.พัน.3 พล.ร.3 27 พ.ย. 2561
1232 จ.ส.อ. เทียร รัฐถาวร นาย อินทรัตน์ รัฐถาวร 207,249 มทบ.23 27 พ.ย. 2561
1233 จ.ส.อ. ปรุง การไทย นาง แฉล้ม การไทย 166,574 มทบ.18 27 พ.ย. 2561
1234 จ.ส.อ. ปรุง การไทย จ.ส.อ. สามารถ การไทย 40,674 มทบ.18 27 พ.ย. 2561
1235 จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ ชมภูบุตร นาง วาจา ชมภูบุตร 207,262 มทบ.210 27 พ.ย. 2561
1236 จ.ส.อ. พูลศักดิ์ หอมจันทร์ นาง ทวีคูณ หอมจันทร์ 207,267 ป.3 พัน.13 27 พ.ย. 2561
1237 ส.อ. พัฒนพิศิษฎ์ เรือนจันทร์ นาง อรวินทินี เรือนจันทร์ 207,233 ม.4 พัน.11 รอ. 27 พ.ย. 2561
1238 ส.ท. สิทธิโชค โชคสวัสดิ์ภิญโญ นาง แสงฟ้า โชคสวัสดิ์ภิญโญ 207,007 พัน.สร.1 27 พ.ย. 2561
1239 นาย จำนงค์ สอิ้งแก้ว จ.ส.อ. ภาณุพร สอิ้งแก้ว 207,244 ร.3 27 พ.ย. 2561
1240 นาย หลุย ขุนสุด ร.ต. อนุวัตร ขุนสุด 207,242 มทบ.36 27 พ.ย. 2561